Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1091/15.4.1994 Κοινοποίηση της αριθμ. Π.6782/534/Α0019/7.4.94 ΔΥΟ περί μη καταβολής στα Τελωνεία του Φ.Π.Α. για κοινοτικά εμπορεύματα το τιμολόγιο των οποίων εκδίδεται σε τρίτη χώρα


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1091/15.4.1994
Κοινοποίηση της αριθμ. Π.6782/534/Α0019/7.4.94 ΔΥΟ περί μη καταβολής στα Τελωνεία του Φ.Π.Α. για κοινοτικά εμπορεύματα το τιμολόγιο των οποίων εκδίδεται σε τρίτη χώρα


Αθήνα 15 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1045002/4230/868/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Κόλλια
Τηλέφωνο : 3647202-5
FAX : 3645416

ΠΟΛ 1091

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθμ. Π. 6782/534/Α0019/7. 4. 94 ΔΥΟ
Ε.Δ.Υ.Ο. 1045002/4230/868/Α0014/ΠΟΛ. 1091/15.4.1994

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Π.6782/534/Α.0019 ΔΥΟ η οποία καταργεί την με αρ. πρωτ. Π.600/46/2.3.93 ΔΥΟ για ενημέρωσή σας.
"Π. 6782/534/Α.0019 π.έ./7.4.1994

1. Οπως είναι γνωστό με την αριθ. Π. 600/46/2.3.93 ΔΥΟ ορίσθηκε και για τους διαλαμβανόμενους σ' αυτή λόγους, όπως καταβάλλεται στα τελωνεία ο Φ.Π.Α. των κοινοτικών εκείνων εμπ/των που αποστέλλονται από άλλο κράτος - μέλος στη χώρα μας, το τιμολόγιο πώλησης όμως εκδίδεται σε τρίτη χώρα και επί του οποίου (τιμολογίου) αναγράφεται ΑΦΜ/ΦΠΑ προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος.
Η καταβολή του ΦΠΑ είχε ορισθεί να γίνεται προ της εξόδου των εμπ/των, των οποίων αποδεικνύετο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο κοινοτικός χαρακτήρας (Τ2, Τ2L κ.λπ.), από τους τελωνειακούς χώρους ή τους χώρους των Ε.Ζ. και στους ή από τους οποίους χώρους, λόγω του τρόπου και μέσου μεταφοράς, είτε εκφορτώνονται είτε διέρχονται τα κοινοτικά αυτά προϊόντα.

2. Η ανωτέρω καθορισθείσα διαδικασία που διασφαλίζει την απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δεν απαιτεί ελέγχους των περιπτώσεων (πωλήσεων) αυτών για να διαπιστώνεται αν η συγκεκριμένη πράξη δηλώθηκε και κατά συνέπεια θα γνωστοποιηθεί στη χώρα μας διά του συστήματος VIES κ.λπ., αφού ο πωλητής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, έχει σαν αποτέλεσμα να εισπράττεται ο φόρος εκ των προτέρων στο τελωνείο για τα ανωτέρω κοινοτικά εμπ/τα. Σύμφωνα όμως με τις κοινοτικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν, οι συναλλαγές
αυτές δεν παύουν να θεωρούνται ενδοκοινοτικές και δεν πρέπει ο φόρος στις περιπτώσεις αυτές να καταβάλλεται στο τελωνείο.

3. Κατ' ακολουθία αυτών, στις περιπτώσεις που κοινοτικά εμπ/τα αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλο κράτος - μέλος, το τιμολόγιο πώλησης, των οποίων έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα και επί του οποίου αναγράφεται ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του σε Κ.Μ. και λόγω του τρόπου μεταφοράς τους διέρχονται από τις υπηρεσίες σας, η παράδοση (απελευθέρωση) αυτών θα ενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί στα πλαίσια του καθεστώτος της κοινοτικής διαμετακόμισης, χωρίς την είσπραξη από τις υπηρεσίας σας του Φ.Π.Α. που
αναλογεί στα κοινοτικά αυτά εμπ/τα.
Ο φόρος αυτός θα καταβληθεί, κατά τα προβλεπόμενα, από τον Ελληνα παραλήπτη των εμπ/των αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Προκειμένου όμως να ελέγχεται εκ των υστέρων από την αρμόδια ΔΟΥ αν για τη συγκεκριμένη αυτή συναλλαγή οι υπόχρεοι τήρησαν ή όχι τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (Ελληνας παραλήπτης), οι υπηρεσίες σας πρέπει να ενημερώνουν στις περιπτώσεις αυτές την αρμόδια φορολογική αρχή, ώστε και προς αποφυγή περιπτώσεων φοροδιαφυγής, οι πωλήσεις αυτές να ελέγχονται από την αρχή αυτή με τους μηχανισμούς διοικητικής συνεργασίας και το σύστημα VIES και να ενημερώνεται η διοίκηση του Κ.Μ. προέλευσης των κοινοτικών εμπ/των για τις παραλείψεις αυτές του αποστολέα των αγαθών.
Για το σκοπό αυτό αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπ/των που προσαρτήθηκαν στα έγγραφα παράδοσης των εμπ/των (Π.Ε.Α.Ε. κ.λπ.) να υποβάλονται μετά από κάθε παράδοση στη 14η Δ/νση του Υπουργείου μας για τα παρ' αυτής περαιτέρω.
Στην περίπτωση κατά την οποία στο τιμολόγιο του πωλητή που έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα δεν αναγράφεται ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου σε Κ-Μ θα πρέπει να αξιώνετε την είσπραξη του ΦΠΑ στο τελωνείο ή την προσκόμιση διορθωτικού τιμολογίου, πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων και να ενημερώνετε κατά τον ίδιο τρόπο τη 14η Δ/νση του Υπουργείου μας.
Η 14η Δ/νση του Υπουργείου θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να ενημερώνει το Κ-Μ αποστολής των αγαθών για τις παραλήψεις του πωλητή εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα.

Η αρ. Π.600/46/2.3.93 ΔΥΟ κατά συνέπεια καταργείται από τη λήψη της παρούσας."

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης