Αποτελέσματα live αναζήτησης

1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.).

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007
Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.).

1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρ. 1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007


Θέμα:  Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.).
 
Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 1081995/5430/ΔΕ-Β/19.9.2006 εγγράφου μας που αφορούσε τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ  του Π.Δ. 186/1992, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
Η Γ.Γ.Π.Σ θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καταστάσεις  επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ. του Π.Δ. 186/1992, οι οποίες ενώ υπέβαλλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2004  δεν υπέβαλλαν μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2006 την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου ενώ είναι υποκείμενοι σε Φ.Π.Α.
 
Kατόπιν των ανωτέρω οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να ενεργοποιήσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουν  την επίδοση της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο του Φ.Π.Α.
 
Ειδικότερα:
 
Στις περιπτώσεις  που από τις καταστάσεις που έχουν σταλεί στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ προκύπτει ότι δεν έχει υποβληθεί περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου 2006 θα καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε ημερών (5) προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και καταβάλλει το Φ.Π.Α. με τις νόμιμες προσαυξήσεις και λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.
 
Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν προσέλθει για την απόδοση του Φ.Π.Α.  μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ θα εκδίδει άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2859/2000 για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική   αρμoδιότητα της Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΑΆ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. ΑΆ τάξης χωρίς υποδ/νση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. ΒΆτάξης), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.1000414 /3000/ΔΕ-Β/31-12-2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Για τις λοιπές υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθΆ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση για υποβολή δήλωσης προκειμένου να επιληφθούν  του σχετικού προσωρινού ελέγχου.
 
Τέλος επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την αρμοδιότητα σε θέματα προσωρινών ελέγχων μεταξύ Ελεγκτικών Κέντρων και Δ.Ο.Υ., εκτός της περίπτωσης προσωρινού ελέγχου για την παραπάνω διασταύρωση.
 
Προκειμένου να έχουμε αναλυτικά την ενημέρωση για το πλήθος των παραπάνω επιχειρήσεων αρμοδιότητάς σας, που κλήθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου, το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος και τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι την 30/11/2007 για τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
 
Στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στις επιλογές «Θέματα Ελέγχου», υπάρχει προς συμπλήρωση με τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων και αποστολή αυτών ηλεκτρονικά στη Δ/νση Ελέγχου, φόρμα με τίτλο «Αποτελέσματα ελέγχου Φ.Π.Α. ΝΟΜ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης