Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 84921

Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.Σχόλια:


2 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ.Πρ.. ΔΥΓ3α-Γ.Π 84921     Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους  Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

(ΦΕΚ Β' 1229/18.07.2007)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 1 του ν. 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 93) "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης".

 2. Την υπ' αριθμ. 1718/23.8.2006 απόφαση του ΚΕΣΥ.

 Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των στοιχείων που εμφαίνονται στην άδεια κυκλοφορίας τις θεραπευτικές ενδείξεις και τα μεγέθη συσκευασίας που θα καλύπτονται από τους οικείους φορείς κοινωνικών ασφαλίσεων

 4. Την υπ' αριθμ. 30356/15.3.2006 (Φ.Ε.Κ. Β' 311) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:


 Α. Οι ενδείξεις για τις οποίες, η δαπάνη των φαρμάκων (ιδιοσκευασμάτων) που αντιστοιχούν σε αυτές δεν θα καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας είναι οι ακόλουθες:

 - Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς παράγοντες κινδύνου)

 - Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία

 - Στυτική δυσλειτουργία

 - Κοινές στοματίτιδες - άφθες

 - Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος

 - Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση

 - Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών

 - Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων

 - Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη.

 Β. Κατ' εξαίρεση, η δαπάνη των φαρμάκων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ενδείξεις θα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 93).

 Γ. Με μέριμνα του ΕΟΦ, με τη δημοσίευση της παρούσας, εκδίδεται εγκύκλιος με τα φάρμακα, τα οποία έχουν εγκεκριμένες ενδείξεις εκ των ανωτέρω.

 Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ                     
ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr