Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2007 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007
Απόφαση επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τις περιπτώσεις , (β) και (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 11, την παράγραφο 4 του άρθρου 12, την παράγραφο 7 του άρθρου 13, την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 3 του άρθρου 15, την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 21 και την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3556/2007.

2. Το άρθρο 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Β/137/1993) «Κεφαλαιαγορά-Επιχειρήσεις-Δημόσια Κτήματα κλπ».

3. Το στοιχείο (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6του άρθρου 5, το στοιχείο (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 7 του άρθρου 9, τα στοιχεία (β) έως (ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 12, την παράγραφο 2 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 14, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21, το σημείο (ii) της παραγράφου 4 και την παράγραφο 7 του άρθρου 23 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

4. Την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό αναλυτικών
κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά».
5. Την Τελική Εισήγηση επί τεχνικών θεμάτων αναφορικά με πιθανά εκτελεστικά μέτρα
της Οδηγίας για τη Διαφάνεια της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) του Ιουνίου 2005 (CESR/05-407).
6. Την Τελική Έκθεση της «Επιτροπής Σοφών» για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών
κινητών αξιών, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης τον Μάρτιο 2001 και ψηφίστηκε την 5η Φεβρουαρίου 2002 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προς την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (OJ. L69/27/2007) και εξειδικεύει ορισμένες υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007 σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος καταγωγής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Άρθρο 2
Ελάχιστο περιεχόμενο των εξαμηνιαίων μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

1. Το ελάχιστο περιεχόμενο των συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, για την περίπτωση που αυτές δεν συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1606/2002, περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό.

2. Ο συνοπτικός εξαμηνιαίος ισολογισμός και ο συνοπτικός εξαμηνιαίος λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως (εξαμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων) πρέπει να εμφανίζουν κάθε ένα από τα κεφάλαια (τίτλους) και τα υποσύνολα (μερικά αθροίσματα) που περιλαμβάνονται στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη. Πρόσθετα κονδύλια περιλαμβάνονται εάν η παράλειψή τους θα έχει ως αποτέλεσμα, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν μία παραπλανητική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως (περιόδου) του εκδότη.
3. Περιλαμβάνονται οι εξής συγκριτικές πληροφορίες:
(α) ισολογισμός για το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος οικονομικού έτους και συγκριτικός ισολογισμός για το τέλος του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους
(β) λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως (κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου) για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους με συγκριτικές πληροφορίες για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.
4. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις περιλαμβάνουν:
(α) επαρκείς πληροφορίες ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
(β) επαρκείς πληροφορίες και επεξηγήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η σαφής κατανόηση από το χρήστη τυχόν ουσιωδών αλλαγών σε ποσά και τυχόν εξελίξεων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στον ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτελεσμάτων και αφορούν στην υπό εξέταση εξαμηνιαία περίοδο.


Άρθρο 3
Σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ μερών
1. Στις εξαμηνιαίες εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν ατομικούς και
ενοποιημένους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις), οι εκδότες μετοχών δημοσιοποιούν
τις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (συνδεόμενα μέρη) όπως
αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και τουλάχιστον:
(α) συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο,
(β) τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

2. Η αναφορά στις συναλλαγές περιλαμβάνει τουλάχιστον
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών,
(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου,
(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και
(δ) άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης του εκδότη των μετοχών, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

3. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές κάθε συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόμενου μέρους στην οικονομική θέση του εκδότη των μετοχών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης

1. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 του ν. 3556/2007, εφαρμόζεται το ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης όπως
αυτό καθορίζεται από κάθε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα .

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο τα ημερολόγια
ημερών διαπραγμάτευσης της προηγούμενης παραγράφου των οργανωμένων αγορών που
βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.


Άρθρο 5
Υποχρέωση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών
από πρόσωπα του άρθρου 10 του ν.3556./2007
1. Η υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3556/2007 αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) του άρθρου 10 τουν. 3556/2007 όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί το πρόσωπο αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/ 2007. Η υποχρέωση
ενημέρωσης μπορεί να αφορά ένα μόνο ή και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην εφαρμοζόμενη κάθε φορά περίπτωση του άρθρου 10 του ν. 3556/2007.

2. Η υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/ 2007, αποτελεί, κατά περίπτωση, υποχρέωση των ακόλουθων προσώπων εφόσον συντρέχει ως προς κάθε πρόσωπο μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007

(α) Στην περίπτωση του στοιχείου (α) του άρθρου 10 του ν. 3556 /2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση για κάθε ένα από τα μέρη της συμφωνίας ως προς το συνολικά διαμορφούμενο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.
(β) Στην περίπτωση του στοιχείου (β) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση:
(αα) του προσώπου που αποκτά δικαιώματα ψήφου και δικαιούται να τα ασκεί δυνάμει της συμφωνίας καθώς και
(ββ) του προσώπου που μεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγματος τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει.
(γ) Στην περίπτωση του στοιχείου (γ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση
(αα) του προσώπου στο οποίο έχουν παρασχεθεί μετοχές ως εμπράγματη ασφάλεια,αν το πρόσωπο αυτό ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αυτές και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει καθώς και
(ββ) του προσώπου που παρέχει την εμπράγματη ασφάλεια επί των μετοχών με μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου.
(δ) Στην περίπτωση του στοιχείου (δ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση
(αα) του προσώπου που καθίσταται ισόβιος επικαρπωτής των μετοχών εάν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές καθώς και
(ββ) του προσώπου που διαθέτει τα δικαιώματα ψήφου.
(ε) Στην περίπτωση του στοιχείου (ε) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, όταν η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει ατομικά υποχρέωση ενημέρωσης, αντίστοιχη υποχρέωση έχει και το πρόσωπο που την ελέγχει καθώς και οι ενδιάμεσες ελεγχόμενες από αυτό επιχειρήσεις. Η υποχρέωση του ελέγχοντος προσώπου είναι ανεξάρτητη από την
ύπαρξη υποχρέωσης της ελεγχόμενης επιχείρησης.
(στ) Στην περίπτωση του στοιχείου (στ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση
(αα) του προσώπου στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές, αν το πρόσωπο αυτό μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις κατατεθειμένες μετοχές κατά την κρίση του καθώς και
(ββ) του μετόχου που καταθέτει της μετοχές του.
(ζ) Στην περίπτωση του στοιχείου (ζ) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση του προσώπου που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου.
(η) Στην περίπτωση του στοιχείου (η) του άρθρου 10 του ν. 3556/ 2007, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση
(αα) του πληρεξουσίου, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του ελλείψει ειδικών συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων καθώς και
(ββ) του μετόχου που χορηγεί πληρεξούσιο.

3. Σε περίπτωση που μέτοχος χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, μπορεί να προβεί σε μία μόνο ενημέρωση εντός της προβλεπόμενης στην  παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παράδοση τουπληρεξουσίου εφόσον καθιστά σαφές στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει όταν ο πληρεξούσιος δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, μπορεί να προβεί σε μία (μόνο) ενιαία ενημέρωση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον αναφέρει σαφώς στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει όταν δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική τουευχέρεια.

4. Όταν περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση ενημέρωσης, η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με μια ενιαία ενημέρωση. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση για λογαριασμό τους. Η ενιαία ενημέρωση δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία αφορά, από την ευθύνη του σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης ή το περιεχόμενο της ενημέρωσης.


Άρθρο 6
Περιστάσεις υπό τις οποίες ο υπόχρεος όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου Στην περίπτωση του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007, ο μέτοχος ή το πρόσωπο του άρθρου 10 του ίδιου νόμου θεωρείται ότι έλαβε γνώση της απόκτησης, της διάθεσης ή της δυνατότητας να αποκτήσει, να διαθέσει ή να ασκήσει δικαιώματα ψήφου το αργότερο δύο ημέρες διαπραγμάτευσης μετά τη συναλλαγή.


Άρθρο 7
Συνήθης σύντομος κύκλος διακανονισμού
Η μέγιστη διάρκεια του αναφερόμενου στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007 συνήθους σύντομου κύκλου διακανονισμού είναι τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης μετά τη συναλλαγή είτε αυτή διενεργείται σε οργανωμένη αγορά είτε διενεργείται εκτός οργανωμένης αγοράς.

Άρθρο 8
Ειδικοί διαπραγματευτές

1. Προκειμένου ο ειδικός διαπραγματευτής να τύχει της απαλλαγής της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού ότι ασκεί ή ότι προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης όσον αφορά έναν συγκεκριμένο εκδότη.

2. Όταν ο ειδικός διαπραγματευτής, ο οποίος έχει προβεί στη γνωστοποίηση της προηγουμένης παραγράφου, παύει να ασκεί δραστηριότητες ειδικού διαπραγματευτή όσον αφορά συγκεκριμένο εκδότη ή πρόκειται να παρέμβει στη διοίκηση του εκδότη αυτού ή να ασκήσει επιρροή στον εκδότη αυτό προκειμένου ο εκδότης να προβεί σε αγορά των μετοχών ή στήριξη της τιμής τους, ενημερώνει εντός του αντικειμενικά απαραιτήτου χρόνου την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον ειδικό διαπραγματευτή που επιθυμεί να τύχει της απαλλαγής της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007: (α) Να προσκομίσει τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης, την οποία έχει τυχόν συνάψει με τον εκδότη και το χρηματιστήριο.
(β) Να προσδιορίζει τις μετοχές ή τα άλλα χρηματπιστωτικά μέσα τα οποία κατέχει για τους σκοπούς της ειδικής διαπραγμάτευσης, με οποιοδήποτε ευχερώς επαληθεύσιμο τρόπο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που είναι δυσχερής η επαλήθευση απαιτεί από τον ειδικό διαπραγματευτή να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό για τους
σκοπούς της ειδικής διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 9
Όροι ανεξαρτησίας για τις εταιρείες διαχείρισης και τις Ε.Π.Ε.Υ.

1. Προκειμένου να τύχει η μητρική επιχείρηση μιας εταιρείας διαχείρισης ή Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) της απαλλαγής από την άθροιση συμμετοχών που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η μητρική επιχείρηση δεν παρεμβαίνει στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από την εταιρεία διαχείρισης ή την Ε.Π.Ε.Υ. δίνοντας οδηγίες απευθείας ή εμμέσως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ως οδηγία που δίδεται απευθείας νοείται κάθε οδηγία που δίνει η μητρική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από αυτή, η οποία ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ως οδηγία που δίδεται εμμέσως νοείται κάθε γενική ή ειδική οδηγία, ασχέτως μορφής, που δίνει η μητρική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση που ελέγχεται από αυτή, η οποία περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα της μητρικής επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από αυτή.

(β) Η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. είναι ελεύθερη να ασκεί, ανεξάρτητα από τη μητρική επιχείρηση, τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται.

2. Προκειμένου να κάνει χρήση της απαλλαγής της άθροισης συμμετοχών, η μητρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς εκδότη του οποίου τα δικαιώματα ψήφου ενσωματώνονται σε συμμετοχές τις οποίες διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης ή οι Ε.Π.Ε.Υ., τα παρακάτω:

(α) Κατάλογο των εταιρειών διαχείρισης και των Ε.Π.Ε.Υ., αναφέροντας την επωνυμία τους και την αρμόδια αρχή που ασκεί εποπτεία σΆ αυτές. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει αναλυτικά τους σχετικούς εκδότες. Η μητρική επιχείρηση επικαιροποιεί τον κατάλογο σε συνεχή βάση.

(β) Δήλωση ότι, για κάθε μία από τις σχετικές εταιρείες διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ., η μητρική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η μητρική επιχείρηση ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόλις παύει να ισχύει η δήλωση αυτή.

3. Προκειμένου η μητρική επιχείρηση να κάνει χρήση της απαλλαγής της άθροισης συμμετοχών μόνο σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο τον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2.

4. Η μητρική επιχείρηση μίας εταιρείας διαχείρισης ή μίας Ε.Π.Ε.Υ. αποδεικνύει χωρίς υπαίτια βραδύτητα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:
(α) Οι οργανωτικές δομές της μητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται ανεξάρτητα από τη μητρική επιχείρηση. ΚατΆ ελάχιστον η μητρική επιχείρηση και η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να διαθέτουν γραπτές οδηγίες και διαδικασίες οι οποίες ευλόγως
αποβλέπουν στην αποτροπή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

(β) Τα πρόσωπα που αποφασίζουν πώς θα ασκηθούν τα δικαιώματα ψήφου ενεργούν ανεξάρτητα.
(γ) Στην περίπτωση που η μητρική επιχείρηση είναι πελάτης της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, ή έχει συμμετοχή στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ., η σχέση μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και της εταιρείας διαχείρισης ή της Ε.Π.Ε.Υ. ρυθμίζεται αναλυτικά από γραπτή σύμβαση υπό συνήθεις εμπορικούς όρους (arms length).

Άρθρο 10
Είδη χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ν. 3556/2007

1. Ως χρηματοπιστωτικά μέσα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, νοούνται οι κινητές αξίες, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου, του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
(α) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 και
(β) εφόσον ο κάτοχος του χρηματοπιστωτικού μέσου κατά την ημερομηνία λήξης του διαθέτει είτε δικαίωμα απόκτησης άνευ όρων των υποκείμενων μετοχών είτε διακριτική ευχέρεια να αποκτήσει τις μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν τα δικαιώματα ψήφου.
2. Ως επίσημη συμφωνία νοείται μια συμφωνία που είναι δεσμευτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
3. Ο κάτοχος των χρηματοπιστωτικών μέσων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3556/2007, αθροίζει και γνωστοποιεί όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που έχουν σχέση με τον ίδιο εκδότη των υποκείμενων μετοχών. Εάν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο συνδέεται με περισσότερες από μία υποκείμενες μετοχές, πραγματοποιεί ξεχωριστή ενημέρωση προς κάθε εκδότη των υποκείμενων μετοχών.
4. Η ενημέρωση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται αναφορικά προς το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση από τον εκδότη, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.3556/2007,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε,υπερέβη ή κατήλθε των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 λόγω της απόκτησης ή διάθεσης του άρθρου 11 του ν. 3556/2007,
(δ) προκειμένου περί χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία ισχύει περίοδος άσκησης, αναφορά της ημερομηνίας ή της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα αποκτηθούν, ή μπορεί να αποκτηθούν, μετοχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, (ε) την ημερομηνία λήξης ή εκπνοής του χρηματοπιστωτικού μέσου,
(στ) την ταυτότητα του κατόχου του χρηματοπιστωτικού μέσου,
(ζ) την επωνυμία του εκδότη των υποκειμένων μετοχών.

5. Η προθεσμία ενημέρωσης είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007. Η ενημέρωση πραγματοποιείται προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Άρθρο 11
Ελάχιστες προϋποθέσεις διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών
1. Για την πραγματοποίηση διάχυσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες διαδίδονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι μπορούν να διαδοθούν, με τη μικρότερη δυνατή χρονική διαφορά, στο ευρύτερο δυνατό κοινό, στο κράτος μέλος καταγωγής, ή το κράτος μέλος υποδοχής στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 καθώς και στα λοιπά κράτη μέλη.
(β) Το πλήρες κείμενο, χωρίς τροποποιήσεις, των ρυθμιζόμενων πληροφοριών κοινοποιείται στα μέσα ενημέρωσης. Ειδικά προκειμένου για τις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του ν. 3556/2007, η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται:
(αα) εάν η ανακοίνωση σχετικά με τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης και
(ββ) εάν παρέχεται ένδειξη του δικτυακού τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα, πέραν του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών του άρθρου
21 του ν. 3556/2007.
(γ) Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης με τέτοιο
τρόπο ώστε
(αα) να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κοινοποίησης,
(ββ) να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλοίωσης των δεδομένων και μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σε αυτά και
(γγ) να διασφαλίζεται η ταυτότητα της πηγής των ρυθμιζόμενωνπληροφοριών.
(δ) Κάθε αστοχία ή διαταραχή κατά την κοινοποίηση τους, πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της λήψης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών.
(ε) Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης με τέτοιοτρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια:
(αα) ότι πρόκειται για ρυθμιζόμενες πληροφορίες,
(ββ) η ταυτότητα του εκδότη,
(γγ) το αντικείμενο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών και
(δδ) η ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών από τον εκδότη, ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη.
2. Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης:
(α) είτε από τον εκδότη, ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη
(β) είτε από τρίτο ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του.

3. Ο εκδότης ή το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη, δεν είναι υπεύθυνος για συστημικά σφάλματα ή ελλείψεις που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης στα οποία κοινοποιήθηκαν οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες.

4. Ο εκδότης ή το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη, πρέπει, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με οποιαδήποτε δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών, να την ενημερώνει εντός του αντικειμενικά απαραιτήτου χρόνου για:
(α) το όνομα του προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης,
(β) τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο για την διασφάλιση (security validation) των στοιχείων της περιπτώσεως (γ) της παραγράφου 1,
(γ) την ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης των πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης,
(δ) τον τρόπο (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο) με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι πληροφορίες,
(ε) τις λεπτομέρειες για την ενδεχόμενη απόφαση του εκδότη να μην δημοσιοποιήσει (embargo) τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Επιλογή κράτους μέλους καταγωγής
Όταν ο εκδότης επιλέγει κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με την περίπτωση (ββ) του σημείου (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, η επιλογή αυτή δημοσιοποιείται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες.


Άρθρο 13
Ισοδύναμες υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης

1. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει

υποχρεωτικά τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) ορθή απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, έτσι ώστε η απεικόνιση να παρουσιάζει μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της
θέσης του εκδότη, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης του εκδότη,
χρηματοοικονομικούς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων (απόδοσης) που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

(β) ένδειξη τυχόν σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν μετά τη λήξη του οικονομικού έτους,
(γ) ενδείξεις ως προς την πιθανή μελλοντική εξέλιξη του εκδότη.

2. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής προβλέπεται υποχρεωτική δημοσίευση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) ανασκόπηση της περιόδου που καλύπτει η έκθεση,
(β) ενδείξεις ως προς την πιθανή μελλοντική εξέλιξη του εκδότη για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους και
(γ) προκειμένου για εκδότες μετοχών, τις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων προσώπων εάν αυτές δεν γνωστοποιούνται ήδη σε διαρκή βάση.

3. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του στοιχείου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και του στοιχείου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, ένα ή περισσότερα πρόσωπα είναι υπεύθυνα για τον εκδότη ως προς τις ετήσιες και τις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και, συγκεκριμένα, για τα εξής:

α) τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με το σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης ή τη σχετική δέσμη λογιστικών προτύπων,
β) την ορθή απεικόνιση της διαχείρισης (ανασκόπησης του διοικητικού συμβουλίου) που περιλαμβάνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ν. 3556./2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, οι εκδότες υποχρεούνται να δημοσιεύουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
5. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης, σε περίπτωση που δεν απαιτείται η παροχή ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής:
(α) υποχρεούται κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, να περιλαμβάνει:
(αα) τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το κεφάλαιο και τους ίδιους πόρους καθώς και θέματα ρευστότητας, εφόσον συντρέχει περίπτωση και
(ββ) προκειμένου για εκδότες μετοχών, τον υπολογισμό των μερισμάτων και την ικανότητα πληρωμής μερισμάτων
(β) μπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόσθετες ελεγμένες γνωστοποιήσεις οι οποίες παρέχουν πληροφορίες ξεχωριστά για τους ατομικούς λογαριασμούς (ατομικές οικονομικές καταστάσεις) του
εκδότη, σχετικά με τα αναφερόμενα στην περίπτωση (α). Οι γνωστοποιήσεις αυτές μπορούν να καταρτίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της τρίτης χώρας.

6. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι ορίζει ισοδύναμες απαιτήσεις με εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς όταν, σύμφωνα με το δίκαιο μιας τρίτης χώρας, ένας εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην χώρα αυτή δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), αλλά υποχρεούται να καταρτίζει ατομικές
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία αναγνωρίζεται ότι ισχύουν εντός της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, ή σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που ισοδυναμούν με τα προαναφερθέντα πρότυπα. Για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, εάν αυτές οι οικονομικές πληροφορίες δεν είναι σύμφωνες με τα προαναφερόμενα πρότυπα, πρέπει να παρουσιάζονται
με τη μορφή αναπροσαρμοσμένων οικονομικών καταστάσεων. Οι ατομικοί λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται ανεξάρτητα.

Άρθρο 14
Ισοδύναμες απαιτήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης
1. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, η προθεσμία εντός της οποίας οι σημαντικές συμμετοχές πρέπει να γνωστοποιούνται στον εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα και εντός της οποίας ο εκδότης πρέπει να γνωστοποιήσει στο κοινό αυτές τις σημαντικές συμμετοχές είναι συνολικά
ίση ή μικρότερη από πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης. Οι προθεσμίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας για την ενημέρωση του εκδότη και για την επακόλουθη δημοσιοποίηση από τον εκδότη στο κοινό μπορούν να είναι διαφορετικές από τις οριζόμενες στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007.

2. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του ν. 3356/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα υποχρεούται να πληροί τους ακόλουθους
όρους:
(α) στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει κατΆ ανώτατο όριο 5% των δικών του μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, ο εκδότης υποχρεούται να ενημερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του μετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου αυτού,
(β) στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει κατΆ ανώτατο όριο από 5% έως 10% των δικών του μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, ο εκδότης υποχρεούται να ενημερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του μετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου του 5% ή του ανώτατου αυτού ορίου,
(γ) στην περίπτωση εκδότη που επιτρέπεται να κατέχει άνω του 10% των δικών του μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, ο εκδότης πρέπει να ενημερώνει κάθε φορά που το ποσοστό των δικών του μετοχών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου του 5% ή του ορίου του 10%.
3. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην τρίτη χώρα υποχρεούται να γνωστοποιεί στο κοινό το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αύξηση ή τη μείωση του εν λόγω
συνολικού αριθμού.

4. Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει προϋποθέσεις ανεξαρτησίας ισοδύναμες με τις ροϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, οι εταιρείες διαχείρισης ή οι Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 πληρούν υποχρεωτικά τις εξής προϋποθέσεις:
(α) η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει σε κάθε περίπτωση να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τη μητρική της επιχείρηση και
(β) η εταιρεία διαχείρισης ή η Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της μητρικής επιχείρησης ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ελέγχεται από την μητρική επιχείρηση εάν προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και
(γ) η μητρική επιχείρηση,
(αα) πληροί τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ορίζονται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής,
(ββ) υποβάλλει δήλωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την οποία, για κάθε σχετική εταιρεία διαχείρισης ή Ε.Π.Ε.Υ., η μητρική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσας παραγράφου,
(γγ) αποδεικνύει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από σχετικό αίτημά της, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.


Άρθρο 15
Ισοδύναμες απαιτήσεις αναφορικά με την ενημέρωση κατόχων κινητών αξιών Τρίτη χώρα θεωρείται ότι προβλέπει απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και του στοιχείου (α) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών για τις συνεδριάσεις εάν, σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, ο εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα στην χώρα αυτή υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τουλάχιστον για τον τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
3. Με την εξαίρεση του επομένου εδαφίου η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της. Η υποχρέωση συμπερίληψης των συγκριτικών πληροφοριών του στοιχείου (β) της παραγράφου
3 του άρθρου 2 αρχίζει να ισχύει δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας οι οποίες εξειδικεύουν υποχρεώσεις του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσας οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις των άρθρων 4-6 του ν. 3556/2007 εφαρμόζονται στις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις που αφορούν σε οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 20η Ιανουαρίου 2007.

Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Τα Μέλη

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης