Αποτελέσματα live αναζήτησης

AΠΠΔ ΑΠΟΦ. ΑΡ .21/12.01.07 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε οικία, με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας της οικιακής βοηθού και την ασφάλεια

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

AΠΠΔ ΑΠΟΦ. ΑΡ .21/12.01.07
Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε οικία, με σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας της οικιακής βοηθού και την ασφάλεια


AΠΠΔ ΑΠΟΦ. ΑΡ .21/12.01.07 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ  1-3      
115 23  ΑΘΗΝΑ    
ΤΗΛ.:210-6475601
FAX:210-6475628        
Αθήνα   12.01.2007
ΑΠ:209
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.3/2007


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 5η/10/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Δ. Γουργουράκης Πρόεδρος, Φ. Δωρής, Λ. Κοτσαλής, Α. Παπανεοφύτου και Α. Πομπόρτσης τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη Χ. Πολίτης και Α. Πράσσος, σε αντικατάσταση των τακτικών Ν. Φραγκάκη και Σ. Σαρηβαλάση αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, με εντολή του Προέδρου, ο Δημήτριος Ζωγραφόπουλος, νομικός ελεγκτής, ως εισηγητής. Επίσης, παρέστη με εντολή του Προέδρου, και η Αγγελική Κανακάκη, υπάλληλος του Διοικητικού – Οικονομικού Τμήματος της Αρχής, ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Υποβλήθηκε στην Αρχή, με το χαρακτήρα του επείγοντος, η με αρ. πρωτ. …. (από 27/09/2006) αίτηση του Π. Γ., το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «Επιθυμώ να εγκαταστήσω σπίτι μου κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ώστε να μου επιτρέπεται να παρακολουθήσω τη γυναίκα η οποία προσέχει τα παιδιά μου, καθώς επίσης και τη προστασία του ιδιωτικού μου χώρου. Γνωρίζω τους νόμους όσον αφορά τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Σκοπός μου δεν είναι να προσβάλλω τον οποιοδήποτε, αλλά να προστατέψω τη περιουσία μου και τα παιδιά μου, συνεπώς δεν θα εγκαταστήσω καμία κάμερα σε χώρο που να προσβάλλει. Θα επιθυμούσα όμως να έχω κάμερες χωρίς να το γνωρίζει, συνεπώς και ότι παρακολουθείται. Πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών μου. Σας παρακαλώ να υποβάλλετε και να εξετάσετε το αίτημα μου. Είναι άμεση ανάγκη».
Συμπληρωματικά, ο αιτών έδωσε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:
1)    Η οικία του βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή ……… και ο ίδιος καθώς και η σύζυγός του δουλεύουν σε άλλη περιοχή, που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από αυτήν.
2)    Οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης έχουν ήδη τοποθετηθεί (από δεκαημέρου) και καταγράφουν τις κινήσεις της οικιακής βοηθού.
3)    Δεν παρακολουθούνται από το επίμαχο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης: το λουτρό της οικίας, δύο εσωτερικοί διάδρομοι (χωλ) και η εξωτερική αυλή της.
4)    Δεν έχει υποβληθεί γνωστοποίηση στην Αρχή για το επίμαχο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
5)    Δεν έχει ενημερωθεί η οικιακή βοηθός για την εγκατάσταση του επίμαχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Ο αιτών επιμένει στην ανάγκη λειτουργίας του κυκλώματος αυτού ως «κρυφής κάμερας», ώστε, εάν ενδεχομένως υπάρξει βιαιοπραγία σε βάρος των παιδιών του, να μπορεί να προσκομίσει τη σχετική κασέτα ως αποδεικτικό μέσο στο αρμόδιο δικαστήριο.
Μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε και την πρόταση του εισηγητή, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

1) Τις διατάξεις του Συντάγματος, και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9Α, 19 παρ. 3 και 25.
2) Τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τις οποίες ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη ο Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3) Τις διατάξεις της Σύστασης 8/2001 (της 13ης/09/2001) της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/EΚ, για την Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο, η οποία επιμένει ιδιαιτέρως, αφενός, στο ότι κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στους εργαζομένους, οι εργοδότες θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων, και, ιδίως, εκείνης του Σκοπού επεξεργασίας, που υπαγορεύει ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη επεξεργασία τους πρέπει να συμβιβάζεται µε στους σκοπούς αυτούς. Αφετέρου, δε, στην αλληλεπίδραση μεταξύ του εργατικού δικαίου και του δικαίου περί προστασίας δεδομένων, με την έννοια ότι «το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων δεν λειτουργεί απομονωμένα από το εργατικό δίκαιο και την εργατική πρακτική, τα οποία, µε τη σειρά τους, δεν λειτουργούν απομονωμένα από το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι αναγκαία και πολύτιμη και πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη λύσεων οι οποίες θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων».
4) Τις διατάξεις του Εγγράφου εργασίας (της 25ης/11/2002) της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης, καθώς επίσης και εκείνες της Γνωμοδότησης 4/2004 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC (της 11ης/02/2004) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης,
5) Τις διατάξεις της Οδηγίας υπ’ αρ. 115/2001 (της 20ης/09/2001) της Αρχής για την Επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων,
6) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1122/26-09-2000 Οδηγίας της Αρχής για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
7) Τις Γνωμοδοτήσεις της Αρχής 68/2002 για τη Νομιμότητα εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρο εργασίας από εργοδότη ο οποίος έχει υπόνοιες διάπραξης καθ’ υποτροπή υπεξαιρέσεων σε βάρος του από υπάλληλο του και 83/2002 για τα Παρανόμως συλλεχθέντα αποδεικτικά μέσα.

2. Επειδή, καταρχάς, η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2472/1997, ρητά ορίζει ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών». Επειδή, ωστόσο, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε οικία, η οποία είτε έχει ως σκοπό είτε επιφέρει ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων, οι οποίοι προσφέρουν – με βάση τις ειδικότερες συμβατικές τους υποχρεώσεις, που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, και ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη νομική φύση της σύμβασης αυτής – την εργασία τους στο χώρο της συγκεκριμένης οικίας, αποκλείει οπωσδήποτε (τόσο de facto όσο και – κυρίως – de jure) την περίπτωση άσκησης δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών. Συνεπώς, η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2472/1997.

3. Επειδή, ακολούθως, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 ρητά ορίζει ότι: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. (…)». Καθιερώνεται, επομένως, ως θεμελιώδης προϋπόθεση νομιμότητας για κάθε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη σύσταση και λειτουργία κάθε αρχείου, η αρχή του σκοπού της επεξεργασίας και η αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη (Βλ. σχετικά ιδίως τις αποφάσεις της Αρχής: 510/17/15-05-2000 για τις Αστυνομικές ταυτότητες, 1446-10.11.2000 για τη Σύνταξη πιστοποιητικών από τους δήμους, 134/2001 για την Αναγραφή του θρησκεύματος επί των ληξιαρχικών πράξεων, 910/3-5-2001 για τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδουν οι δήμοι και 77Α-1143Α/25-6-2002 για την Αναγραφή θρησκεύματος σε απολυτήριους τίτλους σπουδών ΔΕ και ΜΕ, 33/2006 για την Παράνομη σύσταση και λειτουργία αρχείου, με οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων σχετικών με τον προσδιορισμό της ηλικίας καθενός τους, για το σκοπό της απόλυσής τους λόγω ηλικίας. Εφαρμογή της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων και 49/2006 για Όρους και προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας από δημόσιο νοσοκομείο προσωπικών δεδομένων φυλάκων, για το σκοπό επιλογής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για τη φύλαξη των χώρων και εγκαταστάσεων του. Εφαρμογή της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων).

4. Επειδή, το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του», εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις, που ορίζει κατά τρόπο περιοριστικό η παρ. 2 του άρθρου αυτού.

5. Επειδή, εξάλλου το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 ρητά ορίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) το σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, και δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. Καθιερώνεται, λοιπόν, ρητά σε βάρος του υπευθύνου επεξεργασίας υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ανωτέρω στοιχεία.

6. Επειδή, εν προκειμένω, έχει εγκατασταθεί από τον αιτούντα και λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε εσωτερικούς χώρους της οικίας του, με σκοπό την ασφάλεια των χώρων της και τη συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της οικιακής βοηθού, η οποία είναι επιφορτισμένη και με την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του αιτούντος. Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, πρέπει, καταρχάς, να εξεταστεί εάν πληρούνται οι θεμελιώδεις επιταγές, που θεσπίζουν για τη νομιμότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997. Καταρχήν, ο σκοπός επεξεργασίας, τον οποίο προβάλλει ο αιτών για την κρίσιμη επεξεργασία, δηλαδή την εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συνίσταται στην ασφάλεια των ανήλικων τέκνων του, που παραμένουν στην οικία υπό την επιμέλεια της οικιακής βοηθού, καθώς και των χώρων της οικίας, και, υπό την έννοια αυτή, είναι όντως καθορισμένος, σαφής και νόμιμος. Και τούτο, ιδίως διότι οι διατάξεις της προαναφερόμενης Οδηγίας υπ’ αρ. 115/2001 της Αρχής για την Επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων εξειδικεύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους επιτρέπονται η εισαγωγή και η χρήση (κλειστών) κυκλωμάτων παρακολούθησης, ηχοσκόπησης, βιντεοσκόπησης, κλπ., της δραστηριότητας των εργαζομένων. Στο πλαίσιο, αυτό η χρήση τέτοιων συστημάτων στους χώρους εργασίας επιτρέπεται εφόσον είναι αναγκαία για την ασφάλεια των χώρων εργασίας, την προστασία των προσώπων, εργαζομένων και μη, που βρίσκονται στους χώρους αυτούς καθώς και την προστασία περιουσιακών αγαθών. Εξάλλου, η Οδηγία ορίζει ότι, επειδή ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων, η βαρύτητα της προσβολής αυτής επιβάλλει ο διαρκής έλεγχος να γίνεται μόνο εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες της εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της ασφάλειας των χώρων εργασίας. Επιπλέον, δεδομένα, που έχουν συλλεγεί για τους παραπάνω σκοπούς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

7. Επειδή, ωστόσο, οι θεμελιώδεις επιταγές, που θεσπίζουν για τη νομιμότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997, δεν αρκούνται στην διαπίστωση της νομιμότητας του σκοπού επεξεργασίας, αλλά απαιτούν, επιπλέον, ιδίως τα κρίσιμα δεδομένα να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει του προβαλλόμενου σκοπού επεξεργασίας. Και επειδή, οι επιταγές αυτές έχουν παραβιασθεί εν προκειμένω, καθώς η εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης έχει διενεργηθεί χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του κυκλώματος αυτού. Ειδικότερα, ο αιτών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει, καταρχάς, ιδίως παραλείψει να γνωστοποιήσει στην Αρχή την εγκατάσταση του επίμαχου κυκλώματος και την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 2472/1997. Και τούτο, κατά παράβαση των διατάξεων της προαναφερόμενης υπ’ αρ. 1122/26-09-2002 Οδηγίας της Αρχής για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, οι οποίες θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Το δε άρθρο 2 της Οδηγίας αυτής ρητά ορίζει ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αρχή την εγκατάσταση του κυκλώματος και την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 2472/1997. Οφείλει, ειδικότερα, να εκθέτει με σαφήνεια τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που προτίθεται να συλλέξει και τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων αυτών». Επιπλέον, ο αιτών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν έχει προβεί ούτε σε ενημέρωση της ενδιαφερόμενης οικιακής βοηθού, ως υποκειμένου, για την παρακολούθηση και την καταγραφή της δραστηριότητάς της. Και τούτο, κατά παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2472/1997, που ρητά θεσπίζουν σε βάρος του υπευθύνου επεξεργασίας υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία. Η δε υποχρέωση αυτή είναι θεμελιώδης και συνιστά, καταρχήν, αναφαίρετο δικαίωμα του υποκειμένου, διότι από την εκπλήρωσή της εξαρτάται και η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου. Συνεπώς, αφενός, η απαλλαγή του υπευθύνου επεξεργασίας από την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου δεν επιτρέπεται πέρα από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι κρίσιμες νομικές διατάξεις προβλέπουν ρητά την δυνατότητα αυτή, για ορισμένους λόγους και με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Και, αφετέρου, κάθε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που διενεργείται, χωρίς να έχει προηγηθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, είναι καταρχήν παράνομη. Η δε Οδηγία υπ’ αρ. 115/2001 της Αρχής για την Επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων, περιέχει ειδικές διατάξεις για την ενημέρωση των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Όπως έχει ήδη κρίνει σχετικά η Αρχή, με την προαναφερόμενη Γνωμοδότησή της 68/2002, «ο υπεύθυνος επεξεργασίας, που κάνει χρήση του ανωτέρω συστήματος έχει εξάλλου την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του με τον τρόπο αυτό. Κάθε εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ακόμη και προσωρινού, χωρίς την ενημέρωση του υποκειμένου (κρυφής κάμερας) αποτελεί εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα και χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που εργοδότης έχει βάσιμες υπόνοιες ότι υπάλληλος του διαπράττει εγκληματική ενέργεια εις βάρος του (π.χ. υπεξαίρεση) δεν δικαιούται χωρίς άλλη προϋπόθεση να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με βιντεοσκόπηση υποκαθιστώντας τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Μόνον αυτές, μέσα στα όρια διερεύνησης του εγκλήματος, δικαιούνται να προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για τη συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων. Τούτο μπορεί να πράξουν αν πληροφορηθούν (π.χ. με μήνυση κατ’ αγνώστων) ότι πρόκειται να διαπραχθεί έγκλημα η αποκάλυψη του οποίου δεν είναι διαφορετικά δυνατή». Συνεπώς, οι παραλείψεις αυτές καθιστούν παράνομες την κρίσιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου. Και τούτο, διότι παραβιάζουν ιδίως τις επιταγές των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 9Α, 19 παρ. 3 και 25 παρ. 1 του Συν/τος και των άρθρων 4, 5, 6, 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Ο δε προβαλλόμενος από τον αιτούντα σκοπός επεξεργασίας, δηλαδή η ασφάλεια των ανηλίκων τέκνων του και των χώρων της οικίας, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ώστε να άρει τον παράνομο χαρακτήρα της εγκατάστασης και λειτουργίας του επίμαχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διότι ο καταρχήν νόμιμος αυτός σκοπός επιβάλλεται να επιτευχθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο, που προδιαγράφουν οι προαναφερόμενοι εκ του νόμου απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή,
1) Αποφαίνεται ότι οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 εφαρμόζονται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου, που διενεργούνται μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε οικία, η οποία είτε έχει ως σκοπό είτε επιφέρει ως αποτέλεσμα, την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων, οι οποίοι προσφέρουν – με βάση τις ειδικότερες συμβατικές τους υποχρεώσεις, που απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη νομική φύση της σύμβασης αυτής – την εργασία τους στο χώρο της συγκεκριμένης οικίας. Η κατά τα ανωτέρω παρακολούθηση και καταγραφή της δραστηριότητας των ενδιαφερομένων εργαζομένων αποκλείει οπωσδήποτε (τόσο de facto όσο και – κυρίως – de jure) την περίπτωση άσκησης δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών.
2) Αποφαίνεται ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, χωρίς την τήρηση των εκ του νόμου απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων – και, ιδίως, χωρίς την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997 γνωστοποίηση στην Αρχή της εγκατάστασης του κυκλώματος αυτού και την έναρξη της επεξεργασίας, καθώς επίσης και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του ενδιαφερομένου υποκειμένου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2472/1997 – είναι παράνομη.
3) Υποχρεώνει τον αιτούντα όπως προβεί αμέσως στην αποξήλωση του παράνομου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης καθώς και στην καταστροφή του παρανόμως συσταθέντος αρχείου.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης