Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ. 1116/4.6.2007 Κοινοποίηση του ν. 3583/2007 ΦΕΚ 142Α/28-6-07 « Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»

Σχόλια:


Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Δ. 1116/4.6.2007
Κοινοποίηση του ν. 3583/2007 ΦΕΚ 142Α/28-6-07 « Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»


Δ. 1116/4.6.2007 Κοινοποίηση του ν. 3583/2007 ΦΕΚ 142Α/28-6-07 « Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Υπ. Οικ. Δ. 1116/4.6.2007
Κοινοποίηση του ν. 3583/2007 ΦΕΚ 142Α/28-6-07 « Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις παρ.48,50,51,52,56 του άρθρου 1, καθώς και τις παρ.5 και 13 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 , ΦΕΚ 142/Α/28-6-2007 με τις διατάξεις των οποίων τροποποιούνται αντιστοίχως τα άρθρα 132,133,137,140, και 149 του ν.2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), καθώς και η παρ.2α του άρθρου 4 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο., που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

 

Παρ. 48 του άρθρου 1

Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμισης των μεταφορικών μέσων που παραλαμβάνουν τα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για μεταφορικά μέσα για τα οποία πληρούται η προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του ενδιαφερομένου (παρ. 1α του άρθρου 5 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.)

Στις λοιπές περιπτώσεις, δηλαδή στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται καινούργια μεταφορικά μέσα καθώς και στις περιπτώσεις που παραλαμβάνεται μεταφορικό μέσο με τις διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής, τα ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης παραμένουν τα ίδια.

 

Παρ. 50 του άρθρου 1

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 133 προκειμένου να διορθωθεί και να απαλειφθεί η αναφορά του άρθρου αυτού στην απαλλαγή από ΦΠΑ για τα κοινοτικά οχήματα που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής- χρησιμοποίησης. ΄Οπως ήταν διατυπωμένη, η εν λόγω διάταξη παρείχε τη δυνατότητα στα κοινοτικά οχήματα να παραμένουν προσωρινά στη χώρα, με το καθεστώς αυτό, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ, ακόμη και εάν δεν είχε καταβληθεί στη χώρα απόκτησής τους, αντίθετα με όσα ορίζονται στην παρ.4α του άρθρου 1 της Δ.247/88 Α.Υ.Ο. και τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές, ορισμένων μεταφορικών μέσων. Εξάλλου όσον αφορά τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2859/2000.

 

Παρ. 51 του άρθρου 1

Με την τροποποίηση της παρ.Γ11 του άρθρου 137 παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές και περιπτώσεις υποθέσεων (παραβάσεις οχημάτων) για τις οποίες οι απαιτήσεις του Δημοσίου έχουν βεβαιωθεί προς είσπραξη στις ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις αυτές μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις , η αρμόδια τελωνειακή αρχή, εφόσον διαπιστώσει από τα αντίγραφα που διαθέτει στο αρχείο της ή από τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ότι είναι δυνατόν να υπαχθεί στη ρύθμιση, ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ σχετικά με την εν λόγω ρύθμιση καθώς και το ύψος της διαμορφωθείσας οφειλής.

 

Παρ. 52 του άρθρου 1

Με την τροποποίηση του άρθρου 140 απλουστεύεται η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου , που έχει παραληφθεί με τις απαλλαγές των περί μετοικεσίας διατάξεων και αίρονται οι δεσμευτικές προϋποθέσεις, που απαιτούσαν την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου προσώπου κατά την κατάθεση της προβλεπόμενης αίτησης για τη χορήγηση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της σχετικής έγκρισης μεταβίβασης. Επίσης, μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό του αυτοκινήτου δεν απαιτείται έγκριση του τελωνείου για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων αυτών.

 

Παρ. 56 του άρθρου 1 & παρ. 5 του άρθρου 2

Στο άρθρο 149 του Τελωνειακού Κώδικα προστίθεται δεύτερη παράγραφος με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι επί πλέον επιβαρύνσεις, που απαιτούνται στις περιπτώσεις που εμπορεύματα τα οποία είχαν παραληφθεί με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής τίθενται σε ανάλωση ή στις περιπτώσεις που γεννάται τελωνειακή οφειλή λόγω εκπρόθεσμης λήξης ή ανάκλησης του καθεστώτος.

Καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 97 του ν.1684/87. Έτσι στις ανωτέρω περιπτώσεις πέραν των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και των εξισωτικών τόκων, όπου αυτοί απαιτούνται, υπολογίζεται προσαύξηση επί των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων το ποσοστό της οποίας ισούται με το ποσοστό εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του ν.δ.356/74 περί ΚΕΔΕ.

 

Παρ. 13 του άρθρου 2

Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίσταται η παρ. 2α του άρθρου 4 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο. και παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται και μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στη χώρα μας, να ζητήσουν το πιστοποιητικό μεταφοράς συνήθους κατοικίας για να ασκήσουν το δικαίωμά τους μέσα σε διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνίας της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, αντί εντός του διαστήματος 24 μηνών που ισχύει γενικότερα.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης