Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση 417/04/24.05.07 Περιεχόμενο και μορφή βεβαίωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου άρθρου 12 του ν. 2308/1995.

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Απόφαση 417/04/24.05.07
Περιεχόμενο και μορφή βεβαίωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου άρθρου 12 του ν. 2308/1995.


Απόφαση 417/04/24.05.07 Περιεχόμενο και μορφή βεβαίωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου άρθρου 12 του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠΟΦΑΣΗ 417/04  Περιεχόμενο και μορφή βεβαίωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου
άρθρου 12 του ν. 2308/1995.  (ΦΕΚ Β΄ 958/14.06.2007)

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 (Ο.Κ.Χ.Ε.)

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 §§ 1, 2, 8 του νόμου 2308/1995  "Κτηματογραφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις  πρώτες εγγραφές και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 114), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 1 §§ 27 και 29 του ν.  3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13α § 4 του νόμου 2308/1995 "Κτηματογραφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 114).
 3. Την υπ' αριθμ. 278/9/7.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε, αποφασίζει:


 Αρθρο Μόνο

 Η βεβαίωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου που προβλέπεται στο άρθρο 12 § 2 του ν.2308/1995 εκδίδεται για κάθε δικαιούχο εγγραπτεου δικαιώματος, που έχει καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές ενός εκάστου κτηματογραφημένου ακινήτου και περιέχει:
α) την περιγραφή του ακινήτου κατά μεταφορά από την ενότητα "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ" του κτηματολογικού φύλλου του οικείου ακινήτου με την αναγραφή του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου,
β) την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών του άρθρου 6 § 2 του ν.2664/1998, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή,
γ) τα ουσιώδη στοιχεία της αρχικής εγγραφής του εγγεγραμμένου δικαιούχου και του εγγραπτεου δικαιώματος του, για το οποίο εκδίδεται η βεβαίωση κατά μεταφορά από την ενότητα "ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ" του κτηματολογικού φύλλου του οικείου ακινήτου,
δ) απεικόνιση του ακινήτου, όπως αυτή περιέχεται στη χωρική κτηματολογική βάση των αρχικών εγγραφών και ε) σημαντικές παρατηρήσεις προς τους δικαιούχους για το περιεχόμενο της.

Η βεβαίωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ             ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 {ακολουθεί η περιγραφή του ακινήτου κατά μεταφορά από την ενότητα
"ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ" του κτηματολογικού φύλλου του οικείου
ακινήτου}

 Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998:

 Β. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 {αναγράφονται τα ουσιώδη στοιχεία της αρχικής εγγραφής του εγγεγραμμένου
δικαιούχου και του εγγραπτέου δικαιώματος του (δικαίωμα, δικαιούχος, στοιχεία
τίτλου) κατά μεταφορά από την ενότητα "ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ" του κτηματολογικού
φύλλου του οικείου ακινήτου}

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΚΑΕΚ)

 ......................

 {αποτυπώνεται απεικόνιση του ακινήτου, όπως αυτή περιέχεται στη χωρική
κτηματολογική βάση των αρχικών εγγραφών}

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Η "Βεβαίωση Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών Ακινήτου" εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2308/1995. Με αυτήν πιστοποιείται το πρόσωπο του δικαιούχου που καταχωρίστηκε στις αρχικές (πρώτες) εγγραφές για το συγκεκριμένο ακίνητο (π.χ γεωτεμάχιο, οριζόντια ιδιοκτησία κ.λ.π.), το είδος του δικαιώματος του (π.χ. κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη κ.λ.π.) και τα στοιχεία του τίτλου του (είδος εγγράφου, π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αριθμός, ημερομηνία σύνταξης / έκδοσης, στοιχεία
μεταγραφής κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις που η αρχική εγγραφή είχε διορθωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πριν από την έκδοση της παρούσας, η "Βεβαίωση Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών Ακινήτου" εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου που πέτυχε την διόρθωση.

 2. Η τυχόν μεταβίβαση ή η κατ' άλλον τρόπο διάθεση του δικαιώματος από τον φερόμενο στις αρχικές εγγραφές ως δικαιούχο δεν αποτυπώνεται στη "Βεβαίωση Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών Ακινήτου", γιατί είναι μεταγενέστερη αυτής. Οι εγγραφές αυτές εμφανίζονται ως μεταγενέστερες στο κτηματολογικό φύλλο του
ακινήτου.

 3. Η "Βεβαίωση Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών Ακινήτου" δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας. Δεν δημιουργεί επίσης τεκμήριο για το δικαίωμα που έχει καταχωριστεί στο κτηματολόγιο. Σκοπός της είναι να πιστοποιήσει, ως προς το ακίνητο, στο οποίο αναφέρεται, την πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό βιβλίο, την ημερομηνία της εγγραφής αυτής και τα λοιπά ουσιώδη στοιχεία της.
 4. Το διάγραμμα του ακινήτου που περιέχεται στη βεβαίωση δεν είναι σε κλίμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή μετρήσιμων δεδομένων. Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές σύνταξης του κτηματολογίου και για το λόγο αυτό δικαιολογείται
ανάλογη απόκλιση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

 Τιμ. Βάσσου 11-13                     Ο.Κ.ΧΕ.
 Μεσογείων 288                         115 21 Αθήνα
 15562 Χολαργός - Αθήνα                Τηλ. 210 6445401,
 Τηλ. 210 6505-600                          210 6441153
 Fax 210 6537-723                      Fax. 210 6437790
 E-mail: [email protected]
 Web: www.ktimatologio.gr             Web: www.okxe.gr

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2007

 Για το Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.

 Ο Πρόεδρος

 ΧΡ. ΓΟΥΛΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης