Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/31.3.1994 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2198/1994


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/31.3.1994
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2198/1994


Αθήνα 31 Μαρτίου 1994
Αρ. Πρ. 1037560/3773/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η 14η
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, - Α, Δ

ΠΟΛ. 1077

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2198/1994

1037560/3773/0014/ΠΟΛ. 1077/31.3.94
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 13, 24 και 28 του ν. 2198/1994 "Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του ελληνικού δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι) και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 43/22.3.1994) και παρέχουμε, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 13, τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 θα σας παρασχεθούν σύντομα σχετικές οδηγίες.


ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 13 παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 22.3.1994 δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, να υποβάλουν σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, κατά περίπτωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 22.4.1994.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2198/1994 φορολογούμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή των φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του δημοσίου, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι 31.12.1992 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέχρι τις 22 Απριλίου 1994 αρχική ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Οσοι υποβάλλουν σύμφωνα με τα ανωτέρω αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, απαλλάσσονται από την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσής τους. Η ανωτέρω ρύθμιση όπως προαναφέρουμε αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 δυνατότητα υποβολής αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης κατά τα ανωτέρω δηλαδή από 22.3.1994 μέχρι 22.4.1994 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου προσαύξησης, προστίμου ή άλλης κύρωσης παρέχεται και για τις πιο κάτω φορολογίες για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και
31.12.1993.
α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955, ήτοι για εισοδήματα των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και ειδικότερα του κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος καθώς και το κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ολόκληρης της επιχείρησης.
β) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 17 παράγραφος 3 του ν.δ. 3323/1955, ήτοι φορολόγησης με συντελεστή 20% του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, οικοδομών που ανήκουν σε ιδιοκτήτες, διηρημένων ιδιοκτησιών (πολυκατοικιών κ.λπ.).
γ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 29 του ν. 542/1977, 8 έως και 18 του ν.1249/1982, της Υπουργικής Απόφασης Ε. 2665/1988 και των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
δ) Φόρου κύκλου εργασιών.
ε) Φόρου πολυτελείας, ειδικού φόρου κατανάλωσης του ν.δ. 3829/1958 και φόρου κατανάλωσης στις κηρώδεις ύλες του ν. 4324/1963, στα απορρυπαντικά του άρθρου 4 του α.ν. 156/1967, στα φορτηγά αυτοκίνητα του ν. 1223/1981, όπως ίσχυσαν και μετά την ενοποίηση των φόρων κατανάλωσης και πολυτελείας του άρθρου 3 του ν.
1477/1984.
στ) Φόρου κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται, διασκευάζονται ή συναρμολογούνται στο εσωτερικό του ν.363/1976, στα λιπαντικά έλαια του άρθρου 57 του ν.12/1975 και στα ελαφρά και μέσα έλαια του ν.216/1975, όπως ίσχυσαν.
ζ) Φόρου κατανάλωσης στις ανυψωτικές συσκευές του άρθρου 65 του ν.542/1977 και φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα μισθώματα δρομώνων ίππων του άρθρου 58 του ν.1249/1982 όπως ίσχυσαν.
η) Φόρου που επιβαλλόταν στα κέντρα διασκέδασης και κέντρα πολυτελείας του ν.δ. 254/1973, όπως ίσχυσε.
θ) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμάτια σε διαταγή.
ι) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις, όπως φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών για μισθούς συντάξεις και λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν μέχρι 31.12.1993, φόρου εισοδήματος κινητών αξιών, παρακρατούμενου φόρου ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.
ια) Φόρου του άρθρου 5 του α.ν. 843/1948.
ιβ) Εισφοράς υπέρ ΟΓΑ Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του ν.4169/1961, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του εδαφίου β της περίπτωσης Ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4169/1961, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του εδαφίου β της περίπτωσης Ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4169/1961 και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του άρθρου 3 του ν.1066/1980, όπως ίσχυσαν.
ιγ) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 1642/1986.
ιδ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/1992.
ιε) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν.1676/1986.
ιστ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α έως και ιε, όπως αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει του ν. 2112/1920 οι οποίες και φορολογούνται αυτοτελώς κ.λπ. με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Οπως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου, για να υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή κάποια περίπτωση θα πρέπει η φορολογική υποχρέωση να γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993, η σχετική δηλαδή πράξη, συναλλαγή και γενικότερα το γεγονός που δημιουργεί τη φορολογική υποχρέωση να έλαβε χώρα μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Εξάλλου κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, στη ρύθμιση υπάγονται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου κ.λπ. είχε λήξει πριν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή πριν από τις 22.3.2994.
Επομένως δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση ο φόρος κύκλου εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα ασφάλιστρα του τελευταίου τριμήνου του 1993 για τα οποία γεννήθηκε μεν η φορολογική υποχρέωση μέχρι 31.12.1993 η προθεσμία όμως υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου λήγει στις 31.2.1993, μετά δηλαδή
τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη χαρτοσήμου που δεν έχουν αποδοθεί για οποιαδήποτε αιτία ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Επομένως η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται με αποδεικτικό πληρωμής κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του κώδικα χαρτοσήμου (εντός 5 ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου) εφόσον, βεβαίως το σχετικό έγγραφο είχε καταρτισθεί μέχρι 31.12.1993.

Φ.Π.Α. Ειδικότερα για την περίπτωση ιγ της παρ. 2 του άρθρου 13, του νόμου 2198/1994 που αναφέρεται στο Φ.Π.Α. παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:
α. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών, μπορούν να υποβάλουν μέχρι 22.4.1994 αρχική συμπληρωματική ή τροποποιητική προσωρινή ή εκκαθαριστική κατά περίπτωση, δήλωση, στον αρμόδιο για τη φορολογία τους, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για φορολογικές περιόδους μέχρι και του μηνός Δεκεμβρίου 1993. Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. έχει δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τη μεταβολή - τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου της αρχικής του δήλωσης, ανεξάρτητα εάν η μεταβολή - τροποποίηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή ή όχι του τελικού ποσού της δήλωσης, χρεωστικού, μηδενικού ή πιστωτικού υπολοίπου αυτής.
Επομένως στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που ζήτησαν και έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να έχουν δικαίωμα επιστροφής, αφού η σχετική τροποποίηση των ενδείξεων της αρχικής δήλωσης δεν θα μεταβάλλει αριθμητικά το τελικό ποσό πιστωτικού υπολοίπου, αλλά μόνο το τμήμα αυτού για το οποίο έχει δικαίωμα επιστροφής.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, με τη διαδικασία των παραπάνω διατάξεων, μπορεί να επιστραφεί στο δημόσιο, ποσό Φ.Π.Α. που έτυχε επιστροφής ο υποκείμενος, χωρίς να υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για την επιστροφή αυτή, στα πλαίσια των αποφάσεων του υπουργού Οικονομικών για επιστροφή του φόρου (όπως Π.3082/2516 , Π. 5514/87,Π. 1185/88, Π. 953/88, ΠΟΛ. 1078/91 κ.λπ.). Η επιστροφή του φόρου στο Δημόσιο γίνεται με υποβολή έκτακτης προσωρινής δήλωσης χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται από την απόφαση αυτή.
Ομοίως, στις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών υπάγονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες ύστερα από έλεγχο με βάση τις διατάξεις των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων της αριθμ. 1076235/4875/ΠΟΛ.1177/1991 Α.Υ.Ο., δεν είχε αναγνωριστεί, μερικά ή ολικά το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενων διαχ/κής/κών περιόδου/δων και για το οποίο κατά το μέρος αυτό έπρεπε να υποβληθούν τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις της επόμενης διαχ/κής περιόδου, προκειμένου να αποδοθεί το μέρος αυτό του πιστωτικού υπολοίπου που δεν είχε αναγνωριστεί από τον έλεγχο, με το οποίο είχε συμψηφιστεί ή επιστραφεί κατά περίπτωση σε φορολογικές περιόδους της επομένης ή των επόμενων διαχειριστικών περιόδων.

β. Οσοι υποκείμενοι επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, υποβάλλουν οι ίδιοι προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αρχικές ή συμπληρωματικές ή τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ τους και όχι στα ΕΛΤΑ, όπως τούτο ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.
Κατ' εξαίρεση, για όσες υποθέσεις μέχρι 22.3.1994 έχει λήξει η προθεσμία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, οι υποκείμενοι υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές εκκαθαριστικές δηλώσεις και όχι προσωρινές, για κάθε
διαχειριστική περίοδο.
Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις, για περισσότερες από μία συνεχόμενες φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, μπορούν να υποβάλλουν συγκεντρωτική προσωρινή δήλωση, συμπληρώνοντας όλα τα δεδομένα όλων των φορολογικών περιόδων σε έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, διαγράφοντας την ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ" και αναγράφοντας την ένδειξη "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ" χρονικής περιόδου από... έως..." ως οι διατάξεις της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.2198/1994". Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή προσωρινών δηλώσεων κατά
φορολογική περίοδο, γιατί η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται με την υποβολή της εκκαθαριστικής ή συγκεντρωτικής προσωρινής δήλωσης αντίστοιχα.

γ. Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι δηλώσεις συνοδεύονται από τις αντίστοιχες περιοδικές εκκαθαρίσεις, καθώς και από τις αρχικές προσωρινές δηλώσεις, όταν πρόκειται για υποβολή συμπληρωματικών προσωρινών δηλώσεων. Σε περιπτώσεις αδράνειας μπορεί να υποβληθεί μόνο η εκκαθαριστική δήλωση χωρίς περιοδικές εκκαθαρίσεις και προσωρινές δηλώσεις, εφόσον το αποτέλεσμα της δήλωσης αυτής είναι μηδενικό.
Για την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα δηλώσεων και εκκαθαρίσεων που υπάρχουν με τις κατάλληλες διορθώσεις ή ακόμα και φωτοτυπίες εντύπων.

δ. Η συμπλήρωση των αρχικών ή συμπληρωματικών - τροποποιητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο φυλλάδιο 17, δηλαδή σε όλες τους τις ενδείξεις και όχι συνολικά.

ε. Οι υποκείμενοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να καταβάλλουν τη διαφορά του φόρου με την υποβολή της δήλωσης στο τμήμα εσόδων, μετά από θεώρηση της δήλωσης από το τμήμα Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση της άμεσης καταβολής, η ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ θα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το επιπλέον αντίτυπο θα τίθεται στο φάκελλο του υποκειμένου στο τμήμα Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ. Για τις δηλώσεις αυτές δεν θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος, αλλά η βεβαίωση θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ με τη συνήθη διαδικασία.

στ. Εάν η καταβολή δεν γίνει αμέσως με την υποβολή της δήλωσης, δεν είναι απαραίτητο να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση αντίστοιχη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ.
Στην περίπτωση αυτή θα γίνει βεβαίωση με πράξη του αρμοδίου υπαλλήλου κατά περίπτωση πάνω στο έντυπο της εκκαθαριστικής ή προσωρινής δήλωσης και θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος.
Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, το ποσό δε της κάθε μιας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου από τη βεβαίωση μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παραπάνω νόμου, χωρίς καμία έκπτωση. Για τη βεβαίωση αυτή δεν θα ενημερωθεί το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Σημειώνεται ότι, και σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ποσού, μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

ζ. Οι δηλώσεις θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατά χρήση, στο οποίο θα αναγράφονται: ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, η διεύθυνση, το  αντικείμενο εργασιών, καθώς και το ποσό του φόρου σε χωριστές στήλες αν αυτό καταβλήθηκε αμέσως με την υποβολή της δήλωσης ή αν θα βεβαιωθεί για να καταβληθεί.

η. Τονίζεται ότι, η υποβολή των δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 και η καταβολή των φόρων γίνεται χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων, προστίμων και άλλων κυρώσεων και συνεπώς δεν επιβάλλονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του ν.1642/1986, όσο και αυτές που
επιβάλλονται με βάση τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στα πλαίσια του ίδιου νόμου, όπως π.χ. η Π. 5514/87, ΠΟΛ.1078/1991 κ.λπ.

θ. Σημειώνουμε ότι, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αφορούν δηλώσεις με τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου καταβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, ανεξάρτητα αν αυτές είναι προσωρινές, εκκαθαριστικές,
έκτακτες, δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης άρθρου 32 κ.λπ.

ι. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού:
_ Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις επιβολής φόρου, (προσωρινές ή οριστικές) αποφάσεις επιβολής προστίμων μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο πάνω νόμου (22 Μαρτίου 1993).
_ Για δηλώσεις, προσωρινές ή εκκαθαριστικές που τυχόν θα υποβληθούν με επιφύλαξη.
_ Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει αρχίσει έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων επιβολής του φόρου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (22 Μαρτίου 1994), εφόσον για τις υποθέσεις αυτές τα βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 ή εφόσον έληξε η προθεσμία προσφυγής στις επιτροπές αυτές, ή εκκρεμούν ενώπιον των επιτροπών αυτών.
_ Δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στις ΔΟΥ ή στα ΕΛΤΑ πριν τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (22 Μαρτίου 1994), με βάση τις οποίες καταβλήθηκε ο κύριος φόρος, χωρίς να καταβληθεί και η αναλογούσα προσαύξηση. Στις περιπτώσεις αυτές εξυπακούεται ότι θα γίνει η σχετική βεβαίωση της προσαύξησης που αναλογεί,
καθώς και του προστίμου.
_ Δηλώσεις που τυχόν θα υποβληθούν σε αναρμόδια Αρχή λ.χ. στα ΕΛΤΑ ή σε αναρμόδια ΔΟΥ.
_ Τα αυτελή πρόστιμα των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 47 και της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.1642/1986, που έχουν εκδοθεί μέχρι την 22 Μαρτίου 1994 με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που τα πρόστιμα αυτά αναφέρονται σε υποθέσεις (δηλώσεις ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου) που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή θα εκδοθούν σύμφωνα και μέσα στην προθεσμία ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού.
Ετσι, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις αυτές πρόστιμα που πρέπει να επιβληθούν ή έχουν ήδη επιβληθεί, με πράξεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, για εκπρόθεσμες αρχικές προσωρινές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (22 Μαρτίου 1994) ανεξάρτητα του χρόνου που αφορούν αυτές.
_ Δηλώσεις η υποβολή των οποίων δεν συνεπάγεται την καταβολή φόρου ή τέλους βάση ισχυουσών διατάξεων όπως της παραγράφου 5 περιπτώσεις β και δ, κ.λπ. του άρθρου 29 του ν. 1642/1986.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή:
α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις, φύλλα ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας.
γ) Στις δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. Αν δηλαδή στη δήλωση υπάρχει επιφύλαξη, δεν μπορεί να υπαχθεί στην ανωτέρω ρύθμιση.
δ) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων της περίπτωσης α) (φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον γι'
αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992, ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.
(Οσον αφορά τη φορολογία Φ.Π.Α. βλέπετε ανωτέρω στην παράγραφο 2).

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο τρόπος καταβολής των οφειλομένων με βάση τις υποβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.
Ειδικότερα τα ποσά αυτά καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των επομένων συνεχών μηνών.
Για τις οφειλές δηλαδή που θα βεβαιωθούν το μήνα Απρίλιο του 1994 η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαίου 1994 δηλαδή μέχρι τις 31 του μήνα αυτού.
Το ποσό πάντως κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. συνολικά για όλα τα οικονομικά έτη κατά φορολογικό αντικείμενο.
Εννοείται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν κα καταβάλλουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης με έκπτωση βεβαίως 10% στην περίπτωση που προβλέπεται έκπτωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

5. Με την παράγραφο 5, προβλέπεται ότι όσοι εξοφλούν μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου τέλους ή εισφοράς, με εξαίρεση τους παρακρατούμενους φόρους και το φόρο προστιθέμενης αξίας έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%).

6. Με την παράγραφο 6, ορίζεται ότι, για τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που περιλαμβάνονται στις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος υποβαλλόμενες δηλώσεις δεν εφαρμόζεται η αυτοτελής φορολόγηση της παραγράφου 2 του άρθρου 73α του ν.δ. 3323/55, προκειμένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 1994 έως 22 Απριλίου 1994.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης