Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ)

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄: Στοιχεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Ι.- Δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε έγγραφα

ΙΙ.- Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

ΙΙΙ.- Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

IV.- Διενέργεια μεταφράσεων

V.- Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση

VI.- Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (Τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

VII.- Σύμβαση της Χάγης

VIII.- Πρακτικά θέματα εφαρμογής Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1.- Αριθ. Πρωτ.: 1041022/472/0006Δ/26.4.1999 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.486/ΒΆ/28-4-99 &

1033/ΒΆ/3.6.99)

2.- Αριθ. Πρωτ.: 1097636/1212/0006Δ/3.12.2004 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 1839/Β΄/10.12.2004)

3.- Αριθ. Πρωτ.: 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006)

4.- Αριθ. Πρωτ.: 1100135/1219/0006Δ/13.12.2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1718/ Β΄/24.11.2006)

5.- Αριθ. Πρωτ.: 1020146/215/0006Δ/27.2. 2006 έγγραφο

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α΄: Στοιχεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας


 

Ι. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.- Ποιες είναι οι κατηγορίες των εγγράφων;

Τα έγγραφα διακρίνονται σε:

Δημόσια: είναι εκείνα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον καθΆ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Ιδιωτικά: είναι εκείνα που δεν είναι δημόσια (π.χ. τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά).

Διοικητικά: είναι εκείνα που συντάσσονται από τις Διοικητικές Αρχές (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2690/99). Είναι ειδικότερη κατηγορία των δημόσιων εγγράφων. Είναι, ενδεικτικά: Οι εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Η απαρίθμηση στο νόμο είναι ενδεικτική.

2.- Ποιος είναι ο ορισμός της Διοικητικής Αρχής;

Ως Διοικητική αρχή νοούνται όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Ο.Τ.Α. ΑΆ και ΒΆ βαθμού. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι διοικητικές αρχές.

3.-Σε ποια κατηγορία εγγράφων ανήκουν τα έγγραφα, που συντάσσουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου (Κεντρική, Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Κτηματικές Υπηρεσίες κ.λπ.);

Ανήκουν στην κατηγορία των διοικητικών εγγράφων.

4. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων;

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2690/99). Σύμφωνα με τη νομολογία, αρκεί η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος, που να δικαιολογείται κάπως (σχετ. το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6.1999 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου με το αριθ. 1060743/1019/0001Α/2.7.1999/Φ.72 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού).

5. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες Υπηρεσίες;

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, δικαιούται ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων, που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.2690/99).

Tο αίτημα χορήγησης αντιγράφου εγγράφου (π.χ. ιδιωτικού μισθωτηρίου) για δικαστική χρήση, εμπίπτει στην κατηγορία του ειδικού έννομου συμφέροντος, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

6. Ποια είναι η έννοια του ειδικού έννομου συμφέροντος;

Κατά την αριθ. 620/1999 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι αυτή του άρθρου 902 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο: «Όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφό του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου». Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων συνιστούν οι διαθήκες, τα έγγραφα πωλήσεως, μισθώσεως, τα εταιρικά συμβόλαια, τα σχέδια συμβάσεως κ.λπ. (αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και  το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

7. Σε ποιες περιπτώσεις δεν υφίσταται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα (διοικητικά και ιδιωτικά);

Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όπως το φορολογικό απόρρητο) (άρθρο 5 παρ. 3 Ν.2690/99).

Η έννοια του απορρήτου προϋποθέτει γνώση στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο. Ο τρίτος, δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις. Το απόρρητο, όμως, δεν αφορά στον άμεσα ενδιαφερόμενο, ο οποίος, κανονικά, λαμβάνει γνώση των εγγράφων αυτών.

8. Πότε η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου;

Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου, αν αυτό:

i) αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή

ii) είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών, σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης (άρθρο 5 παρ. 3 Ν.2690/99).

 

Εάν διεξάγεται πειθαρχική ανάκριση, κατά τις διατάξεις του Ν. 2683/1999, για τη γνώση των εγγράφων του πειθαρχικού φακέλου, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 128 παρ. 5 (στο οποίο αναφέρεται ότι η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική) και 136 παρ.3 (στο οποίο αναφέρεται ότι, πριν από την απολογία, ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης…).

9.- Πως ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα;

Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα γίνεται με δυο τρόπους:

α) Με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Υπηρεσίας ή

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του, μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο (άρθρο 5 παρ. 4, Ν.2690/99).

Σύμφωνα με την αριθ. 49/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., «οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρων φακέλων της Διοικήσεως, γενικώς και αορίστως, αλλά συγκεκριμένων διοικητικών (κ.α) εγγράφων, που προσδιορίζονται στην ορισμένη και γραπτή προς τούτο αίτησή τους».

10. Ποια είναι η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη;

Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 5 παρ. 6 Ν.2690/99, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004).

11.- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων από την υπηρεσία, η οποία τα έχει εκδώσει ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της τα έγγραφα;

Σύμφωνα με την αριθ. 551/1999 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού «ο πολίτης πρέπει να το ζητήσει κατΆ αρχήν από την υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει το σχετικό διοικητικό έγγραφο και όχι από οποιαδήποτε Υπηρεσία, η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της το διοικητικό έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο ο εκδότης του εγγράφου αυτού δύναται να εκτιμήσει εάν τούτο υπάγεται στις εξαιρέσεις μη ικανοποιήσεως του σχετικού δικαιώματος και επίσης, μόνο αυτός μπορεί να γνωρίζει εάν το διοικητικό έγγραφο είναι γνήσιο και εξακολουθεί να ισχύει (μη ανάκληση τούτου, μη κήρυξή του ως πλαστού)».

Με τον τρόπο αυτό, όμως, περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα και όπως έχει διευκρινιστεί από την καθΆ ύλην αρμόδια Δ/νση Σχέσεων Κράτους- Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα και με την αριθ. 3943/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γίνεται δεκτό ότι η Διοίκηση «έχει την υποχρέωση να χορηγεί η ίδια στους αιτούντες τα ζητούμενα στοιχεία, έστω μάλιστα και αν δεν περιλαμβάνονται σε εκείνα που τηρούνται στην οικεία Υπηρεσία αφού, σε τέτοια περίπτωση, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να περιέλθουν σε αυτή τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή της».

12. Ειδικότερη περίπτωση γνωστοποίησης ή μη περιεχομένου έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελόμενο

Σύμφωνα με την αριθ. 482/95 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η Διοίκηση υποχρεούται να γνωστοποιεί το περιεχόμενο έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελλόμενο και να του χορηγεί αντίγραφο αυτής, εκτός εάν:

α) η γνωστοποίηση μπορεί να δυσχεράνει την έρευνα διοικητικών ή δικαστικών αρχών για τα καταγγελλόμενα και

β) η καταγγελία δεν στηρίζει αφΆ εαυτής διοικητική πράξη ή άλλο επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αρχής και ο καταγγελλόμενος δεν θεμελιώνει συγκεκριμένο έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της καταγγελίας.

Ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό της παραπάνω Γνωμοδότησης, σύμφωνα με το οποίο «η υποχρέωση της Διοίκησης να αποκαλύψει ή μη στον καταγγελόμενο έγγραφη καταγγελία που βρίσκεται στα αρχεία της συναρτάται με τη θεμελίωση εκ μέρους του, συγκεκριμένου έννομου συμφέροντος. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής δεν μπορεί να κριθεί γενικά και αφηρημένα, αλλά εξαρτάται από τα εκάστοτε περιστατικά κάθε περίπτωσης, που θα πρέπει να εκτιμήσει η Διοίκηση. Έτσι, η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να μην επιτρέψει στον καταγγελόμενο να λάβει γνώση της κατΆ αυτού καταγγελίας, επικαλούμενη έλλειψη έννομου συμφέροντος, αν διαπιστώθηκαν οι καταγγελθείσες πράξεις ή παραλείψεις, μετά από διεξαχθείσα έρευνα κρατικών οργάνων και οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών που επακολούθησαν (επιβολή κυρώσεων, παραπομπή στον εισαγγελέα κ.λπ), στηρίζονται αποκλειστικά στις διαπιστώσεις αυτές, διότι στην περίπτωση αυτή η οποιαδήποτε προσβολή των υλικών συμφερόντων και της ηθικής υποστάσεως του καταγγελομένου δεν απορρέει από την καταγγελία, αλλά από διοικητικές πράξεις και ενέργειες, κατά των οποίων μπορεί τούτος να προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του με τα οικεία και ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα και βοηθήματα, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί και κατά του καταγγέλοντος.

Έτσι, αν η καταγγελία αποτελεί απλό έναυσμα για πραγματοποίηση σχετικής έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η τυχόν δε διαπίστωση της τέλεσης φορολογικών παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες και τους ελέγχους των αρμόδιων κρατικών οργάνων και στα πραγματικά περιστατικά που αυτά διαπίστωσαν, τότε η συγκεκριμένη καταγγελία δεν μπορεί να θεωρηθεί διοικητικό έγγραφο και κατά συνέπεια το δικαίωμα πρόσβασης σΆ αυτήν δεν ρυθμίζεται από το άρθρο 16 του Ν.1599/86 (σήμερα άρθρο 5 του Ν. 2690/99)».


IΙ.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.- Ποιοι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων:

α) όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε.

β) οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους (βλ. και αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και τα επισυναπτόμενα σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005, ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15/ οικ./ 13143/ 1.7.2005 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

Σημείωση: Είναι αδύνατη η επικύρωση από αντίγραφο, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ. Ν.Σ.Κ. 233/2000).

2.- Σε ποιο σημείο του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου γίνεται η σχετική επισημειωματική πράξη της επικύρωσης;

Για την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου γίνεται, από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης, επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου. Η πράξη αυτή τίθεται σε σημείο του φωτοαντιγράφου, αντίστοιχο με εκείνο όπου και στο πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου οργάνου (αριθ. 1075146/892/006Δ/5.9.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

3.- Είναι δυνατή η επικύρωση, από τις Διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., αντιγράφου εγγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, σε περίπτωση που προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση από το πρόσωπο που αφορά το έγγραφο;

Είναι δυνατή η επικύρωση, καθώς από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επικύρωσης (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005) δεν προκύπτει απαγόρευση επικύρωσης αντιγράφου εγγράφου, όταν αυτό δεν προσκομίζεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, αλλά από τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση.

Όμως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών, στη σχετική επισημειωματική πράξη, σαφώς πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου στοιχείου (άρθρο 3 Ν.2690/1999) του προσώπου, που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

4.- Απαιτείται να τεθεί στρογγυλή σφραγίδα στις ενώσεις των σελίδων του προς επικύρωση εγγράφου, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων;

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του περιεχομένου των εγγράφων των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων από τους πολίτες, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μπορούν να αποφασίσουν για τις κατηγορίες εκείνες των εγγράφων, για τις οποίες θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα και στις ενώσεις των σελίδων, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων (αριθ. 1075146/892/006Δ/5.9.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

5.- Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων;

Όταν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, οπότε και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση (παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 ν. 3345/2005).

 

6.- Τα επικυρωμένα αντίγραφα διοικητικών εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση;

Τα επικυρωμένα αντίγραφα, που εξέδωσε διοικητική αρχή, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση (παρ. 3 άρθρου 11 Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 16 Ν. 3345/2005).

Όμως, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1599/86, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2690/99, τυχόν υφιστάμενες ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή πρωτότυπων στοιχείων, εξακολουθούν να ισχύουν (Π.χ. για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., βλ. και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ /27.2.2006 έγγραφό μας στο Παράρτημα 5), εκτός αν καταργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθΆ ύλην αρμόδιου υπουργού.

7.- Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.;

Οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄), αναφέρονται στην υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί νόμιμα, δηλαδή όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, από τη Διοίκηση.

Συνεπώς, τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα οποία φέρουν μηχανική αποτύπωση της (στρογγυλής) υπηρεσιακής σφραγίδας και της υπογραφής του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 599/1977- ΦΕΚ 160/Α΄, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 1041/1980- ΦΕΚ 75/Α΄), είναι έγγραφα που εκδίδονται από Διοικητική Αρχή και συνεπώς αντίγραφα αυτών επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αριθ. 1084053/1012/0006Δ/9.10.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_20261/19.9.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

8.- Είναι έγκυρα τα πιστοποιητικά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας και Εκκαθαριστικά Σημειώματα) που χορηγούνται μέσω διαδικτύου (υπηρεσία TAXISNET);

Σύμφωνα με τις αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελούν διοικητικά έγγραφα, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους (αριθ. 1070556/846/0006Γ/14.6.2005 και 1639/0030/15.6.2005 έγγραφα της Δ/νσης Οργάνωσης και της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ).

9.- Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας;

Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. τα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας (Πρεσβείες, προξενεία κ.λπ), γιατί οι Αρχές αυτές συνιστούν Εξωτερικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

10.- Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;


Υπάρχουν. Έτσι, είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων των παρακάτω εγγράφων:

α) Των αδειών παραμονής αλλοδαπών της Δ/νσης Αλλοδαπών που εκδίδονται από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους Ν.2910/2001 και 3013/2002.

β) Των Βεβαιώσεων που χορηγούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 1 του Ν. 2790/2000 και 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001, σε ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

γ) Των Βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

11.- Είναι σύννομη η πρακτική δημόσιων υπηρεσιών, όπως, επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτουμένου κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπής αρχής, βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο;

Σύμφωνα με την αριθ. 381/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν αποκλείεται από το νόμο η πρακτική των δημόσιων υπηρεσιών, όπως, επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτούμενου κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπής αρχής (όπως στην περίπτωση αλλοδαπού διαβατηρίου), βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο, εκτός αν από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι απαιτείται να κατατεθεί και να παραμείνει στον υπηρεσιακό φάκελο το ίδιο το προσαγόμενο έγγραφο της αλλοδαπής αρχής. Παρατηρείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για επικύρωση αντιγράφου κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αλλά για βεβαίωση, που χρησιμεύει αποκλειστικά στην υπηρεσία, ότι προσήχθη το απαιτούμενο αλλοδαπό έγγραφο και ότι όμοιό του είναι αυτό που παραμένει στον υπηρεσιακό φάκελο.

12.- Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές, για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας;

Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές, για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας (ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων κ.λπ), επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

13.- Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης;

Αντίγραφα αδειών οδήγησης επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Επιβάλλεται, όμως, να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα ακριβή αντίγραφα αδειών οδήγησης, δεν έχουν νομική ισχύ άδειας οδήγησης και επομένως, δεν δίνουν στο κάτοχό τους το δικαίωμα να οδηγεί με αυτά (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

14.- Επικυρώνονται έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων;

Είναι δυνατή η επικύρωση έγχρωμων αντιγράφων εγγράφων, δεδομένου ότι από τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων, δεν προκύπτει καμία διάκριση μεταξύ έγχρωμων ή μη αντιγράφων (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

15.- Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία;

Αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία επικυρώνονται χωρίς την τοποθέτηση/ επικόλληση φωτογραφίας σε αυτά, γιατί η τοποθέτηση/ επικόλλησηφωτογραφίας συνιστά αλλοίωση ουσιωδών χαρακτηριστικών του πρωτότυπου εγγράφου (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

Για το θέμα αυτό σχετικό είναι και το αριθ. 34989/Γ2/6.4.2005 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο στα φωτοαντίγραφα των απολυτήριων τίτλων, που επικυρώνονται από τα σχολεία, δεν θα επικολλάται φωτογραφία του ενδιαφερομένου με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή του Σχολείου (αριθ. 1095939/1167/0006Δ/1.11.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_23238/26.10.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

16.-Επικυρώνονται αντίγραφα των κρατικών πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας;

Τα κρατικά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α΄), από την αυτοτελή Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανεξαρτήτως της δίγλωσσης μορφής αυτών, συνιστούν έγγραφα εκδοθέντα από Διοικητική Αρχή και κατά συνέπεια, οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα αυτών, με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου της εκδούσας αρχής (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_12733/7.7.2005 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

17.- Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία;

Όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου της εκδούσας αρχής (αριθ. 1100165/1274/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832/29.9.2005 έγγραφο ΥΠ.ΣΕ.ΔΔ.Α.).

18. Επικυρώνονται αντίγραφα των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων;

Όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επικύρωση αντιγράφων των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων (αριθ. 1071663/1639/0001Α/2.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15/ 15409/ 27.7.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)

19.- Υπάρχουν περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση ή από ειδικές διατάξεις;

NAI (αριθ. 1008564/ 110/ 0006Δ/ 25.1.2006-ΦΕΚ 163/Β΄ και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.12.2006- ΦΕΚ 1718/Β΄ Κ.Υ.Α και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ/ 27.2.2006 έγγραφό μας, στα Παραρτήματα 3, 4 και 5).

20.- Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π;

α) Τα ιδιωτικά έγγραφα,

β) Τα έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι,

γ) Τα έγγραφα που προέρχονται από δικαστικές αρχές,

δ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια αλλοδαπών έννομων τάξεων,

ε) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,

στ) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Διεθνούς Δικαίου,

ζ) Τα έγγραφα των Εκκλησιαστικών Αρχών


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., οι φορείς που εξέρχονται από το Δημόσιο Τομέα σε εφαρμογή των άρθρων 30 του Ν.1914/1990 και 22 του ν. 1947/1991, καθώς και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 277 του Π.Δ. 410/1995, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα έγγραφά τους δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

21.- Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις μη επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;

α).- Δεν μπορούν να επικυρωθούν από Διοικητική Αρχή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (έγγραφα συμβολαιογράφων, ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, διαγράμματα ιδιωτών μηχανικών, βεβαιώσεις εργοδοτών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ), ανεξάρτητα αν τα ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν, μεταγενέστερα της έκδοσής τους, σφραγιστεί, θεωρηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από τη Διοίκηση (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

β).- Στην εισηγητική έκθεση του Ν. 1599/86 αναγράφεται σχετικά ότι «με τον όρο διοικητικό έγγραφο εννοείται όχι μόνο τα έγγραφα με τη στενή έννοια του νόμου, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της διοίκησης».

Εξάλλου, Διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια και το σκοπό του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν και τα μη προερχόμενα από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιηθέντα ή ληφθέντα υπΆ όψιν για τον καθορισμό της διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου (AD HOC Ολ. ΝΣΚ 436/92).

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στις περιπτώσεις εγγράφων, τα οποία, ενώ δεν είναι διοικητικά, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ή ληφθεί υπΆ όψιν για τον καθορισμό διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου, λογίζονται ως τέτοια και κατά συνέπεια, χορηγούνται με την επίκληση απλού εύλογου ενδιαφέροντος. Η, ως ανωτέρω, ευρεία διατύπωση του όρου «διοικητικό έγγραφο», αφορά στο πεδίο της πρόσβασης ενός πολίτη σε έγγραφα, που τηρούνται στο αρχείο μιας Υπηρεσίας και όχι στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/99 (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α.)

γ).- H θεώρηση- επικύρωση αντιγράφων εγγράφων: i) των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ii) των Ιδιωτικών Σχολείων και Ξένων Σχολείων, με Ξένο ή Ελληνικό Πρόγραμμα, γίνεται από τη Β΄ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.22 /7701 /26.4.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

22.- Πότε μπορούν οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. να επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 «Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π» (Μπορούν, δηλαδή, οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. να επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από αντίγραφα αυτών, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).

23.- Τι είδους έγγραφα είναι τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά έγγραφα και πότε επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές;


 

Τα έγγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους είναι ιδιωτικά έγγραφα. Η επικύρωση αντιγράφου ιδιωτικού εγγράφου, από το πρωτότυπο, γίνεται μόνο από δικηγόρο.

Σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005), οι Διοικητικές αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) μπορούν να επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα συμβολαιογραφικών και δικηγορικών εγγράφων, από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (αριθ. 1042725/497/0006Δ/16.5.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25.4.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

24.- Τι είδους έγγραφα είναι τα δικαστικά και τα εκκλησιαστικά έγγραφα;

Τα έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές ή εκκλησιαστικές αρχές συνιστούν δημόσια μεν, όχι, όμως διοικητικά έγγραφα, καθώς τα Δικαστήρια και η Εκκλησία δεν είναι Διοικητικές Αρχές, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κατά συνέπεια αντίγραφα των εγγράφων αυτών επικυρώνονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα λειτουργήματα αυτά.

Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων, ούτε από το πρωτότυπο, ούτε όμως και από το ακριβές αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, γιατί, οι προαναφερόμενες διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005) αφορούν μόνο στην επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές, τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα από δικηγόρο (αριθ. 1042725/497/0006Δ/16.5.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25.4.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

25.- Επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδει η Μουφτεία;

Η Μουφτεία, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από τη νομοθεσία ως δημόσια υπηρεσία, δεν αποτελεί Διοικητική Αρχή, γιατί δεν ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες. Κατά συνέπεια, τα έγγραφα που εκδίδει δεν είναι διοικητικά και επομένως δεν επικυρώνονται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Επειδή τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Μουφτείες, δεν είναι ιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, δεν εμπίπτουν στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 και ως εκ τούτου οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. δεν νομιμοποιούνται να επικυρώσουν αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, ούτε από ακριβές αντίγραφό τους, έστω και αν έχει, πρωτίστως, επικυρωθεί από δικηγόρο (αριθ. 1047496/501/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.6597/28.3.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

26.- Εκτός από τα διοικητικά έγγραφα, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι ποια άλλα έγγραφα μπορούν να επικυρώνουν;

α) Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων (ιδιωτικών, συμβολαιογραφικών, εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές κ.λπ), που υπάρχουν σΆ αυτούς, έστω και προσωρινώς (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας), εφόσον βεβαιώνουν την ακρίβειά τους.

β) Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εκδίδουν και να χορηγούν αντίγραφα μόνο των εγγράφων που συντάσσουν και φυλάσσουν οι ίδιοι, καθώς και των εγγράφων που είναι προσαρτημένα ή αναφέρονται σε αυτά

(αριθ. 1096185/ 1224/ 0006Δ /11.10.2005 και 1107063/1340/0006Δ/11.10.2005 έγγραφά μας).


 

27. Πως ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τους (αριθ. 1069539/ 775/ 0006Δ/ 27.7.2006 έγγραφό μας).

28. Ποια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει υπάλληλος Διοικητικής Αρχής ή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, που είναι επιφορτισμένος με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων:

Δεν νομιμοποιείται, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄), να επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων, τα οποία:
α) έχουν συνταχθεί εκτός της υπηρεσιακής του σχέσης και τον αφορούν (όπως τίτλους σπουδών, άδεια οδήγησης, διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα),
β) συνέταξε η ίδια του η Υπηρεσία, εφόσον ισχύουν τα κωλύματα που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, πρόδηλο είναι ότι η επικύρωση θα γίνει είτε από τον, κατά νόμο, αναπληρωτή του, είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.

Επιτρέπεται, όμως, να επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων, στην έκδοση των οποίων συνέπραξε ή τα υπέγραψε ο ίδιος, ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), εφόσον η σύμπραξη αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2683/1999.

(αριθ. 1092066/1113/0006Δ/25.10.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_21657/9.10.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)

ΙΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Ποιοι μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους (άρθρο 3 παρ. 4 Ν.2690/99).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

2.- Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής;

Όταν ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα (διατάξεις παρ.1 άρθρου 11 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 16 Ν.3345/2005).

3.- Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση;

Η υποχρέωση για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση και δεν απαιτείται να είναι σχετική ή συναφής με το έργο της Υπηρεσίας, από την οποία ζητά τη θεώρηση ο πολίτης.

4.- Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( βλ. και τα αριθ. 1085209/1091/0006Γ/6.9.2005 και 1097866/1224/0006Γ/14.10.2005 έγγραφά μας).

5.- Μπορούν οι συμβολαιογράφοι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής, που τίθεται ενώπιόν τους, σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη (βλ. και το αριθ. 1040321/198/Β0013/13.5.2004 έγγραφο Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου).

6.- Νομιμοποιείται υπάλληλος Διοικητικής αρχής ή Κ.Ε.Π.- που έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής- να βεβαιώνει το γνήσιο της δικής του υπογραφής, σε εξουσιοδότηση, ως εξουσιοδοτών πρόσωπο, καθώς και σε εξουσιοδότηση τρίτου, ως εξουσιοδοτούμενος;

Yπάλληλος Διοικητικής αρχής ή Κ.Ε.Π.- που έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής- δεν νομιμοποιείται να βεβαιώνει το γνήσιο της δικής του υπογραφής, σε εξουσιοδότηση, ως εξουσιοδοτών πρόσωπο, ούτε όμως και σε εξουσιοδότηση τρίτου, ως εξουσιοδοτούμενος (άρθρο 36 Ν. 2683/1999).

Πρόδηλο είναι ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής θα γίνει είτε από τον κατά νόμο αναπληρωτή του εν λόγω υπαλλήλου, είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

7.- Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε λευκό χαρτί ή σε προεκτυπωμένα έντυπα υπεύθυνης δήλωσης, επί των οποίων δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης ή βεβαίωσης του ενδιαφερομένου;

Δεν είναι επιτρεπτή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε λευκό χαρτί, ούτε και σε έντυπα (π.χ. εξουσιοδότηση), στα οποία έχουν συμπληρωθεί μόνο οι ενδείξεις των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς αυτά δεν αποτελούν έγγραφα, κατά τα ανωτέρω, γιατί η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνο επί εγγράφων, δηλαδή κειμένων, στα οποία περιλαμβάνεται η δήλωση της βούλησης του ενδιαφερομένου ή άλλο στοιχείο προορισμένο ή πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

8.- Υποχρεούνται οι διοικητικές αρχές, από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, να ελέγχουν το επιλήψιμο των σχετικών εγγράφων;

Δεν προκύπτει, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄), υποχρέωση των Διοικητικών αρχών (κατά συνέπεια και των Υπηρεσιών του Υπουργείου), από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, να ελέγχουν το επιλήψιμο του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων. Ωστόσο, δεν μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε δήλωση προδήλως παράνομη, καθώς η Διοίκηση δεν μπορεί να συμπράξει σε παράνομες πράξεις.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

9.- Η επισημειωματική πράξη, για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, γίνεται μόνο στο σώμα του κειμένου του εγγράφου, του οποίου ζητείται η βεβαίωση ή και σε ξεχωριστό έγγραφο;

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται με σχετική επισημειωματική πράξη, αποκλειστικά επί του εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνει τη βούληση του δηλούντος και είναι δυνατή επί εγγράφων που έχουν διορθώσεις ή κενά.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

10. Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου σε ξενόγλωσσο κείμενο, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή;

Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως της γλώσσας, στην οποία το σχετικό έγγραφο έχει συνταχθεί, καθώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν προκύπτει αντίστοιχη διάκριση με κριτήριο τη γλώσσα σύνταξης.

Επίσης, από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση στη Διοίκηση να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής επί εγγράφου, το οποίο θα υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή.

(αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

11. Πως ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής;

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τους (αριθ. 1069539/ 775/ 0006Δ/ 27.7.2006 έγγραφό μας).

12. Βεβαιώνεται, από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων, σε δηλώσεις ή συμφωνίες για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου;

«Απαγορεύεται…επί σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου…η θεώρηση των υπογραφών στις σχετικές δηλώσεις ή συμφωνίες από οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο έχει το δικαίωμα της θεώρησης αυτής…αν δεν προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του φορολογουμένου εις διπλούν, ότι τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία του εισοδήματός του, που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία» (παρ. 10 άρθρου 81 του Ν.2238/1994- ΦΕΚ 151/Α΄, όπως τροποποιήθηκε, αρχικά, με τις διατάξεις της παρ. 28 του άρθρου 1 του Ν. 2954/2.11.2001- ΦΕΚ 255/Α΄, οι οποίες, στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν.3220/2004-ΦΕΚ 15/Α΄).

13. Ποια προσωπικά του στοιχεία, πρέπει να αναγράφει ο εξουσιοδοτών σε εξουσιοδότηση που συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο;

Στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο, ο εξουσιοδοτών πρέπει να αναγράφει σε αυτό τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία συμπίπτουν με τα στοιχεία που απαιτούνται για την πράξη της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, η οποία, άλλωστε, διενεργείται επί του εγγράφου της εξουσιοδότησης:

i) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό του και

ii) Τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου του, εφόσον είναι Έλληνας πολίτης.

 

Τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του, εφόσον είναι πολίτης Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον αριθμό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου, με το οποίο επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή σχετικών εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, στις άλλες περιπτώσεις αλλοδαπών.

(Ειδικότερες για το θέμα αυτό είναι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15  του Ν. 2690/1999 και οι σελίδες 80-81του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών).

(αριθ. 114395/13/0006Δ/5.1.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/26452/8.12.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α )

14. Για τη σύνταξη της εξουσιοδότησης, είναι ορθό να χρησιμοποιείται, αυτοτελώς, το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86;

Για τη σύνταξη της εξουσιοδότησης, ορθό είναι να μη χρησιμοποιείται, αυτοτελώς, το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, καθώς αυτό έχει σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση διαφορετικών συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση, όμως, που οι πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει αυτοτελές έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τη σύνταξη εξουσιοδότησης, αυτό πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τις Υπηρεσίες μας, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους.

Με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 (ΦΕΚ 1276/Β/1.10.2002) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δόθηκε η δυνατότητα, στο έντυπο της αίτησης των πολιτών να ενσωματώνεται και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο πολίτης μπορεί να συντάξει και εξουσιοδότηση προς κάποιο πρόσωπο για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση είναι επιπλέον υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση.

(αριθ. 114395/13/0006Δ/5.1.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/26452/8.12.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α )

ΙV. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

1.- Ποιοι μπορούν να μεταφράζουν ξενόγλωσσα κείμενα (Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι) ;

Αρμοδιότητα διενέργειας μετάφρασης εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών), έχουν:

α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η αρμοδιότητα της οποίας καλύπτει, τόσο τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική, όσο και ελληνικών σε άλλη γλώσσα.

Επίσης, αρμοδιότητα προς διενέργεια επίσημων μεταφράσεων έχουν η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και οι Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 148 παρ. 4 εδ. ε΄ και 27 εδ. Ιζ΄, αντιστοίχως, του Ν.419/1976.

β) Οι δικηγόροι, η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση ξενόγλωσσων και μόνο εγγράφων στην ελληνική, με την προϋπόθεση ότι οι μεταφράσεις που γίνονται από αυτούς συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο, το οποίο φέρει επΆ αυτού χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου, ότι η μετάφραση αφορά στο ίδιο αυτό έγγραφο και

γ) Οι συμβολαιογράφοι, η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση στην ελληνική, των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους.

Περαιτέρω:

α) Η επίσημη μετάφραση δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως, που διενεργεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής και κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία.

Η υποχρέωση επικυρώσεως του αντιγράφου αυτού υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει σε ξένη γλώσσα, αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως των αντιγράφων, χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αρμόδιος για την επικύρωση υπάλληλος, μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και μάλιστα πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (βλ. αριθ. 335/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

β) Οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν αποτελούν έγγραφα προερχόμενα από διοικητική αρχή (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και άλλα Ν.Π.Δ.Δ.) και για το λόγο αυτό οι διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν πρέπει να επικυρώνουν αντίγραφα των μεταφράσεων αυτών (βλ. και αριθ. 1099983/1273/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό μας).

2.- Γίνονται αποδεκτές από τη Διοίκηση, οι μεταφράσεις που διενεργούν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου πανεπιστημίου;

Δεν υφίστανται διατάξεις νόμου, οι οποίες να ρυθμίζουν το θέμα της αποδοχής ή όχι από τη Διοίκηση των μεταφράσεων, που διενεργούν οι μεταφραστές- πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αντιμετωπιστεί:

i) με την αριθ. 495/2004 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. και το αριθ. 1099983/1273/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό μας), που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύμφωνα, με την οποία οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση και δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και

ii) με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις εν λόγω μεταφράσεις.

Tα κριτήρια που πρέπει να υιοθετούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας, πρέπει να προσδιορίζονται από τις ίδιες, καθόσον κάθε Διοικητική Αρχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και τις δικές της προτεραιότητες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Κατά την άποψή μας, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάποιας υποθέσεως, η υποβολή μεταφράσεως και η μετάφραση που προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο έγινε από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια περί αποδοχής ή μη των μεταφράσεων αυτών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

- τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των πολιτών,

            - την κατηγορία και τη σπουδαιότητα του εγγράφου,

            - τη σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα της προς διεκπεραίωση υποθέσεως,

- την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

- την εύρυθμη λειτουργία τους και

- την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των υπαλλήλων από οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηθικής τους υποστάσεως.

 

(αριθ. 1115970/1426/0006Δ/9.12.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15/ 22650/ 25.11.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α)

V. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ποια είναι η γενική προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών από τις Διοικητικές Αρχές;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄), οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ., όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο.

Όταν πρόκειται για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται για 10, ακόμη, ημέρες (ήτοι, 60 ημέρες).

2.- Υπάρχουν διαφορετικές (μεγαλύτερες) προθεσμίες για περιπτώσεις αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;

Με την αριθ. 1097636/ 1212/ 0006Δ/ 3.12.2004 (ΦΕΚ 1839/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών έχουν καθοριστεί διαφορετικές (μεγαλύτερες) προθεσμίες διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (βλ. Παράρτημα 2).

3.- Ποια είναι η ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης;

Ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης, άρα και ημερομηνία διεκπεραίωσης υπόθεσης είναι αυτή της υπογραφής από τον εκδότη της και όχι η ημερομηνία διακίνησης του εξερχομένου εγγράφου από την αρμόδια, γιΆ αυτό, Υπηρεσία (αριθ. 1075146/892/006Δ/6.9.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

4.- Πως ενεργεί η Υπηρεσία σε περίπτωση αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, εντός της νόμιμης προθεσμίας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 και στη συνέχεια με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004), εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας, η υπηρεσία, οφείλει, μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα, τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

5.- Υποχρεούται η διοίκηση να χορηγεί απόδειξη παραλαβής της υποβαλλόμενης αίτησης στον ενδιαφερόμενο;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/99 (όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004), η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οφείλει να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής, στην οποία περιλαμβάνονται: ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.- Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.2690/99 (όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004), οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη και

β) όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου, ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.

7.- Πότε συγχωρείται υπέρβαση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2690/99 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004), υπέρβαση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας (π.χ. σε περίπτωση παγετού, κωλύματος συγκοινωνιών λόγω απεργίας, διαδήλωσης κ.λπ.), καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

8.- Πότε οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών;

Όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (παρ. 3 άρθρου 4 Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 11 Ν.3230/2004).

9.- Εντός ποιας προθεσμίας, οι διοικητικές αρχές πρέπει να χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους ενδιαφερομένους;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.2690/99, οι διοικητικές αρχές, οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν δεν είναι δυνατή η άμεση χορήγησή τους, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι θα τα παραλάβει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο έγγραφο.

10.- Ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από τις διοικητικές αρχές;

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2690/99, όπως στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3230/2004) και την αριθ. 1097636/ 1212/ 0006Δ/ 3.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για καταβολή αποζημίωσης από τον οικείο φορέα. Το ειδικό έντυπο της αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους- Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 2β εδ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.2690/99, που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

11- Εντός ποιας προθεσμίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης;

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση (βλ. και αριθ. 1066848/825/0006Δ/23.8.2004 έγγραφό μας και επισυναπτόμενη σε αυτή αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170 Κ.Υ.Α).

VI.- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)

1.- Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);

Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων (παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 2672/98).

(αριθ. 1022141/263/0006Δ/1.3.1999 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4.2.1999 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

2.- Ποια έγγραφα μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax);

Αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις, απαντήσεις (παρ. 3 άρθρου 14 Ν. 2672/98). Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Τα έγγραφα που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία, είτε από δημόσια υπηρεσία, είτε από πολίτες, πρέπει να συνοδεύονται από το φύλλο αποστολής (προμετωπίδα), που πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία, που αναφέρονται στις παρ. 11 και 12 άρθρου 14 Ν.2672/1998, αντίστοιχα.

3.- Είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (Fax);

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν.2672/1998, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 «Τα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας, προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου».

4.- Ποια έγγραφα, μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών;

Γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις, απαντήσεις, αιτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία (παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2672/98). Τα μηνύματα που διακινούνται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 15 άρθρου 14 Ν.2672/1998, ενώ όσα αποστέλλονται από ιδιώτη, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 16 Ν.2672/1998

5.- Ποια μηνύματα μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών;

Μηνύματα που αφορούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών και απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών (παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2672/98).

6. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη διακίνηση εγγράφων, με fax, και μηνυμάτων, με e-mail, προς φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων;

Η συγκατάθεσή τους. Μπορούν, μάλιστα να δηλώσουν, την προτίμησή τους ως προς το μέσο απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο (παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 2672/98).

7.- Ποια έγγραφα εξαιρούνται από τη διακίνηση με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

α) Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β) Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

γ) Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, μόνοστην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής, με βάση ειδική αιτιολογία.

δ) Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.

ε) Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, καθώς και τα αποδεικτικά είσπραξης (παρ. 6 άρθρου 14 Ν. 2672/98, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004).

8.- Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης διακίνησης εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;

Με την αριθ. 1041022/472/ 0006Δ/26.4.1999 (ΦΕΚ 486/Β΄ και 1033/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών (βλ. Παράρτημα 1), έχουν καθοριστεί και άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης εγγράφων και μηνυμάτων, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, από τη δυνατότητα διακίνησής τους με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

VII. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

1.-Σε ποια έγγραφα εφαρμόζεται ο Ν.1497/1984 (188/Α΄), «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων»;

Στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους (άρθρο 1 Ν.1497/1984).

(αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 19887/4.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).

2.- Ποια θεωρούνται δημόσια έγγραφα;

Ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται:

α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα, ή δικαστικό επιμελητή,

β) τα διοικητικά έγγραφα,

γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,

δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

3.- Σε ποια έγγραφα δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση;

α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες,

β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.

4.- Ποια διατύπωση απαιτείται από το Κράτος, στο οποίο πρέπει να προσαχθούν τα προαναφερθέντα έγγραφα;

Η επίθεση επισημειώσεως (Apostille) (άρθρο 3 Ν. 1497/1984).

5.- Ποια στοιχεία πιστοποιεί η επισημείωση;

Πιστοποιεί τη γνησιότητα της υπογραφής, την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως, την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο.

Η υπογραφή, η σφραγίδα ή το επίσημα πάνω στην επισημείωση απαλλάσσονται από κάθε πιστοποίηση (άρθρο 5 Ν. 1497/1984).

6.- Που τίθεται η επισημείωση;

Στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα (άρθρο 4 Ν. 1497/1984).

7.- Ποιος ορίζει τις αρχές που χορηγούν την επισημείωση;

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση (άρθρο 6 Ν. 1497/1984).

8.- Ποια Κράτη έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης;

Βλ. αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 19887/4.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

9.- Τι ισχύει για τα Κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης;

Ισχύει η προξενική θεώρηση.

VIIΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΘΕΜΑ 1ο.

Μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, με Πρακτικό του Γ΄ Λυκείου …, ζητείται από τη Δ.Ο.Υ. …, η άρση καταλογισμού ποσού σε βάρος καθηγήτριας του ίδιου σχολείου. Η ενδιαφερόμενη καθηγήτρια ζητά, εγγράφως, με αίτησή της επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού. Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να της χορηγήσει αντίγραφο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2690/1999). Το πρακτικό είναι διοικητικό έγγραφο, αφορά στην καθηγήτρια, η οποία έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση του περιεχομένου του.

ΘΕΜΑ 2ο.

Πολίτης ζητά, εγγράφως, με αίτησή του, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, με την οποία έχει καταλογισθεί σε βάρος του, ποσό, το οποίο πρέπει να πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ…Η Δ.Ο.Υ., πράγματι, έχει στο αρχείο της αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, επικυρωμένο από το δικαστήριο που την εξέδωσε.

Ερωτάται:

α) Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να του χορηγήσει φωτοαντίγραφο της δικαστικής απόφασης;

β) Αν ο πολίτης ζητά επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, μπορεί η Δ.Ο.Υ. να επικυρώσει ακριβές φωτοαντίγραφο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

α) NAI. Ανήκει, μάλιστα, στις περιπτώσεις που -η δικαστική απόφαση, στο συγκεκριμένο θέμα- λογίζεται ως διοικητικό έγγραφο, αφού, μπορεί να μην εκδόθηκε από διοικητική αρχή, χρησιμοποιήθηκε, όμως και έχει ληφθεί υπΆ όψιν για τον καθορισμό της διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου και ο πολίτης έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση αυτής. Ως προς το δικαίωμα πρόσβασης, λοιπόν, η δικαστική απόφαση θεωρείται διοικητικό έγγραφο.

β) ΟΧΙ. Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών εγγράφων (τα Δικαστήρια δεν είναι διοικητικές αρχές), ούτε από το πρωτότυπο, ούτε όμως και από το ακριβές αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, γιατί οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, αφορούν μόνο στην επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές, τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα από δικηγόρο.

Β.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο.

Πολίτης για τη διεκπεραίωση υποθέσεώς του, προσκομίζει και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ... πρωτότυπο/ ή ακριβές αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδόθηκε από το Ι.Κ.Α. Θέλει, όμως, για το αρχείο του, επικύρωση ενός ακριβούς
αντιγράφου του από τη Δ.Ο.Υ. Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να του χορηγήσει ακριβές αντίγραφο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005). Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί διοικητικό έγγραφο (Το Ι.Κ.Α. είναι Ν.Π.Δ.Δ.).

ΘΕΜΑ 2ο.

α).- Ζητείται από τη Δ.Ο.Υ. η επικύρωση αντιγράφου ισολογισμού μιας εταιρείας, ο εκπρόσωπος της οποίας προσκομίζει και το πρωτότυπό του. Είναι δυνατή η επικύρωσή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005). Ο Ισολογισμός είναι ιδιωτικό έγγραφο.

β).- Ποιος μπορεί να επικυρώσει το αντίγραφο του ισολογισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

γ).- Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο του ισολογισμού, από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

ΘΕΜΑ 3ο.

α).- Πολίτης ζητά από τη Δ.Ο.Υ. την επικύρωση αντιγράφου ιατρικής δαπάνης, το πρωτότυπο της οποίας βρίσκεται στο φάκελό του, που τηρεί η Δ.Ο.Υ. στο αρχείο της. Ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι αφού υπάρχει στο αρχείο της Υπηρεσίας, αποτελεί διοικητικό έγγραφο. Είναι δυνατή η επικύρωσή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απόδειξη ιατρικής δαπάνης είναι ιδιωτικό έγγραφο. Εφόσον τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. και εφόσον έχει ληφθεί υπΆ όψιν για τον καθορισμό διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου (στη συγκεκριμένη περίπτωση για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), λογίζεται ως διοικητικό έγγραφο και κατά συνέπεια, χορηγείται με την επίκληση απλού εύλογου ενδιαφέροντος. Η ανωτέρω ευρεία διατύπωση του όρου «διοικητικό έγγραφο» αφορά στο πεδίο της πρόσβασης ενός πολίτη σε έγγραφα, που τηρούνται στο αρχείο μιας Υπηρεσίας, ήτοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη χορήγηση απλού αντιγράφου της απόδειξης ιατρικής δαπάνης, κατΆ άρθρο 5 παρ. 4 Ν.2690/1999 και όχι στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/99, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005.

β).- Ποιος θα μπορούσε να επικυρώσει το αντίγραφο της ιατρικής δαπάνης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

γ).- Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο της ιατρικής δαπάνης, από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

ΘΕΜΑ 4ο.

Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου, που δεν φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει και επιδεικνύει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη.

ΘΕΜΑ 5ο.

α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.Ο.Υ. αντιγράφου αδείας οικοδομής που εξέδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση/ Δήμος ….;


 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005), εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (Η άδεια οικοδομής είναι διοικητικό έγγραφο. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι είναι Διοικητικές Αρχές).

β) Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος μπορούν να επικυρώσουν αντίγραφο αδείας οικοδομής που εξέδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση/ Δήμος ….;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.

γ) Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο της αδείας οικοδομής, από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από συμβολαιογράφο/ δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Είναι αδύνατη η επικύρωση από αντίγραφο, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο αυτής.

ΘΕΜΑ 6ο.

α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.Ο.Υ. αντιγράφου διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί από τη Μολδαβία/ Ρωσία / Αγγλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Το διαβατήριο είναι έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή και στα πλαίσια αλλοδαπής έννομης τάξης.

β).- Ποιος μπορεί να επικυρώσει αντίγραφο του διαβατηρίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

γ).- Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου, από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

δ).- Εάν πρόκειται να τηρηθεί αντίγραφο του διαβατηρίου στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. (απαιτείται για κάποια συγκεκριμένη διαδικασία), είναι δυνατή η επικύρωσή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι το προσαγόμενο και διακρατούμενο από αυτή, αντίγραφο του διαβατηρίου είναι όμοιο προς το πρωτότυπο.

ΘΕΜΑ 7ο.

α).- Σε ποια κατηγορία εγγράφων ανήκουν τα έντυπα Ε1, Ε2.., Φ1,Φ2…,Β1, Β2, οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, φόρου κληρονομιάς, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι ιδιωτικά έγγραφα (αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.12.2006 Κ.Υ.Α και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ/ 27.2.2006 έγγραφό μας, στα Παραρτήματα 3, 4 και 5)

β).- Πως επικυρώνονται τα αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων (Ε1 κ.λπ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επικύρωσή τους γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσεται το πρωτότυπό τους (αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.12.2006 Κ.Υ.Α και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ/ 27.2.2006 έγγραφό μας, στα Παραρτήματα 3, 4 και 5).

γ) Είναι δυνατόν να επικυρώσει άλλη Δ.Ο.Υ., Τελωνείο, Κτηματική Υπηρεσία/ το Κ.Ε.Π…/η Νομαρχία…, ακριβή αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων (Ε1 κ.λπ.) από αντίγραφά τους, που εκδόθηκαν από την οικεία Δ.Ο.Υ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.12.2006 Κ.Υ.Α και αριθ. 1020146/ 215/ 0006Δ/ 27.2.2006 έγγραφό μας, στα Παραρτήματα 3, 4 και 5).

ΘΕΜΑ 8ο.

Τα αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε5) ή των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3, Ε9), που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς επικύρωση;


 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ, όταν συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

ΘΕΜΑ 9ο.

α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.Ο.Υ., αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης από το πρωτότυπό της, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος έχει βεβαιωθεί από την Ελληνική Αστυνομία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005). Η υπεύθυνη δήλωση είναι ιδιωτικό έγγραφο.

β).- Ποιος μπορεί να επικυρώσει το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

γ).- Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης, από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

ΘΕΜΑ 10ο.

Είναι δυνατό να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/ Κτηματική Υπηρεσία, ακριβές αντίγράφο δικαστικής απόφασης, από το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της αρμόδιας δικαστική αρχής/ ή από αντίγραφο, που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.

ΘΕΜΑ 11ο.

α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.Ο.Υ., ακριβούς αντιγράφου συμβολαιογραφικού εγγράφου (συμβόλαιο, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ), από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από τον καταρτίσαντα συμβολαιογράφο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα είναι ιδιωτικά έγγραφα.

β).- Πότε θα ήταν δυνατή η επικύρωση του συμβολαιογραφικού εγγράφου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήταν δυνατή η επικύρωση ακριβούς αντιγράφου συμβολαιογραφικού εγγράφου, μόνο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

ΘΕΜΑ 12ο. Πολίτης έχει στα χέρια του αντίγραφο δήλωσης Ε1, τρίτου προσώπου, επικυρωμένου από την οικεία Δ.Ο.Υ. και ζητά από άλλη Δ.Ο.Υ., να του επικυρώσει ένα ακριβές αντίγραφο από το αντίγραφο της οικείας Δ.Ο.Υ. Δεν έχει, μάλιστα, σχετική εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου. Είναι δυνατή η επικύρωσή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005). Στη σχετική επισημειωματική πράξη, πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου στοιχείου του προσώπου, που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο.

Γ.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1.- Πολίτης, που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, προσκομίζει, για να παραλάβει πιστοποιητικό που εκδίδει η Δ.Ο.Υ, εξουσιοδότηση, στην οποία, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε από δικηγόρο. Η Δ.Ο.Υ. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

2.- Πολίτης, που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού που εκδίδει η Δ.Ο.Υ, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, στην οποία, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε από Κ.Ε.Π. Η Δ.Ο.Υ. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

3.- Πολίτης, που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, προσκομίζει, για να διεκπεραιώσει κάποια υπόθεση (του τρίτου), εξουσιοδότηση, στην οποία, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η Δ.Ο.Υ. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

4.- Πολίτης προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία έχει συμπληρώσει όλα τα προεκτυπωμένα πεδία της και μας ζητά να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής του, χωρίς όμως να έχει γράψει το κείμενο, που θα εκφράσει τη βούλησή του. Μας λέει, μάλιστα, ότι θα το συμπληρώσει αργότερα. Μπορούμε να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (αριθ. 1068565/774/0006Δ/27.7.2006 έγγραφό μας).

5.- Πολίτης μας προσκομίζει ξενόγλωσσο κείμενο και μας ζητά να κάνουμε σε αυτό, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Μας λέει ότι αφορά εξουσιοδότηση σε κάτοικο Γερμανίας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για απονομή σύνταξης. Μπορούμε να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (αριθ. 1068565/774/0006Δ/27.7.2006 έγγραφό μας).

6.- Πολίτης εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να προβεί, για λογαριασμό του, στη διεκπεραίωση υπόθεσής του στη Νομαρχία. Στην εξουσιοδότηση έχει συμπληρώσει, πλήρως, το oνοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, καθώς και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του, καθώς και το oνοματεπώνυμο του εξουσιοδοτουμένου, επίσης η δήλωση της βουλήσεώς του είναι σαφής. Ζητά από τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο να του βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του. Μπορεί η Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο να προβεί στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. 1, Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 ν.3345/2005).

Δ.- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α) Ιδιωτικό έγγραφο μεταφράσθηκε, από τη γαλλική/ ή τουρκική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο.Υ. ακριβές αντίγραφο της μετάφρασης, από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο αυτής που εξέδωσε η μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Η επίσημη μετάφραση δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως, που διενεργεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής και κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία.

β) Πολίτης προσκομίζει για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ.Ο.Υ./ σε Τελωνείο, μεταφρασμένο από δικηγόρο, από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, τιμολόγιο. Η Δ.Ο.Υ. πρέπει να κάνει αποδεκτή τη μετάφραση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI, με την προϋπόθεση ότι η μετάφραση συνοδεύεται από το μεταφρασθέν έγγραφο (το Τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα), το οποίο φέρει επΆ αυτού, χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου ότι η μετάφραση αφορά στο ίδιο αυτό έγγραφο (άρθρο 53 Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).

Ε. – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πολίτης υπέβαλε ερώτημα για υπόθεσή του στη Δ.Ο.Υ. Η Δ.Ο.Υ., εντός της προθεσμίας των 50 ημερών, που είχε στη διάθεσή της για να απαντήσει στον πολίτη, λόγω της πολυπλοκότητας του ερωτήματος, το διαβίβασε στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για να δώσει απάντηση. Πράγματι, η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος απάντησε, εντός των νόμιμων προθεσμιών, στο ερώτημα. Παρέλειψε κάποια ενέργεια η Δ.Ο.Υ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Δ.Ο.Υ., πέντε ημέρες πριν από την εκπνοή των 50 ημερών, έπρεπε να ενημερώσει τον πολίτη, εγγράφως, για τη διαβίβαση του ερωτήματός του στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος. Η ενημέρωση του πολίτη θα μπορούσε να γίνει και με το ίδιο έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε το ερώτημα στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

ΣΤ.- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX)

1.- Στη διαδικασία εξόφλησης τίτλων πληρωμής διΆ αντιπροσώπου, προβλέπεται η επίδειξη πληρεξουσίου στο αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ., επικυρωμένου αποκλειστικά από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο. Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να κάνει αποδεκτό πληρεξούσιο που έχει διαβιβασθεί με fax;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Το πληρεξούσιο, ως δικαιολογητικό για εξόφληση τίτλων πληρωμής από Δ.Ο.Υ., εξαιρείται από τη διακίνηση με fax.

2.- Ένα διοικητικό έγγραφο αποστέλλεται από κάποια Δ.Ο.Υ. σε άλλη Δ.Ο.Υ. με fax (είναι έγγραφο που μπορεί να διακινηθεί). Μπορεί η Δ.Ο.Υ. που παρέλαβε το έγγραφο να το επικυρώσει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Την επικύρωση κάνει ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που το παρέλαβε (διατάξεις παρ. 3 άρθρου 14 Ν.2672/1998, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 10 Ν. 3230/2004).

Ζ.- ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

1.- Δικηγόρος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. εξουσιοδότηση, με την οποία ένας κάτοικος Γαλλίας τον εξουσιοδοτεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος βεβαιώθηκε από γαλλικό Δήμο. Ο εξουσιοδοτούμενος (δικηγόρος) μας προσκομίζει τη ξενόγλωσση εξουσιοδότηση, νόμιμα μεταφρασμένη από τον ίδιο. Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να κάνει αποδεκτή την εξουσιοδότηση και, κατά συνέπεια, να χορηγήσει Α.Φ.Μ. στον ενδιαφερόμενο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Οι επικυρώσεις (βεβαιώσεις, θεωρήσεις) υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση), θεωρούνται δημόσια έγγραφα (περίπτ. δ, άρθρου 1 Ν.1497/84) και συνεπώς χρήζουν επισημείωσης (Apostille). Στην προκειμένη περίπτωση, η εξουσιοδότηση, η οποία έχει συνταχθεί σε Κράτος- Μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Γαλλία), για να γίνει δεκτή στη χώρα μας, πρέπει να φέρει επισημείωση (Apostille).

2.- Πολίτης προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ… συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (γενικό ή ειδικό), με το οποίο ένας κάτοικος Η.Π.Α., του παρέχει την εξουσία να διεκπεραιώσει υπόθεσή του στη συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ (για τη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται υποβολή γενικού ή ειδικού πληρεξουσίου). Το πληρεξούσιο είναι νόμιμα μεταφρασμένο από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών/ ή δικηγόρο. Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να κάνει αποδεκτό το πληρεξούσιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα θεωρούνται δημόσια έγγραφα (περίπτ. γ, άρθρο 1 Ν.1497/84) και συνεπώς χρήζουν επισημείωσης (Apostille). Στην προκειμένη περίπτωση, το πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό έγγραφο), το οποίο έχει συνταχθεί σε Κράτος- μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Η.Π.Α.), για να γίνει δεκτό στη χώρα μας, πρέπει να φέρει επισημείωση.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

 

Αριθ. Πρωτ.: 1097636/1212/0006Δ/3.12.2004 Κ.Υ.Α. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1839/Β΄/10.12.2004)

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/ ΑΆ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

2.- Τους υφιστάμενους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν τον καθορισμό διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004.

3.- Την αριθ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


32

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/ΑΆ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/ Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/ Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

5.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ότι, οι παρακάτω υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), εξαιρούνται των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν) και μπορούν να διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού, μέσα στις οριζόμενες για κάθε μία απΆ αυτές στην παρούσα απόφαση προθεσμίες, για τους εξής ειδικούς λόγους, αντίστοιχα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1.

Παραχώρηση κληρονομιαίου ακινήτου στο Δημόσιο, για τη μερική ή ολική εξόφληση του φόρου κληρονομιάς.

ένα (1) έτος.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επίλυσης των υποθέσεων αυτών μεταξύ του Δημοσίου και του Πολίτη, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα αυτών.

2.

Διοικητικές έρευνες, καθώς και οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν αναφορών & καταγγελιών των πολιτών.

εκατόν πενήντα (150) ημέρες,

εφόσον αξιολογηθεί

- αποφασιστεί η αναγκαιότητα διερεύνησης της καταγγελλόμενης υπόθεσης.

Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία (συλλογή στοιχείων κ.λ.π.) και τη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και ελέγχων, καθώς και για τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων, σε συνδυασμό με τη φύση και τη δυσκολία των υποθέσεων αυτών και την ανάγκη μετάβασης εκτός έδρας. ή τη διεξαγωγή σχετικής


33

αλληλογραφίας, πρόσκλησης και ακρόασης – εξέτασης πολλών μαρτύρων ή εμπλεκομένων ή τη διασταύρωση και επιβεβαίωση πολλών στοιχείων.

3.

Θέματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ζητείται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή η παροχή σχετικών οδηγιών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ ή του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας του Ν.Σ.Κ.

εξήντα (60) ημέρες από την περιέλευση της γνωμοδότησης ή του εγγράφου οδηγιών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης των θεμάτων αυτών, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα, τη φύση και τη δυσκολία αυτών.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

4.

Θέματα αρμοδιότητας των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., κλπ.), για την αντιμετώπιση των οποίων υποβάλλονται απΆ αυτές σχετικά αιτήματα προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου για την έκδοση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

έξι (6) μήνες από την τελευταία κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ενδιαφερομέ-

νου.

Η απαιτούμενη χρονοβόρος διαδικασία , σε συνδυασμό με τη φύση και τη δυσκολία συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσης των υποθέσεων αυτών.

5.

Έκδοση απόφασης άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο για χρέη προς το Δημόσιο.

έξι (6) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η πολυπλοκότητα της απαιτούμενης διαδικασίας, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα των υποθέσεων αυτών για το Δημόσιο και την αναγκαιότητα εξέτασης πολλών σχετικών στοιχείων.

6.

Προώθηση, με σχετική εισήγηση, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αιτήματος για εξάλειψη υποθήκης, που έχει εγγραφεί σε ακίνητο για χρέη προς το Δημόσιο.

ομοίως ως άνω.

Ομοίως ως άνω.


34

7.

Έκδοση απόφασης διαγραφής χρεών ή απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, λόγω οικονομικής αδυναμίας (άρθρου 82 του Κ.Ε.Δ.Ε.).

εννέα (9) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο μεγάλος χρόνος που απαι-

τείται για τη συγκέντρωση και

αξιολόγηση πολλών σχετικών

στοιχείων, σε συνδυασμό με τη

σπουδαιότητα των υποθέσεων

αυτών και το μεγάλο αριθμό υποβαλλόμενων αιτημάτων ενδιαφερομένων.

8.

Προώθηση, με σχετική εισήγηση, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αιτημάτων πτωχών οφειλετών του Δημοσίου, για εξωπτωχευτικό συμβιβασμό.

έξι (6) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ενδιαφερο-

μένου.

Η χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης του σχετικού πρακτικού από το ΝΣΚ, σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή έρευνας εντοπισμού υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

9.

Αιτήματα για επιστροφή- διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντων- βεβαιωθέντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

α) έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου ή την υποβολή της δήλωσης, κατά περίπτωση, εκτός αν ορίζεται μικρότερος χρόνος από ειδικές διατάξεις και β) εννέα (9) μήνες όταν προβλέπεται για την επιστροφή των δασμοφορολο-

γικών και λοιπών επιβαρύνσεων,

Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.


35

προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

10.

Αιτήματα επιστροφής φόρου, μετά από έλεγχο.

δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και την εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης του δικαιώματος του ενδιαφερομένου, καθώς και για την ολοκλήρωση της υφιστάμενης διαδικασίας επιστροφής του φόρου.

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

11.

Θέματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται η προηγούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ή έρευνας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

τριάντα (30) ημέρες μετά τη γνωστοποίηση στην αρμόδια για την απάντηση Υπηρεσία, των οριστικών αποτελεσμάτων του ελέγχου ή της έρευνας.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος διενέργειας προηγούμενου σχετικού ελέγχου ή έρευνας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διεκπεραίωσης του θέματος του ενδιαφερομένου, σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο εργασίας των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

12.

Υποθέσεις – αιτήματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται ερμηνεία, για πρώτη φορά, των διατάξεων που παρουσιάζουν ερμηνευτικά προβλήματα.

ενενήντα (90) ημέρες.

Η δυσκολία, η σοβαρότητα και η φύση των υποθέσεων αυτών.

13.

Υποθέσεις – αιτήματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και άλλες Υπηρεσίες ή φορείς.

ενενήντα (90) ημέρες.

Η χρονοβόρα διαδικασία συλλογής και εξέτασης των σχετικών στοιχείων.

14.

Αιτήματα που υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού

πενήντα (50) ημέρες μετά τη

Η αναγκαιότητα λήψης των στοιχείων αυτών και η
 

ταχυδρομείου, με ελλιπή στοιχεία του αιτούντος.

λήψη από την αρμόδια Υπηρεσία, των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων του αιτούντος.

απροθυμία των αιτούντων πολλές φορές να τα γνωστοποιήσουν.

15.

Υποθέσεις- αιτήματα, σχετικά με την εφαρμογή διμερών Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται απάντηση από τοπικές ή αλλοδαπές αρχές.

σαράντα (40) ημέρες μετά τη λήψη της τελικής απάντησης της αρμόδιας αρχής.

Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις για τη λήψη τελικής απάντησης από τις αρμόδιες αρχές ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

16.

Αιτήσεις θεραπείας πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Α.Ν.1539/1938 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.2732/1999.

είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η πολύπλοκη διαδικασία, η απαιτούμενη συνεργασία με περιφερειακές υπηρεσίες, ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων αυτών, καθώς και ο μεγάλος χρόνος για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων.

17.

Αιτήσεις εξαγοράς δημοσίων κτημάτων που κατέχονται αυθαίρετα, (σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.719/1977, 1473/1984 κ.λ.π.)

δώδεκα (12) μήνες.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό των υποθέσεων αυτών.

18.

Αιτήσεις πολιτών για την εκποίηση δημοσίων κτημάτων, (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95,96 και 116 του Διατάγματος 11/12 Νοεμβρίου 1929).

δώδεκα (12) μήνες.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

19.

Εκποιήσεις δημοσίων κτημάτων με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

δώδεκα (12) μήνες.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας με περιφερειακές


 

Υπηρεσίες και τη σύμπραξη άλλων Υπουργείων.

20.

Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού (άρθρα 3, 7 & 9 του Ν.2971/2001).

δώδεκα (12) μήνες.

Η αναγκαιότητα και ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των υποθέσεων αυτών.

21.

Αιτήματα για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εκτέλεση έργων (άρθρο 14 παρ.1 και 2 ν.2971/2001).

δώδεκα (12) μήνες.

Η πολυπλοκότητα της

διαδικασίας, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα και τον απαιτούμενο χρόνο σύμπραξης πολλών Υπη-

ρεσιών άλλων Υπουργείων.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

22.

Αιτήματα για παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και του υπεδάφους σε εμπορικές επιχειρήσεις χύδην φορτίου, εργοστάσια ή άλλες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ., για κατασκευή έργων προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 14 παρ.6 του Ν.2971/2001).

δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση της σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης.

23.

Αιτήματα για παράλληλη χρήση των έργων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης (με α/α 22 της παρούσας απόφασης), ή από τρίτους γενικά (άρθρο 14 παρ.6 Ν.2971/2001).

έξι (6) μήνες.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης.

24.

Αιτήματα για αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (άρθρο 11 παρ.3 Ν.2882/2001).

τέσσερις (4) μήνες.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τη σύμπραξη πολλών Υπηρεσιών άλλων
 

Υπουργείων.

25.

Αιτήματα για ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (άρθρο 2 Α.Ν.1731/39 & άρθρο 11 & 1 κΆ2 Ν.2882/2001).

εννέα (9) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω

26.

Αιτήματα για ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν έχει εισπραχθεί αποζημίωση (άρθρο 2α Α.Ν.1731/39 & άρθρο 12 Ν.2882/2001).

δώδεκα (12) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

27.

Αιτήματα για ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για την οποία έχει εισπραχθεί η αποζημίωση (άρθρο 2α Α.Ν.1731/39 & άρθρο 12 Ν.2882/2001).

δεκαεννέα (19) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω

28.

Αιτήματα πολιτών σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων: α) που κηρύχθηκαν πριν από την ισχύ του Ν.2882/2001 (άρθρο 29 & 2 κ 4 αυτού) και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και β) η εκκαθάριση των οποίων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων, με την 125967/26.9.75 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

δώδεκα (12) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης σχετικής πίστωσης εξόδων.

29.

Χορήγηση άδειας απλουστευμένης διαδικασίας εξαγωγής.

τρεις (3) μήνες.

Η συναρμοδιότητα πολλών Υπηρεσιών.

30.

Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης του άρθρου 39 Ν.2960/2001.

έξι (6) μήνες.

Η ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, σε συνδυασμό με
 

τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης της μελέτης σκοπιμότητας από πολλά συναρμόδια Υπουργεία.

31.

Χορήγηση βεβαιώσεων κερδών από λαχεία, κατόπιν σχετικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων από τρίτους (πράκτορες και λαχειοπώλες).

δεκατρείς (13) μήνες.

Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, της γνησιότητας όλων των λαχείων που υποβάλλουν οι πράκτορες ή οι λαχειοπώλες, κατά περίπτωση.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ-

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

32.

Κανονισμός και πληρωμή μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της συνταξιοδοτικής πράξης του Γ.Λ.Κ.

Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος και η πολυπλοκότητα για την οριστική εκκαθάριση των μερίδων των μετόχων σε συνδυασμό με την εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών (Γ.Λ.Κ.).

33.

Αναθεώρηση μερίσματος που χορηγείται από το Μ.Τ.Π.Υ.

δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό σχετικών αιτημάτων των δικαιούχων.

34.

Αναπροσαρμογή των παλαιών μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. με το ισχύον μισθολόγιο.

τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό υποθέσεων και τη δυσκολία διεκπεραίωσης αυτών.

35.

Μεταβιβάσεις – διαγραφές μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.

τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού.

Ο μεγάλος αριθμός και η δυσκολία συλλογής των απαιτούμενων πολλών στοιχείων των δικαιούχων προσώπων.

36.

Θέματα Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση δικαιούχων προσώπων (Ν.Δ. 4202/61,

πέντε (5) μήνες από τη λήψη της απάντησης των

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων δικαιούχων και η πολυπλοκότητα της
 

Ν.1405/83, Ν.1539/85, Ν.1902/90)

αρμόδιων Ασφαλιστικών Ταμείων.

διαδικασίας, λόγω και της εμπλοκής πολλών επικουρικών Ταμείων Ασφάλισης.

37.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων των ασφαλισμένων που ζητούν αναγνώριση των προϋπηρεσιών τους.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

Αριθ. Πρωτ.: 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 Κ.Υ.Α (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006)

 

 

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

 

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/05) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99), μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών, από τις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου.


41

2.- Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

3.- Την αριθ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ΑΆ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ότι, τα παρακάτω έγγραφα και διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, για τους εξής ειδικούς λόγους, αντίστοιχα:

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.

Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3,

Τα πρωτότυπα των εντύπων Ε1, Ε2,

Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα αυ-

τών. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

Ε3, Ε5, Ε7, Ε9 και Ε12, που υποβάλλονται από τους πολίτες, ελέγχονται και τηρούνται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίγραφα που κατέχουν οι φορολογούμενοι.

2.

Το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Η διευκόλυνση των πολιτών στις συναλ-

(έντυπο Ε1ή E5) ή των συνυποβαλλόμενων εντύπων

λαγές τους με δημόσιες Υπηρεσίες και

(Ε2, Ε3, Ε9), που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτ-

φορείς, στις οποίες πρέπει να προσκο-

ρονικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση, όταν συνοδεύονται από την υπεύθυνη

μίζουν το έντυπο Ε1 ή Ε5 ή τα συνυπο- βαλλόμενα έντυπα (Ε2, Ε3, Ε9), ως δι-

δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η

καιολογητικά.

ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.


42

3.

Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του

Διασφάλιση των συμφερόντων του

Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (άρθρο 105 του Ν. 2961/2001).

Δημοσίου (είσπραξη οφειλόμενων φό-

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή κατά-

ρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών

στροφής του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος

παροχών) και των πολιτών (αποφυγή

του, επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου μόνο από τη

διπλής μεταβίβασης).

Δ.Ο.Υ.

ΚατΆ εξαίρεση, επικύρωση ακριβούς αντιγράφου του

πιστοποιητικού, μπορεί να γίνει, μέσα στη διάρκεια

της ισχύος του, από το συμβολαιογράφο που έχει χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο σε προγενέστερο

συμβόλαιό του, προκειμένου το αντίγραφο αυτό να

χρησιμοποιηθεί είτε από τον ίδιο είτε από άλλο συμ-

βολαιογράφο.

4.

Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (άρθρο 32 του Ν. 2459/1997),

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δη-

μοσίου (είσπραξη βεβαιωμένων οφει-

δεδομένου ότι εκδίδεται μόνο κατά τη μεταβίβαση

λών) και των πολιτών (αποφυγή διπλής

συγκεκριμένου ακινήτου.

μεταβίβασης).

Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο

υπόχρεος υποβάλλει νέα αίτηση, για χορήγηση νέ-

ου, με υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά του.

5.

Η επικύρωση αντιγράφων των ανακεφαλαιωτικών πι-

Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλο-

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙ-

ΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

νάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Έντυπο Φ4

νται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια

TAXIS), των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινο-

Δ.Ο.Υ, από τον υπόχρεο σε φόρο και

τικών αποκτήσεων (Έντυπο Φ5 TAXIS), καθώς και

ενδεχομένως το αντίγραφο, το οποίο

των δηλώσεων Φ.Π.Α., περιοδικών (Έντυπο Φ2

αυτός προσκομίζει για επικύρωση, να

TAXIS) και εκκαθαριστικών (Έντυπο Φ1 TAXIS), η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω Πινάκων και Δηλώσεων, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

διαφέρει, ως προς το περιεχόμενο, από

τους αρχικώς υποβληθέντες πίνακες

και δηλώσεις.

6.

Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Β1 του TAXIS

Για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης

(Σημείωμα θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων) και Β2

των στοιχείων των αντιγράφων,

του TAXIS (Δήλωση έναρξης-μεταβολής- παύσης

που κατέχει ο υπόχρεος προς

λειτουργίας Φ.Τ.Μ.), η οποία γίνεται μόνο από την

υποβολή.


 

οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των

εντύπων αυτών. Ακριβή αντίγραφα των ως άνω

επικυρωμένων αντιγράφων των Εντύπων Β1 και

Β2 του TAXIS, επικυρώνονται από όλες τις διοικη-

τικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.

7.

Όλα τα τελωνειακά παραστατικά και

α) Η χρήση των τελωνειακών παραστα-

τα επισυναπτόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, που ρυθ-

τικών είναι σαφώς προσδιορισμένη

μίζονται από κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές δια-

από την κοινοτική και εθνική τελωνεια-

τάξεις, καθώς επίσης και τα υποβαλλόμενα για τη

κή νομοθεσία, όπως επίσης και οι πε-

χορήγηση ατέλειας δικαιολογητικά, τα οποία επικυρώνονται μόνο από την αρμόδια Τελωνειακή

ριπτώσεις της έκδοσης αντιγράφων και του αιτιολογικού χορήγησης αυτών.

Αρχή, που τηρεί το σχετικό φάκελο και μπορεί

Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση χο-

να αξιολογεί το αίτημα του ενδιαφερομένου,

ρήγησης ακριβούς αντιγράφου, η αρμό-

εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

δια Τελωνειακή Αρχή καταγράφει στο

πρωτότυπο την έκδοση αυτού, καθώς

και το αιτιολογικό του, προς αποφυγή

χορήγησης δεύτερου αντιγράφου για

τον ίδιο λόγο, με σκοπό τη διασφάλιση

των δημοσιονομικών συμφερόντων.

β) Διασφαλίζονται τόσο τα κοινοτικά,

όσο και τα εθνικά συμφέροντα,

 

 

 

 

 

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙ-

ΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης ή παραποίησης του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου αυτού και τυχόν

μη επιτρεπτής χρήσης του, από τον ενδιαφερόμενο.

8.

Τα συνοδευτικά διοικητικά ή εμπορικά έγγραφα των

α) Ο τύπος, οι επεξηγήσεις συμπλήρω-

προϊόντων, που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανά-

σης και η χρήση των συνοδευτικών εγ-

λωσης (Ε.Φ.Κ.) και προβλέπονται από:

γράφων των προϊόντων που υπόκεινται

- τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2719/92 (ΕΕL 276/

σε Ε.Φ.Κ., καθορίζονται από κοινοτικές

19.9.92), όπως ισχύει, με τον οποίο καθορίστηκε

διατάξεις και αφορούν στην εφαρμογή

η μορφή και ο τύπος του Συνοδευτικού Διοικητικού

εναρμονισμένων σε επίπεδο Ε.Ε. δια-

Εγγράφου (Σ.Δ.Ε.), που χρησιμοποιείται κατά την

δικασιών. Τα έγγραφα αυτά συντάσσο-

ενδοκοινοτική κυκλοφορία σε καθεστώς αναστολής

νται, σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων,

των προϊόντων, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή αντί-

με συγκεκριμένο προορισμό (π.χ. το

στοιχου εμπορικού εγγράφου, εφόσον περιέχει τις

αντίτυπο αριθμ. 1 για τον αποστολέα, 

ίδιες πληροφορίες με το διοικητικό έγγραφο και

το αντίτυπο αριθμ. 2 για τον παραλήπτη

- τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 3649/92 (ΕΕL 369/

κ.λπ.) και συνεπώς, η χρήση τους είναι

18.12.92), με τον οποίο καθορίστηκε η μορφή και ο

σαφώς καθορισμένη από κοινοτικές και

τύπος του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητι-

εθνικές διατάξεις, ενώ η παρακολούθη-

κού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.), που χρησιμοποιείται κα-

ση και ο έλεγχός τους, γίνεται από την

τά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων, υπο-

τελωνειακή υπηρεσία, ως την κατά το

κειμένων σε Ε.Φ.Κ., για τα οποία έχει καταβληθεί

νόμο αρμόδια αρχή. Η εξαίρεση των

φόρος στο Κράτος-Μέλος αποστολής ή αντίστοιχου

εγγράφων αυτών, από τις διατάξεις περί

εμπορικού εγγράφου, εφόσον περιέχει τις ίδιες πλη-

επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων,

ροφορίες με το διοικητικό έγγραφο, τα οποία

επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης

επικυρώνονται μόνο από την αρμόδια Τελωνειακή

και του καθορισμένου προορισμού

Αρχή, στην οποία έχουν υποβληθεί τα πρωτότυπα

αυτών.

αντίτυπα των εγγράφων.

β) Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν εί-

τε προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., τα

οποία βρίσκονται σε καθεστώς αναστο-

λής καταβολής των αναλογούντων φο-

ρολογικών επιβαρύνσεων (Σ.Δ.Ε), είτε

προϊόντα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., για τα

οποία οφείλονται φόροι στο Κράτος-

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙ-

ΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μέλος προορισμού (Α.Σ.Δ.Ε.). Η διακί-

νηση των προϊόντων αυτών εμπεριέχει

ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κίνδυνο και

η διαχείριση των συνοδευτικών τους

εγγράφων αποτελεί μέσο ελέγχου της

κανονικότητας της διακίνησής τους. Σε

περιπτώσεις απώλειας, μη επιστροφής,

παραποίησης των στοιχείων ή αντικανο

νικής χρήσης των εν λόγω εγγράφων,

υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συ-

νέπειες για τον ίδιο τον επιτηδευματία-

εγγυητή της διακίνησης, καθώς και για

το κράτος, ήτοι διαφυγή εσόδων σε πε-

ριπτώσεις απάτης, στρέβλωση του υγι-

ούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρή-

σεων κ.λπ. Όπως είναι προφανές, η

διαχείριση των εγγράφων αυτών εμπε-


45

ριέχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κίνδυ-

νο.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Αριθ. Πρωτ.: 1100135/1219/0006Δ/13.12.2006 (ΦΕΚ 1718/ Β΄/24.11.2006)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, για την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/05) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99), με τις οποίες μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών, από τις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου.

2.- Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

3.- Την αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων» και


46

την ανάγκη συμπλήρωσης της περίπτωσης 5 αυτής και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών.

4.- Το αριθ. 1034712/2612/582/Α0014/20-4-2006 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προτείνεται η συμπλήρωση της παραπάνω Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, του τομέα αρμοδιότητάς της.

5.- Την αριθ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ΑΆ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αντικαθιστούμε την περίπτωση 5 της αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων», ως εξής:

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5.

Η επικύρωση αντιγράφων των Ανακεφαλαιωτικών Πι-

Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλονται

νάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Έντυπο Φ4

TAXIS), των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινο-

τικών Αποκτήσεων (Έντυπο Φ5 TAXIS), των Περιο-

δικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 TAXIS και

Έντυπο Φ3 TAXIS), της Εκκαθαριστικής Δήλωσης

(Έντυπο Φ1 TAXIS), της Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.,

καθώς και των Ειδικών Εντύπων Κόστους Οικοδο-

μών, Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών, η

οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ. όπου φυ-

λάσσονται τα πρωτότυπα αυτών των Δηλώσεων και Εντύπων.

Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω Πινάκων, Δηλώσεων και Εντύπων, που έχουν εκδο-

θεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώ-

νονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.

είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ,

από τον υπόχρεο σε φόρο και ενδεχομένως

το αντίγραφο, το οποίο αυτός προσκομίζει

για επικύρωση, να διαφέρει, ως προς το πε-

ριεχόμενο, από τους αρχικώς υποβληθέντες

πίνακες και δηλώσεις.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2006


 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Αριθ. Πρωτ.: 1020146/215/0006Δ/27.2. 2006 έγγραφο

ΘΕΜΑ: Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

1.- Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται:

α).- οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και

β).- οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τις εξαιρέσεις.

2.- Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και ειδικότερα:

α).- για τις περιπτώσεις εξαιρέσεων, αρμοδιότητας της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου, επισημαίνουμε ότι :

i) οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%), αν και είναι ιδιωτικά έγγραφα, επικυρώνονται, νόμιμα, μόνο από τις οικείες Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπά τους, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη σχετική στήλη του Πίνακα.

ii) ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα των παραπάνω δηλώσεων, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές Αρχές (συνεπώς και από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π., κατΆ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.3345/2005.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικό είναι και το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/17260, σχετ. 20059, 20131, 19761 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α προς το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

β).- για την περίπτωση εξαίρεσης, αρμοδιότητας της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, σημειώνουμε ότι:

i) αν και η ξένη άδεια κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου είναι έγγραφο που εκδόθηκε από αλλοδαπή αρχή, επικυρώνεται, νόμιμα, από την αρμόδια για τον τελωνισμό αυτού τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στη σχετική στήλη του Πίνακα και

ii) ακριβές αντίγραφο από αντίγραφο της παραπάνω ξένης άδειας κυκλοφορίας, που έχει επικυρωθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, επικυρώνεται από όλες τις διοικητικές Αρχές (συνεπώς και από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π., κατΆ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.3345/2005.

3.- Τέλος, επισημαίνουμε ότι στον συνημμένο Πίνακα, καθώς και στην αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί «Εξαίρεσης εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων», η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999.


 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙ-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟ-

ΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α.

Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13)

1.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου κληρο-

νομί ας, δωρεάς και γονικής παροχής, γίνεται μόνο από

Συνδυασμός άρθρων 67, 68, 69

ν.2961/01,καθώς και συνδυασμός

την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα

άρθρων 88, 89, 90 και 112 παρ. 2

των δηλώσεων αυτών.

ν.2961/01 (σχετικές και η ΠΟΛ.

1274/2001 με τη συμπληρωματική

Της 1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ

1046/2004).

2.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μετα-

βίβασης, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυ-

Συνδυασμός άρθρων 7 και 13

α.ν. 1521/50 (Σχετικές και η ΠΟΛ

λάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.

1274/2001 με τη συμπληρωματική

της 1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ

1046/2004).

3.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γίνεται μόνο από την οικεία

¶ρθρο 28 ν.2459/1997 σε συνδυα-

σμό με τις διατάξεις του άρθρου 85

Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώ-

του ν. 2238/94.

σεων αυτών.

4.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ειδικού φόρου

επί των ακινήτων (3%), γίνεται μόνο από την οικεία

¶ρθρο 17 ν.3091/2002 σε συνδυα-

σμό με τις διατάξεις του άρθρου

Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώ-

85 του ν. 2238/94.

σεων αυτών.

Β.

Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)

1.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής (επίδειξη

Α.Υ.Ο 1113502/6435/0016/7.12.2001

πληρεξουσίου, αποκλειστικά θεωρημένου από την αρχή

(ΦΕΚ 1728/Β΄/27.12.2001).

που το εξέδωσε- πρωτότυπο της εξουσιοδότησης, επικύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξιών από

το αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ., όπου έχει κατατεθεί).

2.

Απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιη-

τικού Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. για τη χορήγηση του φοιτη-

Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004

(ΦΕΚ 1962/ Β/31.12.2004).

τικού στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο

10 του Ν. 3220/2004

3.

Δεν είναι επιτρεπτή η επικύρωση από οποιονδήποτε

φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερό-

¶ρθρο 26 Ν.1882/90.

Α.Υ.Ο 1109793/6134-11/0016/

τητας χρεών προς το Δημόσιο, μετά την έκδοσή τους.

24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄), άρθρο

Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενη-

9 παρ. 8 αυτής, όπως ισχύει μετά

μερότητας τετράμηνης ισχύος, τα οποία επικυρώνονται

από την αντικατάστασή του από την

ατελώς, από την Αρχή που πρέπει να προσκομισθεί το

Α.Υ.Ο.& Οικ. 1092634/6908-11/0016/

αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύ-

που κατά τη διάρκεια ισχύος του.

10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β΄).

4.

Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης χορηγούνται και σε

¶ρθρο 76 Π.Δ. 16/89 (6/Α΄).

ενδιαφερομένους με απόφαση του Προϊσταμένου της

¶ρθρο 1 Π.Δ. 5/1993 (ΦΕΚ 3 /Α΄).

Οικονομικής Επιθεώρησης, ύστερα από σύμφωνη γνώ-

¶ρθρο 34 Ν.2362/95 (247/Α΄).

μη και του αρμόδιου Επιθεωρητή για την αναγκαιότητα

Αριθ. 1064129/801/Α0006/5.8.2004

της χορήγησης και τη διαπίστωση της εισαγωγής του

(ΦΕΚ 1255/Β΄) Απόφαση Υπουργού

εισπραχθέντος ποσού στη Δημόσια διαχείριση.

Οικονομίας και Οικονομικών.

Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., μπορούν να επικυ-

ρώνουν φωτοαντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης, ανα-

γράφοντας στο σώμα αυτών με σαφήνεια το λόγο της


 

χορήγησής τους. Τα φωτοαντίγραφα αυτά δεν μπορούν

να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι εξόφλησης ή πίστωσης.

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙ-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟ-

ΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ.

Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

1.

Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου ξένης άδειας κυ-

Η αριθ. ΟΙΚ.31949/2725/13.11.1998

κλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας από την αρμόδια για τον τελωνισμό αυτού

ΚΥΑ, των Υπουργών Οικονομικών,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημο-

τελωνειακή Αρχή.

σίων Έργων και Μεταφορών & Επι-

κοινωνιών.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ : ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

1. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους,

μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

3. Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της

Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

4. Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».

5. Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»

6. Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α΄) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

(τηλεομοιοτυπία- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)».

7. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄) «Σχέσεις κράτους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»

8. Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση

επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».

 


Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης