Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1069/15.3.1994 Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-1994 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1069/15.3.1994
Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών


Αθήνα 15 Μαρτίου 1994
Αρ. Πρωτ 1029946/2353-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄

ΠΟΛ 1069

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών.

1029946/2353-20/0016/ΠΟΛ.1069/15.3.1994

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της τροπολογίας - προσθήκης με κεφάλαιο "Φορολογικές διευκολύνσεις" στο σχέδιο νόμου "Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος συστήματος παρακολουθήσεως συναλλαγών επί των τίτλων
με Λογιστική Μορφή (άυλοι τίτλοι) και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε και ήδη ψηφίστηκε κατ' άρθρο από τη Βουλή, γίνεται γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο καθώς και ρυθμίσεις χρεών ειδικών κατηγοριών οφειλετών.
Οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 ισχύουν από 4 Μαρτίου 1994.
Επισημαίνεται ότι τα άρθρα αυτά σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την αριθμ.1026422/2136-20/0016/4-3-94 ΠΟΛ.1065 εγκύκλιο, αριθμημένα ως 3 και 4. Τα άρθρα αυτά, τα οποία σας κοινοποιούμε με την παρούσα έχουν συμπληρωθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή.

Α. Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 13 του άρθρου 15 γίνεται γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.

1. Χρέη που ρυθμίζονται
Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις ΔΟΥ ή τα Τελωνεία καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993.

2. Χρέη που δεν ρυθμίζονται
Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, καθώς και τα χρέη από συμβάσεις (όπως π.χ. μισθώματα του Δημοσίου από λατομεία, ιχθυοτροφεία, δάνεια πιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.). Αντίθετα, ρυθμίζονται τα χρέη που προέρχονται από δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ.
Δεν ρυθμίζονται τα χρέη, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι βεβαιωμένα στα Γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων των ΔΟΥ.
Επίσης, δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές τα χρέη που δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα, καθώς και τα χρέη που γίνονται ληξιπρόθεσμα από 1.1.94 και μετά.

3. Αριθμός δόσεων, ημερομηνία πληρωμής τους και χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων
Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις, κατά ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν σ' αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών,
περιοριζομένου αναλόγως του αριθμού των δόσεων.
Η αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών που υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.93 πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από 4 Μαρτίου 1994 μέχρι και 18 Απριλίου 1994. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 28 Απριλίου 1994 (τελευταία εργάσιμη ημέρα Απριλίου) και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

4. Εκπτωση επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
α. Οι οφειλέτες που θα εξοφλήσουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέχρι 28 Απριλίου 1994, δικαιούνται έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν την ημερομηνία αυτή στην οφειλή τους. Αν η εξόφληση γίνει μέχρι 31 Μαρτίου 1994 η ως άνω έκπτωση υπολογίζεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι για να τύχει ο οφειλέτης της παραπάνω έκπτωσης του 50% θα πρέπει να έχει ρυθμίσει όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.93 οφειλές του, με εξαίρεση μόνο αυτές για τις οποίες έχει χορηγηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολή είσπραξής τους (όχι αναστολή εκτέλεσης κατόπιν ανακοπής κατ' άρθρο 73 του ΚΕΔΕ).

β. Αν ο οφειλέτης είναι συνεπής στην καταβολή των δόσεων της ρύθμισης και επιθυμεί να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο υπόλοιπο κατά την ημερομηνία πληρωμής κάποιας δόσης της ρύθμισης και μέχρι την ενδέκατη δόση, δικαιούται έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο υπόλοιπο που καταβάλλεται για την εξόφληση της οφειλής. Η έκπτωση αυτή μειώνεται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ανά δόση και μέχρι την ενδέκατη δόση κατά την οποία ο οφειλέτης δικαιούται έκπτωση των προσαυξήσεων αυτών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Η κλίμακα που διαμορφώνεται για τη χορήγηση της έκπτωσης
αυτής είναι η ακόλουθη:

1η Δόση 50%
2η Δόση 46%
3η Δόση 42%
4η Δόση 38%
5η Δόση 34%
6η Δόση 30%
7η Δόση 26%
8η Δόση 22%
9η Δόση 18%
10η Δόση 14%
11η Δόση 10%
12η Δόση μηδέν

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται και στην περίπτωση που οι δόσεις της ρύθμισης, λόγω του ύψους της οφειλής είναι λιγότερες από 24, έστω και μία (1) ή δύο (2) δόσεις, αρκεί ο οφειλέτης να εξοφλεί όλη την οφειλή του.

γ. Αν ο οφειλέτης πληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις δόσεις της ρύθμισης και εφόσον οι δόσεις αυτές είναι από δώδεκα και άνω, δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσης καταβολής που αναλογούν στην τελευταία δόση της ρύθμισης. Επισημαίνεται ότι το ποσό της απαλλαγής των προσαυξήσεων της τελευταίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το ποσό της απαλλαγής που δικαιούται ο οφειλέτης εάν είχε καταβάλλει ολόκληρο το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της ενδέκατης δόσης. Την παραπάνω απαλλαγή δεν δικαιούται ο οφειλέτης που θα καταβάλει εκπρόθεσμα έστω και μία δόση της ρύθμισης. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται, με την πρώτη εκπρόθεσμη καταβολή δόσης, σχετική σημείωση επί του δελτίου χρεών (για τις μη μηχανογραφημένες ΔΟΥ) ή στο σημείο των παρατηρήσεων της μερίδας του οφειλέτη (για μηχανογραφημένες ΔΟΥ), ότι δεν θα χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή.

5. Λοιπά ευεργετήματα ρύθμισης
Οι οφειλέτες που θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και θα είναι συνεπείς σ' αυτές, έχουν, εκτός από το δικαίωμα της έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναφέρθηκε πιο πάνω και τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α. Την απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μέχρι την εξόφληση της οφειλής.
β. Τη μη λήψη σε βάρους τους των παρακάτω μέτρων, εφόσον δεν έχουν άλλες μη ρυθμιζόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
αα) Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25, ν. 1882/1990).
ββ) Της προσωπικής κράτησης (άρθρο 46, ν. 2065/1992).
γγ) Του κλεισίματος των καταστημάτων ή επιχειρήσεων (άρθρο 7, ν.2120/1993).
δδ) Της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (ν. 395/1976 και άρθρο 27 ν. 1882/1990).
γ. Σε περίπτωση που ήδη έχουν ληφθεί τα παραπάνω μέτρα, αυτά αναστέλλονται.
Ειδικά το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αναστέλλεται με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ προς το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
δ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.
Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί "στα χέρια τρίτων" ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται στις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές μη ρυθμισμένες.
Επίσης, η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο να λάβει εξασφαλιστικά μέτρα για τα χρέη που έχουν ρυθμιστεί.

ε. Θεωρούνται τα φορολογικά στοιχεία και βιβλία του οφειλέτη.

στ. Χορηγείται στο συνεπή στη ρύθμιση οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Ειδικά όμως για το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω.

6. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας
α. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση, του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για οποιαδήποτε χρήση.
Δεν χορηγείται όμως το αποδεικτικό αυτό εάν καθυστερεί η πληρωμή οποιασδήποτε δόσης και μέχρι αυτή να πληρωθεί.
β. Ειδικά από την έναρξη της ρύθμισης (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης) μπορεί να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητος μόνο εφόσον καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στις τρεις πρώτες δόσεις της ρύθμισης. Αν όμως το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων δανείων ή μεταβίβαση ακινήτων, το αποδεικτικό αυτό χορηγείται, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό της καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στις τρεις πρώτες δόσεις αλλά με την προϋπόθεση ότι όλο το εισπραττόμενο ποσό ή τίμημα θα
παρακρατηθεί και θα αποδοθεί για την εξόφληση ισόποσων ρυθμισθέντων οφειλών. Με την ίδια διαδικασία και για τις ίδιες χρήσεις επιτρέπεται η χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του προηγούμενου εδαφίου όταν δεν έχει πληρωθεί μία ο ποιαδήποτε δόση της ρύθμισης. Τα ποσά όμως που παρακρατούνται από τις αιτίες αυτές πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της δεύτερης οφειλόμενης δόσης, διαφορετικά ο οφειλέτης έχει τις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης πληρωμής δόσης ή δόσεων της ρύθμισης.
Εάν π.χ. χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων στις 29-3-94 με την παραπάνω διαδικασία της ολικής παρακράτησης του τιμήματος, το ποσό αυτό πρέπει να έχει αποδοθεί στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήψης πληρωμής της δεύτερης δόσης της ρύθμισης (ήτοι 31-5-94), διαφορετικά ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης. Εάν το ποσό καλύπτει όλες τις δόσεις της ρύθμισης και αποδοθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης δικαιούται και του σχετικού ποσοστού
έκπτωσης επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Σημειώνεται ότι με τη διάταξη αυτή δεν θίγεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 82 ν.δ. 118/73 που απαιτεί την απόδοση του τιμήματος από το συμβολαιογράφο εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης του κληρονομιαίου ακινήτου.

γ. Επισημαίνεται ότι όλα τα αποδεικτικά ενημερότητας που θα εκδίδονται με βάση την παρούσα ρύθμιση θα έχουν ισχύ για ένα μήνα από την ημέρα έκδοσής τους, ανεξάρτητα της χρήσης για την οποία εκδίδονται.

7. Απώλεια ρύθμισης - Συνέπειες
Ο οφειλέτης που θα καθυστερήσει να καταβάλει δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις έχει ως συνέπεια:
α. Την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.
β. Τη συνέχιση των μέτρων είσπραξης που είχαν ανασταλεί.
γ. Τη συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων που είχε ανασταλεί.
δ. Την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο υπόλοιπο αυτό κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και τη λήψη σε βάρος του όλων των μέτρων είσπραξης.
ε. Τη λήξη της αναστολής απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

8. Καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης
Ο οφειλέτης που καθυστερεί να καταβάλει κάποια από τις δόσεις της ρύθμισης, δεν χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αλλά έχει ως συνέπεια:
α. Τη μη χορήγηση σ' αυτόν αποδεικτικού ενημερότητας και τη μη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων του, για όσο χρόνο καθυστερεί η καταβολή της δόσης αυτής. Χορηγείται όμως το αποδεικτικό που θα ζητηθεί για είσπραξη χρημάτων κ.τ.λ., τα οποία θα παρακρατηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 της παρούσας.
β. Την επιβάρυνση του συνόλου της δόσης αυτής (κεφάλαιο συν προσαύξηση) με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%). Η καθυστέρηση της μίας δόσης μπορεί να γίνει για διάστημα μέχρι ενός μηνός δεδομένου ότι μεγαλύτερο διάστημα επιφέρει την καθυστέρηση και της επόμενης δόσης και κατά συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.
γ. Τη μη χορήγηση της απαλλαγής των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης.

9. Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Ολες οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου οφειλετών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με τις διατάξεις αυτές συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τις δόσεις της ρύθμισης. Αν υπάρχουν άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, ο συμψηφισμός γίνεται με αυτές κατά προτεραιότητα. Αν συμψηφίζονται με δόσεις της ρύθμισης τα ποσά του
συμψηφισμού καλύπτουν κατά σειρά τις ανεξόφλητες δόσεις. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σταματούν την ημερομηνία συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων, οπότε υπάρχει περίπτωση διαφοροποίησης του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχει ρυθμιστεί.
Στην περίπτωση που η δήλωση συμψηφισμού του οφειλέτη, ή ο αυτεπάγγελματος συμψηφισμός του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή η πληρωμή με γραμμάτιο συμψηφισμού σε άλλη ΔΟΥ έχουν προηγηθεί της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνεται κανονική πίστωση των οφειλών και το υπόλοιπο ποσό της οφειλής θα υπάγεται στη ρύθμιση, δεδομένου ότι έχει συντελεστεί ήδη η απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων, το δε χρέος που συμψηφίστηκε δεν υφίσταται κατά την ημερομηνία της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο της λογιστικής του τακτοποίησης.
Σε περίπτωση εξόφλησης συμψηφιστικών καταστάσεων που εκδίδονται από το ΚΕΠΥΟ, λόγω παρακράτησης για εξόφληση καταλογισθέντων ποσών συντάξεων ή επιδομάτων, ο συμψηφισμός των απαιτήσεων ανατρέχει στο μήνα που αφορά η παρακράτηση και όχι την ημερομηνία που η κατάσταση αυτή τακτοποιείται λογιστικά από τη ΔΟΥ.

10. Περιπτώσεις που εισπράττεται υποχρεωτικά ολόκληρη η οφειλή
Οπου ειδικές διατάξεις ορίζουν την πληρωμή συγκεκριμένης οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, που γίνονται μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, η οφειλή αυτή εισπράττεται ολόκληρη, ανεξάρτητα από τη συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση. Τέτοιες πράξεις είναι ενδεικτικά: α) Η μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου, οπότε απαιτείται η πληρωμή όλου του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου.
β) Η μεταβίβαση αυτοκινήτου, οπότε απαιτείται η πληρωμή όλων των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας. Τα ποσά που εισπράττονται από τις καταβολές αυτές κατανέμονται ισομερώς σε όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης, μειωμένου ανάλογα του ύψους αυτών.

11. Παραγραφή
Για τα χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές αναστέλλεται η παραγραφή για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτήν ή όχι και δεν συμπληρώνεται αν δεν παρέλθει ένα εξάμηνο από την παύση της παραγραφής.

12. Χρέη που έχουν διακανονιστεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του ν.2166/1993
Οι οφειλέτες που έχουν διακανονίσει τα χρέη τους με τις ανωτέρω διατάξεις δύνανται ή να συνεχίσουν το διακανονισμό αυτό ή να ζητήσουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ από 4 Μαρτίου 1994 έως 18 Απριλίου 1994. Το καταβληθέν όμως πρόσθετο ποσοστό δαπάνης βεβαίωσης και είσπραξης δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

13. Παραδείγματα
Προς ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών παραθέτουμε παραδείγματα ρύθμισης χρεών, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Τα παραδείγματα αυτά και οι αναφερόμενες σ' αυτά ενέργειες αφορούν κυρίως τις μη μηχανογραφημένες ΔΟΥ. Στις μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα σταλούν ειδικές οδηγίες από την Ομάδα Μηχ/σης ΔΟΥ, για
τη μηχανογραφική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών (τηλ. μηχ/σης 9376560, 9376562, 9376563).

Παράδειγμα 1ο

Υποθέτουμε ότι το σύνολο ληξιπρόθεσμων χρεών του οφειλέτη ΑΚ μέχρι 31.12.93 ανέρχεται σε 1.200.000 δραχμές. Η αίτηση υποβάλλεται 31.3.94 και η πρώτη δόση καταβάλλεται 28.4.94. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 28.4.94 (ημερομηνία καταβολής πρώτης δόσης) ανέρχονται σε 1.080.000 δραχμές. Επομένως,
σύνολο ρυθμιζόμενων οφειλών δραχμές 2.280.000. Η ρύθμιση που θα του χορηγηθεί θα έχει ως ακολούθως:
Δόσεις Ποσό Ποσό Σύνολο
κεφαλαίου Πρ/σεων
οφειλής μέχρι
28.4.94
1η 50.000 45.000 95.000
2η 50.000 45.000 95.000
3η 50.000 45.000 95.000
4η 50.000 45.000 95.000
5η 50.000 45.000 95.000
6η 50.000 45.000 95.000
7η 50.000 45.000 95.000
8η 50.000 45.000 95.000
9η 50.000 45.000 95.000
10η 50.000 45.000 95.000
11η 50.000 45.000 95.000
12η 50.000 45.000 95.000
13η 50.000 45.000 95.000
14η 50.000 45.000 95.000
15η 50.000 45.000 95.000
16η 50.000 45.000 95.000
17η 50.000 45.000 95.000
18η 50.000 45.000 95.000
19η 50.000 45.000 95.000
20η 50.000 45.000 95.000
21η 50.000 45.000 95.000
22η 50.000 45.000 95.000
23η 50.000 45.000 95.000
24η 50.000 45.000 95.000
Σύνολο 1.200.000 1.080.000 2.280.000

α) Εάν ο οφειλέτης ΑΚ αποφασίσει να εξοφλήσει όλη την οφειλή του μέχρι 28.4.94 θα τύχει έκπτωσης ποσοστού 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και θα καταβάλει συνολικά:
Κεφάλαιο οφειλής 1.200.000 συν προσαυξήσεις (1.080.000 Χ 50%) = 1.200.000 + 540.000 = 1.740.000 δρχ. ήτοι έκπτωση 1.080.000 - 540.000 = 540.000 δρχ.
β) Εάν ο οφειλέτης ΑΚ εξοφλήσει το υπόλοιπο της οφειλής του μέχρι την ημερομηνία της δεύτερης δόσης (τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαϊου) θα καταβάλει συνολικά:
Εχει ήδη πληρώσει την 1η δόση ήτοι, Κεφάλαιο 50.000 δρχ. και πρ/σεις 45.000 δραχμές = 95.000.
Κατά τη δεύτερη δόση θα πληρώσει Κεφάλαιο 1.150.000 συν πρ/σεις 1.035.000 Χ 54% (επειδή δικαιούται έκπτωση αυτών σε ποσοστό 46%) = 1.150.000 + 558.900 = 1.708.900.
Συνολική καταβολή: 1η δόση συν 2η δόση = 95.000 + 1.708.900 = 1.803.900 δρχ.
Χορηγηθείσα έκπτωση 1.035.000 - 558.900 = 476.100.

γ) Εάν ο οφειλέτης ΑΚ εξοφλήσει το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό μέχρι την ημερομηνία της τρίτης δόσης (τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου):
Εχει ήδη πληρώσει την 1η και 2η δόση.
Κατά την τρίτη δόση θα καταβάλει:
Κεφάλαιο 1.100.000 συν πρ/σεις 990.000 Χ 58% (δικαίωμα έκπτωσης 42%) = 1.100.000 + 574.200 = 1.674.200.
Συνολική καταβολή 1η + 2η + 3η δόση = 95.000 + 95.000 + 1.674.200 = 1.864.200.
Χορηγηθείσα έκπτωση: 990.00 - 574.200 = 415.800.
Τα ποσά της έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης του υπολοίπου ποσού της οφειλής, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουν ως ακολούθως:
Δόση Υπόλοιπο Υπόλοιπο Ποσοστό Ποσό κεφαλαίου προσαυξήσεων έκπτωσης έκπτωσης
1η 1.200.000 1.080.000 50 540.000
2η 1.150.000 1.035.000 46 476.100
3η 1.100.000 990.000 42 415.800
4η 1.050.000 945.000 38 359.100
5η 1.000.000 900.000 34 306.000
6η 950.000 855.000 30 256.500
7η 900.000 810.000 26 210.600
8η 850.000 765.000 22 168.300
9η 800.000 720.000 18 129.600
10η 750.000 675.000 14 94.500
11η 700.000 630.000 10 63.000
12η 650.000 585.000 0 0
13η 600.000 540.000 0 0
...........................................................
24η 50.000 45.000

δ) Εφόσον ο οφειλέτης ΑΚ πληρώνει εμπρόθεσμα όλες τις δόσεις της ρύθμισης δικαιούται απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής, ήτοι ποσό 45.000 δραχμών.
Εάν όμως ο οφειλέτης έχει πληρώσει μία δόση εκπρόθεσμα δεν δικαιούται την απαλλαγή αυτή.

Παράδειγμα 2ο
Σύνολο ληξιπρόθεσμων χρεών του οφειλέτη ΒΚ κατά την 31.12.93 260.000 δρχ. και πρ/σεις που αναλογούν σ' αυτά κατά την 31.3.94 (ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και πληρωμής της πρώτης δόσης) 156.000 δρχ.
Η ρύθμιση που θα του χορηγηθεί θα έχει ως ακολούθως:
Δόσεις Ποσό Ποσό Σύνολο
κεφαλαίου πρ/σεων
οφειλής μέχρι
31.3.94
1η 20.000 12.000 32.000
2η 20.000 12.000 32.000
3η 20.000 12.000 32.000
4η 20.000 12.000 32.000
5η 20.000 12.000 32.000
6η 20.000 12.000 32.000
7η 20.000 12.000 32.000
8η 20.000 12.000 32.000
9η 20.000 12.000 32.000
10η 20.000 12.000 32.000
11η 20.000 12.000 32.000
12η 20.000 12.000 32.000
13η 20.000 12.000 32.000
.........................................
Σύνολο 260.000 156.000 416.000
Τα ποσά της έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου ποσού της οφειλής, στο παράδειγμα αυτό, έχουν ως ακολούθως:
Δόση Υπόλοιπο Υπόλοιπο Ποσοστό Ποσό
κεφαλαίου πρ/σεων έκπτωσης έκπτωσης
1η 260.000 156.000 50% 78.000
2η 240.000 144.000 46 66.240
3η 220.000 132.000 42 55.440
4η 200.000 120.000 38 45.600
5η 180.000 108.000 34 36.720
6η 160.000 96.000 30 28.800
7η 140.000 84.000 26 21.840
8η 120.000 72.000 22 15.840
9η 100.000 60.000 18 10.800
10η 80.000 48.000 14 6.720
11η 60.000 36.000 10 3.600
12η 40.000 24.000 0 0
13η 20.000 12.000 0 0

Ο οφειλέτης ΒΚ, παρά του ότι κατέβαλε την πρώτη δόση 31.3.94 και εκδόθηκε η σχετική απόφαση για καταβολή του χρέους του σε δόσεις, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει μέχρρι 28.4.94 (ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης) ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό της οφειλής και να του χορηγηθεί το ποσοστό έκπτωσης 50% επί του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Αν ο οφειλέτης ΒΚ επιλέξει την εξόφληση της οφειλής του με τις 13 μηνιαίες δόσεις και τις καταβάλλει όλες εμπρόθεσμα, δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσεις, που στο συγκεκριμένο όμως παράδειγμα είναι 3.600 δραχμές και όχι 12.000 δρχ. αφού το ποσό της απαλλαγής αυτής, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό της έκπτωσης που οφειλέτης ΒΚ θα εδικαιούτο εάν εξοφλούσε την οφειλή του κατά την ημερομηνία πληρωμής της ενδέκατης δόσης.


Παράδειγμα 3ο

Εστω ότι ο οφειλέτης ΕΧ οφείλει χρέη 35.000 δραχμές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα 31.12.93 και στα οποία αναλογούν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 28.4.94 24.000 δραχμές. Ητοι οφείλει συνολικό κεφάλαιο συν προσαυξήσεις 59.000 δραχμές.
Ο οφειλέτης ΕΧ δεν δικαιούται δόσεις για την καταβολή των οφειλών αυτών, αφού σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών.
Δικαιούται όμως, εφόσον καταβάλλει την οφειλή του μέχρι 28.4.94, έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Συγκεκριμένα ο ΕΧ θα καταβάλει Κεφάλαιο 35.000 συν προσαυξήσεις 24.000 Χ 50% ήτοι 35.000 = 12.000 = 47.000 δραχμές.
Η ίδια αντιμετώπιση θα γίνει και για τον οφειλέτη ΖΧ ο οποίος οφείλει ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.93 18.000 δραχμές και αναλογούν σε αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 28-4-94 11.000 δραχμές. Εάν ο ΖΚ καταβάλει την οφειλή του μέχρι 28-4-94 δικαιούται έκπτωσης 50% επί των προσαυξήσεων ήτοι θα καταβάλει συνολικά κεφάλαιο 18.000 συν προσαυξήσεις 11.000 Χ 50% = δηλαδή 18.000 σύν 5.500 = 23.500 δραχμές.

Β. Ρυθμίσεις χρεών ειδικών περιπτώσεων

1. Ρύθμιση χρεών φαρμακευτικών επιχειρήσεων από εισφορά υπέρ ΕΟΦ Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 15 ρυθμίζονται τα χρέη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που είναι βεβαιωμένα στις ΔΟΥ και προέρχονται από μη αποδοθείσες εισφορές υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ν.1316/1983).
Οι διαφορές της ρύθμισης αυτής από τη γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι οι ακόλουθες:
α) Στις 24 μηνιαίες δόσεις περιλαμβάνεται μόνο ποσοστό 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στα συγκεκριμένα χρέη κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, απαλλασσομένων των επιχειρήσεων αυτών από την καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση.

β) Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

γ) Περιλαμβάνονται στη ρύθμιση τα βεβαιωμένα μέχρι 31.12.93 χρέη και όχι μόνο τα ληξιπρόθεσμα, όπως γίνεται στη γενική ρύθμιση.

δ) Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις απωλέσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχουν ως συνέπεια, εκτός από τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου 15 της γενικής ρύθμισης, και τη βεβαίωση σε βάρος του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που δεν πλήρωσαν για τις δόσεις που θα έχουν εξοφλήσει μέχρι την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης. Η βεβαίωση αυτή γίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ με σχετική πράξη του.

2. Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κέντρου της Αθήνας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ρυθμίζονται τα χρέη επιχειρήσεων και επαγγελματιών που είναι βεβαιωμένα στις ΔΟΥ της Νομαρχίας Αθηνών, που υπέστησαν ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα 18-11-1985 μέχρι 31-12-1993, στο κέντρο της Αθήνας.
Οι διαφορές από τη γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι οι ακόλουθες:
α) Τα χρέη που ρυθμίζονται είναι μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών κατά οφειλέτη. Αν το χρέος του οφειλέτη υπερβαίνει τα 5.000.000 δραχμές το τμήμα του χρέους που ρυθμίζεται (μέχρι το ποσό αυτό) καθορίζεται από τη χρονολογική σειρά βεβαίωσής του (χρόνος και ημερομηνία διπλοτύπου βεβαιώσεως). Το εναπομένον τμήμα του χρέους, που δεν ρυθμίζεται με τις ειδικές αυτές διατάξεις μπορεί να υπαχθεί στη γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών του άρθρου 15.

β) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της Νομαρχίας ή της Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες έχουν υποστεί ζημίες κατά το αναφερόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

γ) Τα χρέη πρέπει να είναι βεβαιωμένα στις ΔΟΥ της Νομαρχίας Αθηνών.

δ) Οι 24 μηνιαίες δόσεις δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ήτοι ρυθμίζεται μόνο η βεβαιωμένη οφειλή και οι οφειλέτες απαλλάσσονται από το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον είναι συνεπείς στη ρύθμιση.

ε) Στην περίπτωση που οι οφειλέτες απωλέσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, έχουν ως συνέπεια όλα όσα ορίζονται και στην προηγούμενη περίπτωση (βεβαίωση σε βάρος τους των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που δεν έχουν εισπραχθεί κ.λπ.).

3. Ρύθμιση χρεών από δάνεια ορισμένων σεισμόπληκτων περιοχών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ρυθμίζονται τα χρέη οφειλετών που προέρχονται από δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου σε κατοίκους των εξής σεισμόπληκτων περιοχών, που υπέστησαν ζημίες από τους σεισμούς των ετών 1980 και 1981:
α) Δομοκού και Νομού Φθιώτιδας.
β) Αλμυρού και Νέας Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας και
γ) Της περιοχής Λάκκας Σουλίου του Νομού Πρέβεζας.

Οι διαφορές από τη γενική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι οι ακόλουθες:
α) Ρυθμίζονται μόνο τα δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, που είχαν χορηγηθεί
σε πληγέντες από τους σεισμούς των παραπάνω περιοχών.
β) Πρέπει να είναι βεβαιωμένα στις ΔΟΥ μέχρι 31-12-1993 (και όχι υποχρεωτικά ληξιπρόθεσμα όπως στη γενική ρύθμιση).
γ) Οι 24 μηνιαίες δόσεις δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ούτε με τους τόκους των Τραπεζών που έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ αλλά ρυθμίζεται μόνο η κύρια οφειλή, όπως αυτή έχει βεβαιωθεί στις ΔΟΥ από τις δανείστριες τράπεζες. Οι οφειλέτες απαλλάσσονται από το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή, καθώς και από τους τόκους. Εφόσον οι οφειλέτες εξοφλήσουν όλες τις δόσεις της οφειλής αυτής οι σχετικοί τόκοι διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Αν στο χρηματικό κατάλογο (τίτλοι είσπραξης) που έχει αποσταλεί από τη δανείστρια Τράπεζα στη ΔΟΥ δεν αναγράφεται ευκρινώς το ποσό των τόκων, πρέπει να γίνει σχετικό έγγραφο ερώτημα προς Τράπεζα για τον ακριβή διαχωρισμό των ποσών αυτών.
δ) Στην περίπτωση απώλειας του ευεργετήματος της ρύθμισης, λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, οι οφειλέτες έχουν ως συνέπεια όλα όσα ορίζονται και στις παραπάνω δύο ειδικές ρυθμίσεις (βεβαίωση σε βάρος τους των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα έχουν εισπραχθεί για όσες δόσεις θα έχουν εξοφλήσει κ.λπ.).


Γ. Γενικά

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15 καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993 και ισχύουν μόνο για όσες οφειλές είχαν διακανονιστεί σύμφωνα με αυτές. Ειδικά όμως οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου, στις οποίες ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται κανενός άλλου είδους διακανονισμός χρεών παρά μόνο ο οριζόμενος στις παραγράφους 1 έως και 4 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, καταργούνται από την ισχύ των κοινοποιούμενων διατάξεων (4.3.94). Από την ημερομηνία αυτή και μετά επιτρέπεται στα κατά νόμο αρμόδια όργανα, που είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.3200/1955 της οικείας Νομαρχίας και η Επιτροπή του άρθρου 17 του ν.5940/1933, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής στα ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα όρια και τα γενικά πλαίσια που θα ισχύουν για τη χορήγηση των διευκολύνσεωων αυτών θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Επισημαίνουμε ότι οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δεν απαλλάσσουν την οφειλή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης για την εξέταση αιτημάτων διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα ως άνω αρμόδια όργανα απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, ανάλογου με το ύψος της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.1249/1982, όπως ισχύουν σήμερα.

Δ. Αποστολή στοιχείων
Μέχρι 16 Μαϊου 1994 όλες οι ΔΟΥ πρέπει να μας στείλετε τα παρακάτω στοιχεία (FAX 3635077, 3636833, 3611752):

1. Αριθμό οφειλετών που κατέθεσαν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση και πλήρωσαν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέχρι την ημερομηνία της πρώτης δόσης, και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν στην περίπτωση αυτή.

2. Αριθμό οφειλετών που ρύθμισαν τα χρέη τους σε δόσεις, το ύψος των ρυθμισθέντων ποσών, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε στην περίπτωση αυτή.

Οδηγίες για τον οφειλέτη

1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Το ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το άλλο παραλαμβάνεται (μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης) από τον οφειλέτη.
2. Η πρώτη δόση των ρυθμιζόμενων χρεών πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 1994 (28/4/1994) και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
3. Εάν καθυστερήσει να πληρωθεί μία (1) δόση της ρύθμισης επιβαρύνεται στο σύνολό της με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%), δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μέχρι την πληρωμή της και δεν παρέχεται απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης.
4. Εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχείς μηνιαίες δόσεις επέρχεται απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και όλο το οφειλόμενο υπόλοιπο επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν σ' αυτό κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
5. Ο οφειλέτης που θα καταβάλει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων και ρυθμισθέντων οφειλών κατά την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης μέχρι της ενδεκάτης δόσης δικαιούται έκπτωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής στο υπόλοιπο κάθε φορά ποσό ως ακολούθως:


1η δόση 50%
2η δόση 46%
3η δόση 42%
4η δόση 38%
5η δόση 34%
6η δόση 30%
7η δόση 26%
8η δόση 22%
9η δόση 18%
10η δόση 14%
11η δόση 10%

6. Ο οφειλέτης που θα καταβάλει όλες τις δόσεις της ρύθμισης εμπρόθεσμα δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας δόσης (με τους περιορισμούς που τίθενται).
Για την απαλλαγή αυτή πρέπει να προσκομισθούν στη ΔΟΥ, κατά την πληρωμή της τελευταίας δόσης, τα διπλότυπα πληρωμής των δόσεων.
@

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης