Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Α2.2207/24.05.07 Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής. (αγορανομική διάταξη)

Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. Α2.2207/24.05.07
Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής. (αγορανομική διάταξη)


Αρ. Α2.2207/24.05.07 Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Α2-2207  Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και  εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής.
(ΦΕΚ Β΄ 815/24.5.2007)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Οργανα" (ΦΕΚ 98Α').

2. Το π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κωδικός", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας -  Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

5. Το π.δ. 122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού".

6. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24-2-2006 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού  Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη  Παπαθανασίου".

7. Την α.δ. 14/1989 "Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989",  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης  και εκσυγχρονισμού του κειμένου αυτής.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του  κεφαλαίου 1 της α.δ. 14/1989

1. Επί του άρθρου 9 "Υποβολή τιμοκαταλόγων - Προαναγγελία μεταβολής των τιμών κλπ.", όπως  αντικαταστάθηκε με την α.δ. 5/05, λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω μεταβολές.

Α) Μετά την παράγραφο 8 προστίθεται παράγραφος 9 που έχει ως ακολούθως:

"9. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται και τα γεωργικά φάρμακα και συνεπώς οι  υπόχρεες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού".

Β) Μετά το στοιχείο 15 του Πίνακα "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ", που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του  άρθρου 9, προστίθεται στοιχείο 16 ως ακολούθως:

"16. Γεωργικά Φάρμακα".

Αρθρο 2

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του  κεφαλαίου 3 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 42, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις α.δ. 1/91, 12/95 και 8/98,  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 42

Γενικές διατάξεις σχετικά με ενδείξεις σε  κάθε είδους προϊόντα, πλην τροφίμων και ποτών

Στα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να  αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

Α. "Ενδείξεις για τα συσκευασμένα προϊόντα"

1. Προκειμένου για προϊόντα, πλην τροφίμων και ποτών, που διατίθενται στον τελικό  καταναλωτή συσκευασμένα, επί της εξωτερικής συσκευασίας ή του εξωτερικού περιεκτή τους  πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική  γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το  προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής  εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.

γ) Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε  όγκο για τα υγρά.

Για τα προϊόντα, στα οποία η μάζα ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον  καταναλωτή, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου εκφράζεται στο κύριο ποσοτικό  χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή όπως  τεμάχια, μήκος, διαστάσεις, επιφάνεια κ.λ.π. Ειδικά για προϊόντα που διατίθενται σε ρολό  (αλουμινόχαρτο κ.λ.π.) πρέπει να αναγράφονται το μήκος και το πλάτος τους σε μέτρα.

δ) Η χώρα παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε. Η ένδειξη αυτή θα  πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο.

ε) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από  ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2. Εξαιρούνται του παραπάνω μέτρου τα συσκευασμένα προϊόντα, στα οποία για τεχνικούς  λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 1 επί της συσκευασίας τους και εφόσον αυτά δε φέρουν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες  ενδείξεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, με ευθύνη των λιανοπωλητών, να αναγράφονται οι ενδείξεις  των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή  σε κατάλογο, τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με  τα προϊόντα και κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μην δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές.

3. Προϊόντα που έχουν υποστεί ανακαίνιση, κοινώς καλούμενα REFURBISHED όταν διατίθενται  στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φέρουν γραμμένη με ευανάγνωστους χαρακτήρες σε  εμφανές μέρος της συσκευασίας τους την ένδειξη στα ελληνικά "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ".

Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται επίσης στα τιμολόγια και στις αποδείξεις λιανικής  πώλησης των παραπάνω προϊόντων.

Β) "Ενδείξεις για τα μη συσκευασμένα προϊόντα":

1. Για τα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν αυτά δεν διατίθενται συσκευασμένα, θα πρέπει να  αναγράφονται σε πινακίδα σε καθένα από αυτά, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα  και κατά τρόπο ευκρινή και ευδιάκριτο.

α) Η χώρα παραγωγής, εφόσον το προϊόν παράγεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η  ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο.

β) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από  ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις.

2. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική  αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτιθέμενα προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην  παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων ή ενός καταλόγου που θα αφορά στο σύνολο των προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό  εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, στάντ κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο  κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε  άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη  δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα  πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με την επισήμανση μη  εδώδιμων προϊόντων και με την τοποθέτηση πινακίδων σε αυτά ή στα σημεία πώλησης τους".

2. Το άρθρο 48, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 1/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 48

Ενδείξεις επί της συσκευασίας  λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως

Οι εταιρείες παραγωγής ή εισαγωγής ή εμπορίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως  πρέπει να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις  παρακάτω ενδείξεις:

1. Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην  ελληνική γλώσσα.

2. Τον αριθμό ιξώδους SAE.

3. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.

4. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.

5. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το  προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής  εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002,  ΦΕΚ 1214/Β/2002 "Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων"  σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλου  και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ.

Οι διατάξεις του άρθρου 42 της παρούσας δεν εφαρμόζονται".

3. Το άρθρο 53, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 11/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 53

Επισήμανση υφανσίμων ινών

1. Εισαγωγείς, βιομήχανοι, βιοτέχνες και κατασκευαστές κλωστών ραφής, νημάτων κ.λ.π. και  γενικά υφανσίμων ινών κάθε είδους και για οποιαδήποτε χρήση, εφόσον πωλούν αυτά σε μπομπίνες, μασούρια, τσιλέδες, πάκα, κώνους κ.λ.π. σε βιομηχανίες ή  βιοτεχνίες, για την κατασκευή από αυτές ειδών κλωστοϋφαντουργίας και πλεκτικής γενικά, υποχρεούνται σε εμφανή θέση της εξωτερικής επιφάνειας των σάκων ή  κιβωτίων, στα οποία έχει συσκευασθεί ορισμένος αριθμός μπομπίνων, μασουριών, τσιλέδων, πάκων, κώνων κλπ. να επικολλούν ετικέτα στην οποία να αναγράφουν  ευδιάκριτα και ευανάγνωστα τις παρακάτω ενδείξεις.

Την ονομασία και την περιγραφή των υφανσίμων ινών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1- 6125/1985 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι παραπάνω  ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

2. Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου 1, πρέπει στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδουν,  να αναγράφουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Την ονομασία και την περιγραφή της υφάνσιμης ίνας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1- 6125/1985 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ποσότητα της σε χιλιόγραμμα  και την τιμή κατά μονάδα.

β) Το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του αγοραστή.

3. Για τις κουβαρίστρες, κουβάρια, μασούρια, ματσάκια και κάθε άλλη μονάδα κλωστής  ραψίματος, μονταρίσματος και κεντήματος, κατά την προσφορά τους προς πώληση και την  πώληση τους στον τελικό καταναλωτή, η επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά στην  ελληνική γλώσσα τουλάχιστον και εφαρμόζεται στην γενική επισήμανση των συσκευασιών ή στα  εκθετήρια προς πώληση.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ1-6125/85 απόφασης (ΦΕΚ  110/Β/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

4. Το άρθρο 55 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 55

Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων

1. Βιομήχανοι, βιοτέχνες και όλοι όσοι πωλούν υφάσματα, πλεκτά και υφαντουργικά εν γένει  προϊόντα, υποχρεούνται να προσαρμόζουν σταθερά σε καθένα από αυτά πινακίδα ή ετικέτα,  στην οποία να αναγράφεται με ευκρινείς και ευανάγνωστους χαρακτήρες, η ονομασία του  προϊόντος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η περιεκτικότητα σε ίνες, σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. Φ1-6125/1985 απόφαση (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι παραπάνω  ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

3. Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώληση στον τελικό καταναλωτή, η παραπάνω  επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον.

4. Στα τιμολόγια που εκδίδουν οι υπόχρεοι του παρόντος άρθρου, αναγράφουν, πέραν των  ενδείξεων του Αγορανομικού Κώδικα και την ονομασία των πωλουμένων προϊόντων τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά τους και την περιεκτικότητα σε ίνες.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ1-6125/1985 (ΦΕΚ 110/Β/86),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

5. Το άρθρο 67α, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 4/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 67α

Ειδικότερες διατάξεις πού αφορούν τους  Αθλητικούς Χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ.) και τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας

1. Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (γήπεδα, στάδια κλπ.), κατά τη διάρκεια  αθλητικών αγώνων και άλλων εκδηλώσεων, απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση  στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων  γενικώς σε υάλινες, μεταλλικές κλπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών.

2. Με ευθύνη των πωλητών των ως άνω αθλητικών χώρων, κατά τη διάρκεια των αθλητικών  αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων, τα παραπάνω προϊόντα σε πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες  πωλούμενα προς το καταναλωτικό κοινό (συμπεριλαμβανομένου και αυτού των κερκίδων)  εκπωματίζονται ή ανοίγονται παρουσία του πελάτη-αγοραστή, το δε περιεχόμενο κάθε μίας των  συσκευασιών αυτών μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε πλαστικά κύπελλα με πώμα, που παραδίδονται  στον καταναλωτή.

3. Προκειμένου για εμφιαλωμένα νερά, καφέδες ρόφημα και τσάι ρόφημα, για τα οποία  ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης και στους ανωτέρω αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με το  άρθρο 67 β της παρούσας, κατά την μεταφορά περιεχομένου κάθε συσκευασίας των ειδών αυτών  στα πλαστικά κύπελλα, απαγορεύεται η είσπραξη τιμής υψηλότερης της ως άνω καθοριζόμενης,  κατά περίπτωση είδους.

4. Επί ειδών που μεταφέρονται για απευθείας πώληση στις κερκίδες των σταδίων, γηπέδων  κ.λ.π., μεταξύ των προς επιλογή ειδών από τους θεατές υφίστανται υποχρεωτικά και τα είδη  του άρθρου 67 β της παρούσας, που τελούν υπό καθεστώς ανωτάτων τιμών διάθεσης.

5. Επίσης, προκειμένου για κυλικεία κ.λ.π. πωλητές, που λειτουργούν σε δημόσια και  ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια (ημερήσια και νυκτερινά), απαγορεύεται η  κατοχή προς διάθεση και η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών σε υάλινες,  μεταλλικές κλπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών φιαλών καθώς και αναψυκτικών ποτών γενικά σε  πλαστικές, υάλινες, μεταλλικές κλπ. συσκευασίες, ενώ οι διατιθέμενοι φυσικοί χυμοί στα  ανωτέρω δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα πωλούνται υποχρεωτικά και μόνο σε χάρτινες  συσκευασίες.

Πέραν των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.,  Τ.Ε.Ι. και άλλα), η διάθεση σε αυτά εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών γενικά και  φυσικών χυμών γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες".

Αρθρο 3

Τροποποιήσεις επί ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 4 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 68 Α, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις α.δ. 6/1998, 10/99 και  6/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 68 Α

Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κλπ.

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα ορυκτέλαια, τα ανταλλακτικά και  εξαρτήματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, αλυσοπρίονων,  οδοποιητικών, χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων, γενικά και ποδηλάτων καθώς και τα  ελαστικά επίσωτρα, ανεξαρτήτως προέλευσης αυτών.

2. Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς - αντιπρόσωποι οίκων εξωτερικού, εισαγωγείς,  χονδρέμποροι - διακινητές και άλλοι αντιπρόσωποι αυτών, που πωλούν τα είδη της ως άνω  παραγράφου 1, δεσμεύονται από τις κατωτέρω διατάξεις:

α) Οι πωλήσεις που πραγματοποιούν προς λιανοπωλητές στα είδη αυτά, προς μεταπώληση, είναι  πωλήσεις χονδρικές και οι τιμές που τα πωλούν είναι οι χονδρικές τιμές, πριν τον Φ.Π.Α.

β) Οι πωλήσεις που πραγματοποιούν αποκλειστικά προς ιδιώτες καταναλωτές, είναι πωλήσεις  λιανικές και οι τιμές τους που τα πωλούν είναι οι λιανικές τιμές με τον Φ.Π.Α.

γ) Οι τηρούμενοι από τις ως άνω δεσμευμένες επιχειρήσεις τιμοκατάλογοι χονδρικής πώλησης,  αναγράφουν για κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη την τελική τιμή χονδρικής πώλησης, χωρίς τον  Φ.Π.Α.

δ) Οι τηρούμενοι από τις ως άνω δεσμευμένες επιχειρήσεις τιμοκατάλογοι λιανικής πώλησης,  αναγράφουν για κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη την τελική τιμή λιανικής πώλησης, με τον  Φ.Π.Α.

ε) Οι τιμοκατάλογοι των ως άνω περιπτώσεων (γ) και (δ) τηρούνται χωριστά.

στ) Η ανωτέρω τιμή χονδρικής πώλησης αναγράφεται στα εκδιδόμενα τιμολόγια και επί της  τιμής αυτής υπολογίζονται οι τυχόν παρεχόμενες, προς τους αγοραστές, εκπτώσεις".

2. Η περίπτωση (β) του Κεφαλαίου 2 του άρθρου 69 της α.δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε  με την α.δ.1/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"β) Για τα τρόφιμα και ποτά, που πωλούνται λιανικώς χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες, οι  λιανοπωλητές υποχρεούνται, όπως σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή  αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, στην οποία αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

1.1. Το είδος του τροφίμου ή ποτού (π.χ. φυστίκι, μοσχάρι, πατάτες κλπ.), ακολουθούμενο,  αν συντρέχει περίπτωση, από την εμπορική μορφή παρουσίασης του (π.χ. φυστίκι καθαρισμένο,  μοσχάρι μπούτι, ψάρι ξιφίας σε φέτες κ.ο.κ.).

1.2. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον αυτές προβλέπονται από άλλες  διατάξεις.

1.3. Η Χώρα προέλευσης του είδους (π.χ. Ελλάς, Ολλανδία, FYROM, Χιλή, Μαρόκο, Ισπανία  κ.ο.κ.), κατά περίπτωση, ενώ ειδικά για αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται και  παράγονται στη Χώρα μας, ως δηλωτικό της προέλευσης αυτών αναγράφεται ο τόπος παραγωγής ή  συγκομιδής τους (π.χ. φιστίκι Αίγινας, πεπόνια Αργούς, πορτοκάλια Αρτας, βερίκοκα  Κορινθίας, πατάτες Νάξου, κεράσια Εδεσσας, μαρούλια Μαραθώνα κ.ο.κ.).

1.4. Η τιμή πώλησης του είδους, εκφραζόμενη σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά κιλό (στερεά  τρόφιμα) και λίτρο (υγρά τρόφιμα) καθώς και σε τιμή ανά τεμάχιο, όπου η αγοραπωλησία με  το τεμάχιο είναι επιτρεπτή.

Αρχίζοντας από το άνω μέρος της πινακίδας και με κατεύθυνση προς το κάτω μέρος αυτής, οι  αναγραφόμενες παραπάνω ενδείξεις ακολουθούν υποχρεωτικά τη σειρά απεικόνισης τους (δηλαδή  1.1,1.2,1.3,1.4), απαγορευομένης για οποιονδήποτε λόγο, της διαφοροποίησης της σειράς  αυτής.

Οπου από άλλες διατάξεις επιβάλλεται η υποχρέωση στους λιανοπωλητές των ανωτέρω τροφίμων  και ποτών να αναγράφουν στις πινακίδες τους, πέραν των ανωτέρω, υπό στοιχεία 1.1, 1.2,  1.3 και 1.4 ενδείξεων και άλλες ενδείξεις, οι τελευταίες αναγράφονται σε σειρά που  ακολουθεί πάντα τη σειρά των στοιχείων αυτών (π.χ. 1.5, 1.6, 1.7 κ.ο.κ.).

Για όλες τις ανωτέρω ενδείξεις ορίζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

(1) Οι πινακίδες με τις ενδείξεις πρέπει να είναι απολύτως ορατές.

(2) Εμπροσθεν των πινακίδων αυτών δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αντικειμένων, που  παρεμποδίζουν την ορατότητα τους.

(3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση μεθόδων που καθιστούν μη ορατές τις ενδείξεις των  πινακίδων (π.χ. αναδίπλωση πινακίδας κλπ.).

(4) Οι ανωτέρω ενδείξεις αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα  του ιδίου χρώματος.

(5) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η καταστροφή των εν λόγω πινακίδων καθώς και η  παραποίηση, αλλοίωση και αφαίρεση των επ' αυτών αναγραφόμενων ενδείξεων.

Απαγορεύεται ρητά η ύπαρξη πινακίδας που να αναγράφει τιμή αντιστοιχούσα σε δηλούμενη  ποσότητα μεγαλύτερη του 1 κιλού ή 1 λίτρου ή 1 τεμαχίου.

3. Το άρθρο 74, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 34/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 74

Τήρηση πινακίδων και διαφήμιση κατά τη λιανική πώληση των αυτοκινήτων

1. Ολοι όσοι προσφέρουν για πώληση στον τελικό αγοραστή (καταναλωτή) επιβατικά  αυτοκίνητα, αυτοκίνητα μικτής χρήσης (VAN) και φορτηγά με επιτρεπόμενο μικτό φορτίο  μικρότερο των 4 τόνων, είτε αυτά εισάγονται, είτε παράγονται ή συναρμολογούνται στη χώρα  μας, έχουν υποχρέωση:

α) Να αναγράφουν σε όλα τα παραστατικά (δελτία παραγγελίας, αποδείξεις είσπραξης  προκαταβολής, δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης κ.λ.π.), που εκδίδονται μετά τη  διαπραγμάτευση και κατά την πώληση των παραπάνω αυτοκινήτων, εκτός από τα άλλα  προβλεπόμενα στοιχεία και το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια  ότι τα αυτοκίνητα και φορτηγά αυτά έχουν εισαχθεί και είναι έτοιμα προς πώληση.

Σε περίπτωση προπώλησης αυτοκινήτου, που δεν έχει παραγγελθεί από τις επιχειρήσεις  εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων στα εργοστάσια κατασκευής ή παραγγελίας αυτοκινήτου,  που δεν έχει ακόμα παραχθεί από τα εργοστάσια αυτά, οπότε εξ αντικειμένου υπάρχει  αδυναμία αναγραφής του ανωτέρω αριθμού πλαισίου, τότε οι επιχειρήσεις αυτές αναλαμβάνουν  την υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως προς τους πελάτες τους του αριθμού πλαισίου, μόλις ο  αριθμός αυτός κοινοποιηθεί στις επιχειρήσεις από τον προμηθευτή οίκο, με οποιονδήποτε  τρόπο (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

β) Στους χώρους (υπαίθριους και στεγασμένους), όπου εκτίθενται τα ανωτέρω αυτοκίνητα προς  πώληση, να προσαρμόζουν σταθερά στο εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) ή σε πλαϊνό παράθυρο  ή σε παρακείμενο αναλόγιο κάθε αυτοκινήτου, που εκτίθεται για πώληση, πινακίδα με  διαστάσεις τουλάχιστον 20 Χ 15 εκατοστά, πάνω στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται με  κεφαλαία στοιχεία ύψους τουλάχιστον ενός (1) εκατοστού οι παρακάτω ενδείξεις.

Α) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Εργοστάσιο και χώρα κατασκευής.

2. Τύπος αυτοκινήτου και κυλινδρισμός.

3. Τιμή πώλησης χωρίς έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση της άδειας  κυκλοφορίας.

Β) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Εργοστάσιο και χώρα κατασκευής

2. Τύπος αυτοκινήτου και κυλινδρισμός

3. Τελική τιμή πώλησης

4. Χρόνος κατασκευής του αυτοκινήτου

5. Χρόνος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Εφόσον εντός της αίθουσας συναλλαγών δεν εκτίθενται προς πώληση αυτοκίνητα, οι ανωτέρω  ενδείξεις θα αναγράφονται σε τιμοκατάλογο αναρτημένο σε ορατό από τον πελάτη σημείο της  αίθουσας.

2. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, όταν κάνουν διαφήμιση των αυτοκινήτων που  πωλούν, εφόσον σε αυτήν κάνουν αναφορά στις τιμές τους, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν την  τιμή, στην οποία προσφέρεται στον τελικό αγοραστή, με ειδική αναφορά, εάν στις τιμές  αυτές περιέχονται τα έξοδα ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση της άδειας  κυκλοφορίας".

4. Το άρθρο 77, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 13/03, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 77

Τήρηση πινακίδων από επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ρυθμίσεις

1. Οι επιχειρήσεις, που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους  πελάτες τους, όπως καθαριστήρια, σιδερωτήρια, κουρεία, κομμωτήρια, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, φωτοτυποδακτυλογραφικές εργασίες,  συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, ανελκυστήρων,  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικά, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  κ.λ.π., υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο  θα αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως αναγράφουν στα τιμολόγια ή αποδείξεις (πλην  αποδείξεων ταμειακών μηχανών), που εκδίδουν στους πελάτες τους ξεχωριστά και λεπτομερώς,  κάθε μία παρεχόμενη υπηρεσία με την αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν.

2. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους  φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν  συνταγμένους τιμοκαταλόγους που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν  στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το  ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως  παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλ.π.), που ισχύουν  για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

3. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους  στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση,  εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος.

4. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα,  τουλάχιστον διαστάσεων 1,00 Χ 0,50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο,  όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που  εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές  στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα  κλπ.).

Αρθρο 4

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων  του κεφαλαίου 5 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 84 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 84

Οροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών

1. Τα άλευρα και σιμιγδάλια, που παράγονται από τους αλευρόμυλους προς εμπορία ή με  αλεστικό δικαίωμα, πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται, κατά περίπτωση, για  κάθε κατηγορία και τύπο αλεύρων και σιμιγδαλιών από τον ισχύοντα Κώδικα Τροφίμων ή από  ειδικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.).

2. Τα άλευρα σίτου ή άλλων δημητριακών, που παράγονται από τους αλευρόμυλους με  αλεστικό δικαίωμα, μπορούν να είναι οποιουδήποτε βαθμού αλέσεως.

3. Τα εισαγόμενα άλευρα πρέπει να πληρούν τους όρους των αλεύρων εγχώριας παραγωγής,  διαφορετικά δεν μπορούν να διατεθούν στην κατανάλωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Α.Χ.Σ.".

Αρθρο 5

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων  του κεφαλαίου 6 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 100 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 100

Διακίνηση νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής Νωπά  και κατεψυγμένα αλιεύματα πού διατίθενται στις Λαϊκές Αγορές - Οροι υγιεινής καταλληλότητας αλιευμάτων

1. Κατά την πώληση νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής από ιχθυοπαραγωγούς ή  ιχθυεμπόρους, προς επαγγελματίες λιανοπωλητές, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 67  Γ της παρούσας.

2. Κατά την αποστολή νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής από ιχθυοπαραγωγούς ή  ιχθυεμπόρους, προς πώληση για λογαριασμό τους, μέσω αντιπροσώπων τους, εφαρμογή έχουν οι  διατάξεις του άρθρου 67 Γ της παρούσας.

3. Για την διασφάλιση των όρων υγιεινής και καταλληλότητας των νωπών και κατεψυγμένων  αλιευμάτων, που διατίθενται στις Λαϊκές Αγορές της Χώρας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του  άρθρου 7 (παραγρ. 1) του π.δ. 51/2006".

Αρθρο 6

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του  κεφαλαίου 9 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 151 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 151

Διάθεση ελαιολάδων και  πυρηνελαίων στον καταναλωτή

1. Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ' αριθμ. 275610/30.10.2003 κοινή υπουργική απόφαση των  Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων  "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κανονισμού ΕΚ  1019/2002 της Επιτροπής της 13.6.2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου ",  ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Το ελαιόλαδο της κατωτέρω περίπτωσης (β) προσφέρεται στον καταναλωτή προσυσκευασμένο  σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων, ανεξάρτητα της ιδιότητας του  πωλητή.

β) Στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες  μαζικές εστιάσεις) προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο τα βρώσιμα ελαιόλαδα των κατωτέρω  κατηγοριών:

• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας, που παράγεται  απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με  μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα  ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας βρωσίμων ελαιολάδων, προοριζομένων για τον  τελικό καταναλωτή, αναγράφεται πέραν των άλλων ενδείξεων και η παραπάνω κατηγορία του  είδους, κατά περίπτωση.

δ) Το βρώσιμο πυρηνέλαιο, που αναφέρεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.,  προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία,  καντίνες και άλλες μαζικές εστιάσεις) προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης  χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων.

Ως βρώσιμο πυρηνέλαιο, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και διατίθεται με την  ονομασία "ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ", είναι το έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από την  επεξεργασία προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που έχουν  παραχθεί απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από  επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.

ε) Για τα συσκευασμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, που αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζονται  υποχρεωτικά οι διατάξεις του άρθρου 3 "Υποχρεωτικές ενδείξεις" της ανωτέρω κοινής  υπουργικής απόφασης.

2. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών των ανωτέρω ελαιολάδων, που  διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή  άλλες μαζικές εστιάσεις) πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε  λίτρα).

0,10 0,25 0,50 0,75 12 3 5

3. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών των ανωτέρω πυρηνελαίων, που  διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή  άλλες μαζικές εστιάσεις) πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε  λίτρα).

0,250 0,500 0,750 12 3 5

4. Οι συσκευασίες των παραπάνω ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεωτικά είναι εφοδιασμένες  με σύστημα ανοίγματος, που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση".

2. Το άρθρο 152, όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ' αριθμ. 10/1991 και 14/1998,  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 152

Τρόποι διάθεσης ελαιολάδων,  σπορελαίων και Πυρηνελαίων

1. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία ή η διάθεση στην κατανάλωση, από οποιονδήποτε και με  οποιονδήποτε τρόπο, ελαιολάδων, οποιασδήποτε ποιότητας, αναμειγμένων σε οποιαδήποτε  αναλογία με άλλα έλαια ως και η κατοχή τέτοιων αναμειγμένων ελαιολάδων από τους εμπόρους.  Εξαιρείται η περίπτωση του ελαίου από ελαιοπυρήνες, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 72  (παράγρ.7) του Κώδικα Τροφίμων.

2. Τα βρώσιμα ελαιόλαδα, που προορίζονται για τον καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 151 της  παρούσας, πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά προσυσκευασμένα και με τις  επιβαλλόμενες ενδείξεις στην συσκευασία τους.

3. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων και μαγειρικών λιπών  πλανοδίως από οποιονδήποτε, έστω και αν διατηρεί κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα.

4. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και σπορελαίων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και  χονδρεμπόρους, σε εμπόρους που δε διατηρούν κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα.

Οι ανωτέρω πρέπει να λαμβάνουν πρόνοια προς εξακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας και  να αναγράφουν τα στοιχεία της στο τιμολόγιο πώλησης.

5. Στην απαγόρευση που επιβάλλεται από την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν περιλαμβάνονται τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τον εφοδιασμό των πλοίων και  λοιπών μεταφορικών μέσων με είδη διατροφής και τα οποία πρόσωπα διατηρούν μόνιμη  επαγγελματική στέγη.

6. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η  κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε  ελαίου".

3. Το άρθρο 155, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 15/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 155

Υποχρεώσεις ελαιοτριβείων  - Διάθεση ελαιοπυρήνων

1. Εφόσον οι ελαιοπαραγωγοί το απαιτήσουν, οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται να τους  παραδώσουν όλη την ποσότητα του ελαιοπυρήνα, που προέρχεται από την έκθλιψη του  ελαιοκάρπου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ελαιοπυρήνας περιέρχεται στους ελαιοτριβείς.

2. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως, σε εμφανές μέρος του ελαιοτριβείου, έχουν  αναρτημένο τιμοκατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εισπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να είναι είτε σε αξία ανά χιλιόγραμμο  εκθλιβομένου ελαιοκάρπου είτε σε ποσοστό επί του παραγομένου ελαιολάδου.

3. Οι ελαιοπαραγωγοί και ελαιοτριβείς μπορούν να διαθέτουν τον ελαιοπυρήνα ελεύθερα.

4. Απαγορεύεται η χρήση ακατέργαστων ελαιοπυρήνων για καύσιμη ύλη από οποιονδήποτε,  εφόσον για τέτοια ενέργεια δεν έχει εκδοθεί νομότυπη άδεια των αρμοδίων Αρχών.

5. Η αξία των ελαιοπυρήνων, που αγοράζουν τα πυρηνελαιουργεία, καταβάλλεται μόνο σε χρήμα  και όχι σε είδος (πυρηνέλαιο)".

4. Το άρθρο 167 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 167

Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από  ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

1. Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί,  ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα με ευτελέστερης αξίας  έλαια δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Ομοίως, δεσμεύονται τα πάσης φύσεως  τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.

2. Οι δεσμευθείσες ποσότητες των παραπάνω ειδών αναγράφονται στην έκθεση δέσμευσης και  φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου τους, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη  τους.

3. Η τύχη των δεσμευμένων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προϊόντων καθορίζεται από τις  δεσμεύουσες αρχές, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 15523 (ΦΕΚ  1187/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη  ασφαλή τρόφιμα, κατάσχονται, απομακρύνονται από την κατανάλωση και δύνανται να  χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση  του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ.  έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον  ΕΟΦ για σαπούνια κλ.π.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του  περιβάλλοντος".

5. Το άρθρο 168 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 168

Σχετικά με προσυσκευασίες βρωσίμων  σπορελαίων και πυρηνελαίων.

1. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών των βρωσίμων σπορελαίων (όχι  πυρηνελαίων), που διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια,  νοσοκομεία, καντίνες και άλλες μαζικές εστιάσεις), πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά  ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα).

0,250 0,500 0,750 12 3 510

2. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια καθώς και τα πυρηνέλαια του άρθρου 151 της  παρούσας, προσφέρονται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες,  νοσοκομεία και άλλες μαζικές εστιάσεις) μόνο σε καινούργια κλειστή και επώνυμη συσκευασία  (γυάλινες ή πλαστικές φιάλες ή λευκοσιδηρά δοχεία κλπ.).

3. Τα δοχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 πρέπει να πληρούν τους όρους  του Κώδικα Τροφίμων και να είναι ερμητικά κλεισμένα με τρόπο που η εξαγωγή του  περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος. 4. Οσον αφορά τις ενδείξεις επί της συσκευασίας των βρωσίμων σπορέλαιων (όχι πυρηνελαίων)  εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 35 της παρούσας".

6. Το άρθρο 177 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 177

Αναγραφή στα τιμολόγια  ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές.

Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών, αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων  στοιχείων και οι εξής ενδείξεις.

α) Η κατηγορία των ελιών (π.χ. πράσινες, μαύρες, ξανθές κλ.π.)

β) Η ποικιλία του είδους (π.χ. Αμφισσας, Καλαμών, Χαλκιδικής κ.λ.π.)

γ) Η ποιοτική κατάσταση των ελιών (π.χ. γυαλερές, ζαρωμένες κλ.π.)

δ) Η κατάσταση επεξεργασίας του είδους (π.χ. νωπές, κατεργασμένες, ημικατεργασμένες  κλ.π.)

Αρθρο 7

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του  κεφαλαίου 10 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 186, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 186

Περί εμπορίας - διακίνησης - διάθεσης  του μελιού κλ.π. ρυθμίσεις

1. Διάθεση στον καταναλωτή μόνο συσκευασμένου μελιού και σε ορισμένο βάρος περιεχομένου  συσκευασίας

α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο  προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των  διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).

β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας  από μελισσοκόμους, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε  οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε  συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 χιλιόγραμμα.

2. Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελίου.

α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι,  εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της  συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.

β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται  υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα,  ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα.

(1) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του  συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(2) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας.

(3) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης "ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ .....", όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία, είτε με την χρήση  της ένδειξης "ΑΝΑΛΩΣΗ κατά ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ......", στις περιπτώσεις που  αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.

(4) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού.

(5) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης  διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα.

(6) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού, με την χρήση της  φράσης "ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ....." και προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, αντί της φράσης αυτής, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη  "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ".

(7) Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Επί του σημείου  αυτού διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο  πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη "πωλητής-εισαγωγέας" με τα αιτούμενα στοιχεία.

(8) Η ονομασία του περιεχομένου στην συσκευασία προϊόντος, όπως προβλέπεται από τον  Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

(9) Η ένδειξη "ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το  εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε  συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

3. Δυνατότητες αναγραφής και άλλων ενδείξεων επί της συσκευασίας

Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η  αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων:

α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών η φυτική προέλευση αυτών δηλαδή  "Πεύκου", "Ελάτης", "Καστανιάς", "Ερείκης", "Θυμαριού", "Πορτοκαλιάς", "Βαμβακιού",  "Ηλίανθου" και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις  φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την υπ' αριθμ. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23.2.2005)  κοινή υπουργική απόφαση.

β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης "Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος" μπορεί να  αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν (1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από  άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης  και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.

(2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν  προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.

(3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια.

Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση  βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε "διηθημένο μέλι" είναι, ούτε "μέλι  ζαχαροπλαστικής".

4. Αλλες δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν το μέλι

α) Οι ονομασίες "ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΟΡΑΣ", "ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΟΡΑΣ" ή "ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ",  "ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ" και "ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και  απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία "ΜΕΛΙ".

β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και  πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις "ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ".

Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί  του όρου "Μέλι ζαχαροπλαστικής", μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος "Μέλι" στην ονομασία  του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος  "Μέλι ζαχαροπλαστικής".

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την επί της συσκευασίας μελιού ένδειξη της χώρας συγκομιδής  μελιού

α) Η ένδειξη "Χώρα Συγκομιδής Ελλάδα" ή "Ελληνικό Μέλι" νομιμοποιείται αν το μέλι είναι  εγχώριας προέλευσης και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών.

β) Η ένδειξη "Χώρα Συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ." νομιμοποιείται  αν το μέλι είναι προέλευσης μίας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων  χωρών.

γ) Η ένδειξη "Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα-Ιταλία ή Ελλάδα-Ολλανδία ή Ισπανία- Γαλλία  κλ.π.", μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη "Μείγμα μελιών Ε.Ε." αν το μέλι  προέρχεται από δύο τουλάχιστον Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης

δ) Η ένδειξη "Χώρα συγκομιδής π.χ. Σερβία-Αλβανία ή Αλβανία-FYROM κλπ.", μπορεί να  αντικατασταθεί με την ένδειξη "Μείγμα μελιών εκτός Ε.Ε.", αν το μέλι προέρχεται από δύο  τουλάχιστον Τρίτες Χώρες.

ε) Η ένδειξη "Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα-Σερβία ή Ελλάδα-Αλβανία ή Ιταλία- Αλβανία  κλπ." μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη "Μείγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.", αν το  μέλι προέρχεται τουλάχιστον από ένα Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μία Τρίτη  Χώρα.

6. Εφαρμογή διατάξεων του κώδικα τροφίμων - ποτών/Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων

Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο  για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα  Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά:

-Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων  τροφίμων καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.

-Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής.

-Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, ισογλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα.  Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.

7. Ενδείξεις στις πινακίδες λιανοπωλητών που πωλούν μέλι στο καταναλωτικό κοινό

Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού υποχρεωτικά  αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον  καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης  της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης  τιμής στην δεύτερη.

Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν  απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό). Για τον λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που  αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να  ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων  αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία,  βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κλπ.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει  παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων  ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία  μετά την παράδοση.

8. Ενδείξεις στους τιμοκαταλόγους εμπόρων πλην λιανοπωλητών για το μέλι-ενδείξεις επι των  τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κωδικός",  επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες,  βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφεται η ονομασία  του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.)  και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1 του Ν.Δ. 136/1946) "Περί Αγορανομικού Κωδικός" επί  όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η  ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι  κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

9. Αλλες ειδικότερες διατάξεις που αφορούν το μέλι

α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε ποσότητα μέχρι 1 κιλό  (ή μέχρι 3 κιλά προκειμένου για μελισσοκόμο παραγωγό), οι ενδείξεις που προβλέπονται στην  ως άνω παράγραφο 2 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν μόνο να αναγράφονται  στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν.  Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα  ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική  συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.

Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι  συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος.

β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού είναι ο  παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

10. Μεταβατικές Διατάξεις

Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και  λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί  και αγορασθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 186, μπορούν να διατεθούν μέχρι  εξαντλήσεως τους:

α) Με τις ενδείξεις του άρθρου 186 της α.δ. 14/1989, όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατά τα  ως άνω αντικατάσταση του.

β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του  άρθρου 35 (παραγρ. 1) του Αγορανομικού Κωδικός, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την ισχύ των  ενδείξεων της περίπτωσης (β) του ως άνω κεφαλαίου 8".

2. Το άρθρο 188 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 188

Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων συσκευασίας μελιού

1. Οι εισαγωγείς μελιού υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του  είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση, σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα  παρακάτω στοιχεία.

α) Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών.

β) Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού.

γ) Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200  χιλιόγραμμων.

δ) Η χώρα/χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η κατάλληλη ένδειξη  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 186 (τίτλος κεφαλαίου 5).

2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση  και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια αγορανομικά όργανα όταν το ζητούν.

Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία  Εμπορίου Ν.Α. της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και  αξία οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού.

Αρθρο 8

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων  του κεφαλαίου 11 της α.δ. 14/1989

1. Το άρθρο 201, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 1/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 201

Σουβλάκια

1. Επιτρέπεται στα κέντρα και καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία και  λοιπά παρόμοια) να παρασκευάζουν και προσφέρουν στην κατανάλωση (καθήμενους ή μη πελάτες) τα παρακάτω είδη σουβλακίων κατά τεμάχιο.

α) Γύρο από αυτοτελή κομμάτια κρέατος.

β) Γύρο από κιμά, εφόσον αυτός πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 333 της  παρούσας.

γ) Καλαμάκια με νωπό χοιρινό κρέας.

δ) Μπιφτέκι από κιμά μοσχαρίσιο ή από κιμά κατεψυγμένου αιγοπροβείου κρέατος.

2. Τα ανωτέρω κέντρα και καταστήματα υποχρεωτικά αναγράφουν στους τιμοκαταλόγους τους,  όσο και σε αναρτημένες πινακίδες στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών:

α) Την τιμή προσφοράς κάθε σουβλακίου χωριστά με μνεία του είδους του κρέατος ή κιμά που  είναι παρασκευασμένο το είδος αυτό (π.χ. χοιρινό, μοσχαρίσιο, αιγοπρόβειο).

β) Το βάρος σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προκειμένου για τον γύρο (ντονέρ), κατά τη  βούληση της επιχείρησης.

γ) Το βάρος, σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προκειμένου για χοιρινό κρέας σε καλαμάκι.

δ) Τον αριθμό και το βάρος ψημένων μπιφτεκιών προκειμένου για σουβλάκια από κιμά.

ε) Το βάρος κάθε πίτας που περιτυλίγει τα σουβλάκια αυτά.

στ) Το βάρος ψωμιού ή αρτιδίου πολυτελείας, που προσφέρεται με τα σουβλάκια αυτά, εφόσον  τα εν λόγω είδη αρτοποιίας δεν διατίθενται δωρεάν".

2. Το άρθρο 211 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 211

Παροχή κουβέρ στα κέντρα εστίασης, αναψυχής  και διασκέδασης το οποίο δεν χρεώνεται στους πελάτες

Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης,  δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία, που αφορά το λεγόμενο "ΚΟΥΒΕΡ" (π.χ.  σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.).

3. Το άρθρο 216, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 29/90,αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 216

Σχετικά με προσφορά πρωινού ή γεύματος  ή δείπνου υπό μορφή "τάμπλ-ντότ"

1. Οι υπεύθυνοι των κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και  διασκέδασης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε Ξενοδοχεία, Ξενοδοχειακά  συγκροτήματα, πανσιόν, επιβατικά και τουριστικά πλοία, κάμπινγκ, επιβατικές  αμαξοστοιχίες, κατά την κρίση τους μπορούν να προσφέρουν στην πελατεία τους, υπό μορφή  "τάμπλ-ντότ", πρωινό ή γεύμα ή δείπνο.

2. Επί προσφερομένου ως άνω "τάμπλ-ντότ", τηρείται γι' αυτό χωριστός τιμοκατάλογος πέραν  του τιμοκαταλόγου των προσφερομένων ειδών "αλά-κάρτ", στον οποίο αναγράφονται τα  ακόλουθα:

α) Η σύνθεση των ειδών που περιλαμβάνει το πρωινό "τάμπλ-ντότ" και η τελική τιμή του με  Φ.Π.Α.

β) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το γεύμα "τάμπλ-ντότ" και η τελική τιμή του με  Φ.Π.Α.

γ) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το δείπνο "τάμπλ-ντότ" και η τελική τιμή του με  Φ.Π.Α.

δ) Στην μπροστινή σελίδα του τιμοκαταλόγου με τα είδη "τάμπλ-ντότ" αναγράφεται:

- Η ένδειξη: "ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ" πρωινό ή γεύμα ή δείπνο κατά περίπτωση.

- Η ένδειξη: "Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις καθώς και τον Φ.Π.Α".

-Η ένδειξη: "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ Ή ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ".

3. Οι τιμοκατάλογοι των τάμπλ-ντότ, πέραν της υποχρεωτικής ύπαρξης τους εντός του χώρου  των καταστημάτων και κέντρων, τοποθετούνται και στην εξωτερική όψη της επιχείρησης  (πλησίον της κυρίας εισόδου αυτής), ειδικά δε για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά  συγκροτήματα στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου της αίθουσας εστίασης".

4. Το άρθρο 223, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις α.δ. 21/1990 και 17/1991  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 223

Προσφορά καφέδων, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων  νερών, οίνων, χυμών, ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67 Β της παρούσας και της Απόφασης Α2- 96/9.1.2007 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρους, όπου δεν  λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η προσφορά ορισμένων καφέδων και εμφιαλωμένων νερών είναι  υποχρεωτική, τα πάσης φύσεως κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης,  επιλέγουν ελεύθερα τα προσφερόμενα είδη καφέδων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών,  χυμών, οίνων, ζύθων και οινοπνευματωδών ποτών, είτε αυτά είναι ελληνικά είτε όχι, είτε  εμφιαλωμένα ή σε χύμα ποτήρι, είτε κατά μάρκα προτίμησης της επιχείρησης, είτε σε βάρος  περιεχομένου φιάλης, είτε εμφιαλωμένης ή βαρελίσιας μπύρας, είτε εμφιαλωμένου ή χύμα  οίνου ρητινίτη ή μη, λευκού, ροζέ, κόκκινου κ.λ.π. βαρελίσιου ή μη, είτε εμφιαλωμένων ή  χύμα διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών κ.ο.κ.

2. Ολα τα εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί, μπύρες, οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά  αποσφραγίζονται υποχρεωτικά παρουσία του πελάτη.

3. Απαγορεύεται ρητά το σερβίρισμα σε πελάτες χύμα οίνων, μπύρας και οινοπνευματωδών  ποτών μέσα από ανοικτές φιάλες, οι οποίες φέρουν ενδείξεις ή γενικά επώνυμα διακριτικά  γνωρίσματα επιχειρήσεων, που παρασκευάζουν τέτοια ως άνω είδη".

5. Το άρθρο 234, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 7/90 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 234

Τήρηση τιμοκαταλόγων και τρόπος σύνταξης αυτών

1. Οι τιμοκατάλογοι κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και  διασκέδασης, συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή  περισσότερες ξένες γλώσσες, αν οι υπεύθυνοι των ανωτέρω Κέντρων και Καταστημάτων το  επιθυμούν.

2. Οσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, για την  εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, που επιθυμούν να παραγγείλουν και να σερβιριστούν,  ανεξάρτητα αν αυτά διαθέτουν πέραν του στεγασμένου χώρου και υπαίθριο χώρο, υποχρεούνται  όμως, τουλάχιστο στο 50% των υφισταμένων τραπεζιών, τοποθετούν τους ανωτέρω  τιμοκαταλόγους.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή Καφενεία, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση  ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναγράφοντας μόνο τα  προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α.

3. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη "αλά-κάρτ" με τις  αντίστοιχες τελικές τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α.

Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με την  μερίδα. Στην περίπτωση όμως φαγητών από κρέας, πουλερικά και ψάρια, εφόσον αυτά, πέραν της μερίδας προσφέρονται και με το κιλό, τότε στον  τιμοκατάλογο και πλησίον κάθε είδους, που αναγράφεται σ' αυτόν, σημειώνεται υποχρεωτικά η  ένδειξη "με το κιλό".

Επίσης στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

α) Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί,  οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους,  που προσφέρεται στο εμπόριο και το βάρος περιεχομένου κάθε συσκευασίας.

β) Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας, όπως την  ορίζει το κατάστημα και κέντρο και τα κύρια είδη που τη συνθέτουν.

4. Οσα από τα παραπάνω Κέντρα και Καταστήματα, διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για καθήμενους  πελάτες, υποχρεούνται όπως τον τιμοκατάλογο, που τηρούν, τον αναρτούν και σε εμφανές σημείο της κύριας εισόδου του κέντρου ή καταστήματος. Ειδικά όμως  για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα ο τιμοκατάλογος αυτός αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα  είδη του τιμοκαταλόγου.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία.

5. Επί των τιμοκαταλόγων οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών αναγράφονται σε μία και  μόνο στήλη και περιλαμβάνουν πέρα του ΦΠΑ και τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις των  καταναλωτών (δημοτικοί φόροι, αμοιβή σερβιτόρου, αμοιβή ζωντανής μουσικής κλπ.),  απαγορευμένης απολύτως της προσαύξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε  άλλο λόγο.

6. Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

"Το κατάστημα υποχρεούται ή δεν υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή  αναλυτικών αποδείξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις".

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία.

7. Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης,  παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των ειδών με το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι:

α) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης, δεν μπορεί ταυτόχρονα  να προσφέρεται το "ταμπλ-ντοτ" του άρθρου 216 της παρούσας ως υποχρεωτικό για τον πελάτη.

β) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης, τα παραπάνω κέντρα και  καταστήματα πρέπει να παρέχουν στην πελατεία τους δημόσια θεάματα, ζωντανή μουσική,  καλλιτεχνικό πρόγραμμα κλ.π). Το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης απεικονίζεται σε  εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με την ένδειξη "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΥΡΩ....".

8. Προκειμένου για τα παραπάνω Κέντρα και Καταστήματα (πλην Κέντρων Διασκέδασης),  ορίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

α) Εφόσον διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ)  Στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης των καταναλωτών και σε ορατό σημείο για τον πελάτη υφίσταται  τοποθετημένος ή αναρτημένος τιμοκατάλογος με τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ και τις  αντίστοιχες τιμές διάθεσης (τελικές με Φ.Π.Α.). Επιπλέον παρέχεται ακόμη η δυνατότητα  ύπαρξης στον παραπάνω χώρο ικανού αριθμού του τιμοκαταλόγου αυτού προς χρήση των πελατών.

β) Εφόσον πωλούν εκτός καταστήματος σε πακέτο σε αγοραστές πελάτες τα είδη που προσφέρουν

Στο χώρο εκτέλεσης της παραγγελίας από τον πελάτη υφίσταται ικανός αριθμός τιμοκαταλόγων  προς χρήση από τον παραγγελλοντα, που αναγράφει τα πωλούμενα σε πακέτο είδη με τις  αντίστοιχες τιμές πώλησης (τελικές τιμές με Φ.Π.Α.).

Ειδικά στο χώρο αυτό και σε ορατό σημείο για τον αγοραστή πελάτη υφίσταται τοποθετημένη ή  αναρτημένη πινακίδα που αφορά τα εκτός καταστήματος πωλούμενα φαγητά από κρέατα,  πουλερικά και αλιεύματα που διατίθενται με το χιλιόγραμμο και ζυγίζονται παρουσία του  καταναλωτή, αναγράφουσα τις εξής ενδείξεις:

αα) το είδος κρέατος ή αλιεύματος με την τιμή πώλησης ανά χιλιόγραμμο (τελική με ΦΠΑ).

ββ) Η ένδειξη "τα κρέατα ζυγίζονται ψημένα" "τα ψάρια ζυγίζονται ωμά".

γ) Εφ' όσον πωλούν τα είδη τους με το σύστημα της διανομής κατ' οίκον

Ειδικά τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα που εφαρμόζουν το σύστημα της διανομής ειδών,  κατ' οίκον, μπορούν να ορίζουν την ελάχιστη αξία των ειδών προς κατανάλωση, υπό την  προϋπόθεση όμως, ότι στους τιμοκαταλόγους τους, που διατηρούν στο κατάστημα ή διανέμουν  στα σπίτια και άλλα καταστήματα θα αναγράφεται με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα η  ένδειξη "ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ.... ΕΥΡΩ".

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν και τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν  σε Ξενοδοχεία και Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός  αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ".

6. Το άρθρο 235 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 235

Λογαριασμοί πελατών

1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που σύμφωνα  με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούνται στην έκδοση διπλότυπων αποδείξεων ή  αποδείξεων ταμειακής μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ., παραδίδουν στην πελατεία τους τη  διπλότυπη απόδειξη ή την απόδειξη ταμειακής μηχανής, με την αξία των ειδών που καλείται  να πληρώσει ο πελάτης, ανεξάρτητα αν τα είδη αυτά αγοράσθηκαν ή σερβιρίστηκαν ή  διανεμήθηκαν κατ' οίκον.

2. Τα κέντρα και καταστήματα τηρούν αριθμημένο διπλότυπο μπλοκ, που φέρει το  ονοματεπώνυμο του εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή την επωνυμία αυτής και τον τίτλο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ".

Στο εν λόγω μπλοκ αναγράφονται αναλυτικά τα είδη πού κατανάλωσε ο πελάτης, η αντίστοιχη  για κάθε είδος τιμή τιμοκαταλόγου και η συνολική αξία των ειδών πού καλείται να πληρώσει ο πελάτης.

Το μπλοκ αυτό φέρει την ημερομηνία έκδοσης του και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της  επιχείρησης. Το πρωτότυπο του εν λόγω λογαριασμού παραδίδεται στον πελάτη, το δε στέλεχος  διατηρείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και παραδίδεται  στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί.

Στο μπλοκ αυτό, σημειώνεται επίσης, κατά περίπτωση η ένδειξη "Σερβίρισμα" ή "Σέλφ  Σέρβις" ή "Αγορά εκτός" ή "Διανομή στο σπίτι".

3. Εφόσον στις αποδείξεις της ως άνω παραγράφου 1 αναφέρονται τα είδη και οι τιμές αυτών  αναλυτικά, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2."

Αρθρο 9

Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 16 της α.δ. 14/89

1. Το άρθρο 310 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 310

Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών

1. Ο οίνος και τα αλκοολούχα γενικώς ποτά, που διατίθενται στην εσωτερική αγορά,  προσυσκευασμένα και τυποποιημένα σε φιάλες, πρέπει να διατίθενται μόνο στις ακόλουθες  σειρές ονομαστικών ποσοτήτων περιεχομένου:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΤΟΥ                              ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ                                            ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (σε ml)


Μη αφρώδης οίνος όπως                    100-187-250-375-500-750-1000-1500 ορίζεται από τους εκάστοτε  ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ

Vin jaune όπως ορίζεται                  620 από τους εκάστοτε  ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ

Αφρώδης οίνος όπως ορίζεται              125-200-375-750-1500 από τους εκάστοτε  ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ

Οίνος λικέρ όπως ορίζεται                100-200-375-500-750-1000-1500 από τους εκάστοτε  ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ

Αρωματισμένος οίνος όπως                 100-200-375-500-750-1000-1500 ορίζεται από τους εκάστοτε  ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ

Αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται           100-200-350-500-700-1000-1500-1750-2000 στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του  κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, όπως ισχύει σήμερα

2. Οι οίνοι παλαίωσης ή ειδικής εμφιάλωσης (αφρώδεις και μη), κατ' εξαίρεση της ως άνω  παραγράφου 1, επιτρέπεται να διατίθενται στην εσωτερική αγορά και στις ακόλουθες σειρές  ονομαστικών ποσοτήτων περιεχομένου: 2000ml 3000ml 5000ml 6000ml

3. Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και  λιανοπωλητή) υφιστάμενα αποθέματα προσυσκευασμένων οίνων και αλκοολούχων ποτών με σειρά  ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου διαφορετική από αυτή της ως άνω παραγράφου 1, τα οποία  έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί πριν την έναρξη ισχύος  του παρόντος άρθρου, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους".

Αρθρο 10

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

Το άρθρο 6 της α.δ. 14/1989

1. "Διαμόρφωση τιμών από Αστικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών".

Το άρθρο 13 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις αναγραφής ενδείξεων στα τιμολόγια".

Το άρθρο 19 της α.δ. 14/1989 "Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγου για νέα γεωργικά φάρμακα  και για αναπροσαρμογή των τιμών του".

Το άρθρο 43 της α.δ. 14/1989 "Ενδείξεις στα προϊόντα, πλην τροφίμων".

Το άρθρο 44 της α.δ. 14/1989 "Επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων".

"Το άρθρο 63 της α.δ. 14/1989 "Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων".

Το άρθρο 73 της α.δ. 14/1989 "Τήρηση πινακίδων σε τρόφιμα που πωλούνται λιανικώς χύμα από  μεγάλες συσκευασίες".

Το άρθρο 75 της α.δ. 14/1989 "Τήρηση πινακίδων από λιανοπωλητές υφαντουργικών προϊόντων".

Το άρθρο 83 της α.δ. 14/1989 "Αρνηση υποδοχής σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων".

Το άρθρο 88 της α.δ. 14/1989 "Οροι που πρέπει να πληρούν τα άλευρα που παράγονται με  αλεστικό δικαίωμα".

Το άρθρο 101 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις κατά την πώληση ψαριών για λογαριασμό  παραγωγού ή ιχθυεμπόρου".

Το άρθρο 102 της α.δ. 14/1989 "Πώληση ψαριών και συντηρημένων τροφίμων σε δημοτικές,  κοινοτικές και λαϊκές αγορές".

Το άρθρο 154 της α.δ. 14/1989 "Διάθεση ελαιοπυρήνων".

Το άρθρο 169 της α.δ. 14/1989 "Ενδειξη ποιοτικής κατηγορίας ελαιολάδου".

Το άρθρο 170 της α.δ. 14/1989 "Προσυσκευασίες ελαιολάδων".

Το άρθρο 171 "Ενδείξεις σε δοχεία σπορέλαιων ή πυρηνελαίων".

Το άρθρο 174 α της α.δ. 14/1989 "Δοχεία διακίνησης ελαιολάδου".

Το άρθρο 204 της α.δ. 14/1989 "Εννοια βαρελίσιας ή μη ρετσίνας χύμα και διαμόρφωση τιμών  αυτής".

Το άρθρο 215 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις καταστημάτων ξενοδοχείων".

Το άρθρο 217 της α.δ. 14/1989 "Τιμές προσφοράς ειδών από καταστήματα αμαξοστοιχιών".

Το άρθρο 219 της α.δ. 14/1989 "Σύνθεση πρωινού ροφήματος από καταστήματα  πλοίων".

Το άρθρο 221 της α.δ. 14/1989 "Τιμοκατάλογοι-Βάρη μερίδων σε καταστήματα πλοίων".

Το άρθρο 224 της α.δ. 14/1989 "Κατοχή και προσφορά ποτών χύμα".

Το άρθρο 227 της α.δ. 14/1989 "Τιμές ειδών στα καταστήματα εκπαιδευτηρίων".

Το άρθρο 231 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις ζαχαροπλαστείων και λοιπών παρόμοιων  καταστημάτων".

Το άρθρο 237 της α.δ. 14/1989 "Τιμοκατάλογοι".

Το άρθρο 238 της α.δ. 14/1989 "Αμοιβή σερβιτόρων".

Το άρθρο 242 της α.δ. 14/1989 "Προσφορά ειδών από κέντρα διασκέδασης".

Το άρθρο 243 της α.δ. 14/1989 "Προσαύξηση τιμών λόγω μουσικής".

Το άρθρο 244 της α.δ. 14/1989 "Υποχρέωση προσφοράς οίνων και ποτών".

Το άρθρο 244 α της α.δ. 14/1989 "Υποχρέωση προσφοράς ποτών γενικά, σε επαναπληρώσιμες  συσκευασίες".

Το άρθρο 271 α της α.δ. 14/1989 "Πώληση κρεάτων στις Λαϊκές Αγορές".

Το άρθρο 311 της α.δ. 14/1989 "Προσυσκευασίες μπύρας".

Το άρθρο 343 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις εμπόρων ανθοκομικών προϊόντων".

Το άρθρο 350 της α.δ. 14/1989 "Προδιαγραφές ασφαλτομιγμάτων".

Το άρθρο 351 της α.δ. 14/1989 "Διενέργεια δειγματοληψίας ασφαλτομιγμάτων".

Το άρθρο 352 της α.δ. 14/1989 "Τρόποι δειγματοληψίας ασφαλτομιγμάτων".

Το άρθρο 363 της α.δ. 14/1989 "Υποχρεώσεις κατόχων θεριζοαλωνιστικών μηχανών".

Το άρθρο 368 της α.δ. 14/1989 "Επισήμανση τροφών για κατοικίδια ζώα".

Η α.δ. 12/2003 "Τρόπος καθορισμού τιμών στάθμευσης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης"

2. Διαγράφεται η λέξη "το μέλι" από την παράγραφο 5 του άρθρου 36 της α.δ. 14/1989  "Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας".

Αρθρο 11

1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη χώρα από την δημοσίευση της στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό  Κώδικα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης