Φ. 215045/10130/15.6.2007

Δυνατότητα κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία χορηγείται βάσει της αριθ. 21535/07.11-2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β/1677),

15 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
ΥΠOΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ. : Φ. 215045/10130/07
Δ/ΧΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση.

Σχετ.: Η από 10.05.2007 αίτηση σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής, αναφορικά με την δυνατότητα κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία χορηγείται βάσει της αριθ. 21535/07.11-2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄/1677), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής του Διοικητικού Πρωτοδικείου, επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν είτε την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, είτε την ανάκληση εκδοθείσας, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

Η βεβαίωση νόμιμης διαμονής, ως παρέχουσα στον κάτοχο της δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Χώρα μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, έχει ισοδύναμη ισχύ με την βεβαίωση η οποία χορηγείται, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, στον υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος έχει καταθέσει εμπρόθεσμα και με πλήρη δικαιολογητικά αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. Συνεπώς οι κάτοχοι της ανωτέρω βεβαίωσης μπορούν να συμπράττουν στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων ως συμβαλλόμενοι ή ως καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/2005, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007. Εξαιρούνται όσοι έχουν λάβει την ανωτέρω βεβαίωση ως αποφυλακισθέντες με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από την Χώρα και για το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη των περιοριστικών όρων, δεδομένου ότι αυτοί δεν κατείχαν άδεια διαμονής και ούτε μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής μετά την λήξη των περιοριστικών όρων, η δε βεβαίωση νόμιμης διαμονής τους χορηγείται για προσωρινό διάστημα εκ λόγων επιεικείας.

Όσον αφορά τέλος την δυνατότητα σύστασης ατομικής επιχείρησης από τον εντολέα σας, ως κατόχου της ανωτέρω βεβαίωσης, σας γνωρίζουμε ότι με τo αριθ. οικ. 871/07/12.01.2007 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι σε περίπτωση που ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας., εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει την δυνατότητα να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, πλην της περίπτωσης που η δραστηριότητα έχει αποδεδειγμένα διακοπεί, οπότε έχει δικαίωμα στην μισθωτή απασχόληση και συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να προβεί στην σύσταση νέας ατομικής επιχείρησης.

Taxheaven.gr