Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1099/27.4.1994 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1099/27.4.1994
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


 Αθήνα 27 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1049691/3184/0009Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (9η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1099

ΘΕΜΑ : "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
  2. Την 1026431/268/0006/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ Β' 154).
  3. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε προαιρετικό, ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την περαίωση αυτών, ως ακολούθως:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Γενικές προϋποθέσεις και αποτελέσματα

Αρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, εκτός αν στα επόμενα άρθρα ορίζεται διαφορετικά, οι παρκάτω όροι νοούνται ως εξής:
α) Ο όρος "εκκρεμής υπόθεση φορολογίας εισοδήματος" σημαίνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τη δήλωση αποτελεσμάτων, για την οποία:
αα) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει ο έλεγχος και δεν έχει εκδοθεί ή έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο της Δ.Ο.Υ. το σχετικό φύλλο ελέγχου ή η πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή έχει εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων και έχει οριστικοποιηθεί (ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος),
ββ) έχει εκδοθεί, μετά από προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, και έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο της Δ.Ο.Υ. φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, το οποίο δεν έχει κοινοποιηθεί ή έχει κοινοποιηθεί και εκκρεμεί για διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, και δεν έχει συζητηθεί επί της ουσίας (ελεγμένη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος).

β) Ο όρος "εκκρεμής υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων" σημαίνει την οικεία δήλωση οποιασδήποτε άλλης φορολογίας, για την οποία συντρέχουν οι όροι της υποπερίπτωσης αα' ή ββ' της προηγούμενης περίπτωσης (ανέλεγκτη ή ελεγμένη, αντίστοιχα, υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων).

γ) Ο όρος "παράβαση" σημαίνει την παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977) ή του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), η οποία:
αα) έχει οριστικοποιηθεί,
ββ) εκκρεμεί για διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, και δεν έχει συζητηθεί επί της ουσίας,
γγ) προκύπτει από έκθεση ελέγχου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠΕΔΑ και δεν έχει εκδοθεί ή έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση επιβολής προστίμου,
δδ) προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠΕΔΑ ή άλλης αρχής ή από την αντιπαραβολή των δεδομένων έγγραφων στοιχείων του ΚΕΠΥΟ με τα αντίστοιχα δεδομένα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της δήλωσης αποτελεσμάτων ή των εντύπων που τις συνοδεύουν, αλλά δεν έχει ακόμη συνταχθεί η σχετική έκθεση ελέγχου.

δ) Ο όρος "εμπορική επιχείρηση" σημαίνει επιχείρηση του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955.

ε) Ο όρος "γεωργική επιχείρηση" σημαίνει επιχείρηση του άρθρου 38 του ν.δ. 3323/1955.

στ) Ο όρος "ελευθέριο επάγγελμα" σημαίνει ελευθέριο επάγγελμα του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955.

ζ) Ο όρος "ακαθάριστες αμοιβές" σημαίνει το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

η) Ο όρος "συντελεστής καθαρού κέρδους" σημαίνει:
αα) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση πώλησης αγαθών, για την οποία δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα της Ε. 17417/1770/23.12.1985 απόφασής μας, όπως ο πίνακας αυτός τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις Ε. 3249/479/24.2.1987, 1044615/15232/Γ0012/12.4.1989, 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991, 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993, 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ.1296/7.9.1993 και 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 αποφάσεις μας, ή το μέσο όρο των συντελεστών της κατηγορίας
αυτού του πίνακα στην οποία εντάσσεται ο επιτηδευματίας, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν συντελεστής, ή το συντελεστή του επαγγέλματος για το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες αγορές, εφόσον προβλέπονται γι' αυτόν περισσότεροι συντελεστές,
ββ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση πώλησης αγαθών, για την οποία τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. ή τρίτης κατηγορίας (βιβλίο εσόδων - εξόδων, απογραφών) του Κ.Φ.Σ., νόμιμα ή όχι, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα της Ε. 17418/1771/23.12.1985 απόφασής μας, όπως ο πίνακας αυτός τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις Ε. 3250/480/24.2.1987, 1105572/15288/Γ0012/ΠΟΛ.1228/3.10.1989, 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991,
1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ.1276/24.8.1993, 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ.1296/7.9.1993,
1115272/15083/Γ0012/ΠΟΛ.1291/9.9.1993 και 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ.1321/30.9.1993 αποφάσεις μας, ή το μέσο όρο των συντελεστών της κατηγορίας αυτού του πίνακα στην οποία εντάσσεται ο επιτηδευματίας, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν συντελεστής, ή το συντελεστή του επαγγέλματος από το οποίο πραγματοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον προβλέπονται γι' αυτόν περισσότεροι συντελεστές,
γγ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, το προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα που αναφέρεται στην προηγούμενη υποπερίπτωση, ή το μέσο όρο των συντελεστών της κατηγορίας αυτού του πίνακα στην οποία εντάσσεται ο επιτηδευματίας, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν συντελεστής, ή το συντελεστή του επαγγέλματος από το οποίο πραγματοποιήθηκαν τα
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον άσκησε περισσότερα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών,
δδ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε επιχείρηση του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος ορίζεται, κατά περίπτωση, είτε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 είτε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, όπως το άρθρο αυτό ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ή το συντελεστή της δραστηριότητας από την οποία πραγματοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον προβλέπονται γι' αυτόν περισσότεροι συντελεστές,
εε) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε γεωργική επιχείρηση και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος ορίζεται, κατά περίπτωση, είτε με τις Ε. 14245/ΠΟΛ.313/31.10.1986, 1026761/192/0012/ΠΟΛ.1063/24.12.1989 και 1092052/1645/Α0012/ΠΟΛ.1267/17.12.1990 αποφάσεις μας είτε
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 4535/1966 (ΦΕΚ Α' 165), ή το μέσο όρο των συντελεστών που ορίζονται με τις παραπάνω αποφάσεις και διατάξεις, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν συγκεκριμένος συντελεστής, ή το συντελεστή των προϊόντων από τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα, εφόσον προβλέπονται γι' αυτόν περισσότεροι συντελεστές, στστ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε ελευθέριο επάγγελμα και δεν τήρησε βιβλία, ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, με εξαίρεση τον επιτηδευματία της επόμενης υποπερίπτωσης, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρών αμοιβών, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα της Ε. 16382/29.12.1987 απόφασής μας, ή το μέσο όρο των συντελεστών αυτού του πίνακα, μη λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών που προβλέπονται για τους μηχανικούς όλων των κλάδών, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν συντελεστής, ή το συντελεστή καθαρών αμοιβών που προβλέπεται για το ελευθέριο επάγγελμα στο οποίο αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες ακαθάριστες αμοιβές, εφόσον ο επιτηδευματίας άσκησε περισσότερα ελευθέρια επαγγέλματα,
ζζ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε το ελευθέριο επάγγελμα του μηχανικού ή του αρχιτέκτονα και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, τον προβλεπόμενο γι' αυτόν συντελεστή καθαρών αμοιβών, ο οποίος ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 1828/1989, ή το μέσο όρο των συντελεστών που ορίζονται με αυτές τις διατάξεις, εφόσον δεν μπορεί να εντοπισθεί ο προβλεπόμενος γι' αυτόν συντελεστής, ή το συντελεστή της κατηγορίας μελετών από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες ακαθάριστες αμοιβές, εφόσον προβλέπονται γι' αυτόν περισσότεροι συντελεστές,
ηη) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε ελευθέρια επαγγέλματα και των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων στστ' και ζζ' και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, το συντελεστή καθαρών αμοιβών που προβλέπεται για το ελευθέριο επάγγελμα στο οποίο αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες ακαθάριστες αμοιβές, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση στστ' ή ζζ', στην οποία εμπίπτει το επάγγελμα αυτό,
θθ) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εκτός από εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ελευθέριο επάγγελμα, και τήρησε βιβλία της τελευταίας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς του, ο
οποίος προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω υποπερίπτωσης ββ' ή δδ' ή εε', εφόσον το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς του είναι, αντίστοιχα, ή εμπορική επιχείρηση πώλησης αγαθών ή επιχείρηση του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 ή γεωργική επιχείρηση,
ιι) προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ή άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ελευθέριο επάγγελμα και τήρησε βιβλία της τελευταίας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρών αμοιβών, κατά περίπτωση,
που προβλέπεται για το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς του, ο οποίος προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω υποπερίπτωσης γγ' ή ζζ' ή στστ', εφόσον το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς του είναι, αντίστοιχα, ή εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα του μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή άλλο ελευθέριο επάγγελμα.

θ) Ο όρος "ανακλητική δήλωση" σημαίνει:
αα) προκειμένου για ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, τη δήλωση με την οποία ανακλήθηκαν αγορές ή ακαθάριστες αμοιβές ή ακαθάριστα έσοδα, καθώς και ακαθάριστο εισόδημα οποιασδήποτε κατηγορίας, εφόσον αυτά λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κατά το άρθρο 5 βεβαιωτέου φόρου,
ββ) προκειμένου για ανέλεγκτη υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων, τη δήλωση με την οποία ανακλήθηκε φορολογητέα ύλη.

2. Για κάθε όρο του οποίου η έννοια δεν προσδιορίζεται με το άρθρο αυτό ή άλλο άρθρο της παρούσας απόφασης, λαμβάνεται υπόψη η έννοια την οποία έχει κατά την κείμενη νομοθεσία.

Αρθρο 2
Γενικές προϋποθέσεις και αποτελέσματα

1. Η κατά την παρούσα απόφαση περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά σειρά για την πρώτη εκκρεμή και τις συνεχόμενες με αυτή εκκρεμείς υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση αυτής της απόφασης.

2. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία περαιώνονται υποχρεωτικά όλες, μη επιτρεπομένης της περαίωσης ορισμένων από αυτές. Στην περίπτωση που κατά του επιτηδευματία έχει εκδοθεί, μετά από προσωρινό έλεγχο, φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, που αναφέρεται σε διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1992 και δεν έχει οριστικοποιηθεί, η περαίωση αυτού του φύλλου ελέγχου ή της πράξης κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεών του φορολογίας εισοδήματος.

3. Η κατά τις διατάξεις της παρούσας περαίωσης των παραπάνω εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων γίνεται υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή επιπλέον φόρου, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση αυτή.

4. Η κατά την παρούσα απόφαση περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την υπογραφή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 πράξης.

5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν αναζητούνται σε καμμία περίπτωση.

6. Η ζημιά, που τυχόν περιλαμβάνεται στις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, μεταφέρεται από τους δικαιούχους για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματά τους των επόμενων ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ίσχυαν κάθε φορά, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε είδους παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. γι' αυτές τις υποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Περαίωση Ανέλεγκτων Υποθέσεων

Αρθρο 3
Υπαγόμενες υποθέσεις

1. Στη ρύθμιση που καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται:
α) Κάθε ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, η οποία αναφέρεται σε διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1992, ανεξάρτητα αν τηρήθηκαν βιβλία της προσήκουσας ή όχι κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. ή δεν τηρήθηκαν βιβλία, νόμιμα ή όχι.
β) Κάθε ανέλεγκτη υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματία, για την οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας άσκησε δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 1992 και μεταγενέστερα και η διαχειριστική περίοδός του έληξε την 30η Ιουνίου 1992, υπάγεται κάθε ανέλεγκτη υπόθεση Φ.Μ.Υ., για την οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1991.
γ) Κάθε υπόθεση για την οποία έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση, σύμφωνα με τις 1026721/354/Α0012/ΠΟΛ.1059/13.3.1991, 1082131/1486/Α0012/ΠΟΛ.1232/14.11.1990, 1105134/9050/0009/ΠΟΛ.1227/3.10.1989 και 670/ΠΟΛ.17/20.1.1988 αποφάσεις μας, της οποίας η περαίωση εκκρεμεί λόγω άσκησης από τον επιτηδευματία προσφυγής, εφόσον η προσφυγή δεν έχει συζητηθεί επί της ουσίας και ο επιτηδευματίας παραιτηθεί αυτής με ανέκκλητη δήλωσή του, η οποία πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Σ' αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

Αρθρο 4
Εξαιρούμενες υποθέσεις

Από τις κατά το προηγούμενο άρθρο υποθέσεις εξαιρείται:
α) Κάθε υπόθεση φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών και αυτόματου υπερτιμήματος.
β) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία του οποίου έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία και δεν έχει αρχίσει ή έχει αρχίσει η επεξεργασία τους, ανεξάρτητα του σταδίου στο οποίο βρίσκεται.
γ) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία του οποίου ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178).
δ) Κάθε υπόθεση στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και έχει διαπιστωθεί, μετά από μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων των πιστωτικών καρτών, ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις πιστωτικές κάρτες υπερβαίνουν εκείνα που δηλώθηκαν.
ε) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία που άσκησε ελευθέριο επάγγελμα, στην οποία οι ακαθάριστες αμοιβές του υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών.
στ) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία που άσκησε επιχείρηση εμπορική ή γεωργική ή και τις δύο επιχειρήσεις, στην οποία τα ακαθάριστα έσοδά του υπερβαίνουν το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών.
ζ) Κάθε υπόθεση για την οποία έχει κοινοποιηθεί το σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
η) Κάθε υπόθεση στην οποία προκύπτει αναμφισβήτητα, από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή της ΥΠΕΔΑ ή άλλης αρχής, η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας.
θ) Κάθε υπόθεση για την οποία έχει υποβληθεί ανακλητική δήλωση, η οποία δεν έχει κριθεί, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή επί της ουσίας από το πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, εκτός αν ο επιτηδευματίας παραιτηθεί της ανακλητικής δήλωσης ή της προσφυγής με ανέκκλητη δήλωσή του, η οποία πρέπει
να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Σ' αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
ι) Κάθε υπόθεση για την οποία θα υποβληθεί ανακλητική ή τροποποιητική δήλωση, οποιουδήποτε περιεχομένου, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης.
ια) Κάθε υπόθεση για την οποία έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση, σύμφωνα με τις 1026721/354/Α0012/ΠΟΛ.1059/13.3.1991, 1082131/1486/Α0012/ΠΟΛ.1232/14.11.1990,
1105134/9050/0009/ΠΟΛ.1227/3.10.1989 και 670/ΠΟΛ 17/20.1.1988 αποφάσεις μας, και δεν έχει εκκαθαρισθεί από τη Δ.Ο.Υ.

Αρθρο 5
Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

1. Η περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με τη βεβαίωση φόρου, επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τη δήλωση αποτελεσμάτων που υποβλήθηκε. Ο επιπλέον αυτός φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων
παραγράφων.
2. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση πώλησης αγαθών και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του συνόλου των δηλούμενων αγορών με το συντελεστή καθαρού
κέρδους, τον πολλαπλασιασμό του προκύπτοντος γινομένου με συντελεστή εκκαθάρισης, που ορίζεται σε οκτώ εκατοστά (0,08) και τον περαιτέρω πολλαπλασιασμό του νέου γινομένου με τον οικείο συντελεστή προοδευτικότητας, ο οποίος είναι ανάλογος με το σύνολο των δηλούμενων αγορών και ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μέχρι 50.000.000 δραχμές 1
Από 50.000.001-100.000.000 δραχμές 1,05
Από 100.000.001-200.000.000 δραχμές 1,10
Από 200.000.001-500.000.000 δραχμές 1,15
Από 500.000.001 δραχμές και πάνω 1,20

Εφόσον από τον κατά τα παραπάνω υπολογισμό προκύπτει ποσό μικρότερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές.

3. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση πώλησης αγαθών και τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. ή τρίτης κατηγορίας (βιβλίο εσόδων - εξόδων, απογραφών) του Κ.Φ.Σ., νόμιμα ή όχι, το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη, αντί του συνόλου των δηλούμενων αγορών, το σύνολο των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων, ανεξάρτητα της φορολογικής μεταχείρησής τους, και το ελάχιστο ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στο ποσό:
α) των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών, όταν πρόκειται για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.,
β) των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών, όταν πρόκειται για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας (βιβλίο εσόδων - εξόδων, απογραφών) του Κ.Φ.Σ.

4. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή επιχείρηση του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 ή γεωργική επιχείρηση ή το ελευθέριο επάγγελμα του μηχανικού ή του αρχιτέκτονα ή άλλο ελευθέριο επάγγελμα και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., νόμιμα ή όχι, το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη, αντί του συνόλου των δηλούμενων αγορών, το σύνολο των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα της φορολογικής μεταχείρισής τους, και το ελάχιστο ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στο ποσό:
α) των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, όταν πρόκειται για επιτηδευματία που άσκησε γεωργική επιχείρηση και δεν τήρησε βιβλία,
β) των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών, όταν πρόκειται για άλλον επιτηδευματία.

Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας άσκησε περισσότερες από μία δραστηριότητες της παρούσας παραγράφου και δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

5. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εκτός από εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ελευθέριο επάγγελμα, και τήρησε βιβλία της τελευταίας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη, αντί του συνόλου των δηλούμενων αγορών, το σύνολο των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων, ανεξάρτητα της φορολογικής μεταχείρισής τους, και το ελάχιστο ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών.

6. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ή άσκησε εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ελευθέριο επάγγελμα και τήρησε βιβλία της τελευταίας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Προκειμένου για επιτηδευματία που άσκησε δραστηριότητα της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και τήρησε βιβλία της τελευταίας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου υπολογίζεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα και όπως ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων, αυτών.

8. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου, στο σύνολο των δηλούμενων αγορών ή ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών, κατά περίπτωση, προστίθενται, αντίστοιχα, οι μη δηλωθείσες αγορές ή ακαθάριστα έσοδα ή ακαθάριστες αμοιβές που προκύπτουν από παράβαση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους είναι απολύτως προσδιορισμένη. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου, προκειμένου για επιτηδευματία του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Εφόσον αυτός υπάγεται, διαζευκτικά, σε μία από τις παραγράφους 3, 4 εδάφιο πρώτο, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, το τυχόν ακαθάριστο εισόδημά του από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αυτού, προστίθεται, κατά περίπτωση, στο σύνολο των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών του.

β) Εφόσον αυτός υπάγεται ή στις παραγράφους 3 και 4 εδάφιο πρώτο ή στις παραγράφους 3 και 4 εδάφιο τελευταίο ή στην παράγραφο 4 εδάφιο τελευταίο ή στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, το τυχόν ακαθάριστο εισόδημά του από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη φορολογική
μεταχείριση του εισοδήματος αυτού, προστίθεται, κατά περίπτωση, στο σύνολο των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών της επικρατέτερης δραστηριότητάς του. Ως επικρατέστερη θεωρείται η δραστηριότητα στην οποία αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα ή ακαθάριστες αμοβές.

γ) Το τυχόν εισόδημά του, που προέρχεται από συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, κοινωνία και κοινοπραξία, δεν λαμβάνεται υπόψη.

9. Το ποσό του βεβαιωτέου φόρου προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον για την ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος υπάρχουν μία ή περισσότερες παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε:
α) μη εμφάνιση, στα βιβλία που τηρήθηκαν, αγορών ή ακαθαρίστων αμοιβών ή ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων ή εμφάνιση των στοιχείων αυτών ανακριβώς,
β) μη απογραφή εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ή απογραφή αυτών ανακριβώς,
γ) μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών ως προς την ποσότητα ή την αξία φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας ή λήψη ανακριβών τέτοιων στοιχείων.

10. Κατ' εξαίρεση, κάθε μία ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, για την οποία έχει εκδοθεί, μετά από προσωρινό έλεγχο του άρθρου 15 του ν. 1563/1985 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 50α του ν.δ. 3323/1955, φύλλο ελέγχου ή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων, που έχει οριστικοποιηθεί, περαιώνεται ως ακολούθως:
α) Προκειμένου για επιτηδευματία πρόσωπο του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, στην περίπτωση που στην προσωρινή πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων:

αα) υπολογίσθηκε διαφορά φόρου εισοδήματος, το ποσό αυτής αφαιρείται από το ποσό του βεβαιωτέου κατά το παρόν άρθρο φόρου και βεβαιώνεται η προκύπτουσα θετική διαφορά. Αν η προκύπτουσα διαφορά είναι αρνητική, αυτή δεν επιστρέφεται και η υπόθεση θεωρείται περαιωμένη.
ββ) δεν υπολογίσθηκε διαφορά φόρου εισοδήματος, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της διαφοράς, μεταξύ του ποσού της φορολογητέας ύλης που προσδιορίσθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του ποσού αυτής που δηλώθηκε από τον επιτηδευματία, αφαιρείται από το ποσό του βεβαιωτέου κατά το παρόν άρθρο φόρου και βεβαιώνεται η προκύπτουσα θετική διαφορά. Αν η προκύπτουσα διαφορά είναι αρνητική, αυτή δεν επιστρέφεται και η υπόθεση θεωρείται περαιωμένη.

β) Προκειμένου για οποιοδήποτε άλλο επιτηδευματία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα' της προηγούμενης περίπτωσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου κατά το παρόν άρθρο φόρου, λαμβάνεται υπόψη, αντί του συνόλου των δηλούμενων αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων ή των ακαθάριστων αμοιβών, κατά περίπτωση, το αντίστοιχο σύνολο που προσδιορίσθηκε κατά την οριστικοποίηση του φύλλου ελέγχου ή της πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

Αρθρο 6
Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

1. Η περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

2. Κατ' εξαίρεση, για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης φόρου προστιθέμενης αξίας, εξετάζεται αν τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων α) εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα των εντύπων που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τη δήλωση αποτελεσμάτων και β) επηρεάζονται από τον επαναπροσδιορισμό, μετά από προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του φόρου προστιθέμενης αξίας προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων. Επίσης, εξετάζεται αν από παράβαση προκύπτει απόκρυψη απολύτως προσδιορισμένων ακαθάριστων εσόδων ή ακαθάριστων αμοιβών από
επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. ή αγορών εμπορεύσιμων αγαθών από επιτηδευματία που τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας ή δεν τήρησε βιβλία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές ή απόκρυψη ή ότι δεν συντρέχει η β' περίπτωση του παραπάνω πρώτου εδαφίου, η υπόθεση αυτή θεωρείται περαιωμένη ως ειλικρινής, στην αντίθετη δε περίπτωση, προσδιορίζεται ο βεβαιωτέος φόρος, ο οποίος προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων, διενεργείται έλεγχος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 7
Περαίωση παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.

1. Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, ο επιτηδευματίας αποκτά δικαίωμα για περαίωση των διαφορών που προκύπτουν από τις παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ββ', γγ' και δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και αφορούν στις ανέλεγκτες
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον επιτηδευματία με σχετική αίτησή του προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του επόμενου άρθρου πράξης επί του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

2. Για την περαίωση των παραπάνω διαφορών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα, συμπληρωματικά δε οι διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ.:
α) προκειμένου για παράβαση της παραπάνω υποπερίπτωσης ββ', το επιβληθέν πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3 αυτού.
β) προκειμένου για παράβαση της παραπάνω υποπερίπτωσης γγ' ή δδ', το επιβλητέο πρόστιμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου για την κατηγορία βιβλίων στην οποία υπάγεται ο επιτηδευματίας. Εφόσον συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου ίσου με την αξία της συναλλαγής, το επιβλητέο πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3.

3. Αν ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας αποδέχεται την κατά το παρόν άρθρο περαίωση της διαφοράς, εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου και συντάσσεται επί αυτής σχετική πράξη, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Η υπογραφή της πράξης αυτής επιφέρει κατάργηση της τυχόν εκκρεμούς φορολογικής δίκης, για την επέλευση δε του αποτελέσματος αυτού, αρκεί η προσαγωγή στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο, προ ή κατά τη δικάσιμη, απλού αντιγράφου της παραπάνω απόφασης από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένου αντιγράφου από τον επιτηδευματία.

4. Εφόσον ο επιτηδευματίας δεν επιθυμεί την κατά το παρόν άρθρο περαίωση των παραπάνω διαφορών, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 8
Διαδικασία περαίωσης

1. Για την υλοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αποστέλλει στο ΚΕΠΥΟ σχετικό σημείωμα, στο οποίο περιέχονται όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία δεδομένα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Το ΚΕΠΥΟ, με βάση τα δεδομένα αυτού του σημειώματος, εκδίδει εις διπλούν Ειδικό
Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο περιέχει για κάθε μία υπόθεση και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τις αγορές ή τις ακαθάριστες αμοιβές ή τα ακαθάριστα έσοδα που πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή καθαρού κέρδους,
β) το συντελεστή καθαρού κέρδους,
γ) ένδειξη για την ύπαρξη τυχόν παράβασης της παραγράφου 9 του άρθρου 5,
δ) το ποσό του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το αφαιρούμενο από αυτό ποσό και τη θετική διαφορά, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 5, καθώς και το σύνολο του βεβαιωτέου φόρου για όλες τις υποθέσεις,
ε) το ποσό της διαφοράς των εκροών και εισροών και των αποκρυβεισών εκροών και το ποσό του βεβαιωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθώς και το σύνολο του βεβαιωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας για όλες τις υποθέσεις,
στ) ενδείξεις για να σημειωθεί από τον επιτηδευματία η προτίμησή του για εφάπαξ καταβολή του συνόλου του βεβαιωτέου φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας ή με δόσεις,
ζ) τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ο επιτηδευματίας υπέβαλε την τελευταία ανέλεγκτη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση αποτελεσμάτων του.

2. Το ένα αντίτυπο του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος αποστέλλεται επί αποδείξει στον επιτηδευματία και το άλλο στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται σ' αυτό. Κατ' εξαίρεση, στον προϊστάμενο της ίδιας Δ.Ο.Υ.
αποστέλλονται και τα δύο αντίτυπα του Σημειώματος αυτού, προκειμένου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή επιτηδευματία μη φυσικό πρόσωπο που μέχρι και το έτος 1992 είχε διακόψει τις εργασίες του ή είχε λυθεί, κατά περίπτωση.

3. Ο επιτηδευματίας, εφόσον επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του, προσέρχεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, συμπληρώνει τις οικείες ενδείξεις και επί του
Σημειώματος αυτού συντάσσεται σχετική πράξη, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Η υπογραφή από τον επιτηδευματία αυτής της πράξης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και όλων όσων ορίζονται με την
παρούσα απόφαση, σχετικά με την περαίωση των παραπάνω υποθέσεών του. Η κατά τα παραπάνω προθεσμία προσέλευσης και υπογραφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από χρονικό διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία.

4. Ο επιτηδευματίας φυσικό πρόσωπο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του, προσέρχεται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα που τον αφορά και ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Προκειμένου για επιτηδευματία μη φυσικό πρόσωπο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεών του μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος ή εταίρο ή διευθύνοντα ή
εντεταλμένο σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του, κατά περίπτωση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. Σ' αυτήν την περίπτωση, το μέλος ή ο εταίρος ή ο διευθύνων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περαίωση των υποθέσεων.

5. Το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αμέσως μετά τη σύνταξη επί αυτού της σχετικής πράξης και την υπογραφή της, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του επιτηδευματία, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός των περαιούμενων υποθέσεών του. Αντίγραφο του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποστέλλεται αμέσως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7, καθώς και την πραγματοποίηση των λοιπών, οικείων ενεργειών αυτού.

6. Η υπογραφή από τον επιτηδευματία και τον προϊστάμενο της ΔΟΥ της προβλεπόμενης από την παραπάνω παράγραφο 3 πράξης επιφέρει όλα τα υπό του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 οριζόμενα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Περαίωση Ελεγμένων Υποθέσεων

Αρθρο 9
Υπαγόμενες υποθέσεις

Στη ρύθμιση που καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται:
α) Κάθε ελεγμένη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, η οποία αναφέρεται σε διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1992.
β) Κάθε ελεγμένη υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματία, για την οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία.

Αρθρο 10
Εξαιρούμενες υποθέσεις

Από τις κατά το προηγούμενο άρθρο υποθέσεις εξαιρείται:
α) Κάθε υπόθεση φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών και αυτόματου υπερτιμήματος.
β) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία που άσκησε ελευθέριο επάγγελμα, στην οποία οι ακαθάριστες αμοιβές του υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών.
γ) Κάθε υπόθεση επιτηδευματία που άσκησε επιχείρηση εμπορική ή γεωργική ή και τις δύο επιχειρήσεις, στην οποία τα ακαθάριστα έσοδά του υπερβαίνουν το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δραχμών.

Αρθρο 11
Περαίωση υποθέσεων και παραβάσεων

1. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, στην οποία έχει διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, περαιώνεται ως ακολούθως:
α) Στην περίπτωση που τα τηρηθέντα βιβλία του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. του επιτηδευματία έχουν κριθεί ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με την υποδοχή από αυτόν ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς, μεταξύ του ποσού της
φορολογητέας ύλης που προσδιορίσθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του ποσού αυτής που δηλώθηκε από τον επιτηδευματία, και τη διαγραφή του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου και του προστίμου.
β) Στην περίπτωση που τα τηρηθέντα βιβλία του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. του επιτηδευματία έχουν κριθεί ως ειλικρινή, με την αποδοχή από αυτόν ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) της παραπάνω διαφοράς της φορολογητέας ύλης, εφόσον αυτή η διαφορά αφορά πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις, πρόστιμα, φόρο εισοδήματος, αποσβέσεις πλέον των νομίμων, έκτακτες εισφορές που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά που δεν σχηματίσθηκαν νόμιμα και καθαρά κέρδη που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, και την αποδοχή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της ίδιας διαφοράς, εφόσον αυτή η διαφορά αφορά οτιδήποτε άλλο, και τη διαγραφή του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου και του προστίμου.

2. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία, στην οποία έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος περαιώνεται ως ακολούθως:
α) Στην περίπτωση που ο προσωρινός έλεγχος έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1563/1985 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 50α του ν.δ. 3323/1955, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου.
β) Στην περίπτωση που ο προσωρινός έλεγχος έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 50α του ν.δ. 3323/1955, με την αποδοχή από τον επιτηδευματία ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς, μεταξύ του ποσού της φορολογητέας ύλης που προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του ποσού αυτής που δηλώθηκε από τον επιτηδευματία, και τη διαγραφή του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου και του προστίμου.

3. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση παρακρατούμενου φόρου επιτηδευματία, στην οποία έχει διενεργηθεί προσωρινός ή τακτικός έλεγχος, περαιώνεται με την αποδοχή από αυτόν ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς, μεταξύ του ποσού της φορολογητέας ύλης που προσδιορίσθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του ποσού αυτής που δηλώθηκε από τον επιτηδευματία, και τον περιορισμό του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου και του προστίμου στο 1/5 αυτών.

4. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση φόρου προστιθέμενης αξίας επιτηδευματία, στην οποία έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος του άρθρου 40 του ν. 1640/1986, περαιώνεται με την αποδοχή από τον υποκείμενο στο φόρο (επιτηδευματία) ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς του φόρου που προκύπτει από την προσωρινή
πράξη και τον περιορισμό του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου στο 1/3 αυτού, εφόσον υποβλήθηκε ανακριβής δήλωση, ή στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού, εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση. Το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 47 του ν. 1642/1986 περιορίζεται στο 1/3 αυτού και το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 48 του ίδιου
νόμου περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού. Κάθε άλλη ελεγμένη υπόθεση φόρου προστιθέμενης αξίας επιτηδευματία περαιώνεται ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση που τα τηρηθέντα βιβλία του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ. του υποκειμένου στο φόρο κρίθηκαν ως ανακριβή, με την αποδοχή από αυτόν του φόρου που προκύπτει, αν από τη διαφορά του φόρου που προσδιορίσθηκε με τη σχετική πράξη αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στη μη αποδεχόμενη φορολογητέα ύλη, κατά την περαίωση της ελεγμένης υπόθεσης φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο επιβληθείς πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο 1/3 αυτού, εφόσον υποβλήθηκε ανακριβής δήλωση, ή στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού, εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση. Το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 47 του ν. 1642/1986 περιορίζεται στο 1/3 αυτού και το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 48 του ίδιου νόμου περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού.
β) Στην περίπτωση που τα παραπάνω βιβλία κρίθηκαν ως ειλικρινή ή ανεπαρκή, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.

5. Κάθε μία ελεγμένη υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματία, στην οποία έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος του άρθρου 18 του ν.δ. 4242/1962 ή της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, περαιώνεται με την αποδοχή από τον επιτηδευματία ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς, μεταξύ του ποσού της φορολογητέας ύλης που προσδιορίσθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του ποσού αυτής που δηλώθηκε από τον επιτηδευματία, και τον περιορισμό του επιβληθέντος πρόσθετου φόρου και του προστίμου στο 1/5 αυτών. Κάθε άλλη ελεγμένη υπόθεση λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματία περαιώνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η περαίωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την ελεγμένη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος και τις σχετικές ελεγμένες υποθέσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων του επιτηδευματία, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7. Κάθε μία παράβαση της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που αφορά τις ελεγμένες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματία που υπάγονται στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου, περαιώνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

8. Τα ποσά των φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων κ.λπ., που βεβαιώθηκαν για κάθε υπόθεση του παρόντος άρθρου λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, αφαιρούνται από τα ποσά που προκύπτουν με βάση την κατά το παρόν άρθρο περαίωση αυτής της υπόθεσης και η τυχόν αρνητική διαφορά δεν επιστρέφεται.

Αρθρο 12
Διαδικασία περαίωσης

1. Ο επιτηδευματίας, εφόσον επιθυμεί να περαιώσει ελεγμένες υποθέσεις του ή παραβάσεις της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου, είτε μία είτε περισσότερες και με την προϋπόθεση της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ανέκκλητη δήλωση για κάθε μία υπόθεση, με την οποία δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, όρων και προϋποθέσεων. Επίσης, με την ίδια δήλωση δηλώνει απαραιτήτως, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την παραίτηση από την προσφυγή του. Η κατά τα παραπάνω δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται ταυτοχρόνως οι σχετικές ανέκκλητες δηλώσεις για όλες τις ελεγμένες υποθέσεις. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρμόζονται ανάλογα, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

2. Η κατά τα παραπάνω υποβαλλόμενη ανέκκλητη δήλωση καταχωρείται αμέσως μετά την παραλαβή της, κατά φορολογικό αντικείμενο και χρονολογική σειρά, σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο αναγράφεται ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του επιτηδευματία, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Βεβαίωση και καταβολή - Τελικές διατάξεις

Αρθρο 13
Βεβαίωση των φόρων

1. Ο φόρος εισοδήματος και οι λοιποί φόροι, τέλη και γενικά οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, βεβαιώνονται στο όνομα του υπόχρεου. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματία μη φυσικού προσώπου ζητήθηκε, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8, από το μέλος ή τον εταίρο του ή το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα βεβαιώνονται στο όνομα του προσώπου το οποίο υπέγραψε την προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο πράξη.

2. Η βεβαίωση ενεργείται:

α) προκειμένου για τα οφειλόμενα ποσά που περιέχονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται σ' αυτό,

β) προκειμένου για τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 7 και 11, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Για τη βεβαίωση των οφειλομένων ποσών, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 14
Τρόπος καταβολής των φόρων

1. Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που περιέχονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) όταν το συνολικό ποσό αυτών είναι μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών,
β) όταν το συνολικό ποσό αυτών είναι από ένα εκατομμύριο μία (1.000.001) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, σε δέκα οκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις,
γ) όταν το συνολικό ποσό αυτών υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων μία (5.000.001) δραχμών, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται αμέσως με την υπογραφή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 πράξης και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υποχρέου. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί με την υπογραφή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 πράξης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Οι φόροι, τέλη και γενικά οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, που αφορούν κάθε μία ελεγμένη υπόθεση, καθώς και τα πρόστιμα της παραγράφου 7 του άρθρου 11, καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και οι υπόλοιπες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών. Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 15
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης