Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ. 905/439/6.7.2007 Κοινοποίηση του νόμου 3583/07«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Σχόλια:Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Φ. 905/439/6.7.2007
Κοινοποίηση του νόμου 3583/07«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις


Φ. 905/439/6.7.2007 Κοινοποίηση του νόμου 3583/07«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
TMHMAΤΑ Α΄, Β΄, Γ, Δ
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αμαλίας 40
Ταχ. Κωδ. : 105 58, Aθήνα
Πληροφορίες : Τηλέφωνα:
Τμήμα Α΄ Λαδιάς Β. 210 3244175, 210 3245459
Τμήμα Β΄ Νταμπακάκη Χ. 210 3310948, 210 3245455
Τμήμα Γ΄ Κερασιώτη Έφη 210 3245443, 210 3245768
Τμήμα Δ΄ Γαλαζούλα Κ. 210 3312459, 210 3242486
Fax : 210 3245460
e-mail : [email protected]
Αθήνα , 6 Ιουλίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 905/439

Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση του νόμου 3583/2007«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις».»


Κοινοποιούμε (συνημμένο Ι) , για ενημέρωσή σας και εφαρμογή διατάξεις του ν.3583/2007 Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-07 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τροποποιείται ο ν. 2960/2001 με προσθήκη νέων διατάξεων και βελτίωση άλλων.
Οι διατάξεις του ως άνω νόμου ισχύουν από 28-6-2007 ημερομηνία δημοσίευσης αυτού, στο Φ.Ε.Κ. 142 τεύχος Α΄ εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.
Συμπληρωματικά παρέχονται σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Ε.Φ.Κ .

I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Κεφάλαιο Α
¶ρθρο 1

1. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του ΕΤΚ καθόσον δεν είναι συμβατή με τις κοινοτικές διατάξεις, η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς την καταβολή αυτού, εκτός εάν παραλαμβάνονται από δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα. Επομένως, στις περιπτώσεις εκποίησης προϊόντων Ε.Φ.Κ., κυριότητας Δημοσίου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή θα πρέπει στη σχετική διακήρυξη να αναφέρει ότι ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλλει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που αναλογεί στα παραλαμβανόμενα προϊόντα, εκτός εάν είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής και τα προϊόντα θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής ή τα παραλαμβάνει μόνο για εξαγωγή ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ή ατελώς, εφόσον είναι δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο.

Η βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, (ή η ενδεχόμενη απαλλαγή απ΄ αυτόν ) θα γίνεται με ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή με Δ.ΕΦΚ (επιλέγοντας στο ΟΠΣΤ Απλουστευμένη Διαδικασία), ανάλογα με την προέλευση του εμπορεύματος, αν δηλαδή είναι τρίτων χωρών ή κοινοτικό.

Σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από εγκεκριμένο αποθηκευτή, η διακίνηση αυτών και η είσοδος στην φορολογική του αποθήκη θα πραγματοποιείται με ΣΔΕ που θα εκδίδεται από τον ίδιο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 7 της υπ΄ αρ Τ10440/1923/Α0019/24.11.1993 ΑΥΟ. (ΦΕΚ 885/Β ) «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος -Μέλος ή ταυτόχρονη θέση αυτών υπό καθεστώς αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης».

Επισημαίνεται επίσης, ότι στη σχετική διακήρυξη θα πρέπει να ορίζεται ότι τα συμμετέχοντα στη Δημοπρασία πρόσωπα οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που άλλες ειδικές διατάξεις ενδεχομένως ορίζουν, για τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, (Επί παραδείγματι χύμα αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα αποστάγματα δύνανται να παραλαμβάνουν μόνο τα πρόσωπα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2969/2001 ΅Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόνταΆ).

2. Με την παράγραφο 14 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 56 και ορίζεται πλέον ευθέως στον Ε.Τ.Κ., ότι στις περιπτώσεις ακύρωσης ή ανάκλησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, προϊόντων ΕΦΚ τα αποθηκευμένα σε καθεστώς αναστολής προϊόντα στην ή στις φορολογικές του αποθήκες δεσμεύονται μέχρι την εξόφληση των αναλογουσών σε αυτά φορολογικών επιβαρύνσεων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κεφάλαιο Α΄
¶ρθρο 1

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 16 προστίθεται στους τίτλους του κεφαλαίου Β΄ και του τμήματος Α΄ που προηγούνται του άρθρου 72, η φράση «και ηλεκτρική ενέργεια» μετά τη φράση «ενεργειακά προϊόντα» προκειμένου να υφίσταται συμφωνία με τον τίτλο της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 αναδιατυπώνονται οι περιπτώσεις ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ως προς τις χρήσεις και μόνον των προϊόντων αυτών, χωρίς να αλλάζουν οι συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Συγκεκριμένα η περίπτωση ιδ΄ (13 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα) αναδιατυπώνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτή, πλην της χρήσης των προϊόντων αυτών ως καύσιμο θέρμανσης και άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιε΄ της ιδίας παραγράφου, ενώ η περίπτωση ιε΄ (συντελεστής 41 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα) αναδιατυπώνεται, καθόσον καταργείται η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 78 και περιλαμβάνονται πλέον σε αυτή οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές χρήσεις σε κινητήρες και σε κινητά μηχανήματα έργου (κλαρκ, γερανοί, κ.λ.π. τα οποία κινούνται εκτός οδικών αξόνων και δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς), πλην της περίπτωσης ιγ΄, που αφορά τη χρήση υγραερίου για κινητήρες αυτοκινήτων οχημάτων .
Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ιε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, έχει προωθηθεί σχετική Απόφαση, σχετικά με τις διατυπώσεις που διέπουν την διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και παρακολούθησης των υγραερίων και του μεθανίου που προορίζονται για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες, η ισχύς της οποίας άρχεται από την 28/06/2007, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.3583/2007 «Αναμόρφωση Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και η οποία θα σας κοινοποιηθεί άμεσα με την υπογραφή της από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Τέλος, η Φ.1818/1015/28.12.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο και οι σχετικές με αυτήν, παύουν να ισχύουν, καθόσον με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι χρήσεις των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 19 τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 78 και προστίθεται νέα περίπτωση θ΄. Ειδικότερα :
Με την περίπτωση ε΄ επεκτείνεται η απαλλαγή από τον ΕΦΚ πέραν της περίπτωσης που ισχύει σήμερα, ήτοι του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους και σε ορισμένα άλλα ενεργειακά προϊόντα (φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), άλλα ελαφρά λάδια), εφόσον χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
Επίσης με την περίπτωση θ΄ απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ, ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
Τέλος επισημαίνουμε ότι για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις έχουν προωθηθεί από την Υπηρεσία μας σχετικές Αποφάσεις στα πλαίσια της παραγράφου 5, του άρθρου 78, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω παραλαμβανομένων, με απαλλαγή από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, η ισχύς των οποίων άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι οποίες θα σας κοινοποιηθούν άμεσα με την δημοσίευσή τους.

4. Με την παράγραφο 20, καταργείται η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 78, με την οποία ορίζονταν μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ, 7 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα στο ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), που παραλαμβάνονταν από βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής συνθετικών ρητινών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ή βοηθητική ύλη, καθόσον, το εν λόγω ενεργειακό προϊόν, συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, για τα οποία ορίζεται πλέον πλήρης απαλλαγή στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μόνον ως πρώτη ύλη.

Επιπλέον καταργείται η περίπτωση β΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 78 με την οποία ορίζονταν μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ 0,29 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα στα υγραέρια και το μεθάνιο που παραλαμβάνονταν απευθείας από βιομηχανίες και βιοτεχνίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη, λόγω λήξης της παρέκκλισης του μειωμένου συντελεστή φορολογίας που είχε χώρα μας, στις 31/12/2006.
Λόγω κατάργησης των ανωτέρω περιπτώσεων β΄ και ζ΄, έγινε αναρίθμηση των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 78 σε περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄.

Τέλος με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 78, όπως αυτή αναριθμήθηκε, συμπληρώνεται το κείμενο της διάταξης με την προσθήκη των λέξεων «ιχνηθετημένο και χρωματισμένο», για την ασφάλεια του δικαίου.

5. Με την παράγραφο 21, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 78 με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για χρήση στη γεωργία μόνον από τα τελωνισθέντα μέχρι και την 31-12-1992 Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης (Α.Μ.Π.Χ.), τα οποία τύγχαναν απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.-Τέλος Ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 363/76 (ΦΕΚ 152/Α΄) και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α΄), προκειμένου να εξομοιωθούν τα ως άνω οχήματα με τα υπόλοιπα γεωργικά μηχανήματα και για λόγους ίσης μεταχείρισής τους, ως προς τη χρήση πετρελαίου. Επισημαίνεται ότι, τα ως άνω οχήματα, τα οποία τελωνίστηκαν μέχρι την 31-12-1992, έτυχαν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, ως προς το τέλος ταξινόμησης έναντι των λοιπών αυτοκινήτων (επιβατικών και φορτηγών), η οποία καταργήθηκε με τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α΄). Υπενθυμίζεται ότι τα ως άνω οχήματα είναι εφοδιασμένα και χαρακτηρισμένα ως Α.Μ.Π.Χ. με σχετικές άδειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπόκεινται σε περιορισμούς τόσο στην κατοχή, μόνον από κατά αποκλειστικό ή κύριο επάγγελμα αγρότες, όσο και στην κυκλοφορία τους, καθώς τα όρια κίνησής τους είναι εντός του νομού έκδοσης της άδειας Α.Μ.Π.Χ. κλπ, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση τους αποκλειστικά για την γεωργία. Τέλος, αυτονόητο είναι ότι εάν από τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστωθεί παράνομη χρήση γεωργικού πετρελαίου, είτε από μη δικαιούχα πρόσωπα είτε από οχήματα τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφαρμόζονται οι κυρώσεις και πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


¶ρθρο 2

1. Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 54 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α΄). Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού και ειδικού καθεστώτος οι οποίοι, μέχρι και την 15-10-2003, παρέλαβαν πετρέλαιο θέρμανσης και δεν το χρησιμοποίησαν για χρήση θέρμανσης, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ή χρησιμοποίησαν αντί για πετρέλαιο κίνησης πετρέλαιο θέρμανσης, οφείλουν, για να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (Φ.Ε.Κ. 181/Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285/Α΄), κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλλουν τη διαφορά του ποσού του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης, που ίσχυε κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης. Ο Ε.Φ.Κ. και τα πρόστιμα που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε υποθέσεις εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου, τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς του ποσού του Ε.Φ.Κ., εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αυτές προϋποθέσεις, η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τέλος, εξυπακούεται ότι από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, οι αριθ. Φ.220/105/9.3.2004 και Φ.505/290/28.5.2004 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. με τις οποίες είχαν δοθεί οδηγίες στις τελωνειακές αρχές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/28-1-2004), παύουν να ισχύουν.

2. Με την παράγραφο 7 ρυθμίζονται τα πρόστιμα για χρήση πετρελαίου θέρμανσης από Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης (Α.Μ.Π.Χ.). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, αγρότες του κανονικού και ειδικού καθεστώτος οι οποίοι μετά την 16-10-2003, χρησιμοποίησαν πετρέλαιο αποκλειστικής χρήσης στη γεωργία σε τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα μέχρι και την 31-12-1992 Α.Μ.Π.Χ. τύπου τζιπ, οφείλουν, για να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/01, την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (Φ.Ε.Κ. 181/Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285/Α΄), κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλλουν τη διαφορά του ποσού του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης, που ίσχυε κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης. Ο Ε.Φ.Κ. και τα πρόστιμα που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε υποθέσεις εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου, τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς του ποσού του Ε.Φ.Κ., εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αυτές προϋποθέσεις, η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.


Γ. ΑΛΚΟΟΛΗ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Κεφάλαιο Α
¶ρθρο 1

1. Με την παράγραφο 15 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 71, λόγω αντικατάστασης του αναφερόμενου Κανονισμού 2238/93, από τον Κανονισμό (ΕΚ) 884/2001, με τον οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 81 του ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α΄), και προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 σΆ αυτό. Ειδικότερα ο τίτλος του άρθρου αυτού γίνεται πλέον «Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης. Καθορισμός του ύψους αυτού» καθόσον για σκοπούς κωδικοποίησης των διατάξεων με την παράγραφο 4 μεταφέρεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του Ν.Δ/τος 4358/1964 (ΦΕΚ 147/Α), όπως ισχύει, με αναδιατύπωση αυτού και προβλέπεται η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των απωλειών που προκύπτουν από τη φυσική απομείωση του προϊόντος αυτού που είναι εγγενείς με τη φύση του και οι οποίες πραγματοποιούνται όταν αυτό βρίσκεται στο ανασταλτικό καθεστώς της φορολογικής αποθήκης ή κατά τη χρήση του. Τα ποσοστά της φυσικής αυτής απομείωσης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που θα εκδοθεί κατΆ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής.

Με την παράγραφο 5 μεταφέρεται επίσης με σκοπό την κωδικοποίηση, η διάταξη της παραγράφου 18 του άρθρου 20 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α) σύμφωνα με την οποία η ισοπροπυλική αλκοόλη δύναται να τίθεται σε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 23, αντικαθίστανται ο τίτλος του άρθρου 82 και η παράγραφος 1 αυτού , με σκοπό την ενιαία διατύπωση των σχετικών όρων με το ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/01) με τον οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα των νόμων περί Φορολογίας Οινοπνεύματος, καθόσον ο όρος «Διήμεροι Οινοπνευματοποιοί Α΄ Κατηγορίας» έχει αντικατασταθεί, ως γνωστόν από τον όρο «μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι)».

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 24 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ε.Τ.Κ. Ειδικότερα:

Περίπτωση (δ΄): Η διάταξη αυτή αντικαθίσταται αφενός μεν διότι η αναφερόμενη στις εν λόγω διατάξεις Κ.Υ.Α. έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με νεώτερη Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28/11/2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και αφετέρου για την επέκταση της δυνατότητας απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και στην αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων δυνατότητα που δεν παρείχετο με την προηγούμενη διάταξη. Προκειμένου για τα κτηνιατρικά φάρμακα, για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ της αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης, θα γίνεται ανάλογη εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. Φ.585/349/16/06/99 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1276/Β) ΅Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της αιθυλικής ή ισοπροπυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων ΅Ά μέχρι τροποποιήσεώς της, με την προσκόμιση των προβλεπομένων από την υπ΄ αριθμ 282371/31.05.2006 (ΦΕΚ 731/Β) ΚΥΑ αντιστοίχων αδειών παραγωγής και κυκλοφορίας αυτών.
Περίπτωση (στΆ ): Η διάταξη αυτή αντικαθίσταται, καθόσον εκ παραδρομής, κατά την ενσωμάτωση του άρθρου 27, της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου στο Εθνικό Δίκαιο, για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης, στη συγκεκριμένη περίπτωση (στΆ ), της παρ. 1, αναγράφηκε λανθασμένα η ποσότητα της καθαρής αλκοόλης (5,5 λίτρα), αντί του ορθού (5 λίτρα), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα 100 χιλιόγραμμα προϊόντος (για τα άλλα προϊόντα, εκτός της σοκολάτας).

Συνεπώς και η χορηγούμενη βάσει του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ Φ.411/234/30.08.1994 ΑΥΟ (ΦΕΚ 700/94/Β΄) απαλλαγή θα παρέχεται για την παραγωγή προϊόντων που πληρούν τους ανωτέρω όρους .

5. Με την παράγραφο 25 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 83 και ενσωματώνονται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με μικρές αλλαγές, οι διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 15 του Κώδικα των νόμων περί φορολογίας του Οινοπνεύματος (Β. Δ. 14/2/39), που είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/01) μετά την κατάργηση του Κώδικα αυτού. Η δυνατότητα που παρέχει η διάταξη αυτή περιορίζεται πλέον μόνο στους ποτοποιούς καθόσον: α) οι αρωματοποιοί μετά την 1-1-93 ως γνωστόν παραλαμβάνουν μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή και β) οι οινοποιοί θα πρέπει να παράγουν τα ενδιάμεσα προϊόντα (γλυκά κρασιά κλπ.) εντός φορολογικών αποθηκών, καθώς διαφοροποιείται ο τρόπος φορολογίας τους σε σχέση με τα άλλα αλκοολούχα ποτά (φορολογούνται στο τελικό προϊόν και όχι στην περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη). Επιπλέον αλλάζει και η χρονική περίοδος εφαρμογής της διάταξης καθόσον οι φορολογικές περίοδοι που ίσχυαν με τις διατάξεις του Β. Δ/τος της 14/2/39 έχουν καταργηθεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής (δηλ την περίοδο από 1/1/2008 έως 28/02/2008) η απαλλαγή θα χορηγηθεί με βάση τις ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης και των αποσταγμάτων που παρελήφθησαν εντός του 2007, αλλά δεν ελήφθησαν ήδη υπόψη με την προηγούμενη διάταξη. (Ως βάση υπολογισμού δηλ. θα είναι οι παραληφθείσες μετά την 01/04/2007 ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων).

Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση και την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Κεφ Α΄ του κοινοποιούμενου νόμου για την χορήγηση της απαλλαγής θα εφαρμόζεται μέχρι αντικαταστάσεώς της η υπ΄ αριθμ Φ.384/218/ΕΦΚ /29/07/1994 ΑΥΟ (ΦΕΚ 615/Β/ 08/08/94) αναλόγως προσαρμοζόμενη.

β) Με την αντικαθιστούμενη παράγραφο 4, στο άρθρο 83 επεκτείνεται η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφασή του τις διατυπώσεις των απαλλαγών και για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο (πέραν δηλ. των ζ΄ η΄ και θ΄ της παραγράφου 1), καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

6. Με την παράγραφο 31 αντικαθίσταται η παράγραφος 1, του άρθρου 110 και ενσωματώνονται, με μικρές αλλαγές στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα οι διατάξεις του εδαφίου γ΄, της παραγράφου 3 του άρθρου 15, του Κώδικα των νόμων περί φορολογίας του Οινοπνεύματος (Β. Δ. 14/2/39), που είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/01), μετά την κατάργηση του Κώδικα αυτού, με τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα σε ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων με τρίμηνη αναστολή καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η δυνατότητα που παρέχει η διάταξη αυτή περιορίζεται πλέον μόνο στους ποτοποιούς για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 5 .

7. Με την παράγραφο 32, αντικαθίσταται το άρθρο 117 του Ε.Τ.Κ. και δίδεται η αρμοδιότητα είσπραξης του δικαιώματος υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α), στην Τελωνειακή Αρχή που είναι αρμόδια για την βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., η οποία θα το αποδίδει στον Ειδικό Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η διάταξη αυτή θα ισχύει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την εφαρμογή της θα εκδοθούν ιδιαίτερες οδηγίες.

¶ρθρο 2
1. Με τις περιπτώσεις α΄, β και γ΄ της παραγράφου 1 καταργούνται οι αναφερόμενες σε αυτές διατάξεις, καθόσον είτε ενσωματώνονται στον ΕΤΚ, είτε είναι πλέον άνευ αντικειμένου.
2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 2969/2001, (ΦΕΚ 281/Α), καθόσον η διάταξη του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Β. Δ/τος 14/18 Φεβρουαρίου του 1939 ΅Κώδικας νόμων περί Φορολογίας του ΟινοπνεύματοςΆ καταργείται με τον κοινοποιούμενο νόμο και μεταφέρεται με την παράγραφο 25 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ αυτού, στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
¶ρθρο 1

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 26 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις αΆ και στΆ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.2960/2001, προκειμένου:
- όσον αφορά την περίπτωση αΆ, να διορθωθεί η προηγούμενη διατύπωση που αντιμετώπιζε ενιαία, για τους σκοπούς της χορήγησης απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. και λοιπές επιβαρύνσεις, τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά και τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού, ενώ πρόκειται περί διαφορετικών όρων και να εναρμονιστεί η διάταξη που αφορά στα μετουσιωμένα καπνά με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 95/59/ΕΚ.
- όσον αφορά την περίπτωση στΆ, να απαλειφθεί η αναφορά στο άρθρο 70 του Τελωνειακού Κώδικα, που είχε συμπεριληφθεί εκ παραδρομής.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 27 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν.2960/2001, προκειμένου, αφενός μεν να αντικατασταθεί ο όρος «αιτήσεων φορολογίας», που εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στο εν λόγω άρθρο, με το ορθό «δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» και αφετέρου να καθιερωθεί διαδικασία επιστροφής των φόρων, που έχουν καταβληθεί για τα προϊόντα που καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός τους. Στις περιπτώσεις αυτές, για την επιστροφή των φόρων, θα εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία του άρθρου 32 του Τελωνειακού Κώδικα περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Για παράδειγμα, ο συμψηφισμός των καταβληθέντων φόρων μπορεί να είναι αδύνατος όταν η εταιρεία η οποία είχε καταβάλλει τους φόρους, για να θέσει σε ανάλωση βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία κατόπιν καταστράφηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής καταστροφής, δεν πρόκειται να θέσει σε ανάλωση άλλα βιομηχανοποιημένα καπνά στο μέλλον, επειδή έπαυσε να δραστηριοποιείται στον κλάδο αυτό.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 28 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 106 του ν.2960/2001 και μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης έγκρισης για την επικόλληση ενσήμων ταινιών, για τις μικροποσότητες βιομηχανοποιημένων καπνών, από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας. Η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής κρίθηκε απαραίτητη για λόγους απλοποίησης και για να δοθεί η δυνατότητα άσκησης ουσιαστικότερου ελέγχου στις περιπτώσεις που μία εταιρεία αιτείται την χορήγηση ενσήμων ταινιών με σκοπό την επικόλλησή τους σε συσκευασίες λιανικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών, εντός φορολογικής αποθήκης ή Τελωνειακού καταστήματος. Επομένως, στο εξής οι αιτήσεις για έγκριση επικόλλησης ενσήμων ταινιών, σε μικροποσότητες βιομηχανοποιημένων καπνών εμπορικού χαρακτήρα αλλοδαπής προέλευσης που δεν υπερβαίνουν κατά αποστολή τα 5.000 τεμάχια σε συσκευασία λιανικής πώλησης, θα κατατίθεται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στην αρμόδια κατά τόπους Τελωνειακή Περιφέρεια.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 29 προστίθεται στην παρ.5 του άρθρου 106 του ν.2960/2001, τρίτο εδάφιο, που προβλέπει την υποχρέωση καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις απώλειας ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, από άλλες αιτίες πλην της ανωτέρας βίας. Η προσθήκη αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθόσον η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλυπτόταν ρητά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

΄Αρθρο 2
Με τις διατάξεις της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1, καταργείται η περίπτωση εΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του Β. Διατάγματος 13/16 Απριλίου 1920 «περί κώδικος νόμων φορολογίας καπνού», καθώς δεν έχει πλέον ισχύ. Τα προβλεπόμενα από τις καταργούμενες διατάξεις πρόστιμα, μετά την 1/1/1993 που έλαβε χώρα η εναρμόνιση του φορολογικού καθεστώτος των βιομηχανοποιημένων καπνών προς το κοινοτικό δίκαιο, αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 97 (παρ. 4), του άρθρου 118 και του άρθρου 142 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο Α΄
¶ρθρο 1

Όπως θα παρατηρήσετε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζονται φορολογικά ως προς το τέλος ταξινόμησης διάφορες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01) και συγκεκριμένα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 1 τροποποιείται η περίπτωση α΄ του άρθρου 120 για εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Καν.(ΕΟΚ) 2913/92 Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας και στον όρο κοινοτικά οχήματα περιλαμβάνονται πλέον και τα εγχωρίως παραγόμενα από μέρη και εξαρτήματα που είτε προέρχονται από τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή προέρχονται από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες και έχουν προηγουμένως τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με την καταβολή των οφειλομένων δασμών, καθώς επίσης και τα προερχόμενα οχήματα από τρίτες χώρες τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Μετά την τροποποίηση αυτή θα μπορούν πλέον και τα εγχωρίως παραγόμενα αυτοκίνητα οχήματα ή τα οχήματα προέλευσης τρίτων χωρών που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας να τίθενται στο ανασταλτικό καθεστώς της Φορολογικής αποθήκης του άρθρου 134, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν οχήματα που εισάγονται από πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές, κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 120 και την οριζόμενη από το άρθρο 135 και της κατΆ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής Φ.32/14/2003 Απόφασης διαδικασίας.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 35 του άρθρου 1 τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 με την προσθήκη ουσιαστικά στην κατηγορία των οχημάτων αυτών και των οχημάτων κάτω των 50 κυβικών εκατοστών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής τέλους ταξινόμησης, με κύριο σκοπό την υπαγωγή τους στην διαδικασία κατάθεσης Δήλωσης ¶φιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) και Ειδικής Δήλωσης, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την καταβολή του Φ.Π.Α., την είσοδό τους σε φορολογική αποθήκη και την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης ως μεταφορικών μέσων για την περαιτέρω έκδοση από τις αρμόδιες αρχές της άδειας κυκλοφορίας.

3. Η διάταξη της παραγράφου 36 δεν αφορά νέα ρύθμιση, αλλά αναδιατύπωση της ισχύουσας παραγράφου 5 του άρθρου 121 με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών, καθόσον τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν υπάγονται σε οδηγίες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 37 μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 121 προστίθεται νέα παράγραφος 6 , αναριθμούμενων των παραγράφων 6 και 7, σε 7 και 8.

α) Με τη νέα παράγραφο 6 προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα αυτοκίνητα τύπου JEEP των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, αντίστοιχα, της Συνδυασμένης Ονοματολογίας τα οποία είχαν ταξινομηθεί στο παρελθόν στη χώρα μας και είχαν μεταφερθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είχαν εξαχθεί σε τρίτη χώρα και επανέρχονται στη χώρα μας με ξένες πινακίδες με σκοπό να επαναταξινομηθούν. Μέχρι την ισχύ της νέας διάταξης τα ως άνω οχήματα καταβάλλουν εκ νέου το προβλεπόμενο για αυτά, τέλος ταξινόμησης. Η δυσμενής αυτή φορολογική μεταχείριση οδηγεί ουσιαστικά σε διπλή φορολόγηση των οχημάτων που επανέρχονται στη χώρα μας για επαναταξινόμηση. Η αδυναμία αυτή του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος αίρεται με τη νέα διάταξη και τα παραπάνω αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης στη περίπτωση και μόνον που είχε καταβληθεί γιΆ αυτά το τέλος ταξινόμησης σε προγενέστερο χρόνο.

Η απαλλαγή αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τις διαδικασία που θα οριστεί από τη προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία και θα κοινοποιηθεί μετά την έκδοσή της.

β) Με τη διάταξη του εδαφίου β΄ αντικαθίσταται η αναριθμούμενη σε 7 πρώην παράγραφος 6, κυρίως για να αρθεί για λόγους ασφάλειας του δικαίου, ασάφεια που υπήρχε ως προς την υπαγωγή στους ευνοϊκούς συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121, οχημάτων, τα οποία υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής τους σε ήδη εκδοθείσα οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά με νέα φάση προδιαγραφών, αφού με την ισχύουσα διάταξη υπήρχε ο κίνδυνος να μην συμπεριληφθούν στους ευνοϊκότερους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, οχήματα επιβατικά που πληρούν εκ κατασκευής νέες προδιαγραφές και περιλαμβάνονται σε νέα φάση προγενέστερης οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από τη νέα εκδοθείσα παρότι θα πληρούν εκ κατασκευής νέες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

γ) Με τη διάταξη του εδαφίου γ΄ αντικαθίσταται η αναριθμούμενη σε 8 πρώην παράγραφος 7 και με τη ρύθμιση αυτή, η διαπίστωση των προδιαγραφών της κοινοτικής οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πρέπει να πληροί εκ κατασκευής το υπό τελωνισμό όχημα, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή συγκεκριμένων δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία και αποτελούν διεθνώς την ταυτότητα έκαστου οχήματος, όπως της έγκρισης τύπου του οχήματος ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, καθώς και από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. Επίσης για τα μεταχειρισμένα οχήματα θα προσκομίζεται στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή και η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας εκάστου οχήματος. Για διευκόλυνση, επισημαίνουμε ότι σε ότι αφορά τον έλεγχο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την διαπίστωση της αναγραφόμενης επ΄ αυτού Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας η οποία θα συσχετίζεται με αυτή που αναγράφεται στην αντίστοιχη έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου, (συνημμένο ΙΙ), αποστέλλεται το παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2001/116/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο στη θέση 46.1 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης αναγράφεται Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου ο όρος «εκ κατασκευής» για κοινοτική οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πρέπει να πληροί κάθε όχημα να παραπέμπει σαφώς σε συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, καθόσον ο όρος αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάταξη του οχήματος στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία με βάση την οποία προσδιορίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης.
Επιπρόσθετα, με την ρύθμιση αυτή μειώνεται η επί πλέον γραφειοκρατία η οποία είχε ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι δεν θα υποχρεούται πλέον κατά κανόνα να προσφεύγουν και στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ισχύει, μέχρι σήμερα παρά μόνον όταν αυτό απαιτείται κατΆ εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης.
Οδηγίες για τη διάταξη αυτή παρασχέθηκαν με την αριθ. Φ.857/422/22.6.2007 Δ.Υ.Ο.Ο.

5. Με την διάταξη της παραγράφου 38 του άρθρου αυτού τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 122 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και εισάγεται νέα ρύθμιση ως προς το χρόνο αποχαρακτηρισμού των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μειώνεται ο χρόνος αποχαρακτηρισμού των ανωτέρω οχημάτων και αντί της δεκαετίας που ισχύει σήμερα, υιοθετείται η πενταετία. Κατά τα λοιπά όταν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, θα καταβάλλονται οι φόροι που αναλογούν σύμφωνα με τις ισχύουσες και σήμερα διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν θα οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά θα καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησης τους, ως ιδιωτικής χρήσης.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα οχήματα που είχαν αποχαρακτηριστεί μετά την παρέλευση πενταετίας και πριν την εφαρμογή του νόμου αυτού και δεν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης καθόσον για τα αυτοκίνητα αυτά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης και όχι του αποχαρακτηρισμού αυτών.

6. Με τη παράγραφο 39 του άρθρου αυτού προστίθενται νέες περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 123, σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνονται ειδικοί συντελεστές επιβολής τέλους ταξινόμησης για τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων. Τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 130 εφαρμογή έχουν και για τα οχήματα το τέλος ταξινόμησης των οποίων θα καταστεί απαιτητό μετά τη δημοσίευση του νόμου.
Ειδικά η ως άνω διάταξη περιλαμβάνει αντίστοιχα:

α. Οχήματα πολλαπλών Χρήσεων (διπλοκάμπινα)
Με τη προσθήκη της νέας περίπτωσης ε΄ καθιερώνεται νέος τρόπος φορολόγησης των οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) και όπως θα παρατηρήσετε οι συντελεστές αυτοί καταλαμβάνουν τα οχήματα μέχρι 3,5 τόνων που διαθέτουν δύο χωριστούς χώρους, έναν που προορίζεται για τους επιβάτες ο οποίος και φέρει τέσσερις πόρτες, δύο σειρές καθισμάτων για πέντε επιβάτες συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, με πλούσιο εσωτερικό φινίρισμα και τον ανοιχτό πίσω χώρο του οχήματος, εξέδρα φόρτωσης, πλήρως διαχωρισμένη από το θάλαμο των επιβατών , ανεξάρτητα από τη δασμολογική τους κατάταξη, για την επιλογή του τέλους ταξινόμησης, θα λαμβάνεται υπόψη το εκ κατασκευής εσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης, συγκρινόμενο με την απόσταση μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς και το φορτίο που αυτό δύναται να μεταφέρει.

Συγκεκριμένα:
αα) με τους συντελεστές που ισχύουν για τα κάτω των 3,5 τον. φορτηγά αυτοκίνητα φορολογούνται τα οχήματα που το εσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς, ανεξάρτητα από το φορτίο που δύναται να μεταφέρουν, δηλαδή θα φορολογούνται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%),
ββ) Για τα όμοια οχήματα που το μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της απόστασης των αξόνων, αν το φορτίο που δύνανται να μεταφέρουν είναι μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) χιλιογράμμων, ορίστηκε ότι φορολογούνται με συντελεστή δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%).
γγ) Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν μικρότερο του σαράντα τοις εκατό (40%) μήκος εξέδρας φόρτωσης και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου κάτω των 500 χιλιογράμμων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων αυτών, θα λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι συντελεστές των επιβατικών της παραγράφου 2 του άρθρου 121, μειωμένοι κατά πενήντα τοις εκατό (50%), οι οποίοι σε καμία όμως περίπτωση δεν θα είναι κατώτεροι του τριπλάσιου του ποσοστού της πρώτης κατηγορίας των ομοίων αυτοκινήτων, δηλαδή όχι κάτω του εικοσιένα τοις εκατό (21%).

Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές αυτοί αφορούν οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) με ανοικτό τον πλήρως διαχωρισμένο από τον θάλαμο επιβατών, χώρο φόρτωσης. Προσθήκη στο χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο υλικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123, μετατρέπει αυτά σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα και εφόσον για τη διασκευή αυτή είχε ζητηθεί έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, για τα οχήματα που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 87.04 των φορτηγών οχημάτων, εφαρμογή έχει η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού, ενώ για τα οχήματα που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 87.03 των επιβατικών, εφαρμογή έχει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του ν.1573/85 και ως διαφορά θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 και της κοινοποιούμενης διάταξης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 123 .

Για την κατά τα ανωτέρω διασκευή που θα διενεργηθεί χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.1573/85.

Η συμπλήρωση της περίπτωσης στ΄ κρίθηκε αναγκαία μετά την προσθήκη της ανωτέρω περίπτωσης ε΄, για να συμπεριλάβει και τα οχήματα των δύο πρώτων υποπεριπτώσεων της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τα οχήματα πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) που θα κατατάσσονται στη δασμολογική διάκριση των φορτηγών και ενδεχομένως δεν καλύπτονται από οδηγίες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθόσον σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, το ποσοστό για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων αυτών προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Τρίκυκλα - Τετράκυκλα
Με την προσθήκη της νέας περίπτωσης ζ΄ θεσπίζεται το φορολογικό καθεστώς μιας ιδιαίτερης κατηγορίας βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων ελαφρών τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων, ανοικτών ή κλειστών, με κινητήρα τύπου μοτοσικλέτας και καθορίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης των οχημάτων αυτών, τα οποία κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή διαθέτουν διαφορικό ή κιβώτιο ταχυτήτων με δυνατότητα όπισθεν κίνησης κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ.2658/987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (E.E.L 256 της 7-9-1987), στην οποία περιλαμβάνονται τα φορτηγά αυτοκίνητα και υποβάλλονταν στο προβλεπόμενο για αυτά τέλος ταξινόμησης.

7. Με την παράγραφο 40 συμπληρώνεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 123 φράση «φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04» με τη φράση «για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης», προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή τελών ταξινόμησης για ορισμένα οχήματα της κατηγορίας αυτής για τα οποία είχε ήδη καταβληθεί το τέλος αυτό κατά τον αρχικό τελωνισμό τους.

8. Με την παράγραφο 41 μετά από την παράγραφο 7 του άρθρου 123, προστίθεται νέα παράγραφος 8, αναριθμούμενης της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε 9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή θα αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί, κατ΄ εφαρμογήν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που θα παραλαμβάνονται μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής για διασκευή στο εσωτερικό της χώρας.

Επειδή, με τις προϊσχύουσες διατάξεις υποβάλλονταν σε τέλος ταξινόμησης, τόσο οι βάσεις, όσο και τα τελικά προερχόμενα από τη διασκευή αυτών οχήματα, με αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση των διασκευασθέντων οχημάτων, με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης θα είναι αυτό που αναλογεί στο τελικό προερχόμενο από διασκευή όχημα.

Οι όροι και οι διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών της Δ.Κ. 87.04 και των βάσεων αυτών για διασκευή σε λεωφορεία της Δ.Κ. 87.02, φορτηγά της Δ.Κ. 87.04 και Οχήματα Ειδικών Χρήσεων της Δ.Κ. 87.05, καθώς και τα της βεβαίωσης του αναλογούντος στα οχήματα αυτά τέλους ταξινόμησης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία θα κοινοποιηθεί μετά την έκδοσή της.

Επίσης προβλέπεται ότι και για τα προερχόμενα οχήματα από διασκευή βάσεων λεωφορείων της Δ.Κ. 87.02, καθώς και των λοιπών βάσεων της 87.06 οι οποίες δεν επιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης, το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στα οχήματα που προέρχονται από τη διασκευή των βάσεων αυτών, θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται μετά την ολοκλήρωση της διασκευής και θα είναι αυτό που σύμφωνα με τις διατάξεις αναλογεί στο τελικό διασκευασθέν όχημα.

Για την παρακολούθηση της διασκευής των βάσεων αυτών, όπως θα παρατηρήσετε με την τροποποίηση της παραγράφου 46 του άρθρου 129 του παρόντος σχεδίου νόμου, οι βάσεις των Δ.Κ. 87.02 και 87.06 τέθηκαν στη διαδικασία της κατάθεσης Δ.Α.Ο. και ως εκ τούτου δύνανται να τίθενται σε φορολογική αποθήκη, εφόσον εισάγονται ή αποστέλλονται από τα λοιπά κράτη – μέλη και παραλαμβάνονται από εγκεκριμένους αποθηκευτές και ο αναλογών επί αυτών Φ.Π.Α θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται εντός των οριζομένων από το άρθρο 128 προθεσμιών με τη προβλεπόμενη από το άρθρο 130 διαδικασία κατάθεσης Δ.Ε.Φ.Κ.

Διευκρινίζεται ότι με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται μόνο η επιβολή και η είσπραξη του τέλους ταξινόμησης για τα προερχόμενα από τη διασκευή των βάσεων αυτών οχήματα και όχι η διαδικασία της διασκευής, καθόσον η διασκευή των βάσεων αυτών εμπίπτει στις διατάξεις του ν.1573/85 και διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Επισημαίνεται ότι τόσο στα φορτηγά οχήματα της Δ.Κ. 87.04 και στις βάσεις αυτών, όσο και για τις βάσεις της Δ.Κ. 87.02 και 87.06 που παραλαμβάνονται για διασκευή, το πιστοποιητικό ταξινόμησης που θα εκδίδεται μετά την είσπραξη των αναλογουσών επιβαρύνσεων θα αφορά το τελικό προερχόμενο από διασκευή όχημα.
Επίσης διευκρινίζεται ότι τα οχήματα της παραγράφου αυτής που προέρχονται από διασκευή είτε των φορτηγών της Δ.Κ. 87.04 και των βάσεων αυτών, είτε από διασκευή των βάσεων των Δ.Κ. 87.02 και 87.06 και δεν προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, αλλά για αποστολή σε άλλο κράτος – μέλος ή για εξαγωγή και τούτο έχει γνωστοποιηθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, κατά την κατάθεση της ΔΕΦΚ ή γνωστοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διασκευής και εφόσον προορίζονται για αποστολή σε άλλο κράτος – μέλος θα προσκομίζεται το τιμολόγιο πώλησης επί του οποίου θα αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. /VIES του αποστολέα και του παραλήπτη και ανάλογα με τον τρόπο αποστολής θα προσκομίζεται και:

i. η φορτωτική του μεταφορέα στην περίπτωση που το όχημα αποσταλεί έμφορτο ,
ii. ενώ στην περίπτωση της αυτοδύναμης οδικής μεταφοράς, επειδή στην ουσία πρόκειται για ανάριθμα αυτοκίνητα η διακίνηση αυτών θα καλύπτεται με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, σε εκτέλεση των οριζόμενων στην αριθ. πρωτ. Δ.567/21/18.4.1996 Α.Υ.Ο., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προθεσμίας ισχύος ίση με τη διάρκεια μεταφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο πεδίο 16 της Α.Δ.Ο και όχι μεγαλύτερη από ένα μήνα και θα κατατίθεται χρηματική, τραπεζική εγγύηση ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ισόποσα των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών τα αρμόδια τελωνεία δεν θα προβαίνουν στη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, αλλά θα εκδίδουν άδεια παράδοσης και με ανάλογη τήρηση των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίστηκαν με την αριθ. Φ.1782/1002/18.12.2006 Δ.Υ.Ο.Ο. τα οχήματα αυτά θα αποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την έγκριση της αποστολής του οχήματος θα εκδίδεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. Φ.31/13/3.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο., ¶δεια Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) επί της οποία θα ορίζεται η ανάλογη προθεσμία για τη διάρκεια μεταφοράς του οχήματος μέχρι την έξοδό του από τη χώρα μας.
Στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά προορίζονται για εξαγωγή, σε τρίτη προς την Ε.Ε. χώρα, τα αρμόδια τελωνεία δεν θα προβαίνουν στη βεβαίωση του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, αλλά στην τακτοποίηση της Δ.Ε.Φ.Κ. με την έκδοση άδειας παράδοσης και την επισύναψη της αντίστοιχης διασάφησης εξαγωγής.
Η τακτοποίηση των σχετικών εγγυήσεων που κατατέθηκαν για την αποστολή των οχημάτων αυτών σε άλλο κράτος – μέλος, θα ενεργείται μετά την προσκόμιση από τον αποστολέα του αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

10. Με τη διάταξη της παραγράφου 42 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 124 με την προσθήκη ουσιαστικά στην κατηγορία των οχημάτων αυτών και των δίκυκλων οχημάτων κάτω των 125 κυβικών εκατοστών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής τέλους ταξινόμησης, με κύριο σκοπό την υπαγωγή τους στην διαδικασία κατάθεσης Δήλωσης ¶φιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) και Ειδικής Δήλωσης, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την καταβολή του Φ.Π.Α., την είσοδό τους σε φορολογική αποθήκη και την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης ως μεταφορικών μέσων για την περαιτέρω έκδοση από τις αρμόδιες αρχές της άδειας κυκλοφορίας.

11. Με την παράγραφο 43 αντικαθίσταται η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 126. Δεν πρόκειται για νέα ρύθμιση, αλλά για αναδιατύπωση της ισχύουσας, επειδή κατά τη δημοσίευση του νόμου είχαν παρεισφρήσει συντακτικά λάθη.

12. Με τη παράγραφο 45 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 126. Με τη διάταξη αυτή αντικαθίσταται, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή, επειδή η σχετική αρμοδιότητα έχει ήδη εκχωρηθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

13. Με τη διάταξη της παραγράφου 46 γίνεται αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 129 η οποία κατέστη αναγκαία μετά την τροποποίηση, με τη παράγραφο 34, της περίπτωσης α) του άρθρου 120 για να συμπεριλάβει όλα γενικώς τα αυτοκίνητα οχήματα που αποκτούν τον κοινοτικό χαρακτήρα και όχι μόνο τα αποστελλόμενα από τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και συμπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 129 του ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α΄), με κύριο σκοπό την υπαγωγή και των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας στη διαδικασία κατάθεσης Δήλωσης ¶φιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) με αποτέλεσμα την καλύτερη παρακολούθηση τόσο του προορισμού τους όσο και των παραγόμενων οχημάτων που προέρχονται από τη διασκευή των βάσεων αυτών.

14. Με τις διατάξεις της παραγράφου 47 στο άρθρο 130 προστίθενται νέες παράγραφοι 7, 8 και 9 σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του κατΆ ανάλογη εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα να προβαίνει :

α. στη διόρθωση στοιχείων της Ειδικής Δήλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) που κατατίθεται στα τελωνεία για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα οχήματα καθώς και
β. στην ακύρωση αυτής
Ειδικότερα, διευκρινίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, έχει υποχρέωση να γνωρίζει, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2960/01, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του παρόντος, η κατάθεση στο τελωνείο του παραστατικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΦΚ, το οποίο έχει υπογράψει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου και ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων αυτού, την γνησιότητα των επισυναπτομένων εγγράφων και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης, όσον αφορά στον τελωνισμό του οχήματος για το οποίο κατατίθεται.
Εξάλλου, η Ειδική Δήλωση ως τίτλος υπέρ του Δημοσίου πρέπει με την κατάθεσή της να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα πεδία αυτής, συμπεριλαμβανομένου και αυτό της θέσης 47, δηλαδή να έχει βεβαιωμένη και την απαίτηση του Δημοσίου, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο κάτοχος του οχήματος ή ο νόμιμος αυτού αντιπρόσωπος.

Επομένως:
i. Διόρθωση της ΔΕΦΚ επιτρέπεται, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νομίμου αντιπροσώπου αυτού και διενεργείται μετά από έγκριση του τελωνείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη παράγραφο 7.
Η διόρθωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει ως αποτέλεσμα να αφορά η ΔΕΦΚ όχημα διαφορετικό, από αυτό που δηλώθηκε αρχικά, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημα για διόρθωση των θέσεων 31 και 33. Η μόνη διόρθωση που μπορεί να επιτραπεί για τη θέση 31 θα αφορά στοιχείο του αριθμού πλαισίου του οχήματος το οποίο πιθανώς έχει αναγραφεί εκ παραδρομής λάθος.
Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να γίνει καμία διόρθωση όταν η σχετική αίτηση υποβάλλεται αφού οι τελωνειακές αρχές:
- είτε έχουν πληροφορήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του ότι προτίθενται να εξετάσουν τα οχήματα. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται ως ο χρόνος ορισμού ελεγκτή από τον Προϊστάμενο Τελωνισμού Εμπορευμάτων,
- είτε έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των στοιχείων της ΔΕΦΚ,
- είτε έχουν χορηγήσει άδεια παραλαβής των οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι αν στις ΔΕΦΚ που κατατίθενται για θέση σε ανάλωση οχημάτων και από το υποσύστημα Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων (Ανάλυση Κινδύνου) προσδίδεται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιείται επαλήθευση αυτής και ορισμός αρμόδιου ελεγκτή, το αίτημα για διόρθωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την έκδοση της άδειας παραλαβής των οχημάτων.
Η διόρθωση μπορεί να γίνεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του με τη διαγραφή της εσφαλμένης ένδειξης και την αναγραφή της πραγματικής, η οποία και μονογράφεται από αυτούς. Η διόρθωση αυτή θεωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου.
Τα στοιχεία που διορθώνονται στη ΔΕΦΚ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει παράλληλα να αποτυπώνονται και στο αντίστοιχο υποσύστημα διαχείρισης του ΟΠΣΤ (Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.), ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και ταυτόσημη απεικόνιση των στοιχείων της ΔΕΦΚ με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ΟΠΣΤ.
ii. Όπως είχε διευκρινιστεί με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 7 της αριθμ.Φ.1782/1003/18-12-06 ΔΥΟΟ η ακύρωση ΔΕΦΚ που υποβάλλεται για την καταβολή των αναλογουσών επιβαρύνσεων δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 130, με την κοινοποιούμενη παράγραφο 8 καθιερώνεται ακύρωση της ΔΕΦΚ μόνο στην περίπτωση που λόγω συγνωστής νομικής ή πραγματικής πλάνης, ο ενδιαφερόμενος:
- αδυνατεί να προβεί στην ταξινόμηση του οχήματος για λόγους που λεπτομερώς θα αναφέρονται στην αίτησή του και θα στοιχειοθετούν την πλάνη αυτού ή η, αδυναμία ταξινόμησης θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της οικίας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή
- δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του οχήματος σε ειδικό απαλλακτικό καθεστώς, δηλαδή στις περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση απαλλαγής, για τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, όπως μετοικούντες, πολύτεκνοι κλπ.
Για την ακύρωση της ΔΕΦΚ απαιτείται κατάθεση αίτησης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νομίμου αντιπροσώπου του, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία θα διαλαμβάνονται λεπτομερώς, οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωση και θα επισυνάπτεται και η σχετική προαναφερόμενη βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών εφόσον προσκομίζεται.

Η ακύρωση ΔΕΦΚ έχει ως αποτέλεσμα και την ακύρωση του κατά περίπτωση πιστοποιητικού ταξινόμησης που εκδόθηκε για το περιγραφόμενο στη ΔΕΦΚ όχημα.
Όταν η ΔΕΦΚ ακυρώνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρέπει παράλληλα να ακυρώνεται και η σχετική καταχώρηση στο ΟΠΣΤ.

Η μηχανογραφική ακύρωση της εγγραφής πρέπει να αιτιολογείται στο ειδικό πεδίο του συστήματος.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η ακύρωση της ΔΕΦΚ, αποτυπώνεται σε κάθε περίπτωση με σχετική πράξη στο σώμα ΔΕΦΚ, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της ακύρωσης, θα γίνεται μνεία των σχετικών διατάξεων και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου γραφείου κατά περίπτωση.

Στην ακυρωθείσα ΔΕΦΚ επισυνάπτεται και η αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης.
iii. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της κοινοποιούμενης παραγράφου 8, η διόρθωση ή η ακύρωση της ΔΕΦΚ δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων ή για την επιβολή τυχόν οφειλομένων διοικητικών ποινών, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος διαπράξει παράβαση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.2960/01.
iv. Με την κοινοποιούμενη νέα παράγραφο 9 ορίζεται ότι για την επαλήθευση των στοιχείων της ΔΕΦΚ που κατατίθεται για τη θέση σε ανάλωση ενός οχήματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις περί διασαφήσεων και επαλήθευσης των άρθρων 62 έως 75 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν (ΕΟΚ) 2913/92) και των άρθρων 198 έως 204,218 έως 221 και 239 έως 252 του Εφαρμοστικού του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμού 2454/93.
Διευκρινίζεται ότι η επαλήθευση αποτελεί πράξη των αρμοδίων για τον τελωνισμό ενός οχήματος υπαλλήλων, προς διαπίστωση τόσο με φυσικό, όσο και με έλεγχο των προσκομισθέντων εγγράφων, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην Ειδική Δήλωση, συμφωνούν με τα στοιχεία του προς τελωνισμό οχήματος και τα προσκομιζόμενα έγγραφα αφορούν το όχημα.
Ειδικότερα κατά την επαλήθευση ελέγχεται ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και το απαιτητό αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128.
Η επαλήθευση των στοιχείων της Ειδικής Δήλωσης με φυσικό έλεγχο του οχήματος αποσκοπεί στην εξακρίβωση του αριθμού πλαισίου και κινητήρα του οχήματος και του πρόσθετου (ΕΞΤΡΑ) εξοπλισμού αυτού, απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας
Η επαλήθευση των στοιχείων της Ειδικής Δήλωσης με βάση συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, διενεργείται με λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται δικαιολογητικά που προσκομίζονται και προσαρτώνται στην Ειδική Δήλωση.
α) Εξουσιοδότηση (γενική ή ειδική)
β) Αντίτυπο της Δ.Α.Ο.
γ) Πρωτότυπος τίτλος κυριότητας του οχήματος
δ) ¶δεια κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα οχήματα
ε) Έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου ή βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι προδιαγραφές της Οδηγίας της οποίας πληροί το όχημα για ειδικές περιπτώσεις οχημάτων. Προκειμένου για τα αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας παρέλκει η υποβολή του δικαιολογητικού αυτού .
στ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
ζ) Βεβαίωση, προκειμένου για φορτηγά οχήματα, από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο φορτηγό όχημα πληροί κατά περίπτωση, τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/φάση Β΄ή 96/69 Ε.Ε. ή μεταγενέστερης. Για φορτηγά οχήματα για τα οποία δεν ζητείται η πιστοποίηση ότι πληρούν τις προδιαγραφές των ανωτέρω Οδηγιών, παρέλκει η υποβολή του δικαιολογητικού αυτού.


η) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την παροχή ατέλειας από τις ειδικές γιΆ αυτές διατάξεις.
Επειδή τα αποτελέσματα της επαλήθευσης θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των αναλογουσών επί του οχήματος επιβαρύνσεων, ο αρμόδιος προς τούτο υπάλληλος (ελεγκτής) προβαίνει στην πίσω όψη της Δήλωσης στη σύνταξη και υπογραφή της επαληθευτικής πράξης ελέγχων και αν κατά την επαλήθευση διαπιστωθούν διαφορές που επισύρουν την ποινή του άρθρου 42 προβαίνει και στη βεβαίωση της ποινής αυτής.
Με βάση τα στοιχεία της επαλήθευσης και του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει και στον έλεγχο της ορθότητας των αναγραφομένων στη θέση 47 της Δήλωσης από τον κάτοχο του οχήματος ή το νόμιμο αντιπρόσωπο, των φορολογικών επιβαρύνσεων (τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ) και σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών προβαίνει στη διόρθωση ή σύνταξη νέας πράξης υπολογισμού επιβαρύνσεων και προωθεί τη Δήλωση στο Ταμείο για είσπραξη των επιβαρύνσεων και έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης και άδειας παράδοσης εμπορευμάτων (ΑΠΤΕ) και την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχήματος.
Διευκρινίζουμε ότι για τις διορθώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων που δεν οφείλονται στη διαμορφωθείσα από την αρμόδια υπηρεσία, φορολογητέα αξία, αλλά οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις του προσώπου που υπέβαλε την ΔΕΦΚ, εφαρμογή έχουν, όπως προαναφέρθηκε, τα οριζόμενα στο άρθρο 42.

¶ρθρο 2
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.2, του άρθρου 2 του κεφ. Α΄ του ν. 1573/85 για να επιτρέπεται η θέση των αυτοκινήτων που παράγονται από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες σε φορολογική αποθήκη, καθώς και η αποστολή τους σε άλλο κράτος – μέλος ή η εξαγωγή αυτών.

Συνημμένα: (Ι) Ν.3583/ 28.6.07
(ΙΙ) Οδηγία 2001/116/Ε.Κ.(παράρτημα)


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης