Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρθρα
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων


Αρθρα Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β Αθήνα,

13 Ιουλίου 2006

Αρ. Πρωτ.: 1044338/359/0015

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 11 84

ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Καρύδη Τηλέφωνο : 210-3638389

Προς Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πλ. Μοριχόβου 1 546 25 Θεσσαλονίκη

Κοιν. Ε.Σ.Ε.Ε. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μητροπόλεως 42 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ»

Απαντώντας στο 102/4-5-2006 υπόμνημά σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του Νόμου (14/12/2004) σε έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26.1.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας σας διατηρούνται ως ακολούθως:

- Τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή έχει λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.

- Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) πρέπει να διατηρηθούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), ως εξής:

Βιβλία Χρήσης 2000 μέχρι 31/12/2006 »

» 2001 » 31/12/2007 »

» 2002 » 31/12/2008 »

» 2003 » 31/12/2009 κ.ο.κ.

- Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγράφων των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές καθίστανται αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του Ν. 3296/1994 (14/12/1994) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

- Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν ισχύουν για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία, ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 18 του Ν. 3091/2002, 22 παρ. 3 του Ν. 3212/2003 και 84 παρ. 5 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Της Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ


Ακολουθεί Βοηθητικός Πινακας ο οποίος δεν αποτελεί τμήμα της Απόφασης


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1990 - 1991

ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97

ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/02/2004)*

1998 - 1999

ΜΕΧΡΙ 31/12/2005

2000

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ** *** **** ***** ****** *******

2001

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ** *** **** ***** ****** *******

2002

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ** *** **** ***** ****** *******

2003

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ** *** **** ***** ****** *******

2004

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ** *** **** ***** ****** *******

2005

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ****** ********

2006

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 *******

2007

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

*Παράταση έως 27/2/2004 ορισμένων υποθέσεων (σχετ. άρθ. 22 παρ. 1 του ν.3212/2003 Και εγκ. 1114957/1928/ΔΕ-Α'/2003)

ΠΛΑΣΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του 'αρθ. 22 του ν.3212/2003, θεσπίστηκε η παράταση της παραγραφής για 2 επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις επί των υποθέσεων πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι τον ανωτέρω χρόνο έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επόμενων χρήσεων για τις οποίες ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παρατασθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή.

Π.χ. εφόσον παραταθεί λόγω των ανωτέρω παραβάσεων η προθεσμία παραγραφής για τη χρήση 2002, τότε και η παραγραφή για τη χρήση 2003 μετατίθεται μέχρι το νέο χρόνο παραγραφής (31/12/2010)

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή από 31/12/2002 και μετά.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν.3212/2003 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο παραγραφής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών-νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όσο και για τις προηγούμενες από την κατάσχεση χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν.3212/2003 (31/12/2009)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1998 Κ.Λ.Π

Με την παραγρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 3296/2004 παρατάθηκε για ένα (1) έτος ο χρόνος παραγραφής για την χρήση 1998, καθώς και των προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής είχε παραταθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 3091/02 και ν. 3212/03 και έληγε στις 31/12/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Επί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15 ετών από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης (σχετ. άρθρο 84 του ν.2238/1994).

Στο Φ.Π.Α. επί μη υποβολής περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ο χρόνος παραγραφής είναι 15 έτη για χρήσεις μέχρι 1994 και 10 έτη για χρήσεις 1995 και επόμενες από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης (σχετ. άρθρο 57 του ν.2859/2000).

**Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006 παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2008 οι προθεσμίες παραγραφής που έληγαν-λήγουν την 31/12/2006 και 31/12/2007, με εξαίρεση της φορολογίας κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών και προικών. Έτσι, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η παραγραφή των χρήσεων 2000 και 2001 για δύο και ένα έτη αντίστοιχα και πλέον οι χρήσεις αυτές, μαζί με τη χρήση 2002, παραγράφονται την 31/12/2008 (σχετ.εγκ.ΠΟΛ.1145/21.12.2006).

***Σύμφωνα με τον νόμο Ν 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194.τ.Α'.25.09.2008) Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις,η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
Έτσι, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η παραγραφή των χρήσεων 2000 και 2001 και 2002 κατά ένα έτος και πλέον οι χρήσεις αυτές , μαζί με την χρηση 2003 , παραγράφονται την 31/12/2009.

****Προσοχή σύμφωνα με τον νόμο Ν 3790/2009 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α'/07.08.2009)
'Αρθρο 10
Παράταση παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010.

***** Σύμφωνα με τον νόμο 3842/2010

Άρθρο 82
Παράταση παραγραφής
Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2010.
H διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002).

Σημείωση: Πέραν των ως άνω αναφερόμενων, υφίστανται και άλλες ειδικές περιπτώσεις με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής (π.χ. έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου, φορολογία χαρτοσήμου κλπ).

*****

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3888 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

7. Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010 ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2011. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

******

Αρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου 4002/2011
Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.


********

Αρθρο δεύτερο. του νόμου 4098/2012
1. H προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται μέχρι 31.12.2013.
2. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 2012 και 2013.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ § § 10, 11, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΑΡΘ. 20 ΤΟΥ Ν. 3296/2004)

Α. ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/2004, ενώ αν οι ως άνω εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά την 14/12/2004, τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/20.5.1998 - ΠΟΛ.1168/2.7.2001

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον επήλθε περαίωση όλων των φορολογικών αντικειμένων με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04 και επιπλέον είχε εξοφληθεί το σύνολο των σχετικών οφειλών μέχρι την ίδια ημερομηνία. Αν η ως άνω περαίωση επήλθε μετά την 14/12/04, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής, ενώ αν η περαίωση επήλθε μέχρι την 14/12/04 χωρίς όμως να έχει εξοφληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των σχετικών οφειλών, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών ανεξαρτήτως του χρόνου παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1155/22.5.2002 - ΠΟΛ.1085/5.6.2003

(χρήσεις 1993 έως 1998)

Τα βιβλία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.

Τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΡΘ. 1-11 - Ν. 3259/2004 (χρήσεις μέχρι και 2002)

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 έως και 2002 διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον η περαίωση έγινε μέχρι 14/12/2004, ενώ αν η περαίωση έγινε μετά την 14/12/2004 τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΡΘ. 13-17 - Ν. 3296/2004 (χρήσεις 2003 και μετά)

Τα βιβλία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Β. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα στοιχεία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3888 Αρθρο 12 παρ. 5 Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση, και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα παραπάνω διαφοροποιούνται και δεν ισχύουν επί περιπτώσεων με εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία ή με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. άρθ. 19 §18 ν. 3091/2002 και 22 §§ 2 και 3 ν. 3212/2003) καθώς και επί περιπτώσεων μη υποβολής δήλωσης φορολ. εισοδήματος ή ΦΠΑ ή υποβολής αυτής τον τελευταίο χρόνο παραγραφής, λόγω παράτασης της παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης