ΠΟΛ.1063/2.3.1994

Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες

2 Μάρ 1994

Taxheaven.gr


Υποβολή στοιχείων στις Δ.Ο.Υ. από τις Τράπεζες
1025611/1804/0009Α/

ΠΟΛ 1063

1. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, θεσπίστηκε η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, και εκ μέρους των Τραπεζών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών διάφορα πληροφοριακά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν με την αριθ. 1007521/410/0009Α'/ κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κοινοποιήθηκε και ερμηνεύθηκε με την αριθ. 1026782/1521/0009Α/ εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών.


Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται η υποβολή στοιχείων για την παρακολούθηση των εισαγωγών και τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οινομικών ενισχύσεων, καθώς και των τιμολογίων αγοράς και πώλησης επενδυτικών αγαθών.

2. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής, δια της διενέργειας διασταυρώσεων και επαληθεύσεων από τις Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, πέραν του γεγονότος ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις των Τραπεζών απορρέουν από το νόμο, η υποβολή των εν λόγω στοιχείων εκ μέρους τους έχει βαρύνουσα σημασία, λόγω και του σκοπού τον οποίο αυτά εξυπηρετούν.

3. Κατόπιν αυτών και επειδή παρατηρείται βαθμιαία υποβάθμιση και ατονία των μέτρων αυτών και μη ορθή εφαρμογή της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης, είναι ανάγκη να δοθεί στο όλο θέμα η πρέπουσα σημασία και να εφαρμόζεται πλήρως η Απόφαση αυτή.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει διευκρινισθεί, προκειμένου περί εισαγωγών, αντί της υποβολής αντιγράφων των σχετικών στοιχείων, υπάρχει η ευχέρεια υποβολής μηχανογραφικών καταστάσεων που να περιέχουν τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, είδος εισαγόμενου αγαθού, χώρα προέλευσης και αξία σε δραχμές) κατά εισαγωγέα.

4. Επισημαίνεται τέλος ότι, όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να προβαίνουν σε πλήρη διασταύρωση και αξιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις Τράπεζες.


Taxheaven.gr