ΠΟΛ.1065/4.3.1994

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλώνΣχόλια:


4 Μάρ 1994

Taxheaven.gr
 Αθήνα 4 Μαρτίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1026422/2136-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
& ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ 16η

ΠΟΛ 1065

ΘΕΜΑ : "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών".

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 14 του άρθρου 3 και το  άρθρο 4 της τροπολογίας - προσθήκης που κατατέθηκε στη Βουλή και ισχύει από 4 Μαρτίου 1994.

Ειδικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 της τροπολογίας αυτής ρυθμίζονται σε 24 ίσες, κατ' ανώτατο όριο, μηνιαίες δόσεις, τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-1993 χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και τα χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Το ποσό της κάθε δόσης (κεφάλαιο + προσ/σεις) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών.

Οφειλέτες που θα εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό της οφειλής μέχρι 28 Απριλίου 1994 δικαιούνται έκπτωση ποσοστού 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην οφειλή μέχρι την ημερομηνία καταβολής. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που είχαν διακανονιστεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993.

Η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών γίνονται από 4 Μαρτίου 1994 μέχρι 18 Απριλίου 1994.

Για τον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση (καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης) δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα μέτρα: α) της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, β) της προσωποκράτησης, γ) του κλεισίματος των καταστημάτων λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, δ) της απαγόρευσης εξόδου
από τη Χώρα. Εάν έχουν ληφθεί τα ως άνω μέτρα αναστέλλονται. Επίσης, αναστέλλονται τα προγράμματα πλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων. Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων.

Επισημαίνουμε ότι για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής απαιτείται η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στις τρεις πρώτες δόσεις αυτής, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου οφειλετών που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τις δόσεις αυτής, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές.

Ειδικά για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ για τον υπολογισμό των ρυθμιζομένων οφειλών προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:

1) Από την οθόνη των εισπράξεων επιλέγουμε ολικά "ο" όλες τις δόσεις που έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι και την 31/12/1993.

2) Εκτυπώνουμε με "print screen" τις οθόνες που περιλαμβάνουν τις δόσεις αυτές και τις επισυνάπτουμε με το αντίγραφο της ρύθμισης που συντηρούμε στην υπηρεσία.

3) Αλλάζουμε οθόνη με esc, και έχουμε το σύνολο των ρυθμιζόμενων οφειλών με ανάλυση κεφαλαίου και προσαυξήσεις (δεν εκτυπώνουμε διπλότυπο).

4) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να καταβάλει όλη την οφειλή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα χορηγείται έκπτωση 50%, αφού επιλεγεί ολικά η κάθε δόση που ρυθμίζεται και με μεταβολή προσαύξησης (f4), μειωθεί η προσ/ση που της αναλογεί κατά το 50%.

5) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να πληρώσει την πρώτη δόση (για αναστολή μέτρων) ή τις τρεις πρώτες δόσεις (για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας) δηλώνουμε στην οθόνη των εισπράξεων και στη θέση "προτεινόμενο ποσό είσπραξης" το αντίστοιχο ποσό (κεφάλαιο + προσ/σεις) και εισπράττουμε αυτό από τις δόσεις που ρυθμίζονται.

6) Για καταβολές των υπολοίπων (μετά την πρώτη) δόσεων της ρύθμισης χρησιμοποιούμε ως "ημερομηνία καταβολής" την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης για να εμφανίζονται οι οφειλές με τις προσ/σεις που αναλογούν στην ημερομηνία αυτή και "προτεινόμενο ποσό είσπραξης" το ποσό της δόσης (κεφάλαιο + προσ/σεις) της ρύθμισης.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος.


Taxheaven.gr