Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρθρα
Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας


Αρθρα Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τελευταία ενημέρωση 10.9.2013

Υπόχρεοι στην υποβολή Ισοζυγίου.

Υπόχρεοι στην υποβολή ισοζυγίου είναι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας (Προαιρετικά ή υποχρεωτικά)

Στο Π.Δ. 186/1992
Αρθρο 20
......
Παράγραφος.
6., Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υποχρέους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.Χρόνος υποβολής Ισοζυγίου

Αρθρο 20 παρ. 6 πδ.186/92
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του π.δ. 186/92 ορίζεται ότι η υποβολή του ισοζυγίου γίνεται μέχρι το τέλος του 9ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την
ΠΟΛ.1090/14.6.2010
............

2. Ο χρόνος υποβολής για το ισοζύγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του οποίου η υποχρέωση υποβολής λήγει στις 30/9 κάθε έτους, καθορίζεται ως εξής:

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

Μέχρι την 3η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

Μέχρι την 6η Οκτωβρίου  για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 9η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Συνεπώς για το  2013 οι δύο τελευταίες προθεσμίες μετακινούνται ως εξής

Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013  για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.


Είδος ισοζυγίου

Το ισοζύγιο που υποβάλλεται είναι το τελευταίο προσωρινό (προσαρμοσμένο ισοζύγιο) πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών, στο οποίο περιέχονται οι διορθωτικές εγγραφές, οι εγγραφές τακτοποίησης και όσες εγγραφές προηγούνται των εγγραφών κλεισίματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, που κατά το κλείσιμο των λογαριασμών χρησιμοποιούνται ενδιάμεσοι λογαριασμοί και εμφανίζονται τα υπόλοιπα των αποτελεσματικών λογαριασμών, μπορεί να υποβάλλεται το οριστικό ισοζύγιο.(ΠΟΛ.1107/24.3.1997)


Περιεχόμενα Ισοζυγίου

Η κατάσταση (ισοζύγιο) περιλαμβάνει:
- Τους λογαριασμούς όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λπ.) των Ομάδων 2 (πλην μερίδων αποθήκης) 6, 7 και 8, από δε την Ομάδα 5 όλες τις βαθμίδες του λογ. 54. Για τις τράπεζες οι λογαριασμοί των Ομάδων 2 και 7 να περιλαμβάνουν τον πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο λογαριασμό.
- Τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των Ομάδων 1, 3, 4, 5 (όλες οι βαθμίδες του λογ. 54) και 10..(ΠΟΛ.1107/24.3.1997)

Μορφή

Οι λογαριασμοί θα εμφανίζονται με την εξής σειρά, δηλαδή Ομάδα 0 (10), 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8.
Η κατάσταση του ισοζυγίου θα έχει τη μορφή πίνακα με τρεις (3) στήλες.
- Στην πρώτη στήλη θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών με την πιο κάτω σειρά:
- Πρωτοβάθμιος
- Δευτεροβάθμιος
- Τριτοβάθμιος
- Τεταρτοβάθμιος κ.λπ.
- Στη δεύτερη στήλη θα αναγράφεται υποχρεωτικά η περιγραφή των λογαριασμών, όταν αυτοί δεν είναι υποχρεωτικοί (θεσμοθετημένοι).
- Στην τρίτη στήλη θα αναγράφεται το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν το υπόλοιπο είναι πιστωτικό θα έχει το πρόσημο πλην (-)..(ΠΟΛ.1107/24.3.1997)


Τρόπος Υποβολής

Μαζί με το ισοζύγιο θα υποβάλλεται και έγγραφο υποβολής εις τριπλούν, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια ΔΟΥ (τμήμα Κ.Β.Σ.) και το δεύτερο αντίγραφο, αφού υπογραφεί για την παραλαβή, θα παραδίδεται στον υπόχρεο.

Στο έγγραφο υποβολής, (Βλέπε υπόδειγμα στο παράρτημα) στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου, θα περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία:
- Διαχειριστική περίοδος
- Σύνολο χρέωσης ισοζυγίου
- Σύνολο πίστωσης ισοζυγίου
- Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων ισοζυγίου
- Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων ισοζυγίου
Επίσης, αναγράφεται και το πλήθος των δισκετών, όταν το ισοζύγιο υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική, θα υποβάλουν ενιαίο ισοζύγιο ολόκληρης της επιχείρησης στη ΔΟΥ της έδρας..(ΠΟΛ.1107/24.3.1997)

'Ολες οι επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) υποχρεούνται να υποβάλουν το ισοζύγιο που αναφέρεται στην παρ. 2 της παρούσας, χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο από Η/Υ.

Οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για την ενημέρωση των βιβλίων τους υποβάλλουν το ανωτέρω ισοζύγιο σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες).[ΠΟΛ.1189/13.6.2000]

Υποχρεωτική υποβολή ισοζυγίων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (από διαχειριστική περίοδο που λήγει την 30.6.1997 και στο εξής)..(ΠΟΛ.1107/24.3.1997)


Υποβολή Ισοζυγίου και με την χρήση ηλεκτρονικής Μεθόδου


(ΠΟΛ.1157/14.6.2001)
[Αρθρο 1
Υποβολή καταστάσεων - ισοζυγίων και πιστοποίηση υποκείμενων
1. Στους επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις καταστάσεις και το ισοζύγιο του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/1992), παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αυτών, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).
2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υπόχρεους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων - ισοζυγίων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής
1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων - ισοζυγίων, δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.
2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.
3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση - ισοζύγιο, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης. ]Υποβολή Ισοζυγίου με λογ/μούς χωρίς κίνηση


Η υποβολή ισοζυγίου είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως αν έχουν κινηθεί ή όχι οι λογ/μοί εντός της χρήσης .(Εγγ 1072550/16.11.2006) (Κ.Β.Σ Σαϊτης Ευθύμιος Σελ 1339)Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του Ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή


Το αρχείο θα:
- έχει παραχθεί από λειτουργικό σύστημα MS-DOS
- ονομάζεται ΑΦΜ.trb, όπου ΑΦΜ ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης
- είναι αποθηκευμένο σε δισκέτες 3.5'
- έχει οργάνωση line sequential και κωδικό εγγραφής ASCII ELOT 928
- περιέχει εγγραφές (records) δύο τύπων:
* HDR: όπου θα είναι η πρώτη εγγραφή και δεν επαναλαμβάνεται
* TRB: θα εγγράφονται ανά γραμμή οι λογαριασμοί

Περιγραφή εγγραφών Πίνακας

(Βλέπε ΠΟΛ.1107/24.3.1997 και ΠΟΛ.1189/13.6.2000 )

Πρόστιμο μη υποβολής ΙσοζυγίουΝόμος 2523/1997
Για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα .
Κατ' εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:
...
ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 μετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρισης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβούς καταχώρισης της αξίας σε τρία , εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν μεγέθη συνολικής αξίας πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία (14.673) ευρώ ανά κατάσταση.
Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου υποβάλλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη ανά κατάσταση είναι μέχρι του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, οπότε εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα.
Οι συντελεστές βαρύτητας του πρώτου και δεύτερου εδαφίου ισχύουν κατά περίπτωση και επί εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, καθώς και επί μη υποβολής στοιχείων, παραλείψεων ή ανακριβειών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα εδάφια αυτά.
Ο συντελεστής βαρύτητας των προηγούμενων εδαφίων ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 ή της εκπρόθεσμης υποβολής του, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την προθεσμία υποβολής.


Σχετικές αποφάσεις

ΠΟΛ.1107/24.3.1997 - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α) "Κατάργηση φορολοαπαλλαγών και άλλες διατάξεις"

ΠΟΛ.1157/14.6.2001 - Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

ΠΟΛ.1189/13.6.2000 - Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του Ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή, λόγω του εννεαψήφιου ΑΦΜ

ΠΟΛ.1090/14.6.2010
Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπόδειγμα εγγράφου υποβολής ισοζυγίου


Προς την Δ.Ο.Υ: ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ
Α.Φ.Μ

Αριθ. φακέλου

Eπώνυμο ή Επωνυμία

'Oνομα

'Oνομα Πατρός ή συζύγου

Eπάγγελμα

Διεύθυνση

Oδός - Αριθ.


Διαχειριστικό έτος από

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ

έως
Υποβάλουμε το τελευταίο προσωρινό ή οριστικό ισοζύγιο των λογαριασμών
όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19α

του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α').

Το ισοζύγιο υποβάλεται:Xειρόγραφα


Δισκέτες

Πλήθος Δισκετών
Σύνολα πρωταβαθμίων

Χρέωσης : ....................................Πίστωσης : ..................................Χρεωστικού υπολοίπου : .................................Πιστωτικού υπολοίπου : ..................................
..................... Ημερομηνία

Παραλαβή


Ο Υποβάλλων


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης