Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ.Α. 30861/3651/06.06.07 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Σχόλια:Κατηγορία: Λοιπά

Υ.Α. 30861/3651/06.06.07
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)


Υ.Α. 30861/3651/06.06.07 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Υ.Α. 30861/3651/2007 - ΦΕΚ 895/Β'/6.6.2007

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268Α').

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α').

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών.

 

Αρθρο 2

Ορισμοί

1. «Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατΆ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α').

2. «Οχήματα» θεωρούνται όλες οι κατηγορίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της υπΆ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Αρθρο 3

Κυκλοφοριακές συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ') εκτός αμιγούς κατοικίας, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται με την κατασκευή:

α. ενιαίας εισόδου – εξόδου, πλάτους 6 μ. έως 10 μ. ή β. χωριστής εισόδου – εξόδου, πλάτους 4 μ. έως 8 μ. η κάθε μία, με ξεχωριστές κυκλοφοριακές συνδέσεις προς την ίδια ή προς ανεξάρτητες μεταξύ τους οδούς.

Για την απότμηση υφισταμένου και διαμορφωμένου πεζοδρομίου χορηγείται σχετική έγκριση από την αρμόδια Δημοτική αρχή. Σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2 μ. σε βάρος του οικοπέδου. Η καταλαμβανόμενη από το οικόπεδο επιφάνεια για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου δεν αφαιρείται από την ελάχιστη απαιτητή κατά περίπτωση επιφάνεια του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ'), επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α'), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ'), αλλά επί δημοτικής ή κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης αγροτικής οδού, κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κόμβος σύνδεσης τύπου Δ σύμφωνα με το υπόδειγμα του β.δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α'), πληρουμένων όμως πάντοτε όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο παραπάνω β.δ. (465/1970), όπως ισχύει.

3. Η οδός πρόσβασης από το βασικό οδικό δίκτυο προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα ή τάπητα από σκυρόδεμα και να έχει πλάτος τουλάχιστον 3 μ. προκειμένου για οδό μονής κατεύθυνσης και τουλάχιστον 6 μ. προκειμένου για οδό διπλής κατεύθυνσης.

4. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η τύφλωση των οδηγών των διερχομένων την οδό οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

 

Αρθρο 4

Γενική Διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται ώστε:

α. Να απορροφώνται τα οχήματα στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο προ του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οδικό δίκτυο.

β. Να τηρούνται οι κανόνες ποιότητας και οι γενικότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες πιστοποίησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

γ. Να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και να καλύπτονται οι ανάγκες σε κάθε είδους στάση και στάθμευση αυτοκινήτων.

δ. Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση από την είσοδο μέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων με διαστάσεις 7x2,3 μ. και ύψους 4,0 μ. Ο μελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου δοκιμών, σχηματικά την πορεία του οχήματος από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι είσοδο, στάθμευση, ελιγμό στάθμευσης, είσοδο προς έλεγχο, αναμονή και έξοδο.

ε. Ανάμεσα στα κτίρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορίας των οχημάτων παρεμβάλλεται απαραιτήτως δίκτυο πεζοδρομίων, πλάτους τουλάχιστον 1,2 μ. και ύψους από 0,12 έως 0,15 μ. κατάλληλα πλακοστρωμένων και διαμορφωμένων, ώστε να διευκολύνεται η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων αλλά και λοιπών εμποδιζομένων ατόμων. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών.

στ. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των αυτοκινήτων κάτω από οριζόντια στοιχεία, τυχόν στέγαστρα ή πύλες εισόδου ή δικτυώματα ανάρτησης πινακίδων είναι 4,0 μ. τουλάχιστον.

2. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι κατάλληλα επιστρωμένες με ασφαλτοτάπητα ή με άλλο κατάλληλο υλικό και διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες της όλης επιφάνειας κυκλοφορίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επικοινωνούν με κεκλιμένες επιφάνειες μέγιστης κλίσης 10%.

3. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλη διάταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού που θα καλύπτει το γήπεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

 4. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία των οχημάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ).

 5. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τμήματος αυτών, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., τοποθετείται περίφραξη. Η εκάστοτε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέπεται να μη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρχει πρέπει να μην παρεμποδίζει την ορατότητα.

 6. Η απόσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 μετριέται ακτινικά μεταξύ του περιγράμματος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και του περιγράμματος των απαγορευόμενων κτιρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δηλαδή κέλυφος δεξαμενής, σημείο πλήρωσης, περίβλημα συσκευών διανομής, αντλίες και συμπιεστής υγραερίου).

 

Αρθρο 5

Κτιριακές εγκαταστάσεις – Προδιαγραφές

1. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ελέγχων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη λειτουργία της πύλης. Εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνονται χώροι αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων (πριν και μετά τον έλεγχο), χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων του προσωπικού, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Οι κύριες δραστηριότητες του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (τεχνικός έλεγχος και εξυπηρέτηση πολιτών) αναπτύσσονται στον ισόγειο χώρο του ή των κτιρίων.

 2. Το κτίριο ελέγχων, αποτελείται από ένα χώρο ενιαίο ή μη, του οποίου η μεν διάταξη δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ασφαλή κίνηση και την οπτική επαφή των ελεγχομένων οχημάτων κατά μήκος της/των γραμμών τεχνικού ελέγχου, τα δε υλικά που χρησιμοποιούνται προς διαμόρφωση αυτού δεν θα πρέπει να είναι εύφλεκτα.

Τα μηχανήματα ελέγχου και οι τυχόν λάκκοι κατόπτευσης καλύπτουν όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχους. Το δάπεδο του κτιρίου κατασκευάζεται από αντιολισθητικό τάπητα ή άλλο κατάλληλο σκληρό και αντιολισθητικό υλικό μη αντανακλαστικό.

Η είσοδος και η έξοδος του κτιρίου είναι κατά το δυνατόν ελεύθερες δομικών στοιχείων και καλύπτονται από πόρτες (πτυσσόμενες ή ολόσωμες) ή ρολά ασφαλείας με ενσωματωμένο υαλοπίνακα ή άλλο κατάλληλο διαφανές υλικό, που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα.

Οι δύο άλλες πλευρές και καθΆ όλο το μήκος του κτιρίου φέρουν μέχρι ύψους 1,5 μ. πλακίδια ή άλλο υλικό που καθαρίζεται εύκολα, και επί πλέον φέρουν αναβαθμό (πεζοδρόμιο) πλάτους τουλάχιστον 0,6 μ. και ύψους 0,15 μ. για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται ή με διάταξη απαγωγής που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου ή με σύστημα εξαεριστήρων, ο αριθμός το μέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από μελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση. Το κτίριο διαθέτει επαρκή φωτισμό, τόσο οροφής όσο και λάκκων, ως αποτέλεσμα μελέτης, καθώς και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι τυχόν κατασκευαζόμενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα στο δάπεδο με ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφάνεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75 μ., σύστημα εξαερισμού με αεραγωγούς και θέρμανση. Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει διάδρομος επικοινωνίας.

Επίσης, είναι επιτρεπτή η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κατόπτευσης σε κατάλληλο και επαρκή χώρο εντός του κτιρίου ελέγχου, στους οποίους διενεργείται ο προβλεπόμενος οπτικός έλεγχος σε αυτοκίνητα που παρουσιάζουν εκτεταμένες ελλείψεις, η τεκμηρίωση των οποίων είναι χρονοβόρα. Η κατασκευή, οι εν γένει τεχνικές προδιαγραφές και ο εξοπλισμός τους είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα για τους κύριους λάκκους κατόπτευσης. Ο έλεγχος του θορύβου των οχημάτων, εφόσον καθορισθεί τέτοιος, γίνεται σε κατάλληλο χώρο, εντός ή εκτός του στεγασμένου χώρου ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια.

 3. Μελετάται και κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης υδάτων του δαπέδου και των λάκκων.

 4. Οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν με αυτό με στεγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σΆ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο διοίκησης, γραφείο υπευθύνων γραμμών, χώρο διαμονής ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία μπορούν να αποτελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμβάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από μη ευκόλως αναφλέξιμα υλικά και είναι ηχομονωμένες και θερμομονωμένες μεταξύ των χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιματισμός στους χώρους διοίκησης και αναμονής πελατών. Η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι του είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 5. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα wc, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόμενους πολίτες. Τα wc των πολιτών, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, τοποθετούνται στο ισόγειο. Όλα τα wc είναι επενδεδυμένα με πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους μέχρι ύψους 2,0 μ.Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται απαραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και τυχόν πυρόσβεσης.

 
6. Από την είσοδο του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μέχρι το χώρο αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων δύναται να υπάρχει κατάλληλη θέση, κατΆ επιλογή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο σήμανσης (περίπτωση (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας), για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας

της πύλης. Η θέση αυτή είναι κατάλληλα στεγασμένη με μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή, με την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία του τερματικού και εξασφαλίζει άνετη και απρόσκοπτη από καιρικές συνθήκες εργασία του χειριστή. Ως λειτουργία της πύλης, εφόσον αυτή υπάρχει, νοείται η υποδοχή των προς έλεγχο οχημάτων και η εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τα άρθρο 2 της υπΆ αριθμ. 58413/7516/2002 (ΦΕΚ 1350Β') υπουργικής απόφασης και επίσης, προαιρετικά, ο έλεγχος των εκπεμπόμενων καυσαερίων.

 

Αρθρο 6

Λοιπές εγκαταστάσεις

 Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράμματος που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτιότητας του οικοπέδου για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστανται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2963/2001 και δεν δημιουργεί πρόβλημα, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν.

 

Αρθρο 7

Αδεια Ίδρυσης

1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.Χ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι να συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρειες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης αρμόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται από τους κατά τόπους Γενικούς Γραμματείς της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Περιφέρειας.

2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η κυριότητα ή κατοχή:

i) Οικοπέδου επιφανείας τουλάχιστον 1.500 τ.μ. σε περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένου σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ') εκτός αμιγούς κατοικίας ή

ii) Γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 4.000 τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού περιοχές όλης της χώρας, επιφυλασσομένης της ύπαρξης ειδικών πολεοδομικών διατάξεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

β. Καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

γ. (i) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.

(ii) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία, οι εκάστοτε διαχειριστές, καθώς και τα μέλη της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέλη της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, βεβαιώνεται ότι και τα μέλη αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.

(iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.ΕΟ., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι μέτοχοι της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, στην τελευταία Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε κάθε επόμενη Γενική Συνέλευση δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, βεβαιώνεται ότι και τα μέλη – μέτοχοι αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.

(iv) Προκειμένου για Συνεταιρισμούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο Συνεταιρισμός, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες 100 και 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α'), όπως ισχύει κάθε φορά. Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια

πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά στο επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή. Αντί της θεώρησης μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία.

ε. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής.

στ. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όπως αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και χαρακτηριστικές τομές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων.

ζ. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαρθρωμένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύματα, φωτισμός, τροφοδοσία μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/ στεγανή διάταξη), κλιματισμός, εξαερισμός, πεπιεσμένος αέρας, που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους διοίκησης – εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

η. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου, σε τρία αντίτυπα. Ειδικότερα, πλήρη σχέδια ηλεκτρολογικά, αποχέτευσης και εξαερισμού για το κτίριο ελέγχων και ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. Τα σχέδια συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

θ. Μελέτη εγκατάστασης αυτομάτων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό.

ι. Σχέδια σήμανσης (που απεικονίζονται επί σχεδίου γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), σε τρία αντίτυπα. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όσο και μέσα στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές – προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών.

ια. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίμακα 1:200, σε τρία αντίτυπα. Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή, εφόσον υφίστανται, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων και η κυκλοφοριακή σύνδεση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με την προ αυτού οδό ή οδούς.

ιβ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας ή έγκριση απότμησης πεζοδρομίου από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο.. ιγ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών του άρθρου 36 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001.

3. Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά), ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, με πλήρη αιτιολόγηση.
4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με τις εγκαταστάσεις του.
5. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας, στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και στο οικείο Αστυνομικό τμήμα.

6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια.
7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιολογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης.

 
8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης επιθυμεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέντα κατά το στάδιο χορήγησής της, σχεδίων και λοιπών στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα σχέδια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούμενες μεταβολές. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες μεταβολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα μεταβολή, η αρχική άδεια ίδρυσης παραμένει σε ισχύ.

 9. Η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφΆ όσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:

α. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.

β. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

γ. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2, περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση και

δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του αρμόδιου μηχανικού περί μη μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης με βάση τα οποία εκδόθηκε η ισχύουσα άδεια ίδρυσης.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δικαιούχου της άδειας ίδρυσης (φυσικού ή νομικού προσώπου).

 

Αρθρο 8

Αδεια λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία επισυνάπτονται:

(i) Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου.

(ii) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου, υποβάλλεται το μισθωτήριο συμβόλαιο και στην οποία δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι τα ως άνω έγγραφα αποδεικνύουν την κυριότητα και κατοχή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

γ. Υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, των κατά νόμο υπεύθυνων τεχνικών που επέβλεψαν το έργο, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης.

δ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ε. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο Διπλωματούχου Μηχανικού, ότι η εγκατάσταση των αυτομάτων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο της μελέτης.

στ. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκατάσταση μηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι αντίστοιχη των δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο. και συμβατή με αυτή, έχει δε συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ζ. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α') ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α' σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020.

Τα λειτουργούντα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν πιστοποιητικό διαπίστευσης μόνο ως προς τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο πρέπει, εφόσον επιθυμούν να διενεργούν και εκούσιους τεχνικούς ελέγχους, να επεκτείνουν το πιστοποιητικό διαπίστευσης και ως προς τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο κατά την αμέσως επόμενη επιτήρηση ή επαναξιολόγηση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών, οι αριθμοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Α.Χ.Μ. στο ελεγκτικό προσωπικό και οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου. Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης από τη Δ.Α.Χ.Μ. του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Εντός 10 ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τα αναγκαία στοιχεία των νέων υπαλλήλων.

Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή (για περίπτωση ανώνυμης εταιρείας) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση.

θ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

ι. Το αρχικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εφαρμόζεται.

2. Διενεργείται αυτοψία των εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο εκθέσεις αυτοψίας, μία για τις κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ και μία για το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., περί λειτουργίας αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. Εφόσον δεν διαπιστωθούν παρατηρήσεις, η Δ.Ο.Π. ενημερώνει τη Δ.Α.Χ.Μ. ότι το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις δεδομένα και στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από τη Δ.Α.Χ.Μ., η οποία είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Η αυτοψία των κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται βάσει των σημείων ελέγχου του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγραφούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών δικαιολογούν τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την αποκατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκατάστασης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.

Για αποκλίσεις για τις οποίες η αποκατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να προηγηθεί νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αναθεωρημένα σχέδια αν απαιτείται, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκατάσταση των ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επιθυμεί την αλλαγή των στοιχείων εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση με νέα σχέδια. Τα νέα σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυμητές μεταβολές, συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι μεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχεδίων χορηγείται άδεια μεταβολής των εγκαταστάσεων στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισμοί στη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει για το υπόλοιπο της πενταετίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

4. Η άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σΆ αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε για το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
5. Η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφόσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:

α. Οι τίτλοι κυριότητας της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

δ. Υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου τεχνικού ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και

ε. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας (φυσικού ή νομικού προσώπου). Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πιστοποιητικό διαπίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια.

6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος χρησιμοποίησης του ακινήτου:

α) πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, αναστέλλεται η χορήγηση αυτής μέχρι προσκομίσεως τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης που θα επιλύει τη διαφορά ή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των αμφισβητούντων το δικαίωμα, περί αναγνώρισης του σχετικού δικαιώματος των αιτούντων

β) μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, το αίτημα προωθείται μέχρι του τελικού σταδίου (μέχρι τη χορήγηση άδειας λειτουργίας) στο όνομα υπέρ του οποίου εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή του υπΆ αυτού υποδεικνυομένου.

7. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.

8. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις πυροσβεστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν.

9. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται στην έγκαιρη υποβολή στη Δ.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανανεωμένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επισημαίνεται ότι όταν παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης χωρίς την προσκόμιση νέου ή ανανεωμένου, η άδεια λειτουργίας αυτόματα ανακαλείται και επαναχορηγείται μετά την προσκόμιση του νέου ή ανανεωμένου πιστοποιητικού διαπίστευσης από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας.

10. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν η συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο πιστοποιητικό, το οποίο προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ανακαλέσει ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστοποιητικό διαπίστευσης πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας, η οποία επαναχορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο της πενταετίας με την προσκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης.

11. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.

12. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, στην πρώτη μεν περίπτωση (μόνο άδεια ίδρυσης) προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη δεύτερη δε περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στην παραπάνω διάταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.Η παρούσα διάταξη ισχύει και στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κατά το άρθρο 11 της παρούσας.

 

Αρθρο 9

Αναγκαίο προσωπικό

Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. θα αποτελείται κατΆ ελάχιστο από:

   1. Ένα (1) προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο οποίος θα πρέπει να είναι:

α. Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού – μηχανολόγου, μέλος ΤΕΕ, ή

β. Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού oχημάτων.

    2. Ένα (1) υπεύθυνο γραμμής ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Εναλλακτικά τη θέση αυτή μπορεί να καταλάβει απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας: μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) – Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο.

   3. Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία.

    4. Ένα (1) υπάλληλο με απολυτήριο λυκείου ή με άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την Γραμματεία και το Ταμείο.

    5. Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυτηρίου λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος καυσαερίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων, ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

    6. Ως λειτουργούσα γραμμή ελέγχου κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 νοείται η γραμμή στην οποία είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία όλα τα μηχανήματα και συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή μας που εκδίδεται κατΆ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001.

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μείωση των αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ποιες εκ των αυτομάτων γραμμών δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει γίνει η εγκατάσταση των γραμμών, απομακρύνονται τα φορητά μηχανήματα αυτών (αναλυτής καυσαερίων, νεφελόμετρο και φωτόμετρο) και οι οθόνες ενδείξεων και σφραγίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενομέτρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η απομάκρυνση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη διακοπή της λειτουργίας αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας για το υπόλοιπο της πενταετίας, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει τις αυτόματες γραμμές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία και μετά από ποια ημερομηνία. Επιπλέον, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω σχετικά με την απομάκρυνση και τη σφράγιση των μηχανημάτων.

    7. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 9, η λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με μειωμένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου προβλεπόμενου διά του παρόντος άρθρου, είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα δύο μηνών, χωρίς να είναι απαιτητή η διακοπή της λειτουργίας γραμμής ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ανά γραμμή ελέγχου πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραμμής ή ελεγκτής.

   8. Ο προϊστάμενος – υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την απουσία του αναπληρώνεται από μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό υπεύθυνο γραμμής, ο οποίος ορίζεται προς τούτο.

    9. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστάμενος – υπεύθυνος λειτουργίας του ή ορισμένος αναπληρωτής του.

 

Αρθρο 10

Επέκταση Εγκαταστάσεως

 Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Αρθρο 11

Ανανέωση Αδειας Λειτουργίας

Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 2963/2001 με την υποβολή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκπνοή της άδειας λειτουργίας, των εξής δικαιολογητικών: α) αίτησης, β) υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιων τεχνικών ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και του εγκατεστημένου μηχανογραφικού συστήματος και γ) υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης ότι η στελέχωση της επιχείρησης είναι η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις.

 

Αρθρο 12

Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως

Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ασκείται από τη Δ.Α.Χ.Μ. και το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, αλλά πάντως εντός της διετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση.

 

Αρθρο 13

Ανάρτηση Αδειών
Σε εμφανές μέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαιτούνται.


Αρθρο 14

Παραρτήματα
Προσαρτάται το Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΦΕΚ


Αρθρο 15

Καταργούμενες διατάξεις

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπΆ αριθμ. 36927/4751/2002 (ΦΕΚ 847Β'), 55108/ 5451/2003 (ΦΕΚ 1364Β'), 23491/2675/2006 (ΦΕΚ 499Β') και 49474/5734/2006 (1350Β') αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και οι υπΆ αριθμ. 3373/325/2005 (ΦΕΚ 148Β'), 16857/1845/2005 (ΦΕΚ 777Β') και 52726/5672/2005 (ΦΕΚ 1284Β') αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.


Αρθρο 16

Έναρξη ισχύος

    Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης