Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Επίδομα ισολογισμού

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρθρα
Επίδομα ισολογισμού


Αρθρα Επίδομα ισολογισμού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γενικά .

Τι είναι το επίδομα ισολογισμού και ποιοί το δικαιούνται ;

Κατά την ισχύουσα διαιτητική απόφαση (184/1984 ΔΔΔΔ Αθηνών), το επίδομα ισολογισμού είναι ίσο με ποσοστό % επί του βασικού μηνιαίου μισθού προσαυξημένο με τα επιδόματα γάμου, τέκνων και επιστημονικό.

Επίδομα ισολογισμού δικαιούνται:

α. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν (στο Κεντρικό και τα υποκαταστήματά του) σύνολο λογιστών και βοηθών λογιστών πάνω από πέντε (5) άτομα, το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται σε όλους τους λογιστές και βοηθούς λογιστές, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση του ισολογισμού και

β. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν (στο κεντρικό και τα υποκαταστήματά τους) σύνολο λογιστών και βοηθών λογιστών μέχρι πέντε (5) λογιστές και βοηθούς λογιστές, το επίδομα ισολογισμού χορηγείται μόνο σε όσους από αυτούς ασχολήθηκαν «ευθέως και αμέσως» με τη σύνταξη του ισολογισμού, δηλαδή σε όσους ασχολήθηκαν με καταχωρήσεις σε καταστάσεις ή σε βιβλία απογραφών, στη διατύπωση των πράξεων ισολογισμού κ.λπ.

Το επίδομα ισολογισμού υπολογίζεται σε κλιμάκια των βασικών μηνιαίων μισθών και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Κατά τις απόψεις του Υπουργείου Εργασίας (έγγρ. 23153/8.1.86) το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο θεωρείται μέρος των τακτικών αποδοχών.


Ποσοστό επιδόματος Ισολογισμού.

Επίδομα ισολογισμού προβλεπόμενο από την ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση
 
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα (1) μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού, επίδομα ισολογισμού, ίσο :
 
- με ποσοστό 50% αρχικά,
- με ποσοστό 60% από 1.1.1999 (ΣΣΕ 7.6.1999),
- με ποσοστό 68% από 1.1.2003 (ΣΣΕ 3.7.2003),
- με ποσοστό 70% από 1.1.2004 (ΣΣΕ 26.7.2004),
- με ποσοστό 73% από 1.1.2005 (ΣΣΕ 25.7.2005),
- με ποσοστό 75% από 1.1.2006 και εφεξής (ΔΑ 50/2006), υπολογιζόμενο στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.Ασφαλιστικές Κρατήσεις Επιδόματος Ισολογισμού - ΑΠΔ


To επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και στους βοηθούς αυτών θεωρείται ότι δίδεται για ολόκληρο το διάστημα που αφορά ο ισολογισμός και συνεπώς οι εισφορές που αναλογούν σε αυτό υπολογίζονται όπως στην χορήγηση ετησίου πριμ, δηλαδή με επιμερισμό (Εγγρ.Ι.Κ.Α. 202629/77, Α.Π. 627/80, Α.Π.2/81).
Ο επιμερισμός γίνεται για να αποφευχθεί η καταβολή εισφορών πέρα από την ανώτατη ασφαλιστική κλάση, δηλαδή το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές.


Από το βιβλίο του Σπ.Νιάρχου, πρώην Επιθεωρητή Ι.Κ.Α., "Οδηγός εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος Ασφάλισης Ι.Κ.Α." σελ.535-537:

Εάν το πεδίο 36 (τύπος αποδοχών) συμπληρωθεί με την ένδειξη 06 που υποδηλώνει ότι ο μισθωτός κατά τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, εκτός από τις τακτικές αποδοχές (01), έλαβε και Επίδομα Ισολογισμού βάσει των ορίων και των προϋποθέσεων που ορίζει η οικεία Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οπότε το μεν πεδίο 34 "ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" θα συμπληρωθεί με την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους ή της χρήσης του τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορά ο ισολογισμός, το δε πεδίο 35 "ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ", με την ημερομηνία λήξης της χρήσης του προηγούμενου ή τρέχοντος οικονομικού έτους .

Οι αποδοχές του Επιδόματος Ισολογισμού  αφορούν ολόκληρη τη χρήση όταν η χρήση περιλαμβάνει και τους 12 μήνες ή μερικούς μήνες του τρέχοντος έτους, π.χ. 5 μήνες και όχι το μήνα που καταβάλλονται και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιμερισθούν στις μισθολογικές περιόδους που αφορούν.

Συνυπολογισμός του επιδόματος Ισολογισμού και του επιδόματος παραγωγής (πριμ) στα επιδόματα εορτών.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμών 19040/1981 ΚΥΑ, τα επιδόματα εορτών υπολογίζονται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού, στην έννοια του οποίου εμπίπτουν όχι μόνο ο μηνιαίος μισθός ή το ημερομίσθιο, άλλα και κάθε άλλη παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Συνεπώς από τη στιγμή που το επίδομα ισολογισμού, καθώς και το επίδομα παραγωγής (πριμ) δεν χορηγούνται έκτακτα ή με βάση κάποια ιδιαίτερη επίδοση του μισθωτού, αποτελούν μέρος των τακτικών αποδοχών και επομένως πρέπει να συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό του ποσού των επιδομάτων εορτών. Το στοιχείο όμως αυτό της εφάπαξ καταβολής ετησίως του ποσού των επιδομάτων ισολογισμού και πριμ δημιουργεί τεχνικό πρόβλημα υπολογισμού και επιμερισμού αυτών στο κάθε ένα επίδομα εορτών. Για τη λύση του΄προβλήματος αυτού έχει εκδοθεί το10662/14.2.1997 έγγραφο του Υπ. Εργασίας προτείνονται τα εξής: Στην περίπτωση που τα επιδόματα πριμ και ισολογισμού καταβάλλονται στο μισθωτό κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 ως 30/4 ενός έτους, ο επιμερισμός τους να γίνεται με τη διαίρεση του ποσού των επιδομάτων με τον αριθμό 4 και την προσθήκη του προκύπτοντας ποσού στις μικτές αποδοχές του μισθωτού για το συνολικό προσδιορισμό του επιδόματος Πάσχα με τη γνωστή διαδικασία. Στην περίπτωση που τα επιδόματα πριμ και ισολογισμού καταβάλλονται στο μισθωτό κατά το χρονικό διάστημα 1/5 ως 31/12 ενός έτους, ο επιμερισμός τους να γίνεται με τη διαίρεση του ποσού που αφορά τα ως άνω επιδόματα με τον αριθμό 8 και την προσθήκη του προκύπτοντας ποσού στις μικτές αποδοχές για το συνολικό προσδιορισμό του επιδόματος Χριστουγέννων.
Το στοιχείο όμως αυτό της εφάπαξ καταβολής ετησίως του ποσού των επιδομάτων ισολογισμού και πριμ δημιουργεί τεχνικό πρόβλημα υπολογισμού και επιμερισμού αυτών στο κάθε ένα επίδομα εορτών. Για τη λύση του΄προβλήματος αυτού έχει εκδοθεί το10662/14.2.1997 έγγραφο του Υπ. Εργασίας προτείνονται τα εξής: Στην περίπτωση που τα επιδόματα πριμ και ισολογισμού καταβάλλονται στο μισθωτό κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 ως 30/4 ενός έτους, ο επιμερισμός τους να γίνεται με τη διαίρεση του ποσού των επιδομάτων με τον αριθμό 4 και την προσθήκη του προκύπτοντας ποσού στις μικτές αποδοχές του μισθωτού για το συνολικό προσδιορισμό του επιδόματος Πάσχα με τη γνωστή διαδικασία. Στην περίπτωση που τα επιδόματα πριμ και ισολογισμού καταβάλλονται στο μισθωτό κατά το χρονικό διάστημα 1/5 ως 31/12 ενός έτους, ο επιμερισμός τους να γίνεται με τη διαίρεση του ποσού που αφορά τα ως άνω επιδόματα με τον αριθμό 8 και την προσθήκη του προκύπτοντας ποσού στις μικτές αποδοχές για το συνολικό προσδιορισμό του επιδόματος Χριστουγέννων.

Παράδειγμα

Μισθωτός με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2.000,00 ευρώ έλαβε μέσα στο 1ο τετράμηνο του έτους, επίδομα παραγωγής ύψους 3.000,00 ευρώ, καθώς και επίδομα ισολογισμού 1000,00 ευρώ, Ζητείται να υπολογιστεί το επίδομα Πάσχα που θα λάβει αν ληφθεί ως δεδομένο οτι απασχολήθηκε ανελλιπώς κατά το χρονικό διάστημα 1/1 ως 30/4.

Διαιρείται το ποσό των επιδομάτων παραγωγής και ισολογισμού, συνολικού ύψους4000,00 ευρώ δια 4 και το προκύπτουν ποσό των 1000,00 ευρώ προστίθεται στις μικτές μηνιαίες αποδοχές για το συνολικό προσδιορισμό του επιδόματος Πάσχα: 3000 / 2 Χ 1,04166=1.562,49

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης