Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.906/440/6.7.2007 Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευασθούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»

Σχόλια:Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Φ.906/440/6.7.2007
Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευασθούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»


Φ.906/440/6.7.2007 Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. Πρωτ.: Φ.906/440/06.07.07

Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευασθούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του ν.2960/01(ΦΕΚ 265/ Α΄/22.11.01), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώρας σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02,87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει τους όρους και τις διατυπώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

β) Την αριθμ.37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-2005 (ΦΕΚ1432/Β΄/14-10-2005) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.5733/ΔΙΟΕ179/09-02-2006 όμοια Απόφαση (ΦΕΚ 204/Β΄/13-02-2006).

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Η αναστολή βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις βάσεις αυτών της δ.κ. 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία προορίζονται να διασκευασθούν από την εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02,87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης ονοματολογίας, πρέπει να ενεργείται με τους όρους και τις διατυπώσεις που καθορίζονται από τα επόμενα άρθρα.


¶ρθρο 1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Ο ενδιαφερόμενος παραλήπτης των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων και των βάσεων αυτών, θα καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή , πριν το τέλος ταξινόμησης καταστεί απαιτητό , κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 128 του ν.2960/01(ΦΕΚ 265/Α΄) , Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για θέση σε ανάλωση και διασκευή . Επί του παραστατικού αυτού θα βεβαιώνεται ο Φ.Π.Α που αναλογεί και θα γίνεται πράξη υπολογισμού του αναλογούντος, επί του προς παραλαβή φορτηγού οχήματος ή της βάσεως αυτού της Δ.Κ. 87.04, τέλους ταξινόμησης.

Για την εξασφάλιση της τελωνειακής οφειλής από το τέλος ταξινόμησης και τη χορήγηση αναστολής πληρωμής για το Φ.Π.Α θα προσκομίζεται εγγύηση, η οποία μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο . Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να χορηγεί νόμιμα εγγύηση για κάλυψη φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με την κατάθεση του παραστατικού θα κατατίθεται και αίτηση του παραλήπτη για έγκριση της διασκευής, στην οποία θα προσαρτώνται:

α. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της διασκευής των φορτηγών και βάσεων αυτών της δασμολογικής κλάσης 87.04, θα αναφέρεται το συγκεκριμένο συνεργείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διασκευή και θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης διασκευής και

β. βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι επιτρέπεται να διασκευαστούν τα ανωτέρω οχήματα.


¶ρθρο 2

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειαςΓια την παράδοση των προς διασκευή οχημάτων, μετά την επαλήθευση αυτών και των έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή της εγγύησης για την εξασφάλιση καταβολής των κατά τα ανωτέρω οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, θα παρέχεται εγκριτική άδεια διασκευής στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία των προς διασκευή φορτηγών ή βάσεων αυτών, το συνεργείο που θα πραγματοποιηθεί η διασκευή, το χρονικό διάστημα της διασκευής το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, από την παραλαβή, δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, καθώς και ο όρος της άμεσης ενημέρωσης της Τελωνειακής Αρχής σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μεταφοράς τους σε άλλο συνεργείο για εργασίες διασκευής. Στο τέλος της εγκριτικής άδειας θα μνημονεύονται οι συνέπειες του άρθρου 4 της παρούσας.


¶ρθρο 3

Διαδικασία διασκευής- Λύση εγγύησηςΜετά το πέρας των εργασιών της διασκευής , τα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05, θα προσκομίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για έλεγχο και σύνταξη σχετικής πράξης επί του παραστατικού. Μετά τη διαπίστωση ότι η διασκευή έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση και ότι τα στοιχεία ταυτότητας των διασκευασθέντων οχημάτων συμφωνούν με τα στοιχεία των αρχικά παραληφθέντων φορτηγών ή βάσεων αυτών, με βάση τα στοιχεία της επαλήθευσης ,ο αρμόδιος προς τούτο τελωνειακός υπάλληλος θα προβαίνει όπου απαιτείται, στην αναγραφή σε συμπληρωματικό φύλλο του παραστατικού, του είδους των οχημάτων που προέκυψαν από τη διασκευή καθώς και στη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα.

Μετά την είσπραξη, με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του αρχικά βεβαιωθέντος Φ.Π.Α και του αναλογούντος επί του διασκευασθέντος οχήματος τέλους ταξινόμησης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, θα προβαίνει στη λύση της κατατεθείσας εγγύησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης για τα διασκευασθέντα οχήματα.


¶ρθρο 4

Παραβάσεις - ΚυρώσειςΣε περίπτωση παράνομης διάθεσης ή μη τήρησης των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα, εισπράττονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιφυλασσομένων παράλληλα και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.


¶ρθρο5

Έναρξη διατάξεωνΗ ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης