Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Ερωτήσεις και απαντήσεις Σχετικά με την Περαίωση Νόμου 3296/2004

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρθρα
Ερωτήσεις και απαντήσεις Σχετικά με την Περαίωση Νόμου 3296/2004


Αρθρα Ερωτήσεις και απαντήσεις Σχετικά με την Περαίωση Νόμου 3296/2004

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Επιμέλεια ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ερώτηση:

Τι ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για τις χρήσεις 2003 και 2004 αφορούν υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13- 17 ν.3296/2004 και μάλιστα για δραστηριότητα εμπορική από έλεγχο που έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου περαίωσης με τις πιο πάνω διατάξεις;Πρόκειται για επιχείρηση που έχει και δραστηριότητες μη εμπίπτουσες στις σχετικές διατάξεις (τεχνικά έργα).Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1115399/1982/ΔΕ-Α/1.12.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Εφόσον οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για τις χρήσεις 2003 και 2004 αφορούν υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13- 17 ν.3296/2004 και μάλιστα για δραστηριότητα εμπορική από έλεγχο που έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου περαίωσης με τις πιο πάνω διατάξεις και εφόσον επιπλέον δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης από την περαίωση και πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής, τότε δεν πρέπει να επιβληθούν σχετικά πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές, λόγω της ήδη επελθούσας περαίωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Σε περίπτωση όμως που οι παραπάνω παραβάσεις προέκυψαν από συμπληρωματικά στοιχεία, κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 ή αφορούν τη μη υπαγόμενη στις ανωτέρω διατάξεις του ν.3296/2004 δραστηριότητα της επιχείρησης τότε ορθά καταλογίζονται παραβάσεις και επιβάλονται τα σχετικά πρόστιμα.Ερώτηση:

Επιχείρηση έχει ήδη περαιώσει τις χρήσεις 2003 και 2004 με τις διατάξεις των άρθρων 13 – 17 του ν.3296/2004 και ερωτάται αν για τις χρήσεις αυτές πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα για διαπιστωθείσες παραβάσεις Κ.Β.Σ κατόπιν σχετικού ελέγχου της εν λόγω επιχείρησης από την ΥΠΕΕ που έγινε μετά την περαίωση.

Ανάλογο ερώτημα τίθεται και για τις προηγούμενες χρήσεις 2000, 2001 και 2002 για τις οποίες είχαν ήδη υποβληθεί δηλώσεις συνάφειας του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2753/1999.Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1062631/2336/ΔΕ-Α/4.7.2006) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζεται ότι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στη συγκεκριμένη διαδικασία περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14, δεν ελέγχονται και με την υποβολή τους θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, για τα εισοδήματα και τα ποσά αυτά, εφόσον δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη, καθώς και τυχόν διαφοπρές εκροών στο Φ.Π.Α, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου.

Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του νόμου 3296/2004 οι διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και 3 του άρθρου 49 του ν.2859/2000 περί έκδοσης και κοινοποίησης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων ισχύουν ανάλογα και για τις περαιούμενες κατά τα άρθρα 13 έως και 16 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών.

Τα ίδια ορίζεται ότι ισχύουν και σε περίπτωση που υπάρχουν ανέλεγκτα δελτία πληροφοριών ή οποιαδήποτε επιβαρυντικά στοιχεία κατά το χρόνο που επέρχεται η περαίωση των πιο πάνω δηλώσεων.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5, περ.η΄ του ν.2523/1997, κατ΄εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο Κ.Β.Σ όταν πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στο Φ.Π.Α ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ.2 του ν.2238/1994 και 49 παρ.3 του ν.2859/2000.

Οι ως άνω παραβάσεις στηρίχθηκαν σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης οχήματος μεταξύ της υπόψη επιχείρησης και τρίτης επιχείρησης, βάσει του οποίου συμφωνητικού προέκυψαν διαφορές επί επισήμων παραστατικών εξόδων (τιμολογίων) που είχαν ληφθεί από την εν λόγω επιχείρηση και είχαν καταχωρηθεί στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία.

Με βάση τα παραπάνω ορθά επιβλήθηκαν τα πρόστιμα για τις χρήσεις 2003 και 2004 καθόσον από τα υφιστάμενα δεδομένα προκύπτει ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής των πιο πάνω αναφερομένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 περί έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων.

Επίσης ορθά επιβλήθηκαν τα οικεία πρόστιμα και για τις χρήσεις 2000,2001 και 2002 για τις οποίες είχαν υποβληθεί δηλώσεις συνάφειας άρθρου 6 παρ.2 του ν.2753/1999 καθότι παρά την υποβολή των δηλώσεων αυτών, δεν αποκλείετο εκ του νόμου η δυνατότητα διενέργειας του σχετικού ελέγχου της ΥΠΕΕ και ο βάσει αυτού περαιτέρω καταλογισμός των υπόψη παραβάσεων και η επιβολή των οικείων προστίμων.Ερώτηση:

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνονται προς έκπτωση ποσά ασφαλιστικών εισφορών της παρ.1.βΆ του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 και διενέργειας νέας εκκαθάρισης, σε περίπτωση που ήδη έχει προηγηθεί περαίωση της αρχικής δήλωσης κατά τα άρθρα 13 – 17 του Ν.3296/2004 ;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1106004/1995/ΔΕ-Α/25.10.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.3296/2004 ορίζεται ότι από τη διαδικασία περαίωσης με βάση τα άρθρα 13 – 17 του νόμου αυτού, εξαιρούνται μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών για τα βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεδομένα.

Περαιτέρω με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/24.5.2005 διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι εξαίρεση από την περαίωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση γενικώς (με την επιφύλαξη της περ.1 της ίδιας εγκυκλίου) που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται εκπρόθεσμες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α, με τις οποίες συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι ήδη υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις ως προς τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους ή της έκτασης των μεταβολών επι των δεδομένων αυτών.

Επι πλέον , όπως έχει διευκρινισθεί και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/22.5.2005, λοιπά πάσης φύσεως εισοδήματα ή ποσά Φ.Π.Α ή επι μέρους θέματα και αντικείμενα γενικώς των φορολογιών εισοδήματος και Φ.Π.Α που δεν αφορούν και δεν σχετίζονται με αυτή καθ΄αυτήν την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος, δεν αποτελούν αντικείμενο της περαίωσης, αλλά συνεχίζουν να υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.

Συνεπώς, τα θέματα των εκπιπτόμενων από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου δαπανών του άρθρου 8 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και οι ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 1.β΄του ιδίου άρθρου, δεν αποτελούν αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω περαίωσης , καθόσον δεν αφορούν και δεν σχετίζονται με την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνονται προς έκπτωση ποσά ασφαλιστικών εισφορών της παρ. 1.β΄του άρθρου 8 του ν.2238/1994 και η διενέργεια νέας εκκαθάρισης, για χρήσεις που οι οικείες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς και οι δηλώσεις Φ.Π.Α έχουν ήδη περαιωθεί στο πλαίσιο των άρθρων 13 – 17 του ν. 3296/2004, δεδομένου ότι τα θέματα των δαπανών γενικώς του ως άνω άρθρου 8 του ν.2238/1994 δεν αποτελούν αντικείμενο της περαίωσης, αλλά παραμένουν εκκρεμή και συνεχίζουν να υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή,η ήδη επελθούσα περαίωση ως προς τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος δεν θίγεται ούτε ανατρέπεται.

Σημειώνεται ότι για τη υποβολή των πιο πάνω συγκεκριμένων εκπροθέσμων συμπληρωματικών δηλώσεων, δεν επιβάλλεται πρόστιμο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (σχετική εγκύκλιος η ΠΟΛ.1279/31.12.1999).Ερώτηση:

Υπάγεται ή όχι στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν.3296/2004 συγκεκριμένη επιχείρηση, δεδομένου ότι για τη χρήση 2004 υποβλήθηκε εκπρόθεσμη συμπληρωματική-τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α με την οποία μεταβλήθηκε το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο από την προηγούμενη χρήση;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1065971/1239/ΔΕ-Α5.7.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση:

Η μεταβολή με βάση τη δήλωση αυτή σε σχέση με την αρχική δήλωση αφορά το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο από την προηγούμενη χρήση και όχι τα βάσει βιβλίων και στοιχείων δεδομένα της κρινόμενης χρήσης 2004.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω, η υποβολή της εκπρόθεσμης συμπληρωματικής – τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης της χρήσης 2004 από τη διαδικασία περαίωσης κατά τα άρθρα 13 – 17 του ν.3296/2004 εφόσον βεβαίως δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι εξαίρεσης, η δήλωση όμως αυτή καθώς και η αντίστοιχη αρχικώς υποβληθείσα, παραμένους εκκρεμείς ως προς το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α και συνεχίζουν να υπόκεινται σε έλεγχο ως προς το μέρος αυτό.Ερώτηση:

Τι ισχύει στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού φορολογικού ελέγχου;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1083476/2090/ΔΕ-Α/14.11.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι από την διαδικασία περαίωσης με βάση τα άρθρα 13 – 17 του ίδιου νόμου εξαιρούνται μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτικού φορολογικού ελέγχου.

Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/22.2.2005 (άρθρο 14 παρ.3.στ΄) διευκρινίσθηκε ότι ειδικά για τις χρήσεις που έληξαν από 1/1/2003 και εφεξής για τις οποίες είχαν ενδεχομένως ήδη εκδοθεί μέχρι το χρόνο έκδοσης της εγκυκλίου αυτής (22-2-2005) εντολές τακτικού ελέγχου, οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία περαίωσης, εφόσον δεν έχει γίνει θεώρηση από τον έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων.

Διευκρινίσθηκε επίσης ότι σε περιπτώσεις έκδοσης εντολών τακτικού έλέγχου διαχειριστικών περιόδων που έληξαν από 1/1/2003 έως και 30/12/2004 είναι σκόπιμο, ειδικά για διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 2-6-2005, να παρέχεται πριν την έναρξη του ελέγχου προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης σχετικής προς τούτο έγγραφης πρόσκλησης, προκειμένου, εφόσον οι ανωτέρω επιτηδευματίες το επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις ή ειδικά σημειώματα περαίωσης Φ.Π.Α για την περαίωση των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α καθώς και των δηλώσεων λοιπών φορολογιών που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία περαίωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία εκδόθηκε εντολή στις 7-4-2005 έπρεπε να ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία της έγγραφης πρόσκλησης και όχι της προφορικής ενημέρωσης από τον ελεγκτή στις 8-4-2005 ημέρα κατά την οποία θεωρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία. Ο φορολογούμενος υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση στις 11-5-2005, δήλωση η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή και είναι ευνόητο ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων δεν μπορεί να καταστήσει ανενεργό την δοθείσα στους φορολογούμενους δυνατότητα. Εξάλου η εντολή ελέγχου εκδόθηκε στις 7-4-2005 και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή στην υπόθεση αυτή οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου ΠΟΛ.1027/22.2.2005.Ερώτηση:

Δύναται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α που έχουν ήδη περαιωθεί ορθά κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004 να ανακληθούν ;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1108991/2034/Α0012/23.12.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 14 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι από τη διαδικασία περαίωσης με βάση τα άρθρα 13 και 17 του ίδιου νόμου εξαιρούνται μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών για τα βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεδομένα (ΠΟΛ.1027/22.2.2005).

Περαιτέρω με την εγκύκλιο Πολ. 1082/2005 διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι εξαίρεση από την περαίωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση γενικώς (με την επιφύλαξη της περ.1 της ίδιας εγκυκλίου) που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται εκπρόθεσμες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α, με τις οποίες συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι ήδη υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις ως προς τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους ή της έκτασης των μεταβολών επι των δεδομένων αυτών.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο.Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης,να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν.Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

Με βάση τα παραπάνω,προκύπτει ότι για τη χρήση που οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α που έχουν ήδη περαιωθεί ορθά κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής – ανακλητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση.

Επίσης σε περίπτωση αποδοχής της περαίωσης βάσει του νόμου αυτού, με τον οποίο προβλέπεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις με σκοπό την (χωρίς έλεγχο) περαίωσή τους, ο οποίος στηρίζεται στα δεδομένα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ και την κατηγορία εισοδήματος που δηλώνεται στις χρήσεις αυτές από τον ίδιο το φορολογούμενο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και επομένως δεν μπορεί να επικαλεστεί λόγους συγγνωστής πλάνης για ανάκληση – τροποποίηση των ήδη δηλωθέντων.Ερώτηση:

Πότε υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1062631/2336/ΔΕ-Α/4-7-2006) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994, φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν α)από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογούμενου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου ή β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή.Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάσει τα πιο πάνω στοιχεία.

Ανάλογες με τις παραπάνω διατάξεις είναι και οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του ν.2859/2000 (κώδικας Φ.Π.Α).

Κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων επιτρέπεται η έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ακόμη και μετά την οριστικοποίηση του αρχικού φύλλου ελέγχου όταν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιέρχονται στον οικονομικό έφορο με οποιοδήποτε τρόπο, αποδεικνύεται ότι το εισόδημα του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερο από εκείνο που περιλήφθηκε στο αρχικό φύλλο ελέγχου.

Τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται κατά τη κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων τόσο η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρούσε ο φορολογούμενος, όσο και η απόκρυψη απ΄αυτόν εισοδημάτων , με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν είχε ούτε μπορούσε δικαιολογημένα, να έχει υπόψη του ο οικονομικός έφορος ώστε να τα εκτιμήσει κατά την αρχική φορολογική εγγραφή ή τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Ειδικότερα δε επί εικονικών τιμολογίων συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία αυτά που περιέρχονται στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής (έκθεση άλλης Δ.Ο.Υ ή στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων ή και άλλα έγγραφα) όταν από αυτά αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων και στοιχείων που ήταν μεν στη διάθεση του οικονομικού εφόρου πλην όμως δεν είχε εγερθεί υπόνοια για την εικονικότητά τους κατά τη συμβιβαστική επίλυση ούτε ήταν δυνατή χωρίς τις σχετικές διασταυρώσεις η ανακάλυψη της εικονικότητας (γνωμ. Ν.Σ.Κ 102/2001, 327/2004, σχετ.εγκύκλ. ΠΟΛ.1100/10.4.2001, ΠΟΛ.1125/25.11.2004).

Όπως διευκρινίσθηκε με την 1068824/5195/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1093/1.9.2004 ερμηνευτική εγκύκλιο, σε περίπτωση που μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος με βάση τις διατάξεις του ν.3259/2004 περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ νέα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994, εκδίδεται σύμφωνα με αυτά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Περαιτέρω σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 οι διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και 3 του άρθρου 49 του ν.2859/2000 έχουν εφαρμογή και για τις περαιούμενες κατά τα άρθρα 13 έως και 16 του ν.3296/2004 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,Φ.Π.Α και λοιπών φορολογιών.

Επισημαίνεται δε , ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της άνω παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.3296/2004, τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και σε περιπτώσεις ύπαρξης ανέλεγκτων δελτίων πληροφοριών ή λοιπών εν γένει επιβαρυντικών στοιχείων κατά τον χρόνο της περαίωσης.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω , τα αναφερόμενα στην καταγγελία που υποβλήθηκε, μπορεί να θεωρηθούν συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 68 παρ.2 του ν.2238/1994 και του άρθρου 49 παρ.3 του ν.2859/2000 βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθούν συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις κατά τα ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω.Ερώτηση:

Ανάπηρος εκμεταλλευτής περιπτέρου του οποίου το εισόδημα είναι απαλλασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 δήλωσε , με την υποβολή της αρχικής δήλωσης, το εισόδημα αυτό στον κωδικό 659 του Ε1.

Περαιτέρω και εφόσον δεν συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης κατά το άρθρο 14 του ν.3296/2004 υπήχθει στη διαδικασία περαίωσης του νόμου αυτού. Ωστόσο παρότι έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1027/22.2.2005 ότι για επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, δεν αναζητούνται διαφορές στη φορολογία αυτή, ο φορολογούμενος εκ λάθους συμπλήρωσε τους κωδικούς 401-425 της δήλωσης Ε1 με συνέπεια να προκύψουν διαφορές φόρου για καταβολή. Μπορεί να επανέλθει με συμπληρωματική δήλωση της αρχικής του δήλωσης ;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1108991/2034/Α0012/23.12.2005) δίνει την πιο κάτω απάντηση ;

Ναι μπορεί καθότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο από τις γενικές διατάξεις (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.2238/1994) όσο και από την ρύθμιση του ν.3296/2004 (ΠΟΛ.1027/22.5.2005).

Ερώτηση:

Έχει περαιωθεί χρήση κατά την οποία η αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι ανακριβής καθότι υπάρχει λανθασμένη απογραφή λήξης στο έντυπο Ε3;

Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1018783/2357/ΔΕ-Α/22-2-2006) δίνει την πιο κάτω απάντηση:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.3296/2004 ορίζεται ότι από τη διαδικασία περαίωσης με βάση τα άρθρα 13 – 17 του νόμου αυτού, εξαιρούνται μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών για τα βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεδομένα (σχετ. ΠΟΛ.1027/22.2.2005).

Περαιτέρω με την εγκύκλιο Πολ. 1082/2005 διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι εξαίρεση από την περαίωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση γενικώς (με την επιφύλαξη της περ.1 της ίδιας εγκυκλίου) που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται εκπρόθεσμες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α, με τις οποίες συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι ήδη υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις ως προς τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους ή της έκτασης των μεταβολών επι των δεδομένων αυτών.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης,να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν.Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

Η αρχικώς υποβληθείσα εντός των προβλεπομένων προθεσμιών αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι ανακριβής καθόσον η καταχωρημένη στο έντυπο Ε3 απογραφή λήξης είναι λανθασμένη βάσει των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων.

Συνεπώς η συγκεκριμένη χρήση εξαιρείται από την περαίωση και συνεχίζει να παραμένει εκκρεμής υποκείμενη σε έλεγχο.Ερώτηση:

Έχει περαιωθεί χρήση κατά την οποία η αρχική εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α είναι ανακριβής καθότι δεν έχει καταχωρηθεί αγορά φορτηγού αυτοκινήτου;Απάντηση:

Το Υπουργείο Οικονομικών (1018783/2357/ΔΕ-Α/22-2-2006) δίνει την πιο κάτω απάντηση:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.3296/2004 ορίζεται ότι από τη διαδικασία περαίωσης με βάση τα άρθρα 13 – 17 του νόμου αυτού, εξαιρούνται μεταξύ άλλων και οι δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών για τα βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεδομένα (σχετ. ΠΟΛ.1027/22.5.2005).

Περαιτέρω με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/24.5.2005 διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι εξαίρεση από την περαίωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση γενικώς (με την επιφύλαξη της περ.1 της ίδιας εγκυκλίου) που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται εκπρόθεσμες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α, με τις οποίες συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι ήδη υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις ως προς τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους ή της έκτασης των μεταβολών επι των δεδομένων αυτών.

Η αρχικώς υποβληθείσα εντός των προβλεπομένων προθεσμιών αρχική εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α είναι ανακριβής βάσει των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων, αφού δεν συμπεριελήφθηκε σε αυτήν η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου.

Συνεπώς η συγκεκριμένη χρήση εξαιρείται από την περαίωση και συνεχίζει να παραμένει εκκρεμής υποκείμενη σε έλεγχο.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε

EUROCOM ACCOUNTANTS O.E

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΤΗΛ.2108086593 Κιν.6974109395

Α.Φ.Μ 998695300 Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης