Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07
Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.


Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Αριθ.Πρωτ.: Σ33/4/14.3.2007

Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 (τ. Α΄, αρ. 272/21.12.2006) που αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς χορήγησης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους του Ιδρύματος από 21.12.2006 και εξής και, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας

του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (νυν Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας), οι συνταξιούχοιέλη οικογενείας αποβιώσαντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καθώς και οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος δικαιούνται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου, δηλαδή σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας.

Τα πρόσωπα αυτά καλύπτονται και από τη νέα διάταξη, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81, οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια της εγκυκλίου αυτής.

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α) Με την κοινοποιούμενη διάταξη διαφοροποιείται ο υπολογισμός του ποσού του επιδόματος που χορηγείται στους συνταξιούχους για απόλυτη αναπηρία σε σύγκριση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 10 του ΑΝ 1846/51, όπως είχαν συμπληρωθεί με την παρ. 20 του άρθρου

16 του Ν. 4497/66 και την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.825/78, οι οποίες καταργούνται από 21.12.2006, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006.

Συγκεκριμένα, το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που θα χορηγείται από τις 21.12.2006 και εξής από το Ίδρυμα ισούται με το 50% της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης, οργανικής ή κατωτάτου ορίου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις εκάστοτε χορηγηθείσες αυξήσεις, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών για σύζυγο και τέκνα

Μολονότι ορίζεται στη διάταξη ο υπολογισμός της προσαύξησης στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το ποσό επί του οποίου θα γίνεται ο υπολογισμός της προσαύξησης θα είναι το εκάστοτε καταβαλλόμενο στο συνταξιούχο ποσό.

Οπωσδήποτε, όμως, το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

β) Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 60, για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας θα χορηγείται στη μεγαλύτερη εκάστοτε καταβαλλόμενη σύνταξη. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι ο νόμος εννοεί την κατηγορία συνταξιοδότησης που δικαιολογεί τη χορήγηση του επιδόματος. Επομένως, δεν είναι επιτρεπτό να συμμετέχει στη σύγκριση των ποσών μεταξύ των δύο καταβαλλόμενων συντάξεων μια σύνταξη λόγω γήρατος (εκτός εάν έχει χορηγηθεί σε τυφλό συνταξιούχο), επειδή εκ του νόμου αποκλείεται αυτή η κατηγορία από το δικαίωμα χορήγησης της εν λόγω προσαύξησης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι εφόσον ο νόμος ορίζει ότι όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη, στην περίπτωση που η μία σύνταξη χορηγείται από το Ίδρυμα και η άλλη από άλλο φορέα συνταξιοδότησης δεν

τίθεται θέμα σύγκρισης ποσών ούτε αποκλεισμού του δικαιούχου από την παροχή, η οποία είναι επιτρεπτό να χορηγείται ταυτόχρονα στο ίδιο πρόσωπο από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς.

γ) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 60 ορίζεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διάταξης επέρχονται από την ημερομηνία δημοσίευσής της, δηλαδή από 21.12.2006, και για τους συνταξιούχους που κατά την ημερομηνία αυτή ήδη λάμβαναν την προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας. Θα πρέπει όμως αυτοί να υποβάλουν απλή αίτηση-όχληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, ώστε να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα για επανυπολογισμό του ποσού της εν λόγω προσαύξησης.

Ευνόητο είναι λοιπόν ότι οι περιπτώσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τους ορισμούς αυτού μόνο για το διάστημα από 21.12.2006 και εξής, ενώ για το διάστημα μέχρι τις 20.12.2006 σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Με βάση τη διατύπωση της διάταξης, που καθορίζει ως τυπικό στοιχείο για την ενεργοποίηση του επανυπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας από 21.12.2006 την υποβολή αίτησης-όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, και προς διευκόλυνση αυτής της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, σας διαβιβάζουμε σχετική έντυπη αίτηση, η οποία θα αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης σε όλους τους δικαιούχους του επιδόματος κατά

21.12.2006, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ζητούν τον επανυπολογισμό του ποσού της προσαύξησης που λαμβάνουν στη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θέτοντας την υπογραφή τους σε αυτή την αίτηση, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο αρμόδιο για την πληρωμή τους Υποκατάστημα, προκειμένου να τακτοποιηθεί μηχανογραφικά η αναπροσαρμογή του επιδόματος. Ευνόητο είναι ότι εάν τυχόν οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ήδη αίτηση για αναπροσαρμογή του ποσού του εν λόγω επιδόματος, δεν χρειάζεται να υποβάλουν και την έντυπη αίτηση.

Επίσης, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι/δικαιούχοι του επιδόματος δεν έχουν αναγγελθεί ακόμη στη Μηχανογράφηση, η αποστολή της αίτησης στους δικαιούχους θα πρέπει να γίνει από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Απασχόλησης, η εν λόγω αίτηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τον επανυπολογισμό του ποσού.

Η Υπηρεσία μας, ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης και το ΚΗΥΚΥ και τη δημιουργία νέου μηχανογραφικού προγράμματος προγραμματίζει τη μηχανογραφική αναπροσαρμογή του επιδόματος σε όλους τους ήδη δικαιούχους αζί με τα αναδρομικά ποσά από 21.12.2006) με τη σύνταξη που θα καταβληθεί στις 22.5.2007 (χωρίς να απαιτείται έκδοση Απόφασης Διευθυντή). Για κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη χειρόγραφη αναπροσαρμογή του ποσού, θα δοθούν διευκρινίσεις εν καιρώ από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

β) Η Απόφαση Διευθυντή με την οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η χορήγηση της εν λόγω προσαύξησης τροποποιείται σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας διάταξης, οπότε στο εξής, για τους νέους δικαιούχους θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα συναποστελλόμενα με την παρούσα έντυπα Αποφάσεων. Για τους παλιούς δικαιούχους δεν θα εκδοθούν νέες αποφάσεις για την αναπροσαρμογή του ποσού.

Επισημαίνεται δε ότι η παράλληλη σώρευση δικαιώματος στο ίδιο πρόσωπο για τη χορήγηση του εξωϊδρυματικού επιδόματος και της προσαύξησης της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας, διότι με την αίτηση αυτή ζητείται κατ¶ αρχήν η αναγνώριση του δικαιώματος, το οποίο, εφόσον υφίσταται, πρέπει να πιστοποιηθεί με την εγκριτική Απόφαση του Διευθυντή.

Επειδή, όμως, με τη σώρευση του δικαιώματος χορήγησης του εξωϊδρυματικού επιδόματος, το ύψος του οποίου ισούται με το ανώτατο όριο του ποσού προσαύξησης απόλυτης αναπηρίας (20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη) δεν προκύπτει διαφορά ποσού προς χορήγηση, στην Απόφαση Διευθυντή θα πρέπει να αναφέρεται επιπλέον ότι, παρά το υφιστάμενο δικαίωμα, ο συνταξιούχος δεν δικαιούται να λάβει το ποσό που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις.

Ευνόητο είναι όμως ότι στις περιπτώσεις στις οποίες το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος που χορηγείται στο συνταξιούχο ισούται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, με 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, θα πρέπει να αναφέρεται στην

εγκριτική απόφαση ότι θα χορηγηθεί η διαφορά της προσαύξησης απόλυτης αναπηρίας μέχρι το ύψος του περιορισμού, δηλαδή το 20πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ) Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του με αρ. πρωτ.

Σ 32/11/7.10.1993 Γενικού Εγγράφου, σύμφωνα με τις οποίες ότι η αναγνώριση του δικαιώματος για τη χορήγηση της προσαύξησης απόλυτης αναπηρίας «ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών, η κρίση των οποίων, όταν είναι αιτιολογημένη, είναι δεσμευτική για τα ασφαλιστικά όργανα. Συνεπώς, οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων και οι Τ.Δ.Ε αυτών δεν νομιμοποιούνται να χορηγούν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, αλλά μόνο να επαναπέμπουν τις περιπτώσεις αυτές στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, εφόσον εκτιμούν ότι η κρίση τους δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006, οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 10 του ΑΝ 1846/1951, όπως είχαν συμπληρωθεί με την παρ. 20 του άρθρου 16 του Ν. 4497/66 και την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.825/78, καταργούνται από 21.12.2006.

Επομένως, από 21.12.2006 καταργούνται:

α) ο υπολογισμός της προσαύξησης επί του βασικού ποσού σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας,

β) ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης που αποτελούσε τη βάση υπολογισμού του επιδόματος κατ' ανώτερο ύψος στο εκάστοτε 25πλάσιο του Τ.Η. της 10ης Α.Κ.,

γ) η χορήγηση της προσαύξησης στο συμφερότερο βασικό ποσό της σύνταξης για το συνταξιούχο, στην περίπτωση που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αντίθετα, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/92, οι οποίες ρυθμίζουν τη χορήγηση της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας στους νέους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά (σχετ. εγκ. 75/2002).

Ν. 3518/2006 (τ. Α΄, ΦΕΚ 272/21.12.2006)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αρθρο 60

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων, ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Προκειμένου για συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη.

Προκειμένου για συνταξιούχους που ήδη λαμβάνουν την προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διάταξης αυτής επέρχονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την υποβολή σχετικής αίτηαης.

Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του ΑΝ 1846/1951, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 20 του άρθρου 16 του Ν. 4497/1966 και την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 825/1978, καταργούνται

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ…………………………………

Αριθ.απόφασης:………………………

Ημερομηνία:……………………………

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο/Η Διευθυντής/-τρια του ……………………………………..…Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ………………………………..…..., αρμόδιος/-α να κρίνει τη με αρ. πρωτ. …………/……….…………. αίτηση

τ…… συνταξιούχου ……………………………… …………………………………….…………. (Α.Μ.:……………….)

για τη χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξής τ……., λόγω απόλυτης αναπηρίας,

έχοντας υπόψη:

                        1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006,

                        2. Τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου τ….. συνταξιούχου, δηλαδή:

 

α) τη με αρ. …………………/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις ………………………… …………………………………………… …………………………………………………………………………….

από ………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………..…..

β) τη με αρ. …………………/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις

………………… ……………………………………… ……………………………………………………………… ………………………….

από ……………… …………………………………………… …………………………………………………………………..… ………..

γ) τη με αρ. ……………./…………………… Γνωμάτευση της …………………………………………………… του ……………… ……………………. Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ……………………………………………, με την οποία κρίθηκε ότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006, για χρονικό διάστημα από ……………………………… μέχρι ……………….………………

δ)………… ………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………… ……………… ……………………………………………………………………………………….

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τα ακόλουθα:

Δέχεται τη με αρ. πρωτ. …………………/…………………. αίτηση τ…… συνταξιούχου

………………………… ………………………… …………………………………………………………… (Α.Μ.:…………………….)

2. Χορηγεί στ…… ως άνω συνταξιούχο την προσαύξηση του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 στο εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης λόγω ………………………………………….……………. που λαμβάνει για το χρονικό διάστημα από …………………………….. μέχρι ………………………………….

Η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπει η διάταξη αυτή.

3. ……… ……………………… ………………………………………… ………………………… …………………………… ………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………….

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αρμόδιο Κέντρο Πληρωμής.

2. Ενδιαφερόμενο/-η

Σημείωση: Η απόφαση αυτή υπόκειται σε αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος, εντός τρίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία επίδοσής της

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………………… Αριθ.απόφασης:……………………………….

Ημερομηνία:…………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο/Η Διευθυντής/-τρια του ……………………………………..…Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ………………………………..…..., αρμόδιος/-α να κρίνει τη με αρ. πρωτ. …………/……….…………. αίτηση

τ…… συνταξιούχου ………………………… ………………………………………….…………. (Α.Μ.:……………….)

για τη χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξής τ……., λόγω απόλυτης αναπηρίας,

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006,

2. Τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου τ….. συνταξιούχου, δηλαδή:

α) τη με αρ. …………………/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις

…………… ……………………… ……………………………………………… ……………… ……………… ………………………….

από ………………… …………………………… …………………………………… ………………………… ………………………..…..

β) τη με αρ. …………………/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις

………………… ……………………… ………………………………………… …………………………… ………………………………….

από …………… …………………… ……………………………… …………………………… …………… ……………..………………..

γ) τη με αρ. ……………./…………………… Γνωμάτευση της …………………………………………………… του ……………………………………. Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …………………………………………………, με την οποία κρίθηκε ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν.1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006

δ)………………………… ……………………………………………………………….………… …………………… ………………………… …………………………………… ………… …………………………………… ……….…… ……………………………………………

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Απορρίπτει τη με αρ. πρωτ. …………………/…………………. αίτηση τ…… συνταξιούχου

………………… ………………… …………………………………………… ………………………..…… (Α.Μ.:…………………….) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

………… ……………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………..

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αρμόδιο Κέντρο Πληρωμής.

2. Ενδιαφερόμενο/-η

Σημείωση: Η απόφαση αυτή υπόκειται σε αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος, εντός τρίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία επίδοσής της

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ…………………………………

Αριθ.απόφασης:……………………………….

Ημερομηνία:…………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο/Η Διευθυντής/-τρια του ……………………………………..…Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ………………………………..…..., αρμόδιος/-α να κρίνει τη με αρ. πρωτ. …………/……….…………. αίτηση

τ…… συνταξιούχου ……………… …………………………………………………….…………. (Α.Μ.:……………….)

για τη χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξής τ……., λόγω απόλυτης αναπηρίας,

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006,

2. Τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου τ….. συνταξιούχου, δηλαδή:

α) τη με αρ. …………………/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις

……………… ……………………………… ……………………………………………… ………………… ……………………………….

από  ………………… …………………………… …………………………………… ………………… ……………………..……………..

β) τη με αρ. …………… ……/…………………… Απόφαση Διευθυντή, με την οποία τ……… χορηγήθηκε σύνταξη λόγω ……………………………………………., σύμφωνα με τις διατάξεις

…………… ………………… …………………………… ……………………………………… ………………… …………………………….

από …… ………… …………………………………… ……………………………………………………..……………………………..

γ) τη με αρ. ……………./…………………… Γνωμάτευση της …………………………………………………… του ……………………………………. Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ……………………………………………, με την οποία κρίθηκε ότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν από 21.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 3518/2006, για χρονικό διάστημα από ……………………………… μέχρι ……………….………………

δ) τη με αρ……………../………………….. Απόφαση Διευθυντή, με την οποία από …..……………………… μέχρι………………………… τ……. χορηγείται το επίδομα των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1140/81, όπως ισχύουν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τα ακόλουθα:

1. Δέχεται τη με αρ. πρωτ. …………………/…………………. αίτηση τ…… συνταξιούχου

……………………… …………………… ……………………………………………….………………… (Α.Μ.:…………………….)

2. Χορηγεί στ…… ως άνω συνταξιούχο την προσαύξηση του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 στο ποσό της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω ……………..………………………………. που λαμβάνει, από ……………………….. μέχρι ………………………….. . Η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπει η διάταξη αυτή.

3. Συμφηφίζει το ποσό της χορηγούμενης προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας με το ποσό που λαμβάνει ως εξωϊδρυματικό επίδομα.

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αρμόδιο Κέντρο Πληρωμής.

2. Ενδιαφερόμενο/-η

Σημείωση: Η απόφαση αυτή υπόκειται σε αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος, εντός τρίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία επίδοσής της.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ & ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Τ…… συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΟΝΟΜΑ:

………………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………

Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

………………………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Τηλέφωνο:

……………………………………………………..

Ημερομηνία:

………………………………………………………

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Παρακαλούμε, αφού συπληρώσετεκαι υπογράψετε αυτή την αίτηση, νατην ταχυδρομήσετε/καταθέσετε (εσείςή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας)στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων τουΥποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πουείναι αρμόδιο για την πληρωμή σας(αναφέρεται στο τρίμηνο ενημερωτικόσημείωμα πληρωμής συντάξεων).

2. Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση στοαρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δενχρειάζεται να συμπληρώσετε τηναίτηση αυτή.

Προς

Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

………………………………………………………….

Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων

Ταχ. Διεύθυνση: ………………………………

……………… …………………………………… ….……………………………… …………………………….

………………………………………………………….

Παρακαλώ να αναπροσαρμόσετε το ποσό του επιδόματος που λαμβάνω λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006, από 21.12.2006.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης