Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2012 - 2013

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Άρθρα
Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2012 - 2013


Άρθρα Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2012 - 2013

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ανανέωση 16.03.2014

Υπόχρεοι σε υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.


- Οι επιτηδευματίες (παρ 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
- Το Δημόσιο, κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας κλπ. (παρ 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
- Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
- Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών.
- Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης.
- Οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου
(άρθρο 20 Παρ 1 ΚΒΣ)

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:

-οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

-οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

-οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.

Τρόπος Υποβολής - Υποβολή μέσω διαδικτύου (internet)

Οι συγκεντρωτικές Καταστάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet). (ΠΟΛ.1114/18.8.2005)

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος και δεν υπάρχει ενεργός κωδικός στο Taxisnet οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΔΟΥ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτα) .
 

Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση διακοπής εργασιών.
Η υποβολή γίνεται κανονικά στις ημερομηνίες που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπόχρεους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας .
Σε αυτή την περίπτωση οι καταστάσεις υποβάλλονται με την τελευταία επωνυμία που έχει ο επιτηδευματίας

Μη υποβολή μηδενικών συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14.11.1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις.

Το ίδιο αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου 3296/2004 (ΠΟΛ.1010/26.1.2005)
...
στις περιπτώσεις που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ή πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές από αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (κατά τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/30.6.1994), δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις.

Στοιχεία αντισυμβαλλομένων που αναγράφονται

Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού .(Παρ. 3 άρθρου 20 ΚΒΣ)

(Σημ. Για το Ημερολογιακό έτος 2013 (των οποίων η υποβολή θα γίνει το 2014) σύμφωνα με τον νέο ΚΦΑΣ απλοποιείται το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων με την κατάργηση της υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος, της διεύθυνσης και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων.)

Σχετικά με την αξία των συναλλαγών η οποία αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις,

Με την ΠΟΛ.1286/22.12.1994 έγινε δεκτό, να αναγράφονται στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών οι συναλλαγές προ του Φ.Π.Α. και να εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.

(Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1157/28.12.2005 ορίζεται ότι:
(Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο δεν διαχωρίζεται η αξία από το ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται αποφορολογημένη με τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ.)

Σημ. Το τέλος ταξινόμησης περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΠΟΛ.1286/22.12.1994 και έγγραφο 1075017/524/18.9.2002 )

Τέλος για τα ημερολογιακά έτη 2005-2006-2007 και εφεξής με την ΠΟΛ.1056/5.4.2006 ορίζεται ότι
(Στις καταστάσεις αυτές, αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή και εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.)

Χρόνος υποβολής για το ημερολογιακό έτος 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΒΣ (που ισχύει για τα το έτος 2012 ) ,αλλά και το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ. για (που ισχύει για το έτος 2013 και μετά) η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται μέχρι την 25η Ιουνίου.

"Αρθρο 20 ΚΒΣ .
1.Μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.0.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής:
α. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
β. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο αυτό.
γ. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αυτό.
δ. Ο υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες."

 


 
Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης.

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται με βάση το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΌ και όχι το διαχειριστικό έτος.
Π.χ (Σε περίπτωση χρήσης 01/06/11 έως 31/12/12) θα γίνουν δύο καταστάσεις .

Η πρώτη η οποία θα έπρεπε να είχε υποβληθεί το έτος 2012 και θα αφορούσε περίοδο από 01/06/11 - 31/12/11 , και η δεύτερη που θα υποβληθεί το 2013 και θα αφορά περίοδο από 01/01/12 - 31/12/12

----

Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1163/30.6.1994

--- Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις ακόμη και εάν εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο, για λόγους συμφωνίας, μπορεί να αναγράφεται στο τέλος της συγκεντρωτικής κατάστασης, όχι όμως με τις συναλλαγές του Δημοσίου και των λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
--- το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ),
--- νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς),
--- τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ),
--- ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.),
--- φορτωτικές Ο.Σ.Ε.,
--- αποδείξεις ΚΤΕΛ,
--- συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώσεις,
--- κοινόχρηστες δαπάνες,
--- ενοίκια ακινήτων,
--- πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων,
--- διόδια,
--- έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων.
--- Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι) καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.
--- H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες
--- Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
--- Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία

---Οι συναλλαγές, για τις οποίες η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
---Επίσης σύμφωνα με την1051647/337/0015/23.10.2007διευκρινίστηκε ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, δεν περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί διοδίων στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Σημ. Τα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις διότι από τις διατάξεις δεν προβλέπεται η εξαίρεσή τους. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2013 (υποβολή 2014 ) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ.


!!!Υπενθυμίζεται επίσης ότι με τον νόμο3842/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 παράγραφο 25, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ΚΒΣ, και πλέον τακτοποιείται οριστικά το ζήτημα του ορίου των συναλλαγών το οποίο κάθε χρόνο αποφασιζόταν με εγκύκλιο.

Η σχετική διάταξη η οποία έχει ισχύ από την 23.4.2010 και προστίθεται στο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. αναφέρει:
"ορίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."
 

Αξία Πωλήσεων προς το δημόσιο

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις λοιπές συναλλαγές και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.(ΠΟΛ.1056/5.4.2006)

Σημ. Πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι τα εξής: (Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.)

Πρόστιμα - (Μέχρι την 31.12.2013)

Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ' όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού.
Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ως ακολούθως:


 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. ΥΠ

Σ.Β

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 € μετά το τέλος του έτους.

1

3

Α:300x3=900 €

Β:600x3=1.800 €

Γ:900x3=2.700 €

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 €, μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 €.

1

1

Α: 300 €

Β: 600 €

Γ: 900 €

Συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού ώστε το συνολικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά περίπτωση να προκύπτει από το γινόμενο της ΒΑΣ.ΥΠ.Χ το Σ.Β. Εάν έχουμε π.χ. Β’ κατηγορία βιβλίων και ΒΑΣ.ΥΠ.1 με Σ.Β.=1 τότε το πρόστιμο είναι ΒΑΣ.ΥΠ.1 586ΧΣ.Β. 1=586 ευρώ και εάν ο Σ.Β.=3 τότε το πρόστιμο είναι ΒΑΣ.ΥΠ.1 586 ΧΣ.Β.3=1758 ευρώ.

Αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνει από τη λήξη των καταληκτικών προθεσμιών που έχουν ορισθεί ανάλογα με τον ΑΦΜ του υποχρέου μέχρι την 31/12 του έτους που έληξε η εμπρόθεσμη υποβολή τους (οικείο έτος)  ο Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση είναι το ένα (Σ.Β.=1) χωρίς να εξετάζεται (δεν ενδιαφέρει)το ύψος (μέγεθος) των αξιών των συγκεντρωτικών καταστάσεων ή το ύψος (μέγεθος) των αξιών των παραλείψεων ή των ανακριβειών, ανα κατάσταση ή μη.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, η ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση «παράτασής» της.

Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση τότε το τέλος του «οικείου έτους» υποβολής θεωρείται το τέλος (η 31/12) του έτους μέσα στο οποίο έληξε η «παράταση» (Σχετ. έγγραφο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 1097794/795/0015πε/24-1-2007).

Αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνει μετά την 31/12 του έτους μέσα στο οποίο έληξε η εμπρόθεσμη υποβολή τους (οικείο έτος).

Ο Σ.Β. που εφαρμόζεται είναι το ένα (Σ.Β.=1) εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) ή η συνολική αξία των παραλείψεων ή ανακριβειών ανά κατάσταση είναι μέχρι και 14.673 ευρώ.

Εφόσον στις ως άνω δύο (2) περιπτώσεις (δηλαδή της συνολικής αξίας ή της συνολικής αξίας των παραλείψεων ή ανακριβειών) η αξία είναι πάνω από 14.673 ευρώ ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) τότε ο Σ.Β. που εφαρμόζεται είναι το τρία (Σ.Β.=3). 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Στην περίπτωση της μη υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ο Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατ’ αρχήν είναι το τρία (Σ.Β.=3).

Σε περίπτωση όμως που κοινοποιηθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) με την οποία έχει καταλογισθεί παράβαση για μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (και επομένως με Σ.Β.=3) και ο υπόχρεος προσέλθει και υποβάλει εκπρόθεσμα τις καταστάσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής  και εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) είναι μέχρι και 14.673 ευρώ τότε επαναπροσδιορίζεται το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αρχικά με Σ.Β.=3 και με το νέο προσδιορισμό του προστίμου (επαναπροσδιορισμό) εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα (Σ.Β.=1).

Σημείωση.  Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 , ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).


Πρόστιμα - (Μετά  την 1.1.2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1034714 ΕΞ 2014 Πληροφορίες σχετικά με επιβολή προστίμου για παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων.»

Απαντώντας στην από 17.2.2014 αίτησή σας, αναφορικά με το πρόστιμο που επιβάλλεται από 1.1.2014 σε περίπτωση παράβασης εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, για την υποβολή μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, για τις παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία αφορούν, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος (100 ευρώ), δεδομένου ότι πρόκειται για καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και εφόσον το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997.Διαφύλαξη Συγκεντρωτικών καταστάσεων.
(ΠΟΛ.1056/24.2.1999)

[6. Οι επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας που ενημερώνουν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, υποβάλλουν υποχρεωτικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δισκέτες και λοιπά ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δισκέτες, εφόσον το επιθυμούν και οι λοιποί επιτηδευματίες.
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω επιτηδευματίες έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1γ' του ΚΒΣ, να διαφυλάσσουν τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους ή, εάν δεν εκτυπωθούν, για όσο χρόνο φυλάσσονται τα φορολογικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του ΚΒΣ.
Αυτονόητο είναι ότι οι επιτηδευματίες αυτοί έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα αρχεία των καταστάσεων αυτών, όπως και τα λοιπά βιβλία και στοιχεία.
Επειδή πολλές φορές δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα στους επιτηδευματίες αυτούς, για την επίδειξη των παλαιών αρχείων, σκόπιμο είναι, με την υποβολή των καταστάσεων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, να εκτυπώνεται ένα αντίτυπο το οποίο να αρχειοθετείται, για να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων ή και του ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση που τα υποβληθέντα ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατέστησαν μη αναγνώσιμα.]

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Δικηγόρων (ΠΟΛ.1208/29.12.2010 )

Για το ημερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως αξία της συναλλαγής, αναγράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους (δικηγόρους - πελάτες/ επιτηδευματίες) η συνολική αξία της αμοιβής (συνολική αμοιβή στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Συμβολαιογράφων (ΠΟΛ.1137/15.11.2007 )

Από 01/01/2007 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1137/15.11.2007 .
Στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από τους συμβολαιογράφους ή στα συμβόλαια, όταν δεν εκδίδονται Α.Π.Υ. βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., αναγράφονται διακεκριμένα τα συνολικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττουν, τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. και το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ των πιο πάνω ταμείων, το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.
Στο τηρούμενο από τους συμβολαιογράφους βιβλίο εσόδων - εξόδων και ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων, καταχωρείται μόνο το κατά τα παραπάνω «καθαρό» ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται.
Στα τηρούμενα από τον πελάτη - επιτηδευματία βιβλία καταχωρείται ως δαπάνη το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο επιτηδευματίας όπως αναγράφεται στις Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται («καθαρό» ποσό και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ.).
Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και προμηθευτών που υποβάλλουν οι υπόχρεοι πελάτες τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. καταχωρείται ως έσοδο και δαπάνη αντιστοίχως το πιο πάνω «καθαρό» ποσό.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ασφαλιστικών συμβούλων (ΠΟΛ.1080/10.6.2009)

Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές.

Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς συμβούλους ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τις αμοιβές που λαμβάνουν.

Στις ως άνω εκκαθαρίσεις αναγράφονται πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών.

Τα παραπάνω ποσά των εν λόγω αμοιβών δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από το έτος 2010 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2009 και εφεξής. Οι πελάτες- επιτηδευματίες των ανωτέρω προσώπων (εκδότες των εκκαθαρίσεων) θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).

-----

Αποφάσεις


ΠΟΛ.1150/11.12.2009 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010

ΠΟΛ.1162/10.12.2008 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009

ΠΟΛ.1137/15.11.2007 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

ΠΟΛ.1136/15.11.2007 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008

ΠΟΛ.1081/22.5.2006 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.

Με την ως άνω απόφαση ορίζεται η εξαίρεση υποβολής Συγκ. Καταστάσεων για τα έτη 2005,2006,2007 συναλλαγών καθαρής αξίας μέχρι 300 ευρώ) και αναφέρονται οι αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ετών 2006-2007

ΠΟΛ.1076/15.5.2006 Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις άρθ. 20 Κ.Β.Σ. και διενέργειας ελέγχων βάσει αποτελεσμάτων διασταυρώσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2003.

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής καταστάσεων καθώς και υποβολής ανακριβών καταστάσεων .

ΠΟΛ.1056/5.4.2006 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 τουΠ.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής. (Αρ.Πρ. 1034280)

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στην εξαίρεση για τα ημερολογιακά έτη 2005, 2006 και 2007, από την υποβολή συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να μη συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

Τέλος στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.

ΠΟΛ.1157/28.12.2005 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας . Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του Aρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

Με την ως άνω απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή των καταστάσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. Επίσης γίνεται αναφορά για πρώτη φορά :
(2. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται από την ίδια ως άνω ημερομηνία και η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. )

----

Οι διατάξεις που ισχύουν πλέον για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις Ημερολογιακού έτους 2013

Άρθρο 10 Κ.Φ.Α.Σ.

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων, λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS).

3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος που αφορούν.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α..
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).

5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:

α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1 και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας,

δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

--------------

Ερμηνευτική:ΠΟΛ.1004/4.1.2013

Άρθρο 10
Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών

Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5.Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για τη διασταύρωση των συναλλαγών των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως αυτή ορίστηκε και βάσει των όσων έχουν γίνει δεκτά με τις διατάξεις του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Οι κυριότερες μεταβολές που επέρχονται στην υποχρέωση αυτή με τις παρούσες διατάξεις των εν λόγω παραγράφων συνίστανται στα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ανά ημερολογιακό έτος, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλασσόμενων με τον υποβάλλοντα.

Εκτός από τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο στην περίπτωση που έχουν επιλέξει να εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής τους κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, προκειμένου να είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων, στις περιπτώσεις εισαγωγών ή εξαγωγών αγαθών, δεν απαιτείται πλέον αποστολή στοιχείων από τις Τελωνειακές αρχές στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., αλλά οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται απευθείας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - ICIS).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων καταστάσεων. Στις καταστάσεις αυτές δεν αναγράφονται πλέον το επάγγελμα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων ως η 25η Ιουνίου έκαστου έτους, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191 Β726-8- 2005) «περί της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)», ενώ δεν υποβάλλονται εάν τα δεδομένα του περιεχομένου τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται ρητά οι συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής καταστάσεων του άρθρου αυτού. Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι παύει να ισχύει η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου ετησίως, για όσους εντάσσονταν σε αυτή την υποχρέωση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις που λήγουν από 1/1/2013 και έπειτα.

 

----

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Κ.Β.Σ ( Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών )
 

1.Πόσες εγγραφές μπορώ να υποβάλω μέσω φόρμας;

Μπορείτε να υποβάλετε μέχρι 50 εγγραφές για πελάτες και μέχρι 50 εγγραφές για προμηθευτές.


2.Αν έχω πάνω από 50 εγγραφές μπορώ να υποβάλω μέσω φόρμας;

Όχι, θα υποβάλετε με αρχείο που θα δημιουργήσετε αφού εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2007 και μετά) (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών)(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή) από την σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις , Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ.

3.Πώς θα ανακτήσω το αρχείο Κ.Β.Σ που υπέβαλα;

Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών Προμηθευτών ,επιλέξτε «Προβολή Δήλωσης» και μετά επιλέξτε το κουμπί «Προβολή» στη δήλωση που θέλετε να δείτε ή να ανακτήσετε το αρχείο της στον υπολογιστή σας.
Στη σελίδα παρουσιάζονται οι 50 πρώτες εγγραφές που έχετε υποβάλλει και στην μέση της σελίδας πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στον σύνδεσμο « Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε το Αρχείο», επιλέξτε «Αποθήκευση Συνδέσμου Ως» ή «Save target as.» , μέσω της οποίας μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχετε ήδη υποβάλλει στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε με το το πρόγραμμα Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2007 και μετά) (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών)(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)

4.Πώς μπορώ να ανακτήσω τον αριθμό καταχώρησης ;

Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών Προμηθευτών, επιλέγετε «Προβολή Δήλωσης» και αφού επιλέξετε τον «Τύπο Δήλωσης» και το «Έτος», στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο «Κατάσταση» στην δήλωση που θέλετε να ανακτήσετε τον αριθμό καταχώρησης.

5.Έχω κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2011,μπορώ να υποβάλω συγκεντρωτικές καταστάσεις για το έτος 2010;

Ναι μπορείτε κανονικά να υποβάλλετε μέσω της εφαρμογής Taxisnet, εφόσον έχετε ενεργό κωδικό εισόδου. Εναλλακτικά, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση διακοπής εργασιών, μπορούν να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για το έτος 2010 στην Δ.Ο.Υ.

6.Πώς κατεβάζω το πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση των Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών ;

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση των Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών από τον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες.


8.Κατά την διάρκεια του έτους έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και επανέναρξη με το ίδιο ΑΦΜ. Πώς θα υποβάλω την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων;Επειδή ο ΑΦΜ της επιχείρησης παραμένει ο ίδιος, θα υποβάλετε ένα αρχείο για όλο το έτος.

9. Κατά την διάρκεια του έτους έκανα μετασχηματισμό της επιχείρησής μου με διαφορετική επωνυμία. Πως θα υποβάλω την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων;

Αν ο ΑΦΜ της επιχείρησης παραμένει ο ίδιος, θα υποβάλετε ένα αρχείο για όλο το έτος.

Αν ο ΑΦΜ της επιχείρησης έχει αλλάξει, θα υποβάλετε ξεχωριστό αρχείο για κάθε ΑΦΜ της επιχείρησής σας.

10.Τι είναι η «ανακλητική» δήλωση;


Όταν ανακαλούμε δήλωση που έχουμε υποβάλει μέσω αρχείου ή φόρμας υποβάλλοντας εκ νέου το σύνολο όλων των σωστών εγγραφών.

11.Έχω υποβάλει ενιαίο αρχείο, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα μαζί. Μπορώ να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση;

Όχι, διότι ισχύουν τα εξής:

Αν η αρχική ή η τελευταία ανακλητική δήλωση είναι με Αρ. Εγκατάστασης Ε (Ενιαία Υποβολή), τότε η επόμενη ανακλητική πρέπει υποχρεωτικά να είναι με Αρ. Εγκατάστασης Ε (Ενιαία Υποβολή).
Αν η αρχική ή η τελευταία ανακλητική είναι με 0 ή Αρ. Εγκατάστασης, τότε η ανακλητική μπορεί να είναι 0 ή Αρ. Εγκατάστασης αντίστοιχα, αλλά μπορεί να είναι και Ε (Ενιαία Υποβολή).

12.Πώς μπορώ να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση;

Με δύο τρόπους: α) μέσω φόρμας ή β) μέσω αρχείου.


Συγκεκριμένα:

α) Συνδέεστε με τους κωδικούς σας στην εφαρμογή «Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών», στην υποβολή με φόρμα επιλέξτε το «Έτος αναφοράς» στο έντυπο Δ1 ή Δ2 και πατάτε «Συνέχεια», έπειτα πατάτε «Επεξεργασία δηλώσεων» και τελικά πατάτε «Υποβολή» στο τέλος της σελίδας.
Στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται η φόρμα, επιλέξτε την ένδειξη «Ανακλητική», πληκτρολογήστε ξανά το σύνολο όλων των σωστών εγγραφών και στο τέλος πατάτε «Υποβολή».
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής, μπορείτε να υποβάλλετε όσες φορές επιθυμείτε ανακλητική δήλωση μέσω φόρμας. Ως σωστή υποβολή θα ληφθεί υπόψη η τελευταία ανακλητική.
β) Στην εφαρμογή «Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών» θα ακολουθήσετε την κανονική διαδικασία υποβολής με αρχείο, χωρίς να δηλώσετε κάπου ότι υποβάλετε ανακλητική και θα υποβάλλετε εκ νέου ολόκληρο το αρχείο σας με το σύνολο όλων των σωστών εγγραφών. Το σύστημα θα θεωρήσει το αρχείο που υποβάλλατε εκ νέου, ως ανακλητική δήλωση.
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής, μπορείτε να υποβάλλετε όσες φορές επιθυμείτε ανακλητική δήλωση με αρχείο. Ως σωστό αρχείο θα ληφθεί υπόψη το τελευταίο.

13.Θέλω να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση ενώ έχω υποβάλει μέσω φόρμας. Επειδή έχω αρκετές εγγραφές και πρέπει να τις πληκτρολογήσω ξανά όλες σωστά, υπάρχει άλλος τρόπος;

Ναι, υποβάλλοντας με αρχείο.
Συγκεκριμένα:
Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών, επιλέξτε την «Προβολή Δήλωσης», μετά στην δήλωση που έχετε υποβάλλει με φόρμα επιλέξτε «Προβολή» και για να κατεβάσετε σε αρχείο τις εγγραφές που υποβάλλατε με φόρμα, πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στον σύνδεσμο «Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε το Αρχείο» και επιλέξτε «Αποθήκευση Συνδέσμου Ως» ή «Save target as.» ώστε να το αποθηκεύσετε εκεί που επιθυμείτε.
Έπειτα μέσα από το πρόγραμμα e-Κ.Β.Σ.(βλέπε ερώτηση 6) ανοίγετε το αρχείο που κατεβάσατε και αποθηκεύσατε και αφού το διορθώσετε ή το συμπληρώσετε, αποθηκεύετε και μετά συμπιέζετε το αρχείο και το υποβάλλετε από την εφαρμογή Taxisnet μέσω αρχείου (βλέπε απάντηση 12β).

14.Υπέβαλα μέσω φόρμας συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων ενώ δεν ήμουν υπόχρεος. Πώς μπορώ να την διαγράψω;


Δεν μπορείτε να την διαγράψετε. Θα πρέπει να υποβάλετε μόνο μέσω φόρμας ανακλητική μηδενική δήλωση χωρίς καμία καταχώρηση πελάτη ή προμηθευτή.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης