Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Γ.Ε.: Α23/592/29.06.07 Περί της δυνατότητας ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Γ.Ε.: Α23/592/29.06.07
Περί της δυνατότητας ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

IKA Γ.Ε.: Α23/592/29.06.07 Περί της δυνατότητας ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Περί της δυνατότητας ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Α23/592/29-6-2007

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το με αρ. πρωτ. Φ215045/10130/ 15-6-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το οποίο αφορά την δυνατότητα ή μη κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και σύστασης ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.


ΥΠOΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : Φ. 215045/10130/07
Δ/ΧΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση.

Σχετ.: Η από 10.05.2007 αίτηση σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής, αναφορικά με την δυνατότητα κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων από υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία χορηγείται βάσει της αριθ. 21535/07.11-2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄/1677), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής του Διοικητικού Πρωτοδικείου, επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν είτε την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, είτε την ανάκληση εκδοθείσας, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

Η βεβαίωση νόμιμης διαμονής, ως παρέχουσα στον κάτοχο της δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Χώρα μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, έχει ισοδύναμη ισχύ με την βεβαίωση η οποία χορηγείται, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, στον υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος έχει καταθέσει εμπρόθεσμα και με πλήρη δικαιολογητικά αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. Συνεπώς οι κάτοχοι της ανωτέρω βεβαίωσης μπορούν να συμπράττουν στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων ως συμβαλλόμενοι ή ως καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/2005, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3536/07. Εξαιρούνται όσοι έχουν λάβει την ανωτέρω βεβαίωση ως αποφυλακισθέντες με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από την Χώρα και για το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη των περιοριστικών όρων, δεδομένου ότι αυτοί δεν κατείχαν άδεια διαμονής και ούτε μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής μετά την λήξη των περιοριστικών όρων, η δε βεβαίωση νόμιμης διαμονής τους χορηγείται για προσωρινό διάστημα εκ λόγων επιεικείας.

Όσον αφορά τέλος την δυνατότητα σύστασης ατομικής επιχείρησης από τον εντολέα σας, ως κατόχου της ανωτέρω βεβαίωσης, σας γνωρίζουμε ότι με τo αριθ. οικ. 871/07/12.01.2007 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι σε περίπτωση που ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας., εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει την δυνατότητα να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, πλην της περίπτωσης που η δραστηριότητα έχει αποδεδειγμένα διακοπεί, οπότε έχει δικαίωμα στην μισθωτή απασχόληση και συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να προβεί στην σύσταση νέας ατομικής επιχείρησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης