Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1066/4.3.1994 Διάθεση φορολογικών εντύπων

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1066/4.3.1994
Διάθεση φορολογικών εντύπων


ΠΟΛ.1066/4.3.1994 Διάθεση φορολογικών εντύπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διάθεση φορολογικών εντύπων

1027206/180/0015/ΠΟΛ. 1066/4.3.1994

ΠΟΛ 1066

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) και 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259).
  2. Την Γ.Υ. 5246/από 14 Οκτωβρίου 1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 829 Β').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84) όπως ισχύει.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας διάθεσης μεγάλου αριθμού φορολογικών εντύπων σε επαγγελματικές οργανώσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κατά την υποβολή Φορολογικών Στοιχείων οικον. έτους 1994.

5. Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων.

6. Από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις, ή οι μεμονωμένοι επαγγελματίες, που επιθυμούν έντυπα για την υποβολή φορολογικών στοιχείων οικον. έτους 1994, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα αναγράφονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ή επωνυμία, επαγγελματική ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Δ/νση εππαγγέλματος κ.λπ.).

β) Ο αριθμός των εντύπων που θέλουν να προμηθευτούν, χωριστά κατ' είδος του αιτουμένου εντύπου.

2. Τα έντυπα θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι να συμπληρωθεί ποσοστό (15%) δέκα πέντε στα εκατό των κατωτέρω από κάθε είδος εκτυπωθέντων εντύπων και στη συμβολική τιμή που αναφέρεται απέναντι από κάθε ένα από αυτά ως εξής:

α) Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών (για αγορές εμπορευμάτων και παγίων αγαθών λήψη υπηρεσιών, καταβολή αμοιβών κ.λπ.) έντυπο Ε 407 στο ποσό των πέντε (5) δρχ.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών, είσπραξη αμοιβών κ.λπ.) έντυπο Ε 408 στο ποσό των πέντε (5) δραχμών. γ) Ολα τα υπόλοιπα έντυπα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) στο ποσό των τριών (3) δρχ.

3. Κάθε ένας ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον χίλια (1.000) έντυπα, από ένα είδος ή από κάθε είδος αν επιθυμεί περισσότερα είδη, από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στην υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου, (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), οδός Αμφιαράου και Κλεοδήμους 8, Αθήνα.

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τον προϊστάμενο της ως άνω Υπηρεσίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, θα εκδίδεται εντολή είσπραξης προς οιαδήποτε ΔΟΥ για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 2411.

5. Τα έντυπα, για τα οποία έχει κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό, κατά τα ανωτέρω, θα διατίθενται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), οδός Αμφιαράου και Κλεοδήμους 8, Αθήνα, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. Εάν αυτό είναι απαραίτητο στον ενδιαφερόμενο, θα παραδίδεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού (πρωτοτύπου) στο σώμα του οποίου και σε εμφανές σημείο θα αναγράφεται η ένδειξη "παρελήφθησαν".

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης