Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81/06.06.07 Νέος τρόπος ασφάλισης των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1γ του ν.3518/06.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81/06.06.07
Νέος τρόπος ασφάλισης των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1γ του ν.3518/06.


IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81/06.06.07 Νέος τρόπος ασφάλισης των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες. Κοινοποίηση των δι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Νέος τρόπος ασφάλισης των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1γ του ν.3518/06.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81


Αριθ. Πρωτ.: Τ01/5506-6-2007


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1γ του ν.3518/06 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272/21-12-06 τ.Α΄ και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους, οι οποίες αφορούν τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης καθώς και των εισφορών των τραγουδιστών που συμμετέχουν σε συναυλίες.
Ως συναυλία νοείται μία μουσική εκδήλωση με τραγούδι ή μόνο μουσική που γίνεται με την συνοδεία μουσικών οργάνων σε ανοικτό ή κλειστό χώρο.
Οι συναυλίες συνήθως διοργανώνονται από Δήμους, ιδιώτες, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις νέων κ.λ.π. με ή χωρίς εισιτήριο.
Για την πραγματοποίηση μιάς συναυλίας συμμετέχουν οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι τεχνικοί ήχου και φωτισμού και άλλοι συντελεστές (φροντιστές σκηνής κ.λ.π.).


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των νόμων 1210/81 και 1296/82 ρυθμίσθηκαν θέματα ασφάλισης απασχολούμενων στον χώρο του θεάματος και ακροάματος (μεταξύ των οποίων είναι και οι τραγουδιστές) και ειδικότερα ορίσθηκε ότι για τους αμειβόμενους με εφάπαξ αμοιβές οι ημέρες ασφάλισης προκύπτουν από την διαίρεση των αμοιβών με το ισχύον κάθε φορά τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
Επίσης ότι οι προκύπτουσες από τον ανωτέρω υπολογισμό ημέρες μπορούν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος και πάντως δεν μπορούν να υπερβούν τις 3000 για κάθε 10ετία.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης καθώς και των εισφορών, αλλά μόνο για τους τραγουδιστές που συμμετέχουν σε συναυλίες.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο αριθμός των ημερών ασφάλισης των τραγουδιστών που συμμετέχουν σε συναυλίες προκύπτει από την διαίρεση της αμοιβής που ελήφθη για κάθε συναυλία με το 6πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Π.χ. Έστω ότι για μία συναυλία ελήφθη αμοιβή 2500 �. Διαιρούμε την αμοιβή με το 6πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και ευρίσκουμε τις ημέρες ασφάλισης. Το τρέχον Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ανέρχεται σε 90,39 και το 6πλάσιο αυτού σε 542,34 �. Οπότε, 2500 : 542,34 = 4,60 ημέρες, οι οποίες στρογγυλοποιούμενες (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/51, κατά τις οποίες το κλάσμα ημέρας λογίζεται ως ολόκληρη ημέρα) ανέρχονται σε 5 ημέρες.
Όσον αφορά το ανώτατο όριο ημερών ασφάλισης, με τις νέες διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 31 του ν. 3518/06 (όπως και με τις όμοιες διατάξεις των παραγράφων 1α και β του αυτού άρθρου, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την εγκ. 27/07) επανελήφθη μεν ότι οι ημέρες ασφάλισης είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος (όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.1296/82), εισάγεται, όμως, νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούν να υπερβούν τις 4500 για κάθε 15ετία.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. � Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και τις διατάξεις του ν.1210/81, οι εισφορές προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αμοιβών με το αναλογούν ασφάλιστρο.
Κατά την κοινοποιούμενη διάταξη, για την εύρεση των εισφορών πολλαπλασιάζονται οι ευρεθείσες ημέρες ασφάλισης με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και στη συνέχεια με το οικείο ασφάλιστρο.
Στο ίδιο δηλ. παράδειγμα : 5 Χ 90,39 Χ 44,06% = 199,129 ήτοι 199,13 � είναι οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου για την συγκεκριμένη συναυλία.
Ο ως άνω τρόπος υπολογισμού των εισφορών καταλαμβάνει τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α.Π.Δ.
Επειδή ο προβλεπόμενος από τις νέες διατάξεις τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης και των εισφορών δεν υποστηρίζεται ακόμη από λογισμικό του Ο.Π.Σ., οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση της Α.Π.Δ. από τους εργοδότες των εργαζόμενων αυτής της κατηγορίας θα σας δοθούν με προσεχές Γενικό Έγγραφό μας.


-------------------------------------------------------------------------


ΝΟΜΟΣ 3518/2006
ΑΡΘΡΟ 31
1γ) Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης των τραγουδιστών που συμμετέχουν σε συναυλίες προκύπτει από τη διαίρεση της αμοιβής που ελήφθη για κάθε συναυλία με το εξαπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τον παραπάνω υπολογισμό, καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο, είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι τις πεντακόσιες το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. 1210/1981, για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή και από την έναρξη ασφάλισης για όσους ασφαλίστηκαν μεταγενέστερα.
Οι εισφορές υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό των ημερών ασφάλισης που έχουν προκύψει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο επί το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και επί το οικείο ασφάλιστρο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης