Υ.Α. 194/04.07.2007

Καθορισμός ωραρίου εργασίας και ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr

Υ.Α.  194/2007 - ΦΕΚ 1111/Β'/4.7.2007

Καθορισμός ωραρίου εργασίας και ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 
Έχοντας υπόψη:

 
    1. Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324).

    2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

    3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3026/ 1954 (ΦΕΚ 235/8.10.1954) «Κώδικα περί Δικηγόρων».

    4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Φ.Ε.Κ. Α΄/98.

    5. Την υπΆ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 769 Β΄/27.6.2006).

    6. Την υπΆ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16525/31.8.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους».

    7. Το υπΆ αριθμ. οικ. 61801/5.6.2007 έγγραφο «εξαίρεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των ωρών εισόδου του κοινού σε αυτές».

    8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

      1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Γραφείων Νομικών Συμβούλων και των Δικαστικών Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τις ώρες εισόδου του κοινού, ως εξής:

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, καθΆ όλη τη διάρκεια του έτους, στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ. : 7:30 έως 15:00.

II. Ώρες εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.:

α) Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 έως 15:00.

β) Ώρες εισόδου των δικηγόρων και των δικαστικών επιμελητών: 07:30 έως 15:00.

 

2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 


Taxheaven.gr