ΠΟΛ.1095/21.4.1994

Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑΣχόλια:


21 Απρ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 21 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1047776/4410/923/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Γεωργιάδης
Τηλέφωνο : 3647202-5
FAX : 3645413

ΠΟΛ 1095

ΘΕΜΑ : Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ.

1047776/4410/923/Α0014/ΠΟΛ.1095/21.4.1994

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, προέκυψε ότι, για διάφορους λόγους ικανοποίησης μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει ανάγκη χορήγησης ΑΦΜ σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου (ειδικοί λογαριασμοί, περιφεριακές υπηρεσίες κ.λπ.), σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων, που δεν ενεργούν πράξεις που καθιστούν τους φορείς αυτούς υποκείμενους σε Φ.Π.Α. Τα πρόσωπα αυτά, ως μη υποκείμενα του Φ.Π.Α., δεν έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παραγρ. 1 του ν.1642/1986, να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ΑΦΜ των προσώπων αυτών, μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο της Δήλωσης Εναρξης Εργασιών (001-ΦΠΑ), αφού πρώτα αντικαταστήσουν τον τίτλο του εντύπου με την ένδειξη: "Δήλωση για χορήγηση ΑΦΜ". Για την υποβολή της δήλωσης αυτής συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία
του νομικού προσώπου, ως ημερομηνία δε έναρξης θα συμπληρώνεται αυτή της σύστασης του νομικού προσώπου, χωρίς φυσικά η δήλωση να θεωρείται εκπρόθεσμη.

Οι Α.Φ.Μ. θα χορηγούνται από τα Γραφεία Μητρώου των Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τη νομική μορφή, κατά την υπαγωγή της παραπάνω δήλωσης με την προσκόμιση φωτοτυπίας του ΦΕΚ σύστασης ή οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού εγγράφου σύστασης ή θεωρημένης φωτοτυπίας του καταστατικού κ.λπ. Αντί της χορήγησης βεβαίωσης έναρξης εργασιών (έντυπο 001 Ε-ΦΠΑ) θα χορηγείται το ίδιο έντυπο με τίτλο  Σημείωμα χορήγησης ΑΦΜ" και χωρίς να εισπράττεται το αναλογών τέλος χαρτοσήμου.

Η πιο πάνω δήλωση χορήγησης ΑΦΜ θα συμπληρώνεται εις διπλούν, και στην περίπτωση αυτή, το πρωτότυπό της θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.


Taxheaven.gr