Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1064/1.3.1994 ΠΟΛ.1064/1.3.1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1064/1.3.1994
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων


Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων

1024633/339/Α0012/ΠΟΛ. 1064/1.3.1994

ΠΟΛ 1064


ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕ.ΠΥ.Ο., όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994 με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, καθώς και από ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας επιφανείας, αθροιστικώς, άνω των 200 τ.μ., προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ., του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".
Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ) συντάσσεται σε ένα αντίτυπο το οποίο θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης.

2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει τρεις πίνακες (Α', Β' και Γ').
Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες Α', για τις δηλώσεις με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και Β' για τις δηλώσεις με εισοδήματα των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής. Τέλος, ο πίνακας Γ' θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) που η επιφάνειά της υπερβαίνει τα 200 τ.μ. (αθροιστικά).

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών εμπορικών πλοίων ή ιπταμένου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας.

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υποχρέων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:
α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 251 - 252 του Ε.Ε.Δ. θα γραφεί το σύνολο των καθαρών αποδοχών τους που καταβλήθηκαν σε δραχμές.
β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253 - 254, θα γραφούν (σε δραχμές) οι καθαρές αποδοχές τους, που έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα μετά από προηγούμενη μετατροπή τους σε δραχμές.
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 251 - 252 και 253 - 254 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος.
γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 - 256, θα γραφούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές όσο και εκείνες που τυχόν, έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές).
δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, θα γραφεί ο φόρος που παρακρατήθηκε (εκτός από την εισφορά ΟΓΑ φόρου που πρέπει να γραφεί στους κωδικούς 259 - 260) όπως αυτός γράφεται στις οικείες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών. Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.
ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259 - 260 θα γραφεί η εισφορά υπέρ ΟΓΑ που παρακρατήθηκε, όπως προαναφέρθηκε.
στ) Στην περίπτωση αξιωματικού εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 253 - 254 και 255 - 256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής:

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263 - 264 θα γραφούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.
ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265 - 266, θα γραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313 - 314 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 - 258 του Ε.Ε.Δ. αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265 - 266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651 - 652 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφεί και στους κ.α. 321 - 322 του ΠΙΝΑΚΑ 7 της δήλωσης.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί των εμπορικών πλοίων και το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 θα γραφούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που
προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 της δήλωσης αυτής αλλά θα γραφούν στους κωδικούς αριθμούς 321 - 322 της δήλωσης.
β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313 - 314, του εντύπου της ετήσιας δήλωσης θα γράψουν, τα παρακρατηθέντα ποσά του φόρου εισοδήματος, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο φόρο, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.).


ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής Βοηθείας στην Ελλάδα.

Οι κωδικοί αριθμοί 267 - 2688 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής Βοηθείας στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφεί στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 7 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) της δεύτερης σελίδας του εντύπου της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

Στον πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το μηχανογραφικό προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) του φορολογουμένου, που η επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 200 τ.μ., αθροιστικώς.

Εφόσον δηλ. οι επιφάνειες που γράφονται στους κ.α. 91 και 92 του πίνακα 5 της δήλωσης, αν υπάρχει μη εξοχική πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή οι επιφάνειες που γράφονται στους κ.α. 91 και 95 του ίδιου πίνακα, αν υπάρχει εξοχική ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, έχουν άθροισμα μεγαλύτερο από 200 τ.μ. Οι κωδικοί αριθμοί του Πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνεται από τους φορολογούμενους που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες. Επισημαίνεται ότι όπως έγινε δεκτό με την 1028893/311/Α0012/ΠΟΛ.1072/24.2.1993 διαταγή μας, το έντυπο Ε8 θα συμπληρώνεται μόνο από τους φορολογούμενους που έχουν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και κατά το οικον. έτος 1992 και 1993 δεν υπέβαλαν το έντυπο Ε8 ή το υπέβαλαν, αλλά υπάρχει μεταβολή των ήδη δηλωθέντων στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή, οι φοροτεχνικοί υπάλληλοι θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν στο ΚΕΠΥΟ το ΕΕΔ, που θα συνοδεύσει τη φορολογική δήλωση οικον. έτους 1994, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του εντύπου Ε8 που υποβλήθηκε από το φορολογούμενο και του ΕΕΔ που συμπληρώθηκε από τη ΔΟΥ, αντίστοιχα, το οικον. έτος 1992 ή κατά περίπτωση το οικον. έτος 1993 και βρίσκονται στο τηρούμενο αρχείο της ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, το έτος (χρήση) 1991 αποτελεί το έτος βάσης της τριετίας των ετών 1991, 1992 και 1993 εφόσον η οικοδομή αυτή αποτελούσε την κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του φορολογούμενου, κατά περίπτωση, και κατά το έτος 1991.
Στην περίπτωση αυτή, το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που προσδιορίστηκε το έτος 1991 θα πρέπει να επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1992 και 1993. Σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1993, το τεκμαρτό εισόδημα, που θα προσδιοριστεί για πρώτη φορά το έτος 1993, θα αποτελέσει για την οικοδομή αυτή, το έτος βάσης νέας τριετίας των ετών 1993 - 1995 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί τα δύο επόμενα έτη 1994 και 1995.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα ληφθούν υπόψη οι νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή αυτή το 1993 σύμφωνα με την 1007982/31/0013Γ/ΠΟΛ.1201/1993 αποφ. του Υπ. Οικονομικών καθώς και οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1993 η οικοδομή και όχι οι πραγματικές ή αντικειμενικές αξίες της 30.6.1991, όπως αναφέρεται γενικά στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε8.
Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν πραγματικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 4% της αγοραίας αξίας αυτού, ενώ για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 3,5% της αντικειμενικής αξίας αυτού.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας θα συμπληρώνονται οι τρεις πρώτες σειρές (πρώτη ενότητα) του Πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας θα συμπληρώνονται οι τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) του ίδιου Πίνακα.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην κύρια κατοικία (π.χ. αγορά νέας κατοικίας κ.τ.λ.) θα συμπληρώνονται οι τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα ) του Πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.
Στην περίπτωση αυτή, στην ένδειξη του Πίνακα 5 απέναντι από τους κ.α. 115 - 116 της δήλωσης θα γράφονται τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας, ενώ τα στοιχεία της πρώτης κύριας κατοικίας, θα συμπληρωθούν με πρόθεμα με όμοια γραμμογράφηση που θα επισυναφθεί στη δήλωση και στον κ.α. 091 του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το σύνολο της επιφάνειας των δύο κυρίων κατοικιών, στον κ.α. 093 το σύνολο των μηνών (μέχρι 12 μήνες) και στους κ.α. 115 - 116 το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον ο ιδιοκτήτης παραμένει ο ίδιος. Αν υπάρχει αλλαγή ιδιοκτήτη ή αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας θα γίνει χειρόγραφη εκκαθάριση.

Για τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου εφιστάται γενικώς η προσοχή σας στα εξής κύρια σημεία:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει:

 1. Οι κωδικοί 222 και 281 να παραμείνουν κενοί.
 2. Η επιφάνεια της οικίας καθώς και η επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ να γράφονται με ακέραιους αριθμούς, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

3. Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (Κ.Α.091, πίνακα 5 της δήλωσης) να περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων (λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων κ.τ.λ.).
4. Στην επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ να γράφονται τα τετραγ. μέτρα, χωρίς να πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,20.
5. Ο συντελεστής της έκδοσης άδειας, ακόμα κι αν είναι ο ίδιος, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται για κάθε όροφο χωριστά.
6. Ολοι οι συντελεστές (ορόφου, πρόσοψης, παλαιότητας) να γράφονται με ένα ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία. Ακόμα και αν είναι μονάδα (1) πρέπει να γράφονται 1,00.
7. Αν η κύρια κατοικία βρίσκεται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού, συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί: 217, 218, 212, 219, 223 και 216. Ομοίως συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 232, 233, 237, 227, 234, 238 και 231, αν πρόκειται για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή μόνο οι κωδικοί 276, 277, 271, 278, 282 και 275, αν πρόκειται για αλλαγή της κύριας κατοικίας αντίστοιχα και τα ακίνητα αυτά βρίσκονται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού.
8. Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά στο έτος 1993, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού της εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι νέες τιμές ζώνης και οι νέοι συντελεστές που εφαρμόζονται στο ΦΜΑ το 1993, σύμφωνα με την 1007982/31/0013Γ'/ΠΟΛ.1021/19.1.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β'-13) ή οι αντίστοιχες πραγματικές αξίες, που ισχύουν στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1993 η νέα οικοδομή.
9. Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικείται ήδη από το έτος 1991 για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης της 30.6.91 και οι συντελεστές που εφαρμόστηκαν το έτος 1991 ή οι αντίστοιχες πραγματικές αξίες.

Ειδικότερα διευκρινίζεται:

Ι) Στον κωδικό αριθμό 211 θα αναγραφεί η τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου που αναγράφεται από τον φορολογούμενο στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 στις τρεις πρώτες σειρές αυτού, εφόσον η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Η τιμή αυτή θα ελέγχεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με τη βοήθεια των Πινάκων Προσδιορισμού των Αντικειμενικών Αξιών που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του Φόρου Μεταβιβάσεως Ακινήτων.
Συγκεκριμένα για τις οικοδομές που ήδη ιδιοκατοικούνται από το έτος 1991, ως τιμή ζώνης για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας λαμβάνεται η τιμή ζώνης που ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή στις 30.6.91.
Επισημαίνεται ότι στις περιοχές που ήδη εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέσα στα έτη 1991, 1992 και 1993, αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες, ως τιμή ζώνης θα λαμβάνεται αυτή που ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή στις 30.6.91.
Επίσης, σε περίπτωση ένταξης περιοχής για πρώτη φορά κατά τις χρήσεις 1991, 1992 και 1993, στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων θα λαμβάνεται αντίστοιχα η πραγματική ή η αντικειμενική αξία που ισχύει στην περιοχή στις 30.6.91. Αν ισχύει πραγματική αξία δε θα συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή (κ.α. 211), αλλά η αγοραία αξία της στήλης 10 του εντύπου Ε8 και ο κ.α. 217 του Πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.
Η τιμή αυτή (αντικειμενική ή πραγματική) που ισχύει στη εν λόγω περιοχή στις 30.6.91 αποτελεί την τιμή του έτους βάσης (έτος 1991) της τριετίας των ετών 1991 - 1993 και επαναλαμβάνεται τα δύο επόμενα έτη που ακολουθούν (1992 και 1993), εφόσον η οικοδομή ιδιοκατοικήθηκε το έτος 1991 και εξακολουθεί να ιδιοκατοικείται τα έτη 1992 και 1993, ανεξάρτητα αν αυτή αποκτήθηκε ή ανεγέρθηκε πριν τις 30.6.91 μέχρι και 31.12.92.
Για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1993, αυτό, θα αποτελέσει το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους θα επαναληφθεί και τα επόμενα δύο έτη 1994 και 1995.
Σ' αυτήν την περίπτωση στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. θα γραφεί η νέα τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1993, σύμφωνα με την 1007982/31/0013Γ/ΠΟΛ.1021/1993 απόφαση του Υπ. Οικον., αν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή θα γραφεί η αντίστοιχη αγοραία αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικοίθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1993 η οικοδομή, στη στήλη 10 του έντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. αν εφαρμόζεται αντίστοιχα σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Στον κωδικό αριθμό 218 θα γραφούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η κύρια κατοικία του φορολογουμένου, που θα μεταφερθούν από τον κ.α. 093 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994.
Ο κωδικός αριθμός 222 θα παραμείνει κενός.
Στους κωδικούς αριθμούς 212, 219, 223 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς τα ποσά της επιφάνειας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου που έχουν γραφεί στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται. Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου) και έχει ενιαία λειτουργική ενότητα, θα γραφεί, αντίστοιχα, σε τετραγ. μέτρα η επιφάνεια κάθε ορόφου χωριστά. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί καθώς και ο κωδικός 218 θα συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται ή όχι το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση θα συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια των 200 τ.μ. που απαλλάσσεται. Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας, προκειμένου να υπολογισθεί το απαλλασσόμενο των 200 τ.μ. από ιδιοκατοίκηση, περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των αποθηκευτικών χώρων και
χώρων στάθμευσης. Θα συναθροισθούν δηλ. οι επιφάνειες που αναγράφηκαν στους κωδικούς 212, 219, 223 και 216 του Ε.Ε.Δ.
Επίσης, σε περίπτωση μονοκατοικίας, εκτός από τα παραπάνω, στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (κ.α. 212, 219 και 223) περιλαμβάνεται και το λεβητοστάσιο και η αποθήκη καυσίμων.
Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ των δύο συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους θα συμπληρώνεται ένα μόνο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και στους πιο πάνω κωδικούς (212, 219, 223 και 216) θα γράφεται το σύνολο της επιφάνειας της κατοικίας.
Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνδιιοκτησία μεταξύ γονέων και των ενήλικων τέκνων τους, εφόσον έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση και υποβάλλουν δική τους δήλωση ή μεταξύ τρίτων προσώπων, θα συμπληρώνεται για κάθε συνιδιοκτήτη χωριστό Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και στους πιο πάνω κωδικούς (212, 219, 223 και 216) θα γράφεται το μέρος της επιφάνειας που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός από αυτούς.
Στα ποσά της επιφάνειας που μεταφέρονται τελικά, ανάλογα με τις πιο πάνω περιπτώσεις, στους κωδικούς αριθμούς 212, 219 και 223 θα εφαρμόζονται από το ΚΕΠΥΟ (ή από τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους σε περίπτωση χειρόγραφης εκκαθάρισης) οι συντελεστές επιφάνειας, που έχουν ανάλογη εφαρμογή κατά τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας στη Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων και είναι οι εξής, ανεξάρτητα από το έτος που ιδιοκατοικήθηκε η οικοδομή:

για επιφάνεια μέχρι και 40 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 40 τ.μ. μέχρι και 150 τ.μ. 1,00
για επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. 1,10
για επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. 1,15

Διευκρινίζεται ότι και στην περίπτωση που η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά κατά τη χρήση 1993, θα εφαρμοσθούν οι πιο πάνω, συντελεστές επιφάνειας και όχι οι νέοι συντελεστές επιφάνειας που εφαρμόζονται το 1993 στη Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων.
Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργική ενότητα θα εφαρμοστεί ο συντελεστής επιφάνειας που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων, μη συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας της αποθήκης και του γκαράζ.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα εφαρμόζεται από το ΚΕΠΥΟ (ή από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ σε χειρόγραφη εκκαθάριση) και ο μειωτικός συντελεστής συνιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στη Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων 0.90. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής
κυριότητας από την επικαρπία. Ο συντελεστής επιφάνειας (1,05 1,00 1,05 1,10 1,15 ή 1,00 1,10 1,20 1,30) και συνιδιοκτησίας (0,9) θα εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και όχι επί πραγματικών αξιών.
Στους κωδικούς αριθμούς 213, 220, 224 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της κύριας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 2 του εντύπου Ε8, όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές ορόφου είναι οι εξής προκειμένου για κύρια κατοικία που ιδιοκατοικείται το έτος 1991:

για το υπόγειο 0,60
για το ισόγειο 0,90
για τον 1ο όροφο 1,00
για τον 2ο όροφο 1,04
για τον 3ο όροφο 1,08
για τον 4ο όροφο 1,12
για τον 5ο όροφο 1,16
για τον 6ο όροφο 1,20
για τον 7ο όροφο 1,24
για τον 8ο όροφο και πάνω 1,28

Σε οικοδομές που ιδιοκατοικούνται ως κύριες κατοικίες το έτος 1993 οι συντελεστές ορόφου είναι οι εξής:

για το υπόγειο 0,60
για το ισόγειο 0,90
για τον 1ο όροφο 1,00
για τον 2ο όροφο 1,04
για τον 3ο όροφο 1,08
για τον 4ο όροφο 1,12
για τον 5ο όροφο 1,16
για τον 6ο όφορο 1,20
για τον 7ο όροφο και πάνω 1,24

Οι συντελεστές αυτοί αντίστοιχα θα καταχωρούνται στο Ε.Ε.Δ. όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (0,90 ή 1,00 ή 1,20 κ.τ.λ.).
Στον κωδικό αριθμό 214 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Κι ο συντελεστής αυτός είναι τριψήφιος δεκαδικός αριθμός που αποτελείται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές πρόσοψης που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που ιδιοκατοικούνται το έτος 1991 και που έχουν αναγραφεί στις οδηγίες του εντύπου Ε8, είναι οι εξής:
1,08, αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή έχει πρόσοψη σε πλατεία.
1,00, αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει μόνο σε ένα δρόμο (πρόσοψη).
0,80, αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει αποκλειστικά στον πίσω ακάλυπτο χώρο.

Σε περίπτωση που η οικοδομή ιδιοκατοικείται πρώτη φορά το έτος 1993, θα εφαρμοστεί συντελεστής πρόσοψης 1,05 αντί 1,08 που αναγράφεται και στο έντυπο Ε8, αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή έχει πρόσοψη σε πλατεία. Οι άλλοι δύο συντελεστές πρόσοψης θα παραμείνουν οι ίδιοι ως έχουν 1,00 και 0,80.
Δηλ. στο Ε.Ε.Δ. θα αναγράφεται 1,08 ή 1,05 κατά περίπτωση 1,00 και 0,80. Στους κωδικούς αριθμούς 215, 221 και 225 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 7 του εντύπου Ε8 όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά
ψηφία. Οι συντελεστές παλαιότητας είναι οι εξής:

 1. χρόνο 0,98
 2. χρόνο 0,96
 3. χρόνο 0,94
 4. χρόνο 0,92
 5. χρόνο 0,90
 6. χρόνο 0,88
 7. χρόνο 0,86
 8. χρόνο 0,84
 9. χρόνο 0,82
 10. χρόνο 0,80
 11. χρόνο 0,78
 12. χρόνο 0,76
 13. χρόνο 0,74
 14. χρόνο 0,72
 15. χρόνο 0,70
 16. χρόνο 0,69
 17. χρόνο 0,68
 18. χρόνο 0,67
 19. χρόνο 0,66
 20. χρόνο 0,65
 21. χρόνο 0,64
 22. χρόνο 0,63
 23. χρόνο 0,62
 24. χρόνο 0,61
 25. και πάνω 0,60


Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ιδιοκατοικείται ήδη από το έτος 1991, τότε και το έτος 1993, θα επαναληφθεί ο ίδιος συντελεστής παλαιότητας που είχε αναγραφεί στο Ε.Ε.Δ. του έτους 1991.
Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικείται πρώτη φορά το έτος 1993 θα εφαρμοσθούν οι εξής συντελεστές παλαιότητας:

1-5 χρόνια 0,90
6-10 χρόνια 0,80
11-15 χρόνια 0,75
16-20 χρόνια 0,70
21-25 χρόνια 0,65
26 και άνω 0,60

Σημειώνεται ότι η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά την πάροδο 2ετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν υπολογίζεται για την παλαιότητα. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οικοδομής μέχρι συμπλήρωση της διετίας θα γράφεται ο συντελεστής 1,00.
Στον κωδικό αριθμό 216 θα μεταφερθεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της κύριας κατοικίας, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται) που γράφεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της στήλης 9 του εντύπου Ε8.
Η συνολική επιφάνεια των δύο αυτών βοηθητικών χώρων έχει ιδιαίτερο συντελεστή επιφάνειας 0,20 σε περίπτωση αντικειμενικού προσιορισμού της αξίας των ακινήτων. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα βρίσκεται χωριστά η αντικειμενική αξία των χώρων αποθήκης και γκαράζ με συντελεστή επιφάνειας 0,20. Η αξία αυτή θα προστίθεται στην αξία που προσδιορίζεται για το κύριο μέρος της κατοικίας.
Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της αποθήκης και του γκαράζ η επιφάνειά τους δεν πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή επιφανείας.
Στον κωδικό αριθμό 217 θα μεταφέρεται από τις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική _ αγοραία αξία της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου κι όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση που η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικείται από το έτος 1991 στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Δ.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή στις 30.6.91. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1993 στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Δ.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά στο 1993 η οικοδομή. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 217, δε θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 218, 212, 219, 223 και 216 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 226 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 8 του εντύπου Ε8, εφόσον η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που έχει εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία λαμβάνεται η μη εξοχική που αναγράφεται στον κ.α. 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες του κ.α. 121-122.
Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές κατοικίες η μία απ' αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία που αναγράφεται στον κ.α. 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες.
Επίσης αν υπάρχουν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες, η μία αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία που θα αναγραφεί στον κ.α. 095 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες αποτελούν λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες του κ.α. 121-122.
Αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (π.χ. πώληση παλαιάς - αγορά νέας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας) στην ένδειξη του πίνακα 5 απέναντι από τους κ.α. 117 - 118 ή 119 - 120 της δήλωσης, κατά περίπτωση, θα γράφονται τα στοιχεία της αρχικής πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής), ενώ τα στοιχεία της τελευταίας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας θα γραφούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες (κ.α. 121-122).
Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 211 σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη συμλήρωση της τιμής ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας στον κωδικό αριθμό 226.
Στον κωδικό αριθμό 233 θα γραφούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του φορολογουμένου, οι οποίοι θα μεταφερθούν από τον κ.α. 094 ή 096, κατά περίπτωση, του πίνακα 5, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1994.

Στον κωδικό αριθμό 237 θα γραφούν οι πιο κάτω κωδικοί:
Ο κ.α. 92 αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι μη εξοχική που γράφεται στον κ.α. 092 του πίνακα 5 της δήλωσης.
Ο κ.α. 95 αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι εξοχική που γράφεται στον κ.α. 095 του πίνακα 5 της δήλωσης.
Στους κωδικούς αριθμούς 227, 234 και 238 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχουν γραφεί, για κάθε όροφο χωριστά, στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223 σχετικά με την επιφάνεια της κύριας κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρμογή.
Στους κωδικούς αριθμούς 228, 235 και 239 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές δεύτερη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τους συντελεστές ορόφου της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των συντελεστών ορόφου της κύριας κατοικίας στους κωδικούς αριθμούς 213, 220 και 224.
Στον κωδικό αριθμό 229 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τη θέση της οικοδομής στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για το συντελεστή πρόσοψης της κύριας κατοικίας (κωδικό αριθμό 214), ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.
Στους κωδικούς αριθμούς 230, 236 και 240 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 7 του εντύπου Ε8.

Οσα αναφέρονται για τους συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας (κωδικοί αριθμοί 215, 221 και 225) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.
Στον κωδικό αριθμό 231 θα γραφεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας που έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη δεύτερης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία
παραλείπονται). Εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 216.
Στον κωδικό αριθμό 232 θα μεταφέρεται από τις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική αγοραία αξία της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου σε περίπτωση που η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν
εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση του κ.α. 217 εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός 232 δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της δεύτερης ενότητας εκτός από τους κωδικούς 233, 237, 227,
234, 238 και 231 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 270 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της νέας κύριας κατοικίας όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο (το φορολογούμενο) στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 8 του εντύπου Ε8, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας (νέα κύρια) του φορολογουμένου και βρίσκεται σε περιοχή που έχει εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κ.α. 211 σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση της τιμής ζώνης της νέας κύριας κατοικίας του κωδικού αριθμού 270.
Στον κωδικό αριθμό 277 θα γραφούν κατά περίπτωση οι μήνες ιδιοκατοίκησης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογούμενου.
Ο κωδικός 281 θα παραμείνει κενός.
Στους κωδικούς αριθμούς 271, 278 και 282 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχουν γραφεί, για κάθε όροφο χωριστά στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Οσα
αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 271, 278 και 282.
Στους κωδικούς αριθμούς 272, 279 και 283 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της νέας κύριας κατοικίας που γράφονται στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 213, 220 και 224.
Στον κωδικό αριθμό 273 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8.
Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κ.α. 214 ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας.
Στους κωδικούς αριθμούς 274, 280 και 284 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά, οι συντελεστές παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 7 του εντύπου Ε8. Οσα
αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 215, 221 και 225 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση των συντελεστών παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας.
Στον κωδικό αριθμό 275 θα γραφεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της νέας κύριας κατοικίας που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της τρίτης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8, (με ακέραιο αριθμό). Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κωδικού 216 εφαρμόζονται ανάλογα
και για τη συμπλήρωση του κωδικού 275.
Στον κωδικό αριθμό 276 θα μεταφέρεται από τις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική πραγματική - αγοραία αξία της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου και όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός
αριθμός 276 δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας εκτός από τους κωδικούς 277, 271, 278, 282 και 275 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών. Σε περίπτωση συστάσεως επικαρπίας σε οικοδομή θα συμπληρώνεται στο όνομα του επικαρπωτή το έντυπο Ε8 και το Ε.Ε.Δ., όπως συμπληρώνεται για τον κύριο της οικοδομής, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφη από τους φοροτεχνικούς υπαλλήλουςκαι δεν χρειάζεται συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ.:

α) όταν κατά το έτος 1993 τόσο οιμήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας κατοικίας, όσο και της δευτερεύουσας κατοικίας είναι πάνω από 12,
β) όταν υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας σε νέα κύριακατοικία η οποία ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες (που δεν είναι σύζυγοι ή γονείς με ανήλικα παιδιά) και αντίστροφα, γ) στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, στις οποίες κατά τη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους λόγω θανάτου κάποιου από αυτούς.

Για πληρέστερη κατανόηση παραθέτουμε τα πιο κάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο:
Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου του Ιωάννη ιδιοκατοικεί το 1993 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί του 4ου ορόφου, επιφανείας 195 τ.μ. που έχει πρόσοψη στους δρόμους Ηρακλείου και Μητσάκη και υπάγεται διοικητικά στο 5ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του από το έτος
1976. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 1.10.1974. Στο υπόγειο της πολυκατοικίας υπάρχει αποθήκη επιφανείας 25 τ.μ. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι επί της οδού Ηρακλείου 5.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
Διαμέρισμα: (ΕΧΣ,Πρ.ΧΣ.Επ.ΧΣ.ΟρΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.Χ3,5%)
: 195Χ1, 08Χ1, 05Χ1, 12Χ0, 70Χ128.000Χ3,5%) = 776.680

Αποθήκη: (ΕΧ0,20ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.Χ3,5%)
25Χ0, 20Χ0, 70Χ128.000Χ3,5% = 15.680
Συν. επιφ. 220 τ.μ. Συνολ. ακαθ. τεκμ. εισοδ. 792.360
Υπολογισμός φορολ. ακαθ. εισοδήματος, μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσεται από το φόρο: 792.360 Χ 20/220 = 72.033

Παράδειγμα 2ο:

Εστω ότι η σύζυγος του φορολογουμένου Ευαγγελία Κωνσταντίνου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 33% από κληρονομικό δικαίωμα μαζί με τα αδέλφια της σε πατρική οικία στα Χανιά Κρήτης. Πρόκειται για ισόγειο μονοκατοικία, παλαιάς κατασκευής, πλέον της 25ετίας με επιφάνεια 140 τ.μ., επί οικοπέδου 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Καλαμάκι εκτός σχεδίου της πόλεως των Χανίων Κρήτης, με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο. Η οικία αυτή χρησιμοποιείται από το 1991 ως πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία για τρεις μήνες (1.6 - 31.8.93). Η συνολική αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου στις 30.6.1991 είναι 14.000.000 δρχ.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
(Α.Α.ΧΠ.Συν.ΧΜ.Κ.Χ4%)
14.000.000 Χ 33% Χ 3/12 Χ 4%* = 46.200

* Σημείωση: Ο συντελεστής 4% εφαρμόζεται επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει πραγματικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (αρθ. 19 ν.δ. 3323/1955).

Παράδειγμα 3ο:
Ο Κων/νος Δημητρίου του Σπυρίδωνος μετά της συζύγου του Ελένης αγόρασε στις 1.5.1993 διώροφη οικία στην Κηφισιά 365 τ.μ. κατά ποσοστό 50% καθένας, την οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για διώροφη οικία με ενιαία λειτουργική ενότητα επί οικοπέδου 1.000 τ.μ. που έχει πρόσοψη επί της οδού Ελευθερώτριας 35 στην Κηφισιά. Αποτελείται από υπόγειο χώρο επιφάνειας 70 τ.μ. που επικοινωνεί με το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Επίσης στον υπόγειο χώρο υπάρχει λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων επιφανείας 25 τ.μ. καθώς και χώρος γκαράζ επιφανείας 20 τ.μ. και αποθήκη 20 τ.μ. Η άδεια ανέγερσης της οικοδομής του υπογείου και ισογείου εκδόθηκε στις 2.1.1986 και του πρώτου ορόφου του 1990.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος.

Υπόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Συν.ΧΣ.Πα.ΧΤ. Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
95Χ1, 15Χ1, 00Χ0, 60Χ0, 90Χ0, 90Χ165.000Χ8/12Χ3,5% = 204.418

Ισόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Συν.ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
130Χ1, 15Χ1, 00Χ0, 90Χ0, 90Χ0, 90Χ165.000Χ8/12Χ3,5% = 419.594
1ο όρ.: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πα.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
100Χ1, 15Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 90Χ165.000Χ8/12Χ3,5%) = 398.475

Αποθήκη: (ΕΧ0,20.ΧΣ.Πα.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
40Χ0, 20Χ0, 90Χ0, 90Χ165.000Χ8/12Χ3,5% = 24.948
Συν. επ. 365 τ.μ. 12 Συν. ακ. τεκ. εισ. 1.047.435

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμαρτού εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο: 1.047.735Χ165/365 = 473.498
Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του Κων/νου Δημητρίου: 473.498 Χ 50% = 236.749 και
Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της Ελένης Δημητρίου: 473.498 Χ 50% = 236.749

Παράδειγμα 4ο:

Ο φορολογούμενος Κων/νος Ν. Φωτίου αγοράζει στις 1.5.93 διαμέρισμα πολυκατοικίας 1ου ορόφου, επιφανείας 250 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Κοραή 18 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Η άεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε τις 13.10.1986. Επίσης ο ανωτέρω έχει στην κατοχή του μια μονοκατοικία επί της οδού Αγγελίδου 23 στο Π. Φάληρο την οποία χρησιμοποιεί από 1.1 - 31.12.93 ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία 280 τ.μ. μετά του οικοπέδου της επιφανείας 360 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Αγγελίδου του Δήμου Π. Φαλήρου, που κατοικείται από το 1988. Η άδεια ανέγερσης της μονοκατοικίας εκδόθηκε στις 4.3.1984.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
250Χ1, 10Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 90Χ135.000Χ8/12Χ3,5% = 779.625

β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. δευτερεύουσας κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
280Χ1, 10Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 90Χ220.000Χ12/12Χ3,5% = 1.920.996

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Διάστημα 1.1-30.4.93
Φορολ. Εισ. Πρ. Δευτ. κατ.: 1.920.996Χ4/12Χ80/280 = 182.952
β) Διάστημα 1.5-31.12.93
Φορ. Εισ. κύριας κατοικίας: 779.625Χ50/250 = 155.925
Φορ. Εισ. πρωτ. δευτ. κατοικ.: 1.920.996Χ8/12Χ280/280 = 1.280.664
Αρα: Συνολ. ετησιο φορολ. εισοδ. κύριας κατοικίας: 155.925 και σύνολ. ετήσιο φορολ. εισόδ. πρ. δευτ. κατοικίας 182.952+1.280.664 = 1.463.616

Παράδειγμα 5ο:

Ο φορολογούμενος Σωτήρης Γ. Δημητρίου έχει, μετά της συζύγου του Δέσποινας Δημητρίου από 1.1.-31.12.93 κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος συνιδιοκτησία:
α) Σε διώροφη μονοκατοικία στο Χαλάνδρι που χρησιμοποιούν από 1.1-31.12.93 ως κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για διώροφη οικία με ενιαία λειτουργική ενότητα επί οικοπέδου 350 τ.μ. που έχει πρόσοψη απί της οδού Μαντινείας 10 στο Δήμο Χαλανδρίου και ιδιοκατοικείται από το 1986. Αποτελείται από υπόγειο χώρο 30 τ.μ. που επικοινωνεί με ισόγειο 40 τ.μ. και 1ο όροφο 50 τ.μ. Επίσης υπάρχει υπόγεια αποθήκη 30 τ.μ. Η άδεια ανέγερσης του υπογείου εκδόθηκε στις 14.9.1974, του ισογείου στις 6.6.1979 και του 1ου ορόφου στις 15.4.1984.
β) Σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αγαθουπόλεως 15 του 6ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, επιφανείας 150 τ.μ., με υπόγεια αποθήκη 40 τ.μ., που η άδεια ανέγερσής του εκδόθηκε στις 15.3.1964 και από 1.1.-31.12.93 χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα κατοικία από το έτος 1980. Επίσης ο πιο πάνω φορολογούμενος έχει στην κατοχή του και ισόγεια εξοχική δευτερεύουσα κατοικία επιφανείας 65 τ.μ. μετά του οικοπέδου της 200 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Λαϊου 45 εντός της πόλεως στην Καρδίτσα με έτος έκδοσης άδειας 26.4.1960.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας
Υπόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
30Χ1, 00Χ0, 60Χ1, 00Χ0, 70Χ0, 90Χ180.000Χ12/12Χ3,5% = 71.442

Ισόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
40Χ1, 00Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 80Χ0, 90Χ180.000Χ8/12Χ3,5% = 108.864

1ος όροφ.: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
50Χ1, 00Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 90Χ0, 90Χ180.000Χ12/12Χ3,5% = 255.150

Αποθήκη: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
30Χ0, 20Χ0, 70Χ0, 90Χ180.000Χ12/12Χ3,5% = 23.814
Συν. επ. 150 τ.μ. 459.270

β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτερ. κατοικίας (μη εξοχικής)

Διαμ/μα: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
150Χ1, 00Χ1, 08Χ1, 00Χ0, 60Χ0, 90Χ108.000Χ12/12Χ3,5% = 330.674

Αποθήκη: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
40Χ0, 20Χ0, 60Χ0, 90Χ108.000Χ12/12Χ3,5% = 16.330
Συν. επ. 190 τ.μ. 347.004

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το ακαθ. τεκμ. εισοδ. από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος γιατί η επιφάνειά της (150 τ.μ.) υπολείπεται των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται
β) Φορ. εισοδ. πρώτης δευτερ. κατοικ. (150+190-200)/190 Χ 347.004 = 255.687 Αρα: Ακαθ. τεκμ. εισοδ. από ιδιοκ. πρώτης δευτ. κατοικίας του Σωτήρη Δημητρίου:
255.687Χ50% = 127.844.
Ακαθ. τεκμ. εισοδ. από ιδιοκ. πρώτης δευτ. κατοικίας της Δέσποινας Δημητρίου:
255.687Χ50% = 127.844.
Το εισόδημα της εξοχικής κατοικίας θα φορολογηθεί ως εισόδημα λοιπών δευτερευουσών κατοικιών.

Παράδειγμα 6ο:

Ο Νικόλαος Σ. Μαζαράκης έχει από 1.1-31.12.93 την κύρια κατοικία του στην οδό Βυζαντίου 48 στη Ν. Σμύρνη που ιδιοκατοικείται από το έτος 1991. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία 300 τ.μ. επί οικοπέδου 500 τ.μ. στην οποία είναι συνδιοκτήτης με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. η άδεια της οικοδομής εκδόθηκε στις 14.2.1990. Επίσης ο πιο πάνω φορολογούμενος έχει στην πλήρη κατοχή του διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αμασίας 22 στο Παγκράτι που ανήκει διοικητικά στο 7ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, την οποία χρησιμοποιεί ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία από το 1988. Πρόκειται για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφανείας 100 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Αμασίας και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 29.8.1984.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισόδ. κύριας κατ.
ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
150Χ1, 10Χ0, 90Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 90Χ150.000Χ12/12Χ3,5% = 701.663
β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατ.
ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Παλ.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%
100Χ1, 00Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 90Χ158.000Χ12/12Χ3,5% = 497.700

Υπολογισμός φορολογητέου τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το ακαθ. τεκμ. εισόδ. από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος γιατί η επιφάνειά της (150 τ.μ.) υπολείπεται των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται.
β) Φορολ. εισόδ. πρώτης δευτερ. κατοικίας (150+100-200)/100 Χ 497.700 = 248.850

Παράδειγμα 7ο:

Ο φορολογούμενος Σπυρίδων Γ. Νικολάου έχει από 1.1.-31.12.93 συνιδιοκτησία 50% εξ αδιαιρέτου σε ισόγεια μονοκατοικία την οποία χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία από το 1975. Πρόκειται για ισόγεια κατοικία επιφανείας 500 τ.μ. μετά του οικοπέδου της 1.000 τ.μ. κειμένης επί της οδού Αγρινίου 4 στον Καρέα, με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 26.3.1969. Επίσης, ο φορολογούμενος έχει πρώτη δευτερεύουσα κατοικία στην οδό Φαρμάκη 48 στην Πλάκα (1ο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων). Πρόκειται για ισόγεια οικία 100 τ.μ. εντός οικοπέδου 286 τ.μ. με
πρόσοψη επί της οδού Φαρμάκη, που ιδιοκατοικείται ως δευτερεύουσα κατοικία από το 1975 και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 10.2.1950.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΣ.Συν.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
250Χ1, 15Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 65Χ0, 90Χ175.000Χ12/12Χ3,5% = 927.134
β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
100Χ1, 00Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 60Χ158.000Χ12/12Χ3,5% = 298.620

Υπολογισμός φορολογητέου τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Φορ. Εισ. κύριας κατοικίας: (250-200)/250 Χ 927.134 = 185.427
β) Φορ. Εισ. πρωτ. δευτ. κατοικίας: 100/100 Χ 298.620 = 298.620

Παράδειγμα 8ο:

Ο Βασίλειος Ι. Αλεξάνδρου έχει την κύρια κατοικία του από 1.1.-30.4.93 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 1ου ορόφου, επιφανείας 150 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Μπότσαρη 32 στη Ν. Φιλάδέλφεια και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 30.5.1974, που ιδιοκατοικείται από το 1976. Στις 30.4.1993 το διαμέρισμα αυτό πουλήθηκε και αγοράστηκε νέα κύρια κατοικία, ισόγεια, επιφάνειας 220 τ.μ. κείμενη επί οικοπέδου 309 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Κύπρου 20 στη Λυκόβρυση. Ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι 7.7.1986. Επίσης ο ίδιος φορολογούμενος από 1.1-31.12.93 χρησιμοποιεί ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, διαμέρισμα πολυκατοικίας 6ου ορόφου, επιφανείας 100 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Λακωνίας 8 στους Αμπελοκήπους (2ο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων) και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 14.9.1969, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία από το 1980.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισόδ. πρώτης κύριας κατοικίας (1.1.-30.4.93):
(Ε.ΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ. ΚΧ3,5%)
150Χ1, 00Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 70Χ107.000Χ4/12Χ3,5% = 131.075
β) Ακαθ. τεκμ. εισόδ. πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας:
(Ε.ΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
100Χ1, 00Χ1, 20Χ1, 00Χ0, 65Χ119.000Χ12/12Χ3,5% = 324.870
Διάστημα από 1.1-30.4.93: 324.870Χ4/12 = 108.290
Διάστημα 1.5-31.12.93:324.870Χ8/12 = 216.580
γ) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. δεύτεης κύριας κατοικίας (1.5-31.12.93):
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
220Χ1, 10Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 90Χ105.000Χ8/12Χ3,5% = 480.249

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Διάστημα 1.1-30.4.93:
Η πρώτη κύρια κατοικία (150 τ.μ.) απαλλάσσεται από το φόρο. Πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (150+100-200)/100 Χ 108.290 = 54.145
β) Διάστημα 1.5-31.12.93:
Η δεύτερη κύρια κατοικία (220-200)/220 Χ 480.249 = 43.659
Πρώτη δευτερεύουσα κατοικία 100/100 Χ 216.580 = 216.580

Αρα το ετήσιο ακαθ. φορολογητέο εισόδημα κύριας κατοικίας είναι 43.659 και το ετήσιο ακαθ. φορολογ. εισόδημα πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας είναι 54.145 + 216.580 = 270.725

Παράδειγμα 9ο:

Η Ελένη συζ. Κων/νου Ιωάννου από 1.1-31.12.93 έχει την κύρια κατοικία της σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας επιφανείας 110 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Δημοκρατίας 8 στο Δήμο Ζωγράφου. Η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι σις 30.7.1984 και ιδιοκατοικείται από το 1991. Ο σύζυγός της Κων/νος Σ. Ιωάννου έει ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% από κληρονομικό δικαίωμα μαζί με τα αδέλφια του σε εξοχική οικία στη Χίο. Πρόκειται για ισόγεια οικία 100 τ.μ. επί οικοπέδου 500 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Λέσβου 65 του Δήμου Χίου, που χρησιμοποιείται ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Η ημερομηνία έκδοσης άδειας είναι 11.10.1974.
Δεδομένου ότι, το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας κατοικίας της συζύγου με την επιφάνεια της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας, που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του συζύγου, δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ., απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Παράδειγμα 10ο:

Ο Νικόλαος Θ. Μαρίνης έχει από 1.1-31.12.93 την κύρια κατοικία του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 6ου ορόφου, επιφανείας 130 τ.μ. με πρόσοψη επί της οδού Ευβοίας 6 στην Πάτρα που ιδιοκατοικείται από το 1985 και έχει ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 16.2.1979. Η σύζυγός του Μαρία Ν. Μαρίνη έχει ιδιόκτητη εξοχική δευτερεύουσα κατοικία στη Ζάκυνθο.
Πρόκειται για ισόγεια κατοικία επιφανείας 90 τ.μ. επί οικοπέδου 200 τ.μ. επί της οδού Κ. Δραγώνα 18 εντός της πόλης της Ζακύνθου με έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 10.3.1969. Η οικία αυτή ιδιοκατοικείται τους θερινούς μήνες από 1.6-31.8.93 και χρησιμοποιείται ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία από το 1980.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος.
α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας
(Ε.ΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
130Χ1, 00Χ1, 20Χ1, 00Χ0, 80Χ97.000Χ12/12Χ3,5% = 423.696
β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
90Χ1, 00Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 65Χ100.000Χ3/12Χ3,5% = 46.068
Συν. επ. 220 τ.μ.

Το ακαθ. τεκμ. εισόδημα κύριας κατοικίας απαλλάσσεται, γιατί υπολείπεται των 200 τ.μ. Φορ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατοικίας: [(130+90)-200]/90 Χ 46.068 = 10.237

Παράδειγμα 11ο:
Η Αθηνά χήρα Δημ. Πανίδου, ο Αλέξανδρος Δ. Πανίδης και ο Θεμιστοκλής Δ. Πανίδης κληρονόμησαν με βάση διαθήκη το 1991 κατά ποσοστό 50%, 25% και 25% αντίστοιχα, εξ αδιαιρέτου από το σύζυγο και πατέρα τους, κύρια και εξοχική δευτερεύουσα κατοικία. Η κύρια κατοικία τους, που ιδιοκατοικήθηκε συγχρόνως και από τους
τρεις από 1.1.-31.12.93, είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας 6ου ορόφου, επιφανείας 180 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Σέκερη 10 στη Θεσ/νίκη, με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 19.5.1969. Η πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία είναι ισόγεια μονοκατοικία, 100 τ.μ. επί οικοπέδου 200 τ.μ. επί της οδού Ρούσβελτ 31 εντός πόλεως Καβάλας, με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας στις 10.7.1960.

Δεδομένου ότι, οι επιφάνειες κύριας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που αναλογούν στα ποσοστά συνιδιοκτησίας καθενός από τους πιο πάνω φορολογουμένους δεν υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., δεν προκύπτει φόρος.

Παράδειγμα 12ο:

Ο Αντώνιος Θ. Καραγιάννης έχει από 1.1-31.12.93 την κύρια κατοικία του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 1ου ορόφου με πρόσοψη επί της οδού Ανδριανουπόλεως 55 στην περιφέρεια του Δήμου Υμηττού, επιφάνειας 150 τ.μ., με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 18.2.1960, που την ιδιοκατοικεί από την ανέγερσή της.
Επίσης, ο ίδιος φορολογούμενος έχει στην κατοχή του πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (ισόγεια μονοκατοικία) 80 τ.μ. επί οικοπέδου 160 τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Ταύρου με πρόσοψη επί της οδού Διός 46 και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 10.1.1961, που χρησιμοποιεί ως πρώτη δευτερ. κατοικία από το 1990. Στις 30.6.1993 το ακίνητο αυτό πωλείται και ο πιο πάνω φορολογούμενος αγοράζει στις 1.9.93 νέα πρώτη δευτερεύουσα κατοικία επί της οδού Χάριτος 27 στην περιφέρεια του Δήμου Βούλας. Πρόκειται για διαμέρισμα 3ου ορόφου επιφανείας 100 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Χάριτος και ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας 15.11.1992.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:
α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
150Χ1, 00Χ1, 00Χ1, 00Χ0, 60Χ121.000Χ12/12Χ3,5% = 381.150
β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. κατοικίας
(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
80Χ1, 00Χ0, 90Χ1, 00Χ0, 60Χ63.000Χ6/12Χ3,5% = 47.628

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Διάστημα 1.1-30.6.93
Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα της κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος γιατί η επιφάνειά της (150 τ.μ.) υπολείπεται των 200 τ.μ. που απαλλάσσονται.
Από το τεκμαρτό εισόδημα της δευτερεύουσας κατοικίας υπόκεται σε φόρο τμήμα 30 τ.μ./80 τ,μ. δηλ. Φορ. εισόδ. πρώτης δευτ. κατοικίας: 47.628Χ30/80 = 17.860
β) Διάστημα 1.7-31.8.93
Υπάρχει μόνο ακαθ. τεκμ. εισόδημα κύριας κατοικίας 150 τ.μ. το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο.
γ) Διάστημα 1.9-31.12.93
Ομοίως το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα της κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από το φόρο για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.
Το τεκμαρτό ακαθάριστο εισόδημα της νέας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που αποκτά ο φορολογούμενος αποτελεί εισόδημα λοιπών δευτερευουσών κατοικιών που αναγράφονται στον κ.α. 121 του πίνακα 5 της δήλωσης και δεν θα συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. Η εκκαθάριση θα γίνει χειρόγραφη.

Οπου στα πιο πάνω παραδείγματα αναφέρεται:

Χ = Σύμβολο πολλαπλασιασμού
Ε = Επιφάνεια
Σ.Επ. = Συνελεστής Επιφάνειας
Σ.Συν. = Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σ.Πρ. = Συντελεστής Πρόσοψης
Σ.Ορ. = Συντελεστής Ορόφου
Σ.Πα. = Συντελεστής Παλαιότητας
Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης
Π.Συν. = Ποσοστό Συνιδιοκτησίας
Μ.Κ. = Μήνες Κυριότητας
Α.Α. = Αγοραία Αξία
Φορ. εισοδ. = Φορολογητέο εισόδημα
Συν.Επ. = Συνολική επιφάνεια
Συν. ακ. τεκ. εισ. = Συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα
Κυρ. κατοικία = Κύρια κατοικία
Πρωτ. δευτ. κατ. = Πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
Από ιδιοκ. = Από ιδιοκατοίκηση
Ακαθ. τεκμ. = Ακαθάριστο τεκμαρτό
Φορ. τεκμ. εισοδ. = Φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα

Η συμπλήρωση του εντύπου Ε8 και του Ε.Ε.Δ. για τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραδειγμάτων θα γίνει όπως στα υποδείγματα που επισυνάπτονται. Η προμήθεια των εντύπων του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από την Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου.
Προς αποφυγή λαθών σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται πρωτότυπα έντυπα του Ε.Ε.Δ. και όχι φωτοτυπίες των υποδειγμάτων που επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
Τέλος οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης