Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/3.7.2007 Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/3.7.2007
Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/3.7.2007 Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης πο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Επιτροπή Καφαλαιαγοράς
Εγκύκλιος αρ. 33

Θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σtην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄91/30.4.2007) (εφεξής «ο νόμος») και εξειδικεύονται στην Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η απόφαση»).

Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και η απόφαση. Από την 30.6.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 51/1992 και οι υποχρεώσεις προσώπων αναφορικά με τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών τους ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις των άρθρων 9-16 του νόμου και από τα άρθρα 4-10 της απόφασης.

Η Εγκύκλιος απευθύνεται στα υπόχρεα πρόσωπα του νόμου, ήτοι τους μετόχους, τα πρόσωπα των άρθρων 10 και 11 και τους εκδότες, με σκοπό να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις τους και να περιγράψει τις διαδικασίες υποβολής των γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον εκδότη και δημοσιοποίησης αυτών.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος και η απόφαση ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την πληροφόρηση που παρέχεται σε περιπτώσεις απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου, σε εκδότες των οποίων κράτος μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου.


1. ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Υπόχρεος σύμφωνα με το νόμο είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου (α) αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου (βλ. αρ. 9 του νόμου) ή (β) δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου. Με την υποχρέωση του άρθρου 9 βαρύνονται και τα πρόσωπα του άρθρου 11. Ενδεικτικά, υπόχρεα πρόσωπα προς γνωστοποίηση μπορεί να είναι τα εξής :

1.1. Πρόσωπο του άρθρου 9: μέτοχος
1.2. Πρόσωπο του άρθρου 10: μέτοχος ή μη, Ε.Π.Ε.Υ., διαχειριστής, θεματοφύλακας, Α.Ε.Δ.Α.Κ. και λοιπές περιπτώσεις
1.3. Πρόσωπο του άρθρου 11: πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών. Από την υποχρέωση ενημέρωσης απαλλάσσονται οι μεριδιούχοι όταν αποκτούν ή διαθέτουν μερίδια που εκδίδουν αμοιβαία κεφάλαια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Δεν απαλλάσσονται τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν μετοχές που εκδίδουν οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.). Από την 30.6.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, ήτοι μέχρι τις 30.9.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν στην ενημέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 του νόμου. Συγκεκριμένα, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν, συμπληρώνοντας το έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσουν τον εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11 του νόμου, εκτός αν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.


1.1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1.1.1.
Κάθε μέτοχος εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και, συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως μέτοχος νοείται, σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 2396/1996), δηλαδή το πρόσωπο στο Λογαριασμό Αξιών του οποίου είναι καταχωρημένες οι μετοχές στο Σύστημα Αυλων Τίτλων.


1.1.2. Ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης μετοχών

Η απόκτηση ή διάθεση μετοχών μπορεί να πραγματοποιείται εντός οργανωμένης αγοράς, δηλαδή με συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή εκτός οργανωμένης αγοράς. α. Προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά : Ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο μέτοχος προβαίνει σε αγορά και πώληση μετοχών εντός της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ως ποσοστό επί των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται το ποσοστό που ο μέτοχος κατέχει μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς. Για παράδειγμα: Αν ο μέτοχος απέκτησε στη διάρκεια συνεδρίασης μετοχές και, ως εκ τούτου, το ποσοστό του στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), αλλά μέχρι το πέρας της συνεδρίασης μεταβίβασε ποσοστό ή και το σύνολο των νεοαποκτηθεισών μετοχών με αποτέλεσμα η ποσοστιαία μεταβολή, μετά το κλείσιμο, να είναι κατώτερη του πέντε τοις εκατό (5%), δεν υποχρεούται σε ενημέρωση.

β. Προκειμένου για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς: Ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύμβαση. Παράδειγμα : Στην περίπτωση της μεταβίβασης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης, ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των μετοχών θεωρείται η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων μετοχών.

Προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίστηκαν σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή.

Περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου συνιστά και η κληρονομική διαδοχή. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία απόκτησης των μετοχών με δικαιώματα ψήφου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής της κληρονομιάς. 1.1.3. Ενημέρωση στην περίπτωση εταιρικών γεγονότων Ο μέτοχος σε κάθε περίπτωση που εταιρικό γεγονός μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα με το αν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών, έχει υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Ενδεικτικά, εταιρικά γεγονότα που δύνανται να μεταβάλλουν τις συμμετοχές των μετόχων της εταιρίας στα δικαιώματα ψήφου αυτής είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με ταυτόχρονη διάθεση αδιαθέτων μετοχών σε ορισμένα πρόσωπα ή η μερική κάλυψη της αύξησης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης, η ακύρωση ιδίων μετοχών και η μετατροπή προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών σε κοινές.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιφέρει αύξηση ή μείωση στην κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, της έκδοσης δωρεάν μετοχών ή της μεταβολής του αριθμού αυτών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης.

Ως ημερομηνία επέλευσης της σημαντικής μεταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τα υπόχρεα προς ενημέρωση πρόσωπα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του εταιρικού γεγονότος την ημερομηνία κατά την οποία ο εκδότης δημοσιοποίησε τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου, στοιχεία. Τα ως άνω στοιχεία, εξάλλου, αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου έκαστου προσώπου, μετόχου ή μη.

1.1.4. Ενημέρωση από μετόχους για μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% Υποχρέωση ενημέρωσης έχει και κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου εφόσον το ποσοστό του σημειώσει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, λόγω απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ποσοστιαία μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) επί των δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας ή, αθροιστικά, περισσότερων πράξεων (συναλλαγές, εταιρικά γεγονότα και λοιπά). Για τον υπολογισμό της μεταβολής λαμβάνεται ως βάση η προηγούμενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην οποία προέβη ο υπόχρεος βάσει του νόμου. Συνεπώς κάθε υποχρεωτική γνωστοποίηση (ανεξαρτήτως αν αφορά σε όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ή σε μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) ) αποτελεί βάση για νέα μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%).


1.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η΄ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1.2.1.
Υπόχρεος προς γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου μπορεί να είναι μέτοχος ή οιοσδήποτε τρίτος που, δυνάμει των περιπτώσεων του άρθρου 10, "δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου", με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του να φτάνει, να υπερβαίνει ή να κατέρχεται των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ή να σημειώνει μεταβολή της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. Το άρθρο 10 του νόμου, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 της απόφασης, αποσυνδέει την υποχρέωση ενημέρωσης από την απόκτηση ή διάθεση μετοχών και διευρύνει τον κύκλο των υπόχρεων προσώπων. Κρίσιμη για τη στοιχειοθέτηση της υποχρέωσης ενημέρωσης είναι η δυνατότητα άσκησης χωρίς περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη των μετοχών που ενσωματώνουν τα εν λόγω δικαιώματα.

Στις περιπτώσεις του άρθρου 10, ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύμβαση (ή η συμφωνία ή το έγγραφο με το οποίο παρέχεται το δικαίωμα απόκτησης, διάθεσης ή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου). Διευκρινίζεται ότι ως πρόσωπα του άρθρου 10 του νόμου ενδέχεται, κατά περίπτωση, να θεωρηθούν η εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών εφόσον, με την ειδική έγγραφη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αυτής και του πελάτη, εξουσιοδοτείται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της χωρίς ο πελάτης να παρέχει οδηγίες για την άσκησή τους και η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).

1.2.2. Διευκρινιστικές παρατηρήσεις σε περιπτώσεις του άρθρου 10 Επισημαίνεται ότι οι διευκρινιστικές παρατηρήσεις και τα παραδείγματα σε περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου που παρατίθενται στη συνέχεια είναι ενδεικτικά. Μη αναφορά άλλων ειδικότερων περιπτώσεων δεν πρέπει να νοείται ως έλλειψη υποχρέωσης, καθόσον η υπαγωγή στη διάταξη πραγματικών περιστατικών, συσχετισμών ή συμφωνιών μεταξύ προσώπων, κρίνεται κατά περίπτωση με βάση τους ειδικότερους όρους αυτής.. Κρίσιμα είναι τα πραγματικά περιστατικά και ιδίως οι ειδικότεροι όροι κάθε συμφωνίας μεταξύ των μερών για την απόκτηση, διάθεση ή άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Η αναφορά κατηγοριών υπόχρεων προσώπων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του ίδιου άρθρου, δεν αποκλείει κατά περίπτωση τη στοιχειοθέτηση της σχετικής υποχρέωσης βάσει διάταξης άλλης περίπτωσης (όπως π.χ. βάσει του άρθρου 9). Όταν τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν οι σχέσεις των περιπτώσεων του άρθρου 10 του νόμου με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική μεταβολή των συμμετοχών στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου, υποβάλλεται νέα γνωστοποίηση.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής σχετικά με ορισμένες επιμέρους περιπτώσεις του άρθρου 10: (α) Στην περίπτωση του στοιχείου (α) του άρθρου 10 (όπως αυτό εξειδικεύεται στη παράγραφο 2, στοιχείο (α) του άρθρου 5 της απόφασης) η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μερών που τα υποχρεώνει σε συντονισμένη ενέργεια ως προς την άσκηση των κατεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου, γεννά υποχρέωση ενημέρωσης. Η συμφωνία μπορεί να συναφθεί και προφορικώς. Ως ημερομηνία σύναψης της έγγραφης συμφωνίας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της. Στην περίπτωση προφορικής συμφωνίας, θεωρείται η ημερομηνία της σύναψης της συμφωνίας και, σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης της συντονισμένης πολιτικής ή συμπεριφοράς, όπως αυτή μπορεί να διαπιστωθεί από τα πραγματικά περιστατικά (ενδεικτικά: λήψη αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, γενικής συνέλευσης κ.α.). Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατά την έννοια του στοιχείου (ε) του άρθρου 2 του ν. 3461/ 2006 για τις δημόσιες προτάσεις, θεωρούνται υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 10, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως μετόχων ή μη, από την ημερομηνία που συμφωνείται η συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και εφεξής σε κάθε περίπτωση που το συνολικό ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου τους σημειώνει σημαντική μεταβολή.

Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συμφωνία έχουν αυτοτελή υποχρέωση ενημέρωσης έκαστος για το συνολικά διαμορφούμενο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη ενημέρωση με την υποβολή ενός και μόνο εντύπου γνωστοποίησης (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της απόφασης). Κατά τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα όλων των υπόχρεων προσώπων, ή αν έχει οριστεί εκπρόσωπος, να προκύπτει σαφώς η ταυτότητα των εκπροσωπούμενων προσώπων. (β) Στην περίπτωση του στοιχείου (γ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, το πρόσωπο στο οποίο έχουν παρασχεθεί μετοχές ως εμπράγματη ασφάλεια, εφόσον έχει τον έλεγχο των δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σε αυτές τις μετοχές και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, υποχρεούται να προβεί σε ενημέρωση. Αντίστοιχα, υποχρεούται σε ενημέρωση και το πρόσωπο που παρέχει ως εμπράγματη ασφάλεια τις μετοχές που ενσωματώνουν τα δικαιώματα ψήφου.

Συμβάσεις ενεχύρου μεταξύ ενεχυρούχου δανειστή (π.χ. πιστωτικού ιδρύματος) και μετόχων, εφόσον στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή, εμπίπτουν στη συγκεκριμένη διάταξη. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο ενεχυρούχος δανειστής που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου προτίθεται να τα ασκήσει .

Τυχόν πρόθεση του ενεχυρούχου δανειστή (π.χ. του πιστωτικού ιδρύματος) να μην ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που του έχουν μεταβιβάσει, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση.

Ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας.

(γ) Στην περίπτωση του στοιχείου (ε) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, υπάγεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μέσω σειράς (αλυσίδας) παρένθετων νομικών ή φυσικών προσώπων, ελέγχει σημαντικό ποσοστό, των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρίας. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι ασκεί ή δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια εταιρία.

- Για τον υπολογισμό του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου το πρόσωπο αυτό πρέπει να αθροίζει το ποσοστό που κατέχει ή ελέγχει κάθε άλλη ελεγχόμενη από αυτό επιχείρηση.
- Η υποχρέωση του προσώπου που έχει τον έλεγχο να προβεί σε ενημέρωση για οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στο συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση και υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν αντίστοιχη υποχρέωση της ελεγχόμενης επιχείρησης. Ειδικότερα στην περίπτωση που μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενου μεσολαβούν ενδιάμεσα πρόσωπα, δηλαδή στην περίπτωση

που ο έλεγχος δεν ασκείται απευθείας, όλα τα ενδιάμεσα πρόσωπα υποχρεούνται αυτοτελώς να ενημερώνουν για τυχόν σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου τους αναφέροντας στη σχετική γνωστοποίηση όλη την αλυσίδα των παρένθετων προσώπων.
- Κατά τη συμπλήρωση του στοιχείου 8 του εντύπου γνωστοποίησης κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει έμμεση σημαντική συμμετοχή στα δικαιώματα ψήφου, οφείλει να διευκρινίζει την επωνυμία των ελεγχόμενων από αυτό επιχειρήσεων, μέσω των οποίων κατέχει τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και το κατεχόμενο από κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου.

- Φυσικό πρόσωπο που ελέγχει μητρική επιχείρηση έχει αυτοτελή υποχρέωση ενημέρωσης. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, στη γνωστοποίηση που υποβάλλει η μητρική επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν έχει τον έλεγχό αυτής.

Προκειμένου ελεγχόμενη επιχείρηση να τύχει της απαλλαγής της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου, πρέπει στη γνωστοποίηση της μητρικής εταιρίας να περιέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες τόσο για την μητρική όσο και για την ελεγχόμενη επιχείρηση. Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρονται οι επωνυμίες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, και ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό αυτών που κατέχεται από κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση.

- Προκειμένου η μητρική επιχείρηση μιας εταιρίας διαχείρισης ή μιας Ε.Π.Ε.Υ., να τύχει της απαλλαγής των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 13 του νόμου, πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο των εταιριών διαχείρισης και των Ε.Π.Ε.Υ. καθώς και να γνωρίσει την αρμόδια αρχή που ασκεί εποπτεία σε αυτές (σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 της απόφασης). Τα πρόσωπα που επιθυμούν να τύχουν της απαλλαγής πρέπει να μεριμνήσουν ώστε ο κατάλογος να γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε άμεσα με την έναρξη ισχύος του νόμου είτε πριν από την απόκτηση ή τη διάθεση που θα επιφέρει σημαντική μεταβολή στις συμμετοχές.

- Ενιαία ενημέρωση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της απόφασης) μπορεί να γίνει με την υποβολή ενός μόνο εντύπου γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε υπόχρεο πρόσωπο.

(δ) Στην περίπτωση του στοιχείου (στ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, αν το πρόσωπο στο οποίο έχουν κατατεθεί μετοχές μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές κατά την κρίση του και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται σε ενημέρωση.

Εδώ εντάσσεται και η περίπτωση του θεματοφύλακα που ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, δυνάμει σύμβασης παρακαταθήκης/ φύλαξης και διαχείρισης. Επίσης στη περίπτωση αυτή εντάσσονται και Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες αναλαμβάνουν δυνάμει ειδικής έγγραφης σύμβασης τη φύλαξη μετοχών πελατών τους εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την κρίση τους. (ε) Στην περίπτωση του στοιχείου (ζ) του άρθρου 10, όπως αυτό εξειδικεύεται στο στοιχείο (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης, όταν τρίτος κατέχει δικαιώματα ψήφου στο όνομά του για λογαριασμό ενός προσώπου, το πρόσωπο που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου υποχρεούται να προβεί σε γνωστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη μέσω αλλοδαπών οίκων οι οποίοι αποκτούν τις μετοχές στο όνομά τους και για λογαριασμό των εν λόγω νομικών ή φυσικών προσώπων. Επισημαίνεται ότι ο τρίτος που αποκτά ή κατέχει μετοχές στο όνομά του, στην περίπτωση που η συμμετοχή του επί των δικαιωμάτων ψήφου αυξηθεί ή μειωθεί σημαντικά, κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου, οφείλει να ενημερώσει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 υπό την ιδιότητά του ως μέτοχος. (στ) Στην περίπτωση του στοιχείου (η) του άρθρου 10 υπάγονται όλα τα πρόσωπα που, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης ιδιότητάς τους, ασκούν τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει πληρεξουσίου, στο οποίο είτε αναφέρεται ρητά ότι τα δικαιώματα ασκούνται κατά την κρίση του πληρεξουσίου είτε ο μέτοχος δεν έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την άσκησή τους.

Ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης θεωρείται η ημερομηνία κατάρτισης του πληρεξουσίου, το οποίο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης και στο εξής θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ εκτός αν ακολουθήσει νεότερη γνωστοποίηση για την λήξη ισχύος του ή την ανάκλησή του.
Στην περίπτωση που το πληρεξούσιο χορηγείται μόνο για μία γενική συνέλευση, παρέχεται η δυνατότητα να γίνει μία μόνο ενημέρωση από κάθε υπόχρεο πρόσωπο. Ως ημερομηνία διάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του πληρεξουσίου εγγράφου από τον μέτοχο προς τον πληρεξούσιο και ως ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του από τον πληρεξούσιο. (ζ) Στην περίπτωση του στοιχείου (θ) του άρθρου 10, η υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί υποχρέωση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο καθώς και κάθε άλλης εταιρίας διαχείρισης η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός αμοιβαία κεφάλαια οφείλουν να αθροίζουν τη συμμετοχή των επί μέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σε συγκεκριμένο εκδότη. Εφόσον ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν συμμετοχή άνω του 5%, στη γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι επωνυμίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου τους. 1.2.3. Συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης από πρόσωπο του άρθρου 10 του νόμου
- Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, τα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν ή να ασκούν δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότερη περίπτωση στην οποία εμπίπτουν.
- Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, πρέπει να αναφέρονται όλα τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε περίπτωσης του άρθρου 10. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο ή οι μέτοχοι εάν είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον ή τους υπόχρεους.
- Δεν αναφέρεται στη γνωστοποίηση ο μέτοχος του οποίου το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.


1.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η υποχρέωση ενημέρωσης του προσώπου του άρθρου 11 του νόμου γεννάται με την απόκτηση ή διάθεση του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ως ημερομηνία της απόκτησης ή διάθεσης του χρηματοπιστωτικού μέσου θεωρείται η ημερομηνία της συναλλαγής με την οποία αποκτήθηκε ή διατέθηκε το χρηματοπιστωτικό μέσο. Όταν το πρόσωπο του άρθρου 11 ασκήσει το δικαίωμά του και αποκτήσει τις μετοχές, δεν υποχρεούται εκ νέου σε ενημέρωση, εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσοστό του επί των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9. Διευκρινίζεται ότι εφόσον παρέλθει η περίοδος άσκησης των χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς το πρόσωπο του άρθρου 11 να ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, οφείλει να προβεί σε ενημέρωση για νέα σημαντική μεταβολή της συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.
Υπόχρεα κατά την έννοια του άρθρου 11 είναι και τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν χρηματοπιστωτικά μέσα μέσω τρίτου, όπως για παράδειγμα μέσω θυγατρικής ή άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.


1.4. ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9,10 ΚΑΙ 11 ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα πρόσωπα, που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, κατά τις ως άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή τους.

Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτόν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου, και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει ο εκδότης. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό (210) 3377243.
Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.


2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ 2.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου) Ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιεί, με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του νόμου, τον ακριβή συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου του και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου του (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου) στο τέλος του ημερολογιακού μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων και του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου του. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της αύξησης ή της μείωσης των δικαιωμάτων ψήφου και του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου και των μεταβολών της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου για τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9, 10 και 11 του νόμου. Διευκρινίζεται ότι οι σημαντικές μεταβολές υπολογίζονται πάντοτε επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου και του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη δημοσιοποιήσει ο εκδότης. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του μήνα που σημειώνεται η αλλαγή στον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, το ποσοστό των συμμετοχών υπολογίζεται βάσει της τελευταίας δημοσιευθείσας σχετικής ανακοίνωσης του εκδότη. Εάν μετά τη νεότερη ανακοίνωση του εκδότη στο τέλος του μήνα, προκύψει νέα σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του, το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να προβεί εκ νέου σε ενημέρωση βάσει της νεότερης ανακοίνωσης του εκδότη.


2.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η΄ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
2.2.1. Ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές υπόχρεων, κατά τα άρθρα 9, 10 και 11, προσώπων επί των δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα με την παραλαβή τους και εφόσον συντρέχει κάποιος λόγος, εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι, στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, οι εκδότες πρέπει να προβαίνουν στην ως άνω δημοσιοποίηση χωρίς υπαίτια βραδύτητα. Ο εκδότης θα πρέπει να έχει μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την άμεση δημοσιοποίηση των ενημερώσεων που λαμβάνει. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό ο εκδότης πρέπει να μπορεί να αιτιολογήσει την καθυστέρηση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες διαπραγμάτευσης. Ο εκδότης δημοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς να παρεμβαίνει στο περιεχόμενό τους.


Ο εκδότης δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου). Ο εκδότης πρέπει να αναρτήσει στο διαδικτυακό του τόπο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, διευκρινίζοντας, ειδικότερα, την αρμόδια για την παραλαβή τους υπηρεσία, τα υπεύθυνα πρόσωπα, τις ώρες και τον τόπο υποβολής και, σε κάθε περίπτωση, να διευκολύνει τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των γνωστοποιήσεών τους. Επιπλέον, ο εκδότης πρέπει να αναφέρει στο διαδικτυακό του τόπο ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ότι το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό της τόπο.

2.2.2. Ο εκδότης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποιεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία συναλλαγής, κάθε σημαντική μεταβολή του ποσοστού των ιδίων μετοχών του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15. 2.2.3. Ο εκδότης υποχρεούται, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μέχρι τις 30.10.2007, να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιοποιήσει τις υποβληθείσες σε αυτόν πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου.

2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται από τον εκδότη ταυτόχρονα: (α) σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια, κατά τρόπο που επιτρέπει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, από το επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου, όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 11 της απόφασης). Ο εκδότης, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα ως άνω, συνιστάται να έχει συνεργασία με διάφορα δίκτυα διανομής - διάχυσης πληροφοριών. Μεταξύ άλλων πρέπει να φροντίσει ώστε να έχει συνδέσεις με τουλάχιστον ένα μέσο από κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης και, οπωσδήποτε, με σημαντικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο εφημερίδες, με εξειδικευμένους παροχείς ειδήσεων, με πρακτορεία τύπου εθνικής και κοινοτικής κάλυψης, με διαδικτυακούς τόπους του οικονομικού τύπου προσβάσιμους στο επενδυτικό κοινό και με τον διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς. (β) στον διαδικτυακό του τόπο ο οποίος πρέπει να διατηρείται και στην αγγλική για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Συνιστάται όπως η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για σκοπούς ικανοποιητικής διάχυσής τους σε άλλα κράτη μέλη γίνεται τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον ο εκδότης υποβάλλει τις πληροφορίες στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών,


3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3340/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι πληροφορίες των άρθρων 10 (προνομιακές πληροφορίες που αφορούν άμεσα τον εκδότη) και 13 (συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη) και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτούς) του ν. 3340/2005 είναι ρυθμιζόμενες πληροφορίες (σύμφωνα με την περίπτωση 1 (στ) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007) και επομένως δημοσιοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (δηλ. από την 30.6.2007). Επισημαίνεται ότι ο διαδικτυακός τόπος της οργανωμένης αγοράς, ο οποίος τηρείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, είναι κατΆ εξοχήν ένα από τα μέσα που ευλόγως θεωρούνται αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Κοινότητα (σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007), και συνεπώς οι εκδότες θα πρέπει να αποστέλλουν και σε αυτόν τις ανακοινώσεις με τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που εκδίδουν.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη γνωστοποίηση των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 στον εκδότη και τη διαβίβαση της γνωστοποίησης αυτής από τον εκδότη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχύουν η διαδικασία και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προκειμένου να αποφευχθεί διπλή ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον εκδότη τόσο σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 όσο και σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 αναφορικά με τη γνωστοποίηση συναλλαγών, η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007 προβλέπει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες του άρθρου 13 του ν. 3340/2005.

Αθήνα 3 Ιουλίου 2007

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης