Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/16231/26.06.07 Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007.

Σχόλια: Καταργήθηκε με την Φ.15/11/ 18221/8.6.2015.


Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/16231/26.06.07
Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007.


Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/16231/26.06.07 Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/8/16231   
(ΦΕΚ Β΄ 1048/26.06.2007)
Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002) "Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/23.5.2003), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).

 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003) "Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 - Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης - ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
διατάξεις", με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15.3.2006) "Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11.6.1986) "Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις", σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288/Α/21-12.2001) "Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις".

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις", με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ
38/Α/14.3.1997).

 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) "Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.".

 7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/93.1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

 8. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ 1276/Β/1.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α').

 9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

 10. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 Αρθρο 1

 Ανατίθεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις περιπτώσεις:

 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 • Αρνησης συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, καθώς και

 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007).


 Αρθρο 2

 Οι καταγγελίες για τις κατά το ανωτέρω άρθρο περιπτώσεις που υποβάλλονται στα ΚΕΠ αποστέλλονται:

 Α) Στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα στον οποίο αφορά η καταγγελία και
 Β) Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ & ΗΛ. Δ) του ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα, στις ακόλουθες οργανικές μονάδες
της ΓΓΔΔ&ΗΛΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ για τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη για τις περιπτώσεις:

 • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 Στη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας για την περίπτωση:

 • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων.

 Στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ για τις περιπτώσεις:

 • Αρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

 • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


 Αρθρο 3

 Η εγκυρότητα των καταγγελιών για τις κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης περιπτώσεις εξετάζεται σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος Ε', Τμήμα Β', Κεφάλαιο Β' του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007) και
αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


 Αρθρο 4

 Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.Π. για τη διευκόλυνση τους, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Υποβολή Καταγγελίας πολίτη για:

 . Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 . Αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 . Μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 . Αρνηση συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 . Μη εφαρμογή από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, καθώς και

 . Οποιασδήποτε παράβαση υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΣ: (1)                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
                                     (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
         
                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
                                     (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Η Ονομα: .............                       Επώνυμο: ..............
Ονομα Πατέρα: ..............             Επώνυμο Πατέρα: .............
Ονομα Μητέρας: .............            Επώνυμο Μητέρας: ............
Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: ........     ΑΦΜ: ..............       
Ημερομηνία γέννησης(2): ........... Τόπος Γέννησης: .............
Τόπος Κατοικίας: .........  Οδός: ........  Αριθ: .......  ΤΚ: ........
Τηλ: ...............        Fax: ...........     Ε - mail: .........

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

(Επισυνάπτονται από τον πολίτη σχετικά έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία
τυχόν υπάρχουν και αφορούν στην καταγγελία).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
.............................................................................
.............................................................................
............................................

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να αποστείλει το παρόν στις
αρμόδιες υπηρεσίες.                  Ημερομηνία
                                     (Υπογραφή)

(1) Οι καταγγελίες αποστέλλονται:

α) στη Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου φορέα, στον οποίο αφορά η καταγγελία
και

β) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΓΓΔΔ & ΗΛ. Δ) του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Συγκεκριμένα:

Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της ΓΓΔΔ & ΗΛ.Δ. του ΥΠΕΣΔΔΑ στις
περιπτώσεις:

• Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

• Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

• Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του
Δημοσίου  και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Στη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της ΓΓΔΔ & ΗΛ.Δ. του
ΥΠΕΣΔΔΑ στην περίπτωση:

• Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου  
Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας διατάξεων.

Στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ της ΓΓΔΔ & ΗΛ.Δ. του ΥΠΕΣΔΔΑ στις
περιπτώσεις:

• Αρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

• Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπηγμα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(2) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός
η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269.

(3) Στην περιγραφή της καταγγελίας θα εμπεριέχονται τα εξής στοιχεία:

- Η Υπηρεσία ή το ΚΕΠ στην/στο οποία/οποίο αφορά η καταγγελία καθώς το όνομα
του υπαλλήλου της Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ (εφόσον το γνωρίζει ο πολίτης).

- Σύντομη περιγραφή της καταγγελίας

(4) "Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Αίτημα:  Υποβολή Καταγγελίας πολίτη για:

. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

. Αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και
των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

. Μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του
Δημοσίου και
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

. Αρνηση συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου
δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

. Μη εφαρμογή από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας
διατάξεων, καθώς και

. Οποιασδήποτε παράβαση υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπηρεσία Υποβολής: ...............
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ..............      Ημ/νια αιτήματος: .............
Αρμόδιος Υπάλληλος: ..........   Ονομα: .........  Επώνυμο: ...........
Αιτών: .................         Ονομα: .........  Επώνυμο: ...........

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Επισυνάπτονται από τον πολίτη σχετικά έγγραφα και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τυχόν υπάρχουν και αφορούν στην καταγγελία).

                                          Ο Υπάλληλος
                                          (υπογραφή)
                                          Ημερομηνία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης