Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΦΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρθρα
ΦΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006


Αρθρα ΦΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 (009/06)

ΑΘΗΝΑ 2007

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Με το N. 2859/1.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ.

Λόγω της αλλαγής που επήλθε στην αρίθμηση των άρθρων, στη σελίδα 43 του παρόντος φυλλαδίου, παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας, μεταξύ των άρθρων του Ν. 1642/1986 και των άρθρων του Ν. 2859/2000, για διευκόλυνση των αναγνωστών.

2. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται υποχρεωτικά με την χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή Π.χ. 45,00 ή 45,65.

3. Με το Ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υποβάλλονται όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

4. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1138/15.12.04, διευκρινίσθηκε ότι, οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και είναι υπόχρεοι υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, έχουν υποχρέωση μαζί με την εκκαθαριστική να συνυποβάλλουν και κατάσταση των προμηθευτών τους, από τους οποίους κατά την αγορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

α. Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2006 (έκδοση 2006 009/06-ΦΠΑ χρώματος μπλε) είναι ίδιο με το έντυπο του έτους 2005 και αλλάζει μόνο ως προς το χρώμα. Θα χρησιμοποιηθεί από τους υποκείμενους για την υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων διαχειριστικών περιόδων από 1/1/2006.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2001 (έκδοσης 2002 - 009 - ΦΠΑ χρώματος καφέ) θα χρησιμοποιείται από τους υποκείμενους στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστική ς δήλωσης για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους (αρχικής ή τροποποιητικής).

β. Αν πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, διαπιστωθούν διαφορές σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους μεταξύ των στοιχείων των περιοδικών δηλώσεων και των πραγματικών δεδομένων που προκύπτουν, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια σωστή περιοδική δήλωση με τα πραγματικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου στην οποία διαπιστώθηκαν λάθη και να υποβληθεί εφόσον υπάρχει υποχρέωση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει, έτσι τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο.

Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου, που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική).

γ. Η εκπρόθεσμη υποβολή και η μη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, αποτελούν παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο από 117 έως 1170 ΕΥΡΩ, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

2. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια, (ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ακυρωθεί τα φορολ. στοιχεία).

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες, β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,

γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών,

δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 2859/2000.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α΄ - γ΄, καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α΄, με τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29-4-93 και Δ. 6351436129.4.93 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Για τι λόγο αυτό η εκκαθαριστική δήλωση αποσκοπεί κυρίως:

α) Στην αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών. β) Στο διακανονισμό του φόροι εισροών (πίνακες Ζ΄, Η΄). γ) Στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών / εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραιτήτων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES και την εκτίμηση των ιδίων πόρων της Κοινότητας, καθώς και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων. δ) Στην τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κ.λ.π. ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 34 Ν. 2859/2000.

Υποχρέωση να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση έχει και το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ατομική επιχείρηση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κα μετά την υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών που θα υποβληθεί, όταν το νομικό πρόσωπο συσταθεί ή η ατομική επιχείρηση λειτουργήσει με ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών (με προέλευση "από ίδρυση" ).

3. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, έστω και αν για ορισμένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών ή λήψης αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση. γ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.

δ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν κατέβαλαν το φόρο μι έκτακτη περιοδική δήλωση.

ε) Οι υποκείμενοι που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων της παραγρ. ί του άρθρο 39 του Ν. 2859/2000, περιλαμβανομένων και των αλιέων με σκάφος έως 6 μέτρα.

στ) οι αμιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Ν. 2859/2000.

ζ) οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) οι οποίοι δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς (δηλαδή αυτοί που αποδίδουν το φόρο με έκτακτη δήλωση).

η) οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος της Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/Ε00141 ΠΟΛ 1320/30-12-98 εφόσον έχουν σκάφη μεγαλύτερα των 6 και ως 12 μέτρων, καθώς και οι σπογγαλιείς.

4. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), στις ακόλουθες προθεσμίες:

1. Από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι και την εικοστή πέμπτη (25) ημέρα του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου..

2. Από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι και την δέκατη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παύσης των εργασιών από οποιαδήποτε αιτία (πραγματική παύση εργασιών, συγχώνευση κτλ.), ή σε περίπτωση παύσης των φορολογητέων δραστηριοτήτων, χρονολογία λήξης της διαχειριστικής περιόδου θεωρείται η ημερομηνία παύσης αυτών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου δεν συμπίπτει με ημερομηνία λήξης φορολογικής περιόδου η εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 55 ή 130 ημερών κατά περίπτωση, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παύσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παύσης των εργασιών πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, η ημερομηνία παύσης των εργασιών θεωρείται και ημερομηνία λήξης της οικείας φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, ορίζεται μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), όχι όμως αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστική ς ΄δήλωσης.

Εξαιρετικά δε, σε περίπτωση οριστικής παύσης νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή θανάτου του υποκειμένου φυσικού προσώπου, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκειμένου ή μέσα σε 20 ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 55 ή 130 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει:

Μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση.

Π.χ. Επιχείρηση τίθεται σε εκκαθάριση (δήλωση μεταβολών) 28/3/04 και αυτή περαιώνεται στις 10/9/2006. Θα υποβάλλει μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα 1/1/04 έως 27/3/04 και μια άλλη εκκαθαριστική για το διάστημα 28/3/04 έως 10/9/06.

5. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού καταστήματος του υποκειμένου στο φόρο που υπαγόταν, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Όταν η επιχείρηση εδρεύει σε νησί ή είναι εποχιακή επιτρέπεται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, ταχυδρομικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.

6. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα.

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποκείμενο ή και από οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό του. ΄Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο, αυτός υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητά του.

Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται, Εξαιρετικά όταν η επιχείρηση εδρεύει σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την εκκαθαριστική της δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση και το σύνολο νια καταβολή καλύπτεται από την επιταγή. Αν η επιταγή υπολείπεται του ποσού για καταβολή δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και τότε, επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή.

Και στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, το ένα αντίτυπο επιστρέφεται ταχυδρομικά στο δηλούντα υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα ή και τον ταμία Σε περίπτωση δε, που η δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά επιστρέφεται επίσης κα αντίγραφο του αποδεικτικού - είσπραξης (διπλοτύπου).

Σημειώνεται ότι με το νόμο 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υπάρχει υποχρέωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό, ή μηδενικό.

Συνεπώς για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2006, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω υποβάλλατε την περιοδική σας δήλωση χειρόγραφα {και όχι μέσω TAXIS ή TAXIS net} κα σύμφωνα με τα παραπάνω υπήρχε υποχρέωση υποβολής της θα προσκομίσετε φωτοαντίγραφο των περιοδικών δηλώσεων μαζί με την εκκαθαριστική.

Αντίθετα στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, όταν η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί σι Δ.Ο.Υ. που είναι ενταγμένη στο TAXIS ή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤAXIS net δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων περιοδικών δηλώσεων.

Στην εκκαθαριστική δήλωση θα πρέπει να εμφανίζονται τα οικονομικά δεδομένα της δια. χειριστικής περιόδου συγκεντρωτικά, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης (κεντρικό και υποκαταστήματα).

Επισημαίνεται ότι με το Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74Α΄/7.4.2006) από 1ης Ιανουαρίου 2006 παύει να ισχύει η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστή - Φοροτεχνικό.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93

Οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, για τη σύνταξη και υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να συμβουλευθούν την ΕΔΥΟ 1055240/439/0015/ΠΟΛ. 1131/9-5-95.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΕΔΥΟ οι μετατρεπόμενες συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Ως ημερομηνία αφετηρίας για την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

Η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεία, υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την πρώτη διαχειριστική της περίοδο στην οποία συμπεριλαμβάνει και τις πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

8. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σημειώνεται ότι από 1/1/96 οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί της παραγρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994, σε περίπτωση εκπτώσεων και μερικών επιστροφών τιμήματος δεν δικαιούνται ανάλογης μειώσεως της φορολογητέας αξίας των εκροών τους.

Δηλαδή, αν Π.χ. μηχανικός χορηγήσει έκπτωση για αμοιβή μελέτης του με πιστωτικό τιμολόγιο, σε αυτήν δεν θα υπολογίσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,

9. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που ν΄ αφορά, είτε συγκεκριμένη φορολογητέα αξία, είτε εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κτλ. Η επιφύλαξη πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη, να συμπληρώνεται σε χωριστό χαρτί και να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου.

10. ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση του φορολογουμένου αποτελεί γι΄ αυτόν δεσμευτικό τίτλο και κατά κανόνα δεν ανακαλείται. Μπορεί να ανακληθεί μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης, ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου (Α.Κ. άρθρα 140-145).

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές με τη σωστή συμπλήρωση όλων των ενδείξεων.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Οι υποκείμενοι στο φόρο που διακόπτουν τη δραστηριότητα τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στο έτος 2007 θα υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση στο έντυπο 009/06 Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις είναι:

1. Οι υποκείμενοι που ενεργούν πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται με το νόμο 2859/2000, όπως ισχύει και ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 36 και 38 αυτού. Ήτοι:

α) για τις παραδόσεις που πραγματοποιούν προς επιχείρηση άλλου κράτους μέλους, η οποία διαθέτει ΑΦΜ / ΦΠΑ και επαληθεύεται ο αριθμός αυτός με το σύστημα VIES, να υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (listing),

β) αν οι αποκτήσεις ή παραδόσεις ξεπέρασαν την περσινή ή τρέχουσα χρονιά τα 45.000 ΕΥΡΩ να υποβάλλουν δήλωση Intrastat κάθε μήνα, χωριστά για τις αφίξεις και τις αποστολές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 1099733/8159/0014/15988/1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 και την αριθμ. 24300/IΓ34/29-12-94 απόφαση της Γεν. Γραμματέως της ΕΣΥΕ,

γ) για όλες τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι 31/12/2002 υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ,

δ) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν από επιχείρηση άλλου κράτους - μέλους, να υποβάλλουν τριμηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και

ε) ετήσια εκκαθαριστική δήλωση.

Επισημαίνεται ότι τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις έχουν και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγα­θών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών οι οποίοι θα πρέπει στις περιοδικές τους δηλώσεις να αναφέρουν την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποίησαν.

2. Τα πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, όπως Π.χ. οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα νοσοκομεία, οι δικηγόροι, τα φροντιστήρια, οι απαλλασσόμενες του φόρου πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος κτλ., δεν έχουν τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν λόγω ετήσιου ύψους ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (άνω των 10.000 ΕΥΡΩ ) ή με επιλογή τους, εντάσσονται στις υποχρεώσεις της παραπάνω παραγράφου 1 που αναφέρονται στην απόδοση του φόρου στο δημόσιο (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, listing και δήλωση Intrastat όχι όμως και εκκαθαριστική δήλωση).

3. Τέλος επισημαίνεται ότι, οι ιδιώτες δεν έχουν τις υποχρεώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων.

4. Για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης, προκειμένου για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, στις περιπτώσεις που η αξία του οικείου φορολογικού στοιχείου έχει εκφραστεί σε ξένο νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Κωδ. 001. Γράψτε την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας κατά την λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου.

Κωδ.002. Γράψτε ημερολογιακά (από - έως) την διαχειριστική περίοδο που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση.

Κωδ. 004. Γράψτε το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική σας περίοδος και για το οποίο υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.

Κωδ. 005 - 007. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την υπηρεσία.

Κωδ. 008. Γράψτε τον αριθμό του φακέλου σας εάν η επιχείρηση είναι Α.Ε.

Κωδ. 009 - 010. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση είναι τροποποιητική ή ανακλητική ή με επιφύλαξη.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (Κωδ. 021- 044)

Κωδ. 021-028. Γράψτε με κεφαλαία γράμματα ευανάγνωστα και χωρίς συντμήσεις τα στοιχεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, η επωνυμία θα αναγράφεται όπως ακριβώς είναι στο καταστατικό σας και όχι με τη χρήση σφραγίδας.

Η λεκτική περιγραφή της κύριας δραστηριότητας του δηλούντος πρέπει να αναγραφεί λεπτομερειακά ώστε να προκύπτει σαφώς η παραγωγή ή η εμπορία συγκεκριμένων αγαθών ή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή επειδή η πληροφορία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του μητρώου ΦΠΑ.

Κωδ. 031. Γράψτε τον αριθμό του φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός θα αναγράφεται υποχρεωτικά ως εννεαψήφιος. Σε όσους υπόχρεους έχει χορηγηθεί οκταψήφιος ΑΦΜ θα προστίθεται πριν από αυτόν το ψηφίο (0) μηδέν.

Κωδ. 032. Γράψτε τα αρχικά γράμματα του είδους της ταυτότητας, όταν είστε φυσικό πρόσωπο Π.χ.

Α.Τ. για τις ταυτότητες πολιτών (αστυνομικές)

ΚΑ για τις ταυτότητες κέντρου αλλοδαπών

ΔΙ. για τα διαβατήρια.

Επίσης γράψτε το γράμμα και τα ψηφία του αριθμού της ταυτότητας αρχίζοντας από την αρχή του εννιαθέσιου πεδίου (π.χ. Σ.3/5/6/2/7/1///). Για όσους στερούνται ταυτότητας (Χ.Τ.) το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με 999999999.

Κωδ. 033. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΝΑΙ, εφόσον είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο VIES, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιήσατε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών), κατά την τρέχουσα χρήση. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΟΧΙ.

Κωδ. 034. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο, αν πραγματοποιείτε πωλήσεις από απόσταση. Ως πωλήσεις από απόσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 2859/2000, ως ισχύει, θεωρούνται οι πωλήσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εφόσον:

1) η παράδοση γίνεται προς τους παρακάτω εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος:

α) υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. γιατρούς, σχολεία κλπ ή ενταγμένους στο καθεστώς των απαλλασσόμενων από ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων),

β) αγρότες του ειδικού καθεστώτος,

γ) μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα

και εφόσον οι παραπάνω δεν είναι γραμμένοι στο σύστημα VIES,

δ) μη υποκείμενα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες),

2) δεν αφορά καινούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, αγαθά που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή αγαθά για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 45 (προκειμένου για μεταχειρισμένα ή για αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας) και 46 (πωλούνται μέσω δημοπρασίας),

3) υπερβαίνει στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή υπερέβη στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα 100.000 ή 35.000 ΕΥΡΩ ανάλογα με το κράτος μέλος προορισμού, ή προαιρετικά, ανεξάρτητα από τα όρια αυτά, η επιχείρηση θέλει οι παραπάνω πωλήσεις της να φορολογούνται στο άλλο κράτος μέλος. (Σημειώνεται ότι αν γίνονται πωλήσεις, θεωρούμενες κατά τα παραπάνω ως «από απόσταση», υποχρεωτικά ή προαιρετικά, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολών Μητρώου, καθώς και ορισμός φορολογικού εκπροσώπου στο κράτος μέλος αποστολής).

Κωδ. 041. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τα γράμματα Α, Β, Γ ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου. Αν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, διαγραμμίστε με (Χ) μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με αριθμό 1 εφόσον διενεργείται υποκείμενες στο φόρο δραστηριότητες και δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων από τον Κ.Β.Σ. (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες).

Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων).

Κωδ. 042. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν τηρήσατε βιβλία του Κ.Β.Σ. υποχρεωτικά από το νόμο, το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν τα τηρήσατε προαιρετικά και τέλος το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 3 αν είστε υπό ίδρυση επιχείρηση και τηρήσατε βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας. Αν δεν τηρήσατε βιβλία δεν θα διαγραμμίσετε τα πιο πάνω τετραγωνίδια.

Κωδ. 043. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1 ή με τον αριθμ.2, ανάλογα με το καθεστώς που ήταν ενταγμένη η επιχείρηση σας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Αν η επιχείρηση ήταν ενταγμένη και σε ειδικό καθεστώς των αριθμών 3, 4, 5, 6 και 7 διαγραμμίστε επί πλέον με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Εάν είστε επιχείρηση με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχετε επιλέξει το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3052/2002, διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμό 8.

Κωδ.044. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν η ένταξη σας στο καθεστώς Φ.Π.Α. κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ήταν υποχρεωτική και το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν ήταν προαιρετική.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β΄ (Κωδ. 061)

Συμπληρώστε, με κεφαλαία, τις ενδείξεις που αφορούν το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα Α΄ και διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061.

α) Με τον αριθμό 1, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό αντιπρόσωπο και πραγματοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για λογαριασμό του υποκείμενου στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα.

β) Με τον αριθμό 2, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό εκπρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2992/02 που πραγματοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για λογ/σμό του υποκειμένου στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο Κράτος - Μέλος.

γ) Με τον αριθμό 3, αν αφορούν το νόμιμο εκπρόσωπο (διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή, εκπρόσωπο Α.Ε., εκπρόσωπο ανηλίκου κτλ.).

δ) Με τον αριθμό 4, αν αφορούν τον αντίκλητο.

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ (Κωδ. 601-710)

Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ΄ αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της διαχειριστικής περιόδου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του υποκειμένου. ΄Όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι και την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου Π.χ. 31.12.2006.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος για φορολογικές περιόδους της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου και η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στον πίνακα αυτό θα συμπεριληφθούν και τα δεδομένα του προσωρινού ελέγχου.

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε μέρη, στο α΄ για τις εκροές, στο β΄ για τις εισροές, στο γ΄ για τους ειδικούς λογαριασμούς, στο δ΄ για τα προστιθέμενα ποσά και στο ε΄ για τα αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου των εισροών.

α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών

Αν είστε ενταγμένοι στο τεκμαρτό καθεστώς Φ.Π.Α., συμπληρώστε τις στήλες κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές σας (ακαθ. έσοδα), όπως προέκυψαν μετά την αναγωγή των φορολογητέων εισροών των εμπορεύσιμων αγαθών σας (αγορών-εισαγωγών - ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) κατά συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1092542/5473/691/0014/ΠΟΛ.1071/25.2.2002.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.ΚΚ) έγινε από τη Δ/vση Φορολογίας Εισοδήματος με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1039/24.1.1999 και συμπλήρωση, τροποποίηση των συντελεστών αυτών έγινε με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1004/2006, ΠΟΛ 1017/2006, ΠΟΛ.1031/2006, ΠΟΛ.1047/2006 και ΠΟΛ.1114/2006.

Αν είστε εγκεκριμένος αποθηκευτής αγαθών με Ε.Φ.Κ. αναγράψτε την αξία των πωλήσεών σας (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ), όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. παραστατικά.

Αν είστε εγγεγραμμένος επιτηδευματίας ή εισαγωγέας βιομηχανοποιημένων καπνών αναγράψτε τις πραγματικές σας πωλήσεις αφού τις αποφορολογήσετε με εσωτ. υφαίρεση.

Κωδ. 601-603. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (9%, 19%, 4,5%) την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδώσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654 - 656.

Επίσης, γράψτε το δηλούμενο τίμημα των παραδόσεων ακινήτων, των οποίων τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί μέχρι 31.12.2006 (δηλ. έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση), καθώς και τη φορολογητέα αξία (περ. α΄, παρ. 2, άρθρο 19 Κώδικα ΦΠΑ) των αυτοπαραδόσεων ακινήτων.

Κωδ. 631-633. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 601- 603, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

Κωδ. 604-606. Γράψτε κατά συντελεστή φόρου (6, 3, 13) την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654-656.

Κωδ. 634-636. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο .που αναλογεί στους κωδ. 604- 606, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ.607. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ. 601- κωδ. 606) και στον Κωδ. 637. Το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 631-636).

Αν τηρείτε βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το σύνολο του φόρου εκροών σας, [(κωδ. 637) + (κωδ.137)] συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών σας που προκύπτει από τα βιβλία σας. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία σας, είναι μεγαλύτερο, τη διαφορά γράψτε τη στον κωδ. 708.

Στους υπόλοιπους κωδικούς (608-611), γράψτε τα ποσά που αντιστοιχούν σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

Κωδ. 608. 1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος Π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.

2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2859/2000 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος, είτε ο φόρος αποδίδεται εκεί από το φορολογικό εκπρόσωπο, είτε από το λήπτη της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται εδώ και η αξία της παροχής υπηρεσιών φασών προς λήπτες εγκαταστημένους σε άλλο κράτος - μέλος.

3) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. 5 είναι

φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).

5) Την αξία των εργασιών των περιπτώσεων ιθ, κ, κα, κγ, κδ και κε της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε τρίτη χώρα.

Κωδ. 609. 1) Την αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 24 και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς,

2) Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζονται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ 0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα «ΚΑ.Ε. Α.Ε,».

Κωδ. 610. 1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδώσει τιμολόγιο.

2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 2859/2000. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.

3) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορί­ζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15.

Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α΄, β΄, γ΄), εγκατεστημένοι αντίστοιχα, ο α΄ στην Ιταλία ο β΄ στην Ελλάδα και ο γ΄ στην Γερμανία. Στην περίπτωση που ο α΄ (Ιταλός), τιμολογεί αγαθά στο β΄ (Έλληνα) και αυτός με τη σειρά του τιμολογεί τον γ΄ (Γερμανό), ενώ τα αγαθά από τον α΄ (Ιταλό) πηγαίνουν απευθείας στον γ΄ (Γερμανό) τότε θεωρείται ότι έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α΄ (Ιταλό) στον β΄ (Έλληνα) και μια οιονεί τριγωνική παράδοση από τον β΄ (Έλληνα) στον γ΄ (Γερμανό),

4) α) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2859/2000.

β) Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ /ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε μέσω φορολογικού εκπροσώπου).

Συγκεκριμένα αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ /ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξατομικεύεται στο άλλο κράτος - μέλος κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

5) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 Ν. 2859/2000, όπως ισχύει, καθώς και

β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά, αλκοολούχα) προς:

ι) αγρότες του ειδικού καθεστώτος ιι) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους iii) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ / ΦΠΑ, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς και iν) ειδικά για καινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

6) Την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. πωλήσεις σε πλοία), το κόστος των πακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από πακέτα για πρακτορεία ταξιδιών, πωλήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή, ειδικά προκειμένου για πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, τη διαφορά μεταξύ της πλασματικής αξίας που υπολογίστηκε στους [(Κωδ. 603) + (Κωδ.103)] και της πραγματικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), πωλήσεις σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολ. αποθήκης του άρθρου 26 του Ν. 2859/2000.

Επίσης στον Κωδικό αυτό θα συμπεριληφθεί και η διαφορά μεταξύ πραγματικής και φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές.

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. απαλλασσομένων επιδοτήσεων, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα΄, της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611. Στον Κωδικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί το ποσό του Κωδ. 107 του Πίνακα Γ1.

Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της παραγρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000, εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 3 Ν. 2859/2000 και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Τα ποσά που θα συμπεριληφθούν στο Κωδικό αυτό, αντιστοιχούν σε ολόκληρη τη διαχ/κή περίοδο.

Κωδ. 614. Τη διαφορά των κωδ. 613 από 612. Ο κωδικός αυτός εκφράζει το συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής σας περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι, επειδή στο σύνολο των εκροών (κωδ. 612) δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορολογητέες εκροές του κωδ. 107, είναι πιθανό το ποσό του κωδικού αυτού να είναι αρνητικό.

Επιπλέον τονίζεται ότι επειδή ο κωδ. 614 αποτελεί τον παρανομαστή του κλάσματος της prorata, προκειμένου να υπολογισθούν οι κωδ. 404 και 406 του Πίνακα Ζ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσό του κωδ. 107 του Πίνακα Γ1.

Κωδ. 615. Τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήσατε για την φορολογία εισοδήματος.

Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τον Κωδ. 614.

β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροών.

Κωδ. 651- 653. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (9%, 19%, 4,5%) την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Στον κωδικό αυτό αναγράφεται:

1) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την εισαγωγή και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

3) Ο Ε.Φ.Κ. και τα τυχόν άλλα ποσά επί των οποίων η Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει ΦΠΑ κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών με Ε.Φ.Κ..

Στον ίδιο κωδικό περιλαμβάνονται επίσης και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτική ς απόκτησης και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Σημείωση: Η φορολογητέα αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. θα εμφανιστεί στους κωδ. (654-656 ή 154-156 ή 660-662), στους κωδ. (601-603 ή 101­103 ή 604-606) κατά περίπτωση και στον κωδ. 641.

Κωδ. 671-673. Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Κωδ. 654-656. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδο­κοινοτικών αποκτήσεων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθ. 19 § 3 του Ν. 2859/2000, με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κάθε φορά και περιέχονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.

Κωδ. 674-676. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 657-659. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (6, 3, 13) την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ. 651-653.

Κωδ. 677-679. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 660-662. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με μειωμένο συντελεστή, αν είστε υποκείμενος εγκαταστημένος στα νησιά Αιγαίου που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654-656.

Κωδ. 680-682. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 660-662, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 663,683. Γράψτε την αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων και το φόρο που πληρώσατε αντίστοιχα για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

Αν τις δαπάνες - γενικά έξοδα τις παρακολουθείτε κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. (651-662 ή 151-156) και (671-682 ή 171-176) αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συμπληρώνονται. Το ίδιο συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. (654-656 ή 154-156) ή 660 - 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. (674-676 ή 174­176) ή 680-682 αντίστοιχα.

Κωδ. 664. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εισροών (άθροισμα Κωδ. 651 - 663).

Κωδ. 684. Γράψτε το σύνολο του φόρου εισροών (άθροισμα κωδ. 671-683).

Το σύνολο του φόρου εισροών σας (κωδ.684 + κωδ.184), συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία σας.

Αν το ποσό που πραγματικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία σας είναι μεγαλύτερο, την επί πλέον διαφορά γράψτε την στον κωδ. 703, για να τον εκπέσετε και αν είναι μικρότερο στον κωδ. 708, για να τον καταβάλλετε επειδή δεν τον έχετε πληρώσει στον προμηθευτή σας.

Στους υπόλοιπους κωδικούς γράψτε:

Κωδ. 665. Γράψτε την αξία των αγορών σας, για όλη τη χρήση, για την οποία δεν πληρώσατε φόρο σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1103551/8478/Α00141 ΠΟΛ.1262/2.5.1993 και 101363318911/18071 ΠΟΛ.1029/2.2.1995. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον αγοραστή εξαγωγέα κλπ με τις σχετικές συνολικές αγορές ανά προμηθευτή.

Κωδ. 666. Την αξία των εισροών σας, για όλη τη χρήση, που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (π.χ. αμοιβή δικηγόρου, μισθώματα ακινήτων, ασφάλειες, αγορά ή ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη ή απαλλασσόμενη λόγω τζίρου επιχείρηση).

Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρούμενες εισροές - εκτός πεδίου εφαρμογής όπως μισθοί, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές κτλ., καθώς επίσης και η αξία της παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση.

Την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών κτλ. και την αξία των εισροών σας, για τις οποίες δεν δικαιούστε έκπτωση του φόρου, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000 (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, οινοπνευματωδών ποτών κτλ.).

Ακόμα, την αξία των ενδοκοινοτικών σας αποκτήσεων, που σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 2859/2000 είναι απαλλασσόμενες και την αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Τέλος, τη διαφορά της φορολο­γητέας ή πλασματικής αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς επίσης και το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδιών.

Επίσης, την αξία των εισροών των οικοδομών που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ αποτελεί κόστος, γράψτε το άθροισμα αξίας και φόρου.

Κωδ. 667. Το σύνολο των ποσών των κωδικών 664 έως 666. Στον κωδικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί το ποσό του Κωδ. 164 του Πίνακα Γ1.

γ. Ειδικοί Λογαριασμοί

Κωδ. 641. Τη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. (Εξυπακούεται ότι στο αναγραφόμενο ποσό δεν θα συμπεριλάβετε τον Ε.Φ.Κ.).

Κωδ. 642. Τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Κωδ. 643. Θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 641 και 642. Η αξία αγοράς και η φορολογητέα αξία εισαγωγής παγίων, δεν θα αναγράφεται πλέον σε κανένα κωδικό.

Κωδ. 644. Την αξία των πράξεων που οφείλετε φόρο ως λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 2859/2000.

δ. Προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 701. Το σύνολο του φόρου που πληρώσατε στις ΔΟΥ τόσο με τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, καθώς και με τις ειδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με τις οποίες πληρώσατε φόρο για τη μεταβίβαση των υπαγομένων σε ΦΠΑ ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Κωδ. 702. α) Το ποσό του κωδ. 315 του πίνακα Ε΄, εφόσον είναι θετικό.

β) Το ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).

γ) Το ποσό του κωδ. 423 του πίνακα Ζ΄, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).

δ) Το ποσό για έκπτωση του κωδ. 507 του πίνακα Η΄, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.

Κωδ. 703. α) Το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

β) Το φόρο (χωρίς προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκε ανεξάρτητα αν καταβλήθηκε ή οφείλεται, μετά από προσωρινό έλεγχο για φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

γ) Τυχόν ποσά ΦΠΑ που έχετε καταβάλει στη διαχειριστική περίοδο αχρεώστητα και έχετε δικαίωμα συμψηφισμού, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

δ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 ΦΠΑ), που έχετε συμψηφίσει μέσα στη διαχειριστική περίοδο.

ε) Το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ. και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών κατά τη θέση αγαθών τους σε ανάλωση.

Κωδ. 704. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης. Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ. 813) της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλατε αρχικά.

Κωδ. 705. Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 701 έως και 704.

ε. Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 706. α) Το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε΄, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).

β) Το θετικό ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ.

γ) Το θετικό ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ΄, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.

δ) Το ποσό για καταβολή από τον κωδ. 507 του πιν. Η΄ (διακανονισμός παγίων), εφόσον είναι μικρότερο των -30 ΕΥΡΩ.

Κωδ. 707. Το ποσό του φόρου του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή με βάση την απόφαση 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/2004 πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και με βάση τις περιοδικές δηλώσεις της χρήσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γράψετε το 100% του ποσού του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή και όχι το 90% του ποσού, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι η επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού, μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 708. Τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο των εισροών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που έχουν αναγραφεί στον κωδ. 411 στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων, διότι τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στον Κωδ. 706 της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Κωδ. 709. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 706 έως και 708.

Κωδ. 710. Τη διαφορά των ποσών των κωδ. 705 μείον 709. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, πριν απ΄ αυτήν.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ (Κωδ. 801 - 813)

Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει, το έντυπο της εκκαθαριστική ς δήλωσης έτους 2006, (περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου), όπως και του 2005, σε σχέση με τα προηγούμενα έντυπα, δηλαδή, την συνύπαρξη των συντελεστών που ίσχυαν μέχρι 31/3/2005 με τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 1/4/2005, στον πίνακα αυτό, προκειμένου να προκύψει το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ποσά των φόρων του Πίνακα Γ1.

Το υπόλοιπο αυτό, χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με αυτό που προέκυψε στην τελευταία περιοδική σας δήλωση.

Κωδ. 801. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των (κωδ. 637+137) : (φόρος εκροών) - (κωδ. 710+184) : (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθμός.

Κωδ. 802. Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι, αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό (με βάση την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου) και η διαφορά οφείλεται σε διακανονισμούς, με βάση το άρθρο 33 του Ν. 2859/2000 ή σε αύξηση του ποσοστού Pro - rata, όπως αυτό οριστικοποιείται με την εφαρμογή του πίνακα Ζ΄ ή στο οριστικό ποσοστό των μικτών πακέτων των πρακτορείων ταξιδιών, η διαφορά αυτή μειώνει ή προσαυξάνει αντίστοιχα, το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση.

Αν όμως η ανωτέρω διαφορά οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή των επί μέρους περιοδικών δηλώσεων, πρέπει να τροποποιηθούν οι περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων της νέας διαχειριστικής περιόδου που έχουν ήδη υποβληθεί, με τη μεταφορά του σωστού πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στην εκκαθαριστική δήλωση και να καταβληθεί με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί, κατά περίπτωση, η διαφορά του φόρου που τυχόν προκύπτει.

Κωδ. 803. Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που έχετε δικαίωμα να ζητάτε την επιστροφή του.

Σημειώνεται ότι το άθροισμα των κωδ. 802 και 803 θα πρέπει να ισούται με το ποσό του κωδικού 801.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό του κωδ. 803, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. 1060481/4643/810 ΠΟΛ.1073/04, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Κωδ. 811. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης (κωδ.637+137) : (φόρος εκροών) - (κωδ. 71 0+κωδ.184) : (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθμός.

Κωδ. 812. Γράψτε την προσαύξηση για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης που υπολογίζεται στο χρεωστικό υπόλοιπο του κωδ. 811, με 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, (ισχύει για φορολ. περιόδους από 1/1/2005) με ανώτατο όριο 100%.

Κωδ. 813. Γράψτε το άθροισμα των ποσών των κωδ. 811+812, που πρέπει να πληρώσετε στο δημόσιο.

Αν το συνολικό ποσό για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ΕΥΡΩ δεν καταβάλλεται στο δημόσιο (αμελείται).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση χειρόγραφης παραλαβής των εκκαθαριστικών δηλώσεων αυτές αποτελούν και αποδεικτικό είσπραξης φόρου, εφόσον το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, αναγράψτε ολογράφως στο σχετικό χώρο το σύνολο για καταβολή.

Σε περίπτωση όμως μηχανογραφικής παραλαβής από το σύστημα TAXIS, οπότε εκδίδεται ιδιαίτερο διπλότυπο είσπραξης, η ολογράφως αναγραφή παρέλκει.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ1 (Κωδ. 101-184)

Στον Πίνακα αυτό θα αναγραφούν οι φορολογητέες εκροές και εισροές, με τον αντίστοιχο φόρο, που πραγματοποιήθηκαν με τους συντελεστές ΦΠΑ που ίσχυαν μέχρι και 31/3/2005, δηλαδή, με 8%,18%,4%.

α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών.

Κωδ. 101-103. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (8%, 18%,4%) την αξία των φορολογητέων εκροών συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές για το 10 τρίμηνο του 2005.

Κωδ. 131-133. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. (101-103), πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου που ίσχυε μέχρι 31/3/2005.

Κωδ. 107. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ. 101-103).

Κωδ. 137. Γράψτε το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 131-133).

β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροών.

Κωδ. 151-153. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (8%, 18%, 4%) την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Στον κωδικό αυτό αναγράφεται:

1) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την εισαγωγή και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

3) Ο Ε.Φ.Κ. και τα τυχόν άλλα ποσά επί των οποίων η Τελωνειακή Αρχή, υπολογίζει και εισπράττει ΦΠΑ, κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών με Ε.Φ.Κ.

Στον ίδιο κωδικό περιλαμβάνονται επίσης και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτική ς απόκτησης και υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Κωδ. 171-173. Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Κωδ. 154-156. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 19 § 3 του Ν. 2859/2000, με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κάθε φορά και περιέχονται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

Κωδ. 174-176. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Κωδ. 164. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εισροών (άθροισμα κωδ. 151-156).

Κωδ. 184. Γράψτε το σύνολο του φόρου εισροών (άθροισμα κωδ. 171-176).

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ (Κωδ. 301-315)

Ο πίνακας αυτός στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2006, όπως και του έτους 2005 δεν υπάρχει.

Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο, είτε αποκόπτοντάς τον από παλαιότερο έντυπο εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση που είχε ο Πίνακας Ε΄, στα προηγούμενα έντυπα εκκαθαριστικής και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2006.

Ι. Γενικές παρατηρήσεις.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα" της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν.2859/2000, δηλαδή από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν την 1.1.2006 από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό με βιβλία Β΄ κατηγορίας. Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευτεί με τις εγκυκλίους Π.1792/88 και 1 075811/4795/ΠΟΛ.1215/30.10.1990.

Δεν συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό οι επιχειρήσεις, οι οποίες:

1) Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τηρούσαν βιβλίο αγορών και ενώ ήταν υποχρεωμένες με βάση τον Κ.Β.Σ. να τηρήσουν από την αρχή της νέας περιόδου βιβλία εσόδων - εξόδων Π.χ. λόγω ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης χρονιάς πάνω από 100.000 ΕΥΡΩ, τήρησαν τα βιβλία αυτά κατά τη διάρκεια της νέας διαχειριστικής περιόδου Π.χ. από 15 Απριλίου.

3) Από τη φύση των εργασιών τους στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

4) Σημειώνεται ότι για κάθε φορολογική περίοδο οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή συμπληρώνουν Πίνακα Διακανονισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Παράρτημα Ι της ΠΟΛ.1071/25.2.2002.

II. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε΄ (κωδ. 301-315).

Στήλη 1. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Στήλη 2. Γράψτε τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα, όπως προκύπτουν από τον πολιτισμό των αγορών επί τον συντελεστή μικτού κέρδους (ΣΜΚ) της επιχείρησης. Αν εφαρμόζετε περισσότερους ΣΜΚ, πολλαπλασιάστε τις επιμέρους αγορές αγαθών του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ, επί τον αντίστοιχο ΣΜΚ και γράψτε κατευθείαν το αποτέλεσμα στη στήλη αυτή.

Εάν το σύνολο της στήλης (1), κωδ. 310 είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, η συμπλήρωση του πίνακα σταματά γιατί η επιχείρηση φορολογείται με τα πραγματικά έσοδα και δεν γίνεται καμία διόρθωση.

Εάν το σύνολο της στήλης (1), κωδ. 310 είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311 συμπληρώνονται και οι επόμενες στήλες, ως εξής:

Στήλη 3. Γράψτε τα τεκμαρτά έσοδα κατά συντελεστή ΦΠΑ της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Στήλη 4. Γράψτε τη διαφορά των στηλών (1) μείον (3).

Στήλη 5. Γράψτε κατά περίπτωση :

α) Εάν το σύνολο της στήλης (4), κωδ. 313, είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, στη στήλη (5) γράψτε τις διαφορές κατά συντελεστή ΦΠΑ (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (2).

β) Εάν το σύνολο της στήλης (4), κωδ. 313, είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, στη στήλη (5) γράψτε τις διαφορές κατά συντελεστή ΦΠΑ (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (4).

Στις αρνητικές διαφορές σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, μπροστά από το ποσό.

Στήλη 6. Γράψτε τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ.

Στήλη 7. Γράψτε το φόρο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των στηλών (5) επί (6).

Εάν τα ποσά της στήλης (5) είναι αρνητικά και ο φόρος που προκύπτει είναι αρνητικός, σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, μπροστά από το ποσό-του φόρου.

Κωδ. 315. Το σύνολο της στήλης (7) (αλγεβρικό άθροισμα θετικών και αρνητικών ποσών), εάν μεν είναι θετικό μεταφέρεται για έκπτωση στον κωδ. 702 του πίνακα Γ, εάν δε είναι αρνητικό μεταφέρεται για καταβολή στον κωδ. 706 του ίδιου πίνακα.

Διευκρινίζουμε ότι, στον Πίνακα Γ, περιλαμβάνονται τα πραγματικά δεδομένα των εκροών, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία εσόδων - εξόδων και το ποσό του κωδ. 315, χρησιμοποιείται ως διορθωτικός παράγων, προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη της υποπερίπτωσης αα" της περίπτ. α΄, της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Σημείωση: Η σειρά με την οποία θα καταχωρήσετε τα δεδομένα κατά συντελεστή δεν ενδιαφέρει, αρκεί κάθε σειρά να αντιστοιχεί στον ίδιο συντελεστή για κάθε στήλη.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε ενδεικτικά συμπληρωμένο Πίνακα Ε΄.

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού επί μετάταξης στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. άρθρου 39 παρ. 10 περ. αΆ υποπερ. ααΆ 2859/2000.


Πραγματικά ακαθάριστα έσοδα χρήσης

Τεκμαρτά ακαθά-ριστα έσοδα χρήσης

Αν ο κωδ. 311 > 310 μη συνεχίσετε τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα

Τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα προηγούμενης χρήσης

Διαφορά στηλών:

(1) – (3)

Διαφορά στηλών:

α) Αν ο κωδ. 313 < - κωδ. 311

στήλη (1) – (2)

β) Αν ο κωδ. 313 > κωδ. 311

στήλη (1) – (4)

Συντ. ΦΠΑ %

ΦΟΡΟΣ για έκπτωση ή για καταβολή


301

12.500,00 1

10.500,00 2

1.500,00 3

11.000,00 4

2.000,00 5

9 6

180,00 7

302

10.300,00

7.500,00

7.200,00

3.100,00

2.800,00

19

532,00

303
304
305
ΣΥΝ-ΟΛΑ

310 22.800,00

311 18.000,00

312 8.700,00

313 14.100,00

314 4.800,00

315 712,00

Ο θετικός κωδ. 315 μεταφέρεται στον κωδ. 702

Ο αρνητικός κωδ. 315 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706

Στην ανωτέρω περίπτωση, επειδή η διαφορά των συνολικών πραγματικών ακαθάριστων εσόδων μείον τα συνολικά τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης (κωδ. 313) είναι μικρότερη από τα συνολικά τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2006, η επιχείρηση θα φορολογηθεί με τα τεκμαρτά ακαθάριστα του 2006 (κωδ.311), κατά συνέπεια στη στήλη 5 θα γραφούν οι διαφορές που προκύπτουν, ανά συντελεστή, μεταξύ της στήλης 1 και της στήλης 3 (1-3).

Εάν κατά τη συμπλήρωση του πίνακα προκύψει ότι ο κωδ. 313 είναι μεγαλύτερος από τον κωδ. 311, στη στήλη 5 θα γραφούν οι διαφορές που προκύπτουν, ανά συντελεστή, μεταξύ της στήλης 1 και της στήλης 4 (1-4).

Εάν τέλος ο κωδ. 310 είναι μικρότερος από τον κωδ. 311 και από τον κωδ. 313, η επιχείρηση θα φορολογηθεί με τα πραγματικά ακαθάριστα του 2006, οπότε δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα, καθώς δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμιά διόρθωση.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ΄ (Κωδ. 351 - 359)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που φορολογούνται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43.

Στην περίπτωση που στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2006 συμπεριλαμβάνονται και έσοδα της χρήσης 2005 και πραγματοποιήσατε «πακέτα)) και με τους παλιούς συντελεστές ΦΠΑ, προκειμένου να υπολογισθεί η διαφορά που θα μεταφερθεί στα προστιθέμενα ή αφαιρούμενα ποσά, θα πρέπει να συνταχθεί αντίστοιχος πίνακας σε ξεχωριστό έντυπο που θα συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση έτους 2006.

Ο πίνακας αυτός συμπεριλήφθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση, λόγω της σημαντικής τροποποίησης στον τρόπο φορολόγησης των «πακέτων» που επήλθε από 1.3.95 μετά την αντικατάσταση της παραγρ. 2 του άρθρου 35 του N. 1642/1986, με το άρθρο 11 του N. 2303/95 (Κώδικας ΦΠΑ άρθρο 43 N. 2859/2000). Έτσι, ενώ μέχρι 28.2.95 φορολογητέα αξία αποτελούσε το σύνολο της μικτής αμοιβής του πρακτορείου, από την 1.3.95 και εφεξής στο φόρο υπόκειται μόνο η αμοιβή που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της Ευρ. Ένωσης, ενώ απαλλάσσεται η αμοιβή που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της Ε. Ε.

Σημειώνεται ότι, αναλυτικές οδηγίες των διατάξεων και του τρόπου υπολογισμού απόδοσης του φόρου έχουν δοθεί με την υπ΄ αριθμ. 1098639/4519/1378/ΠΟΛ. 1221/29.8.95 Ε.Δ.Υ.Ο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, στο τέλος της χρήσης, με την εκκαθαριστική δήλωση, θα γίνεται τακτοποίηση του φόρου που απέδωσαν τα πρακτορεία ταξιδιών καθώς και οριστικοποίηση των ποσοστών που έχουν χρησιμοποιηθεί επί των μικτών πακέτων.

Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση των πακέτων θα γίνει συγκεντρωτικά για κάθε κατηγορία, δηλαδή ανάλογα με τον τόπο που αυτά πραγματοποιήθηκαν (εντός Ε.Ε., εκτός Ε.Ε. ή Μικτά δηλαδή εντός και εκτός Ε.Ε.).

Στην πρώτη σειρά (κωδ. 351) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη σειρά (κωδ. 352) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε τρίτες χώρες.

Στην τρίτη σειρά (κωδ. 353) αναφέρονται τα στοιχεία των μικτών πακέτων, δηλ. των πακέτων εκείνων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός της Ε.Ε.

Στην τέταρτη σειρά (κωδ. 357) γράφεται το άθροισμα των στηλών των προηγούμενων σειρών.

Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων με φόρο των ταξιδιωτικών πακέτων, ανάλογα με τον τόπο που πραγματοποιήθηκαν.

Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος των πακέτων που πραγματοποιήθηκαν, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Στις στήλες (3) και (4) διασπάται το συνολικό κόστος με φόρο που αναγράφηκε στην στήλη (2) ανάλογα με την προέλευσή του, δηλαδή, αν προέρχεται από χώρες εντός Ε.Ε. θα γραφεί στη στήλη (3), ενώ αν προέρχεται από τρίτες χώρες θα γραφεί στη στήλη (4).

Εξυπακούεται ότι το ποσό της στήλης (3) του κωδ. 351 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 351 και το ποσό της στήλης (4) του κωδ. 352 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 352.

Στη στήλη (5) γράφεται κατά σειρά η συνολική μικτή αμοιβή των ταξιδιωτικών πακέτων. Αυτή προκύπτει αν αφαιρέσουμε το ποσό της στήλης (2) από αυτό της στήλης (1). Το ποσό της αφαίρεσης μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός.

Στη στήλη (6) γράφεται κατά σειρά το σύνολο της μικτής αμοιβής των πακέτων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος εντός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπάγονται σε Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται, εάν κατά σειρά πολλαπλασιάσουμε τη συνολική μικτή αμοιβή (στήλη 5) με το κλάσμα στο οποίο αριθμητής είναι το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από χώρες εντός της Ε.Ε. και παρανομαστή ς είναι το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς. Το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εξυπακούεται ότι στην πρώτη σειρά ο κωδ. 351-6 ισούται με τον κωδ. 351-5.

Στη στήλη (7) γράφεται κατά σειρά η φορολογητέα αξία του ποσού που αναγράφηκε στη στήλη (6) και η οποία προκύπτει διαιρώντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (6) δια του 1 + συντελεστής ΦΠΑ π.χ. δια 1, 19.

Στη στήλη (8) γράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί επί της φορολογητέας αξίας που έχει ήδη αναγραφεί στη στήλη (7) και η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (7) με το συντελεστή ΦΠΑ.

Στη στήλη (9) γράφεται κατά σειρά η μικτή αμοιβή των πακέτων που αναλογεί σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ε.Ε. και συνεπώς δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά τη συνολική μικτή αμοιβή όλων των πακέτων με το κλάσμα που έχει αριθμητή το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από τρίτες χώρες και παρανομαστή το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς .

Και σ΄ αυτή τη στήλη το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%). Εξυπακούεται ότι, στη δεύτερη σειρά ο κωδ. 352-9 ισούται με τον κωδ. 352-5.

Σημειώνεται ότι, το ποσό του κωδ. 357 - 2 συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 610 και 666 του Πίνακα Γ, ο κωδ. 357-7 μεταφέρεται στον κωδ. 603 ή 606 του Πίνακα Γ.

Ο κωδ. 357-8 μεταφέρεται στον κωδ. 633 ή 636 του Πίνακα Γ. Τέλος, ο κωδ. 357-9 μεταφέρεται στον κωδ. 610 του ίδιου Πίνακα.

Στον κωδ. 358 γράφεται ο Φ.Π.Α. εκροών που είχε υπολογιστεί ως αναλογών Φ.Π.Α. για τα ταξίδια «πακέτο» κατά τις φορολογικές περιόδους (κωδ. 257-8 του Πίνακα απεικόνισης των "Πακέτων", που μεταφέρθηκε στις περιοδικές δηλώσεις - σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1071/25.2.2002).

Στον κωδ. 359 γράφεται η διαφορά του κωδ. 358 από τον κωδ. 357-8.

Αν ο κωδ. 359 είναι θετικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ, ενώ αν είναι αρνητικός αριθμός στον κωδ. 702 του ίδιου Πίνακα.

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄ (Κωδ. 401-423)

Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί φορολογητέες και μη φορολογητέες πράξεις έχει δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο των εκροών του, μέρος του φόρου των κοινών εισροών του, η αναλογία του οποίου βρίσκεται με βάση το κλάσμα:

Φορολογητέες εκροές, (χωρίς, ΦΠΑ) + απαλ/νες με δικαίωμα έκπτωσης.

Φορολογητέες εκροές (χωρίς ΦΠΑ) + απαλ/νες με ή χωρίς δικ. έκπτωσης.

Το ποσοστό που προκύπτει από το πιο πάνω κλάσμα, βάσει της παραγρ. 4 του άρθρου 31, λαμβάνεται υπόψη για την οριστική εκκαθάριση του εκπιπτόμενου φόρου κοινών εισροών του έτους που αφορά, καθώς και την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του επόμενου έτους.

Επισημαίνεται ότι, το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται αρχής γενομένης από την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση και μέχρι την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου της επόμενης εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης.

Στο πιο πάνω κλάσμα, όπως ορίζεται στην παράγρ. 3 του άρθρου 31, όπως ισχύει με την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του N. 2954/2001, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση τα ποσά:

α. Από παράδοση (πώληση κτλ.) αγαθών τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση,

β. από αυτοπαραδόσεις,

γ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,

δ. πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων καθώς και

ε. από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄ κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Ν. 2859/2000, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του νόμου (2954/01), δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος της pro -rata (για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών), στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει εκτός από έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης και έσοδα εξαιρούμενα του ΦΠΑ (π.χ. αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λ.π.).

Αντίθετα, την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 22 (εκπαίδευση, υγεία, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών), πώλησης εφημερίδων και περιοδικών.

Ειδικά, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης ακινήτων θα επιμερίσουν μόνο το φόρο των κοινών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι για τον ειδικό επιμερισμό του φόρου των κοστολογίσιμων εισροών τους, που αφορά πωλήσεις πρώτης κατοικίας, δίνονται οδηγίες παρακάτω στο πεδίο «ΛΟΙΠΟ/ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ/*».

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1012873/814/175/ΠΟΛ.1056/11-2-02.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 31, επιτρέπεται ο προσδιορισμός του ποσοστού έκπτωσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 5 του ίδιου άρθρου 31. Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., με απόφασή του να επιτρέπει στον υποκείμενο στο φόρο ή να τον υποχρεώσει:

1. Να προσδιορίζει ο ίδιος ένα ποσοστό έκπτωσης του φόρου για κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφόσον για κάθε ένα τομέα τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία Κ.Β.Σ., από τους οποίους να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος.

2. Να ενεργεί ο ίδιος την έκπτωση του φόρου, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία του Κ.Β.Σ.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 31, ο φόρος εισροών, που αναλογεί σε πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης εκπίπτεται ολόκληρος, εφόσον για κάθε διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 ΕΥΡΩ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2836/2000 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/2000 δεν ενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις καταστροφής απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση για την αναπλήρωση των ζημιών της. Δεν ενεργείται διακανονισμός στις αποζημιώσεις που εισπράττονται από 1/1/2000 και μετά.

Μετά τις πιο πάνω διευκρινίσεις γράψτε κατά κωδικό:

α) Στην πρώτη ενότητα του Πίνακα Ζ΄ – α΄.

Κωδ. 401. Τη συνολική αξία των φορολογητέων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, της διαχειριστικής σας περιόδου, πλην (όπως τονίστηκε πιο πάνω) της αξίας των παγίων, αυτοπαραδόσεων κ.λ.π.

Κωδ. 402..Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου εκροών με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών Π.χ. εξαγωγές της διαχειριστικής περιόδου, ενδοκοινοτικές παραδό­σεις, πωλήσεις σε πλοία, πρεσβείες κ.τ.λ., καθώς και των πράξεων οι οποίες φορολογούνται εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης (πλην των παγίων, κ.λ.π.).

Κωδ. 403. Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου εκροών, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, της διαχειριστικής σας περιόδου (πλην των παγίων, κ.λ.π.).

Διευκρινίζεται ότι, στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται (εφόσον υπάρχει υποχρέωση Pro-rata), οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις καθώς και κάθε άλλη επιδότηση που δεν αποτελεί μέρος της φορολογητέας αξίας.

Κωδ. 404. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 401 έως και κωδ. 403, που το γενικό σύνολό τους εκφράζει τον παρανομαστή του κλάσματος της παραγρ. 1 του άρθρου 31.

Κωδ. 405. Μεταφέρεται ως αριθμητής το συνολικό ποσό των κωδ. 401 και 402, όπως δείχνει το βέλος.

Κωδ. 406. Μεταφέρεται ως παρανομαστής το γενικό σύνολο του κωδ. 404, όπως δείχνει το βέλος.

Κωδ. 407. Το οριστικό ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα των κωδ. 405 και 406 (πολλαπλασιάστε το ποσό του αριθμητή με το 100 και το γινόμενο διαιρέστε το με το ποσό του παρανομαστή).

Κωδ. 408. Στρογγυλοποιείστε το ποσοστό στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα.

Κωδ. 409. Αφαιρέστε το στρογγυλοποιημένο οριστικό ποσοστό έκπτωσης (του κωδ. 408) από το 100 και το υπόλοιπο που εκφράζει το οριστικό ποσοστό μείωσης του φόρου των εισροών, γράψτε το στον κωδικό αυτό.

β) Στη δεύτερη ενότητα του Πίνακα Ζ΄ – β΄.

Στον Κωδ. 421-1 γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών εκείνων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση πράξεων με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Επισημαίνεται ότι στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται ο φόρος των κοινών εισροών και των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.

Δεν είναι κατ΄ ανάγκη το σύνολο του φόρου δαπανών, εφόσον δεν αποτελούν όλες οι δαπάνες κοινές εισροές, αλλά είναι και ο φόρος αγοράς κ.λ.π. των παγίων (έστω και αν αγοράζονται με αναστολή καταβολής του φόρου, Π.χ. της Α.Υ.Ο. Π.2869187 ή με ενδοκοινοτική απόκτηση) εκείνων όμως που αποτελούν κοινές εισροές, (χρησιμοποιούνται για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών). Από τα σύνολα του φόρου κοινών εισροών αφαιρείται αυτός που γράφεται στον κωδικό 422-1.

Κωδ. 421-2 γράψτε το ποσοστό μείωσης (%) της παραγρ. 1 του άρθρου 31 που απεικονίζεται στον κωδ. 409 της α΄ ενότητας του πίνακα.

Κωδ. 421-6 γράψτε το γινόμενο του κωδ. 421-1 επί το ποσοστό του κωδ. 421-2.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000, μπορεί να επιτραπεί στον υποκείμενο ή να υποχρεωθεί (με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.) να προσδιορίζει ξεχωριστό ποσοστό pro-rata α) κατά τομέα (κλάδο, υποκατάστημα κ.λ.π. εφόσον τηρούνται αναλυτικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στα βιβλία του), β) με ιδιαίτερους λογαριασμούς των βιβλίων, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των κοινών εισροών σε πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Κωδ. 422-1 γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που θα επιμεριστεί με την παραπάνω διαδικασία. (Δεν αποκλείεται άλλες κοινές εισροές να παρακολουθούνται και με αυτό τον τρόπο και άλλες με το γενικό τρόπο του κωδ. 421-2). Επίσης, στον κωδικό αυτό γράψτε το ποσό του φόρου των εισροών, που πρέπει να μειωθεί λόγω "ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΩΝ*", όπως παρακάτω αναφέρονται.

Κωδ. 422-3 γράψτε το πλήθος των τομέων για τις οποίες η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξεχωριστό ποσοστό pro-rata.

Κωδ. 422-4 γράψτε το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές παρακολουθούνται με ξεχωριστούς λογαριασμούς, ανάλογα με την πραγματική διάθεσή τους.

Κωδ. 422-5 γράψτε το πλήθος των τυχόν λοιπών επιμερισμών.

Κωδ. 422-6 γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί επί του κωδ.422-1.

Κωδ. 423 γράψτε το άθροισμα των κωδ. 421-6 και 422-6.

Εφόσον το ποσό του κωδ. 423 υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ. Εάν δεν υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ δεν μεταφέρεται στον Πίνακα Γ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000. Αν όμως από επαναπροσδιορισμό της pro-rata κατά το έτος της αρχικής χρησιμοποίησης των παγίων προκύψει θετικό ποσό ακόμα και μέχρι 30 ΕΥΡΩ, μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό, αυτό μεταφέρεται για συμψηφισμό, ως θετικός αριθμός, στον κωδικό 702 του Πίνακα Γ.

Για την καλύτερη κατανόηση του Πίνακα Ζ΄ παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Πρατήριο καπνοβιομηχανιών προϊόντων εμπορεύεται τσιγάρα, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, καθώς και άλλα είδη Π.χ. ζαχαρώδη, για τα οποία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Έστω ότι από 1.1.06 έως 31.12.06 πραγματοποίησε τις ακόλουθες πράξεις

1. Πωλήσεις ζαχαρωδών ΕΥΡΩ

3.500,00 ΦΠΑ εκροών

315,00

2. Πωλήσεις τσιγάρων

» 2.500.00


ΣΥΝΟΛΑ

6.000,00

315,00

3. Αγόρασε ταμειακή μηχανή αξίας 600,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 114,00 ΕΥΡΩ. Τη μηχανή χρησιμοποιεί και στις δυο παραπάνω δραστηριότητες. Με βάση τις διατάξεις της παράγρ, 1 του άρθρου 31, ο υποκείμενος δεν δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών 114,00 ΕΥΡΩ, που πλήρωσε κατά την αγορά της ταμειακής μηχανής, αλλά μόνο ένα ποσοστό που προκύπτει από το κλάσμα:

3.500.00 χ 100

= 58,33%, στρογγυλοποιημένο στο 59%.

6.000,00

Το ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει είναι ΕΥΡΩ 114,00 χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ. Επειδή η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, ο σχεδιασμός του πίνακα έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να εξάγεται από αυτόν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Δηλαδή στο παράδειγμα μας ΕΥ ΡΩ 46,74 (114,00 - 67,26). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

Το ποσοστό που βρήκαμε 59% το αφαιρούμε από το 100% δηλαδή 100% - 59% = 41%. Έχουμε λοιπόν: 114,00 χ 41%= 46,74 ΕΥΡΩ, που δεν δικαιούται να εκπέσει και 114,00 χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ, που δικαιούται να εκπέσει.

Ο Πίνακας Ζ΄, στο παραπάνω παράδειγμα, θα συμπληρωθεί ως εξής

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών αρθ. 33 παρ. 1α & 1β βάσει της αναλογίας (Prorate) αρθ. 31 παρ. 1 και αρθ. 33 παρ. 3 δεύτερον εδάφιο ν. 2859/2000.

α

Πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης

401

3.500,00


Αριθμητής
Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

402405

3.500,00 Χ100

Πράξεις απαλ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

403

2.500,00


Προσαρμοστής


Πηλίκο κλάσματος (Οριστικό ποσοστό έκπτωσης)


Στρογγυλοποίηση οριστικού ποσοστού έκπτωσης


Οριστικό ποσοστό

μείωσης % (100 – κωδ. 408)

ΣΥΝΟΛΟ

404

6.000,00


406

6.000,00

407

58,33


408

59


409

41


β Αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου των εισροώνΠοσά φόρου εισροών που πρέπει να μειωθούν

Μείωση βάσει αρθρ. 31

Πλή-θος λοιπών επιμε-ρισμών

Φόρος εισροών που δεν εκπίπτει


Σϋνολο φόρου εισροών που δεν εκπύπτει κωδ. (421-6) + (422-6)


Ποσο-στό

μείω-σης

Πλή-θος κατά τομέα

Πλή-θος βάσει λογ/σ-μών


421

114,00 1

41 2


46,74 6


423

46,74

Αν ο κωδ. 423 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706

422
3

4

5Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 702


ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ΄

Σημειώνεται ότι, η παράγρ. 1 του άρθρου 33, όπως ισχύει, ορίζει ότι η έκπτωση του φόρου υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, όπως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για πάγια που αγοράστηκαν και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του αντιστοίχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Αν επίσης τα πάγια δε χρησιμοποιήθηκαν στη διαχειριστική περίοδο της αγοράς και εφόσον υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης (Κωδ.422-1).

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με δημόσια έγγραφα, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρι αξίας 10 ΕΥΡΩ και δειγμάτων, τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

Παράδειγμα 2:

Επιχείρηση λαμβάνει πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων λόγω τζίρου μετά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου, με αξία συνολική 1.000,00 ΕΥΡΩ και Φ.Π.Α. 190,00 ΕΥΡΩ.

Δεδομένου ότι η αξία αυτή αποτελεί αρνητική εισροή και ο φόρος των 190,00 ΕΥΡΩ οφείλεται, αυτός θα αποδοθεί μέσω του Πίνακα Ζ ΄.

Το ποσό αυτό δηλαδή 190,00 ΕΥΡΩ αφού γραφεί στον κωδ. 422 και στον κωδ. 423, μεταφέρεται στον Πίνακα Γ στην ένδειξη αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου εισροών (Κωδ. 706).

Ο Πίνακας Ζ΄, στο παραπάνω παράδειγμα, θα συμπληρωθεί ως εξής

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών αρθ. 33 παρ. 1α & 1β βάσει της αναλογίας (Prorate) αρθ. 31 παρ. 1 και αρθ. 33 παρ. 3 δεύτερον εδάφιο ν. 2859/2000.

α

Πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης

401Αριθμητής
Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

402405

3.500,00 Χ100

Πράξεις απαλ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

403Προσαρμοστής


Πηλίκο κλάσματος (Οριστικό ποσοστό έκπτωσης)


Στρογγυλοποίηση οριστικού ποσοστού έκπτωσης


Οριστικό ποσοστό

μείωσης % (100 – κωδ. 408)

ΣΥΝΟΛΟ

404406

6.000,00

407408409β Αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου των εισροώνΠοσά φόρου εισροών που πρέπει να μειωθούν

Μείωση βάσει αρθρ. 31

Πλή-θος λοιπών επιμε-ρισμών

Φόρος εισροών που δεν εκπίπτει


Σϋνολο φόρου εισροών που δεν εκπύπτει κωδ. (421-6) + (422-6)


Ποσο-στό

μείω-σης

Πλή-θος κατά τομέα

Πλή-θος βάσει λογ/σ-μών


421


2


6


423

190,00

Αν ο κωδ. 423 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706

422

190,003

4

1 5

190,00


Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 702Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της § 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, εάν εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. Εξαιρείται του περιορισμού αυτού της πενταετίας η πραγματοποίηση δαπανών απόκτησης ή κατασκευής επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η διάταξη αυτή σύμφωνα με την 142/94 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που κοινοποιήθηκε με την 1084562/3755/0014/ΠΟΛ. 1177/20.7.94 ΕΔΥΟ αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1993. Σημειώνουμε ακόμα ότι, αν μετά την πάροδο της πενταετίας τα επενδυτικά αγαθά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται δε γεννάται εκ των υστέρων δικαίωμα επαναδιακανονισμού (συμψηφισμού) του φόρου τους.

Έτσι με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 2006 γεννάται και η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου που συμψηφίστηκε κατά την απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που έγινε μέσα στο έτος 2001 εφόσον μέσα στο 2006 είτε δεν έγινε έναρξη χρη­σιμοποίησής τους, είτε έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους αλλά μετά την παρέλευση της πενταετίας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης.

Ο διακανονισμός αυτός ενεργείται στο Ζ΄ Πίνακα με την αναγραφή στον κωδ. 422-1 και 422­6 του ποσού που είχε πράγματι συμψηφιστεί μετά το διακανονισμό που πραγματοποιήθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους αγοράς.

Παράδειγμα: Στις 10 Ιουλίου 2001 δαπανήθηκαν από επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο για την ανέγερση βιομηχανικής εγκατάστασής της 10.000,00 ΕΥΡΩ με αναλογούντα ΦΠΑ 1.900,00 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό pro-rata του έτους κατασκευής έστω ότι ήταν 80% και άρα συμψηφίστηκαν 1.900,00 Χ 80% = 1.520,00 ΕΥΡΩ. Η εγκατάσταση μέχρι 10.7.06 δεν είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται. Το ποσό λοιπόν των 1.520,00 ΕΥ ΡΩ θα πρέπει να αναγραφεί στους κωδ. 422­1 και 422-6 της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2006 και να καταβληθεί έτσι ο ΦΠΑ που είχε συμψηφιστεί το 2001 στον κωδ. 422-5 θα επισημανθεί η περίπτωση ως λοιπός επιμερισμός.

Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα από1/1/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., η έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Με την παρ. 10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1083/25.5.2006 παρασχέθηκαν οδηγίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου των εισροών μέσω της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικότερα, προκειμένου για πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. μεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου) ο φόρος εισροών, που δεν εκπίπτει και προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγράφεται στην οικεία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά».

Το σύνολο των ποσών του φόρου εισροών που έχετε περιλάβει στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής σας περιόδου γράψτε στους κωδ. 422­1 και 422-6. Η περίπτωση θα επισημανθεί ως λοιπός επιμερισμός στον κωδ. 422-5.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η΄ (Κωδ. 501-507)

α. Γενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2859/2000 και με όσα αναλύθηκαν στον Πίνακα Ζ .. ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλλων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

- Ο αρχικός προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου των επενδυτικών αγαθών, που γίνεται στη φορολογική περίοδο της απόκτησής τους,

-- Ο ενδιάμεσος διακανονισμός του φόρου αυτού, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου του έτους της απόκτησης και

Ο τελικός διακανονισμός του φόρου, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης, που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια, αναλύθηκαν ήδη και προσδιο­ρίστηκαν στον Πίνακα Ζ ΄.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η 1η μέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.

Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2859/2000, ο διακανονισμός συνεχίζεται, για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από τον διάδοχο.

Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000, η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά, κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου (θετική ή αρνητική) που προκύπτει, διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στο Ζ . Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.

Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον πίνακα Η΄, να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της pro-rata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή υποχρεώνεται να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.

Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/87 Κ.Υ.Α., είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε με βάση την 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/2004 Α.Υ.Ο.Ο.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται, εφάπαξ διακανονισμός στο έτος αυτό και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:

α) φορολογητέες, δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:

- για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,

- για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά.

β) αφορολόγητες δραστηριότητες εφόσον πρόκειται:

- για την περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δε χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.93 (βλέπε τελευταία περίπτωση Πίνακα Ζ΄),

- για αυτοπαράδοση παγίων εντός της πενταετίας του διακανονισμού,

- για τις λοιπές περιπτώσεις.

Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000 ήτοι:

Α) Τα ενσώματα αγαθά .που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού, λήξει η χρήση του ακινήτου στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για. παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρομοίων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομείναντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.

2. Στον Πίνακα Η΄ θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά, Επομένως, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η", εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστική ς δήλωσης δεν μεταβλήθηκε ο προορισμός τους αυτός. Αντίθετα θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και αφορολογήτων πράξεων και εφόσον το ποσοστό pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται.

β. Συμπλήρωση των ενδείξεων

Η συμπλήρωση γίνεται κατά στήλες ως εξής

Στήλη (1). Η στήλη αυτή είναι ήδη συμπληρωμένη. Αναγράφεται το έτος χρησιμοποίησης των παγίων, δηλαδή το έτος διακανονισμού (10- 50).

Στην πρώτη σειρά επομένως (κωδ. 501) αναγράφονται τα στοιχεία των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ή παραδόθηκαν ακόμη και αχρησιμοποίητα μέσα στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, στη δεύτερη σειρά (κωδ. 502) αναγράφονται τα πάγια που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αυτής που υποβάλλεται η εκκαθαριστική Κ.Ο.Κ.

Στήλη (2). Αναγράφεται κατά σειρά η Pro-rata (ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης) του αρχικού έτους χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών, εφόσον η επιχείρηση δεν εφάρμοζε στο έτος εκείνο, για κανένα πάγιο, που αποτελούσε κοινή εισροή της, pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς.

Προκειμένου για τον κωδ. 501-2, εξυπακούεται ότι αν δεν είναι διαγραμμισμένοι οι κωδ. 422-3, 422-4, μεταφέρεται εδώ το ποσοστό του κωδ. 408 του Πίνακα Ζ..

Στήλη (3). Διαγραμμίζεται κατά σειρά με Χ, αν η επιχείρηση εφάρμοζε στο αρχικό έτος χρη­σιμοποίησης των παγίων, έστω και για ένα μέρος αυτών pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογα­ριασμούς. Το ίδιο θα συμβαίνει όταν υπάρχουν και πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά (αναμένεται δηλαδή η επαναχρησιμοποίησή τους μέσα στην πενταετία του διακα­νονισμού). Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), τότε η στήλη (2) πρέπει να είναι κενή.

Στήλη (4). Αναγράφεται ο ΦΠΑ των παγίων που χρησιμοποιούνταν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες και εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος, της διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.

Αναγράφεται ακόμα ο ΦΠΑ των παγίων που στο τέλος του έτους έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά.

Η αναγραφή αυτή γίνεται κατά σειρά ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.

Στήλη (5). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (4) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το ποσοστό του κωδ. 501-2, αφού διαιρεθεί δια 5.

Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [(κωδ, 501-2) - στήλη (2)]% : 5

Ειδικά προκειμένου για πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά το ποσοστό διακανονισμού γίνεται 0% για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού ήτοι: Στήλη (5) = Στήλη 4 χ [Ο - στήλη (2)]% : 5.

¶ρα Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [ στήλη (2)]% : 5

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (5). Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 501-5 θα είναι πάντα μηδενικός.

Στήλη (6). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε αφορολόγητες, και που παραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Ν. 2859/2000), ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες.

Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.

Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι, βρίσκονταν στο 10 έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η΄ και όχι στο Ζ΄ Πίνακα.

Στήλη (7). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (6) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το 100% επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.

[ Στήλη (7) = Στήλη (6) χ [100 - στήλη (2)] % χ [ 6 - στήλη (1) ] : 5]

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη 7.

Στήλη (8). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε φορολογητέες, που παραδόθηκαν ή αυτοπαραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Ν. 2859/2000), ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.

Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 10 έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η΄ και όχι στο Ζ΄ Πίνακα.

Στήλη (9), α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (8) επί τη στήλη (2) επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.

Στήλη (9) = Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6 - στήλη (1)] : 5

β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (9).

Στήλη (10). Ο ΦΠΑ των παγίων που πράγματι εισπράχτηκε από την παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον φυσικά ο φόρος αυτός αποδόθηκε ήδη με τις περιοδικές δηλώσεις. Περιλαμβάνεται εδώ και ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε από πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Κωδ. 506-4 έως 506-10. Αναγράφεται το άθροισμα (θετικό ή αρνητικό) των κωδ. 501 έως 505, κάθε στήλης.

Κωδ. 507. Αποτελεί το άθροισμα των κωδ. (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10) (Δηλαδή ο κωδ 506-9 αφαιρείται).

Αν ο κωδ. 507 είναι μεγαλύτερος των 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702, αν είναι μικρότερος των -30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ τέλος αν είναι από -30 έως 30 ΕΥΡΩ αμελείται, δηλαδή ούτε συμψηφίζεται ούτε καταβάλλεται στο Δημόσιο (άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2859/2000).

γ. Παράδειγμα

Επιχείρηση πραγματοποιεί και φορολογητέες και αφορολόγητες δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα και για τις δύο δραστηριότητες χρησιμοποιεί ορισμένα από τα επενδυτικά της αγαθά.

Για το διακανονισμό των κοινών εισροών της η επιχείρηση χρησιμοποιεί το μοναδικό ποσοστό που προκύπτει στο Ζ΄ Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου. (Δεν πραγματοποιεί ανάλυση κατά τομέα ή με βάση ιδιαίτερους λογαριασμούς).

Κατά τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου 1.1-31.12.2006 διαπιστώνει τα εξής δεδομένα:

Το ποσοστό pro-rata (δικαιώματος έκπτωσης), που προέκυψε κατά την τελευταία πενταετία, διακυμάνθηκε ως εξής

Έτος

% pro-rata

2006

50

2005

60

2004

40

2003

30

2002

100

Κατά την 31.12.2006 χρησιμοποιούσε έντεκα κοινά πάγια (Α-Λ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την απόκτησή τους, καθώς και το έτος της πρώτης χρησιμοποίησής τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ Απόκτησης

Έτος πρώτης χρησιμοποίησης

Α

700,00

2006

Β

300,00

2006

Γ

1.000,00

2005

Δ

500,00

2005

Ε

1.400,00

2004

Ζ

600,00

2004

Η

8.000,00

2003

Θ

4.950,00

2003

Ι

50,00

2003

Κ

2.000,00

2002

Λ

2.000,00

2002

Επίσης μέσα στο 2006 παρέδωσε ή έπαψε οριστικά να χρησιμοποιεί οκτώ πάγια (Μ-Τ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την απόκτησή τους, ο ΦΠΑ που εισέπραξε κατά την παράδοσή τους και το έτος πρώτης χρησιμοποίησης φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ (Φ.α.) Απόκτησης

ΦΠΑ (Φ.π.) Παράδοσης

Έτος πρώτης χρησιμοποίησης

Σημειώσεις Φπ /Φα

Μ

500,00

550,00

2006

Μεγαλύτερο του 5/5

Ν

1.000,00

800,00

2006

Μικρότερο του 5/5

Ξ

2.500,00

2.000,00

2005

= 4/5

Ο

10.000,00

0(Πώληση παλαιού διαμερίσματος)

2005

Μικρότερο του 4/5

Π

500,00

295,00

2004

Μικρότερο του 3/5

Ρ

2.000,00

1.000,00

2003

Μεγαλύτερο του 2/5

Σ

400,00

0(οριστική παύση χρησιμοποίησης)

2003

Μικρότερο του 2/5

Τ

2.000,00

0(αποδεδειγμένη Καταστροφή)

2002

Μικρότερο του 1/5, αλλά

Τέλος τον Μάιο του 2006 έπαυσε να χρησιμοποιεί προσωρινά πάγιο Υ με ΦΠΑ απόκτησης 100,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ανωτέρω παραδείγματος θα απεικονίσουμε ένα - ένα τα έτη του διακανονισμού και στο τέλος θα τα απεικονίσουμε όλα μαζί στον Πίνακα Η΄ της εκκαθαριστικής του 2006.

Το ποσοστό pro-rata για το 2006 είναι 50%.

Εκκαθαριστική 2006 (Ανάλυση κατ΄ έτος διακανονισμού)

Α. Πάγια, που βρίσκονται στο 50 έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2002 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 100%) το πάγιο Κ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 το πάγιο Λ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00.

Επίσης στο 50 έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Τ το οποίο έχει ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2002. Στην διάρκεια του 2006 το πάγιο αυτό καταστράφηκε (αποδεδειγμένη καταστροφή).

ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Κ + Λ = 2.000,00 + 2.000,00 = 4.000,00 αναγράφεται στον κωδικό 505 - 4 (διότι τα πάγια χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2006).

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Τ που καταστράφηκε αποδεδειγμένα αναγράφεται στον κωδικό 505-6 διότι θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα μέσα στην χρήση 2006.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής:

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50

502

2ο

60

503

3ο

40

504

4ο

30

505

5ο

100


4.000,00

-400,00

2.000,00

0
506

ΣΥΝΟΛΑ
507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%: 5 = 4.000,00 Χ (50-100) % : 5 = -400,00.

Εκτελώντας τις πράξεις της στήλης (7), προκύπτει: στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 2.000,00 Χ (100 - 100) % Χ (6-5) : 5 = 0.

Παρατήρηση:

Τα σύνολα του κωδικού 506 και το αποτέλεσμα του κωδ. 507 θα εμφανιστούν στον ολοκληρωμένο Πίνακα Η΄ στο τέλος των κατ΄ έτος αναλυτικών διακανονισμών.

Β. Πάγια που βρίσκονται στο 40 έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2003 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 30%).

το πάγιο Η με ΦΠΑ απόκτησης

8.000,00

το πάγιο Θ με ΦΠΑ απόκτησης

4.950,00

το πάγιο Ι με ΦΠΑ απόκτησης

50.00

Σύνολο

13.000,00

Επίσης στο 40 έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Ρ το οποίο είχε ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2003, που παρεδόθη (πωλήθηκε) με ΦΠΑ παράδοσης 1.000,00 και το πάγιο Σ με ΦΠΑ απόκτησης 400,00, που έπαψε οριστικά να χρησιμοποιείται.

Ο ΦΠΑ της απόκτησης των παγίων Η + Θ + Ι = 8.000,00 + 4.950,00 + 50,00 = 13.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 504-4 διότι τα πάγια χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2006.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ρ = 2.000,00 αναγράφεται στον κωδικό 504-6 διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μεγαλύτερος από το ΦΠΑ των εναπομεινάντων πέμπτων και συνεπώς θεωρείται ότι το πάγιο αυτό διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα, ήτοι:

ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 : 5 = 400,00 έτη χρησιμοποίησης 2003, 2004, 2005

εναπομένοντα έτη (πέμπτα) 2006, 2007 = 400,00 Χ 2 = 800,00

ΦΠΑ παράδοσης (1.000,00) > ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων (800,00)

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Σ αναγράφεται στον κωδικό 504-8, επειδή έπαψε να χρησιμοποιείται οριστικά και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής:

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50

502

2ο

60

503

3ο

40

504

4ο

30


13.000,00

520,00

2.000,00

560,00

400,00

48,00


505

5ο

100

506

ΣΥΝΟΛΑ
507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%:5 = 13.000,00 Χ (50-30)%:5 = 520,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (7), προκύπτει: στήλη (6) Χ [100-στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 2.000,00 Χ (100 - 30) % Χ (6-4) : 5 = 560,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2) % Χ [6-στήλη (1)] : 5 = 400,00 Χ 30% Χ (6-4): 5 = 48,00.

Γ. Πάγια που βρίσκονται στο 30 έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 40%).

Το πάγιο Ε με ΦΠΑ απόκτησης

1.400,00

Το πάγιο Ζ με ΦΠΑ απόκτησης

600,00

Σύνολο

2.000,00

Επίσης στο 3ο έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Υ με ΦΠΑ απόκτησης 100,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004 που τον Μάιο του 2006 έπαυσε προσωρινά να χρησιμο­ποιείται και άρα το ποσοστό έκπτωσης για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού (2006) γίνεται0%, διότι δεν χρησιμοποιήθηκε σε φορολογητέες πράξεις.

Τέλος στο τρίτο έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Π με ΦΠΑ απόκτησης 500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004, που παρεδόθη με ΦΠΑ παράδοσης 295,00.

Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Ε + Ζ + γ = 1.400,00 + 600,00 + 100,00 = 2.100,00 ανα­γράφεται στον κωδ. 503-4 διότι τα πάγια αυτά χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσεως2006.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Π = 500,00 αναγράφεται στον κωδ. 503-8, διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι το πάγιο διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι:

Ο ΦΠΑ απόκτησης 500,00: 5 = 100,00

Έτη χρησιμοποίησης 2004, 2005.

Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2006,2007,2008 ήτοι 100,00 Χ 3 = 300,00

ΦΠΑ παράδοσης 295,00 < ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων 300,00

Επίσης ο ΦΠΑ παράδοσης αναγράφεται στον κωδ. 503-10

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50

502

2ο

60

503

3ο


Χ

2.100,00

32,00500,00

120,00

295,00

504

4ο

30

505

5ο

100

506

ΣΥΝΟΛΑ
507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Εκτελώντας τις πράξεις για την συμπλήρωση της στήλης (5) προκύπτει: α) για τα πάγια Ε και Ζ: τμήμα στήλης (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 2.000,00 Χ (50-40)% : 5 = 40,00.

β) για το πάγιο γ:τμήμα στήλης (4) χ [κωδ.(501-2) -στήλη (2)]%:5 = [100,00 χ - 40%]:5 = -8,00 ¶ρα στη στήλη (5) θα γραφτεί 40,00 - 8,00 = 32,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη (1)]: 5 = 500,00 Χ 40% Χ (6-3) : 5 = 120,00

Σημείωση: Στο τρίτο έτος διακανονισμού ο κωδ. 503 - 2 δε θα συμπληρωθεί, αλλά θα διαγραμμιστεί ο κωδ. 503-3. Πάντως ως στήλη (2), θα χρησιμοποιηθεί η κοινή pro-rata του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, που για όλα τα πάγια που βρίσκονται στο 3ο έτος διακανο­νισμού ήταν 40%.

Δ. Πάγια που βρίσκονται στο 20 έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 60%).

Το Πάγιο Γ με ΦΠΑ απόκτησης

1.000,00

Το Πάγιο Δ με ΦΠΑ απόκτησης

500,00

Σύνολο

1.500,00

Επίσης στο 2ο έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Ξ με ΦΠΑ απόκτησης 2.500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005 που παραδόθηκε με ΦΠΑ παράδοσης 2.000,00.

Το πάγιο Ο με ΦΠΑ απόκτησης 10.000,00 που παραδόθηκε με ΦΠΑ παράδοσης μηδέν (πώληση παλαιού διαμερίσματος).

Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Γ + Δ = 1.000,00 + 500,00 = 1.500,00 αναγράφεται στον κωδ. 502-4 διότι τα πάγια χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσης 2006.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ξ = 2.500,00 αναγράφεται στον κωδικό 502-6 διότι ο ΦΠΑ της παράδοσης του είναι ίσος με τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι:

Φ.Π.Α. απόκτησης 2.500,00 : 5 = 500,00.

Έτος χρησιμοποίησης 2005.

Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2006,2007,2008,2009 = 4 χ 500,00 = 2.000,00

ΦΠΑ παράδοσης 2.000,00 = ΦΠΑ (εναπομ. πέμπτων) 2.000,00.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ο αναγράφεται στον κωδ. 502-8 επειδή παραδόθηκε χωρίς ΦΠΑ και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής:

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50

502

2ο

60


1.500,00

-30,00

2.500,00

800,00

10.00,00

4.800,00


503

3ο

40

504

4ο

30

505

5ο

100

506

ΣΥΝΟΛΑ
507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 1.500,00 Χ (50-60)% : 5 = -30,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 2.500,00 Χ (100 - 60)% Χ (6-2) : 5 = 800,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη (1)] : 5 = 10.000,00 Χ 60% Χ (6-2) : 5 = 4.800,00.

Ε. Πάγια που βρίσκονται στο 10 έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006 (τρέχουσα χρήση με ποσοστό pro-rata 50%).

Το πάγιο Α με ΦΠΑ απόκτησης

700,00

Το πάγιο Β με ΦΠΑ απόκτησης

300,00

Σύνολο

1.000,00

Επίσης στο 1ο έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Μ με ΦΠΑ απόκτησης 500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006, που παρεδόθη με ΦΠΑ παράδοσης 550,00.

Το πάγιο Ν με ΦΠΑ απόκτησης 1.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006, που παραδόθηκε με ΦΠΑ παράδοσης 800,00.

Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Α+ Β = 700,00 + 300,00 = 1.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 501­4, διότι τα πάγια χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τέλος της χρήσης 2006.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Μ αναγράφεται στον κωδ. 501-6 διότι ο ΦΠΑ της παράδοσης 550,00 είναι μεγαλύτερος από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και συνεπώς θεωρείται ότι διετέθη σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι:

ΦΠΑ απόκτησης 500,00: 5 = 100,00.

Έτη χρησιμοποίησης: Ǿ

Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 = 5 χ 100,00 = 500,00.

ΦΠΑ παράδοσης 550,00 > ΦΠΑ (εναπομειν. πέμπτων) 500,00.

Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ν = 1.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-8 διότι ο ΦΠΑ της παράδοσης είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι:

Φ.Π.Α. απόκτησης 1.000,00 : 5 = 200,00.

Έτη χρησιμοποίησης: Ǿ

Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2006,2007,2008,2009,2010 = 5 Χ 200,00 = 1.000,00.

ΦΠΑ παράδοσης 800,00 < ΦΠΑ (εναπομ. πέμπτων) 1.000,00.

Ο ΦΠΑ της παράδοσης 800,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-10.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής:

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50


1.000,00


500,00

250,00

1.000,00

500,00

800,00

502

2ο

60

503

3ο

40

504

4ο

30

505

5ο

100

506

ΣΥΝΟΛΑ
507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5) προκύπτει: στήλη (4) χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 1.000,00 χ (50 - 50)% : 5 = ο.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) χ [100 - στήλη (2)] % χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 500,00 χ (100 - 50) % χ (6-1) : 5 = 250,00.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) χ στήλη (2) % χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 1.000,00 χ 50 % Χ (6-1): 5 = 500,00.

Ενοποιώντας τους ανωτέρω πίνακες σε ένα και αθροίζοντας τις στήλες (4) έως (10) έχουμε:

Το άθροισμα της στήλης (4) = (506-4) = 21.600,00

Το άθροισμα της στήλης (5) = (506-5) = 122,00

Το άθροισμα της στήλης (6) = (506-6) = 7.000,00

Το άθροισμα της στήλης (7) = (506-7) = 1.610,00

Το άθροισμα της στήλης (8) = (506-8) = 11.900,00

Το άθροισμα της στήλης (9) = (506-9) = 5.468,00

Το άθροισμα της στήλης (10) = (506-10) = 1.095,00

Εκτελώντας τις πράξεις:

(506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)=122,00 + 1.610,00 - 5.468,00 + 1.095,00 = -2.641,00

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής:

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3 ν. 2859/2000.


Έτος χρησι-μοποίησης παγίων (διακανο-νισμού)

(1)

Pro-rata έτους πρώτης χρησιμο-ποίησης

ΦΠΑ αγοράς παγιών που χρησιμοποιούνταν ως το τελος της χρήσης

(4)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(6)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA

ΥΠΟΛ.ΕΤΩΝ

ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. Μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες

(8)

ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ


Μονα-δική %

(2)

Μη Μονα-δική Σημειώστε (Χ)

(3)

στήλη (4) Χ (κωδ.(501-2) – στήλη (2)%:5

(5)

Στήλη (6) Χ

[100-στήλη(2)%Χ (6-στήλη(1)] : 5

(7)

Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη(1)]:5

(9)

ΦΠΑ παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σσε αφορολόγητες δραστηριότητες

(10)

501

1ο

50


1.000,00


500,00

250,00

1.000,00

500,00

800,00

502

2ο

60


1.500,00

-30,00

2.500,00

806,00

10.000,00

4.800,00


503

3ο

40

Χ

2.100,00

32,00500,00

120,00

295,00

504

4ο

30


13.000,00

520,00

2.000,00

560,00

400,00

48,00


505

5ο

100


4.000,00

-400,00

2.000,00

0
506

ΣΥΝΟΛΑ

21.600,00

122,00

7.000,00

1.610,00

11.900,00

5.468,00

1.095,00

507Προσθέστε (506-5) –(506-7)-(506-9)-(506-10)


Αν ο κωδ. 507 >30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702

Αν ο κωδ. 507 <30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706


Επειδή το ποσό του κωδ. 507 = - 2.641,00 είναι μικρότερο από -30,00 ΕΥΡΩ θα μεταφερθεί στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιεί πράξεις φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όπως προαναφέρθηκε, διακανονίζει την έκπτωση του φόρου των εισροών του για κάθε πέμπτο ανάλογα με τη μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μέσα στην πενταετία. Εάν όμως στη διάρκεια της πενταετίας παραδοθεί ή πάψει να χρησιμοποιείται σε φορολογητέες πράξεις επενδυτικό αγαθό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στη φορολογητέα δραστηριότητα, τότε για το διακανονισμό του φόρου των εισροών του σε σχέση με τα εναπομείναντα πέμπτα, θα πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα έτη της χρησιμοποίησής του η στήλη τρία (3) της μη μοναδικής pro-rata με 100% και ο υπολογισμός να γίνει βάσει αυτής της στήλης και όχι με την στήλη δύο (2).

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Θ΄ (Κωδ. 901 - 911)

Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα πρέπει να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αφορούν τη συμμετοχή της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η πληρότητα και η ακρίβειά τους θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης όχι μόνο από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ αλλά και από ειδικούς ελεγκτές της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά οι κωδικοί 905 και 910 είναι καθοριστικοί και χρησιμοποιούνται μόνο σε στατιστικές μελέτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 901. Τη συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, μόνο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ..) μέχρι (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, τα οποία αγοράσατε μέσα στη διαχειριστική σας περίοδο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εφόσον για την ανωτέρω αγορά καταβλήθηκε ΦΠΑ και δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (ΕΙΧ Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο Πίνακας Η΄ καταστρώνεται ως εξής) που αγοράσατε από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000).

Κωδ. 902. Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ, κάθε είδους καυσίμων και λιπαντικών που αγοράσατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου και γενικά το σύνολο των δαπανών σας για την κίνηση, καθώς και τις δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, μίσθωση, των Ε.Ι.Χ., αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων, (καινούριων και μεταχειρισμένων) που ανήκουν στην επιχείρηση, εφόσον δεν σας παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 30 ν. 2859/2000.

Κωδ. 903. Τη συνολική αξία, των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα θέσεων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια από την επιχείρηση και πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου, εφόσον είχαν αγοραστεί ως καινούργια και δεν είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αυτοκίνητα που είχαν αγοραστεί μεταχειρισμένα από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000).

Κωδ. 904. Τη συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδοτική μίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων, από υποκείμενο στο φόρο, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.

Κωδ. 905. "Το μέσο αριθμό του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης που είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός, που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων εντός του έτους, δια 300.

Στο συνολικό αριθμό ημερομισθίων περιλαμβάνονται αυτά που γίνονται από:

• Τους απασχολούμενους επιχειρηματίες (είτε ατομικά, είτε ως εταίροι, διαχειριστές, μέλη Δ.Σ.).

• Τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους, είτε αμείβονται, είτε όχι (εφόσον απασχολείται το 1/3 του κανονικού ωραρίου).

• Οι μισθωτοί και ημερομίσθιοι ".

Κωδ. 906. Το σύνολο της αξίας των εγχώριων φορoλoγητέων χοντρικών πωλήσεων εμπορεύσιμων αγαθών, καθώς και των εσόδων σας από παροχή υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους για την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Κωδ. 907. Το ΦΠΑ που αναλογεί στις χονδρικές πωλήσεις σας (αγαθών και υπηρεσιών) ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών σας.

Κωδ. 908. Την «Τιμή Αγοράς», την οποία κατέβαλε ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, στον προμηθευτή του για την αγορά μεταχειρισμένων ΕΙΧ αυτοκινήτων, η μεταπώληση των οποίων θα γίνει με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Κωδ. 909. Τη συνολική αξία αγοράς μόνο μεταχειρισμένων ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι (9) εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού τα οποία αγοράσατε στην διαχειριστική σας περίοδο από άλλες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούσαν ως πάγια καθώς και από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 Ν. 2859/2000.

Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία αγοράς τέτοιων αυτοκινήτων από ιδιώτες.

Κωδ. 910. Τον αριθμό των υποκαταστημάτων σας, χωρίς το κεντρικό, που λειτουργούσαν ή χρησιμοποιούνταν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Για τη συμπλήρωση του Κωδικού αυτού ως υποκαταστήματα θεωρούνται όλες οι επαγγελματικές σας εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα αν σε αυτές διενεργούνται συναλλακτικές ή παραγωγικές δραστηριότητες (άρθ. 9 παρ. 1 Κ.Β.Σ. Π.Δ.186/1992), είτε όχι. Περιλαμβάνεται Π.χ. αποθήκη χωρίς συναλλαγές. Αν δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός από το κεντρικό, ο κωδικός παραμένει κενός.

Κωδ. 911. Το άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910. Το άθροισμα αυτό αποτελείται από αξίες, άτομα και υποκαταστήματα. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ορθότητας κατά την εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ.

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Δ΄ Πίνακα μπορεί να είναι χρεωστικό για καταβολή (αν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ) ή πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή ή μηδενικό. Η εκκαθαριστική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 3 ΕΥΡΩ εξομοιώνεται με πιστωτική.

Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης, τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη όσων αναγράφονται στην παράγραφο 6 του Πρώτου Μέρους προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. αφού ελέγξει την ορθότητά τους, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων στη θέση «Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ», παραλαμβάνει τις απαιτούμενες περιοδικές δηλώσεις και:

Α. Σε χειρόγραφη παραλαβή:

α. Αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, τις καταχωρεί σε ημερήσια κατάσταση με ανάλυση σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις, ελέγχει τη συμπλήρωση ολογράφως και αριθμητικά του συνόλου για καταβολή και επιστρέφει τα δύο από τα τρία αντίτυπα (πρώτο και τρίτο) της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει στον Ταμία το οφειλόμενο ποσό φόρου. Ο Ταμίας της ΔΟΥ επιστρέφει στον υποκείμενο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστική ς δήλωσης, θεωρημένο στη θέση «ο ΤΑΜΙΑΣ». Μόνο το αντίτυπο αυτό της εκκαθαριστικής δήλωσης επέχει για το φορολογούμενο θέση αποδεικτικού καταβολής του φόρου και υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Υπενθυμίζουμε ότι χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση (με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ), που δεν είναι υπογεγραμμένη από τον Ταμία, θεωρείται ως απαράδεκτη.

β. Αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 3 ΕΥΡΩ, επιστρέφει μόνο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο.

Β. Σε μηχανογραφική παραλαβή. μέσω του συστήματος TAXIS:

Καταχωρεί τις δηλώσεις στο σύστημα και επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στον υπόχρεο. Επιπλέον αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, εκδίδει διπλότυπο είσπραξης με το οποίο ο φορολογούμενος καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό για καταβολή. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος πρέπει να κρατάει τόσο το αντίγραφο της εκκαθαριστικής που του επιστράφηκε, όσο και το διπλότυπο είσπραξης, θεωρημένο από τον Ταμία.

Το αντίτυπο αυτό αποτελεί και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και προκειμένου για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων παλαιότερων ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΑΡΘΡΑ Ν.1642/1986

ΑΡΘΡΑ Ν.2859/2000


ΑΡΘΡΑ Ν.1642/1986

ΑΡΘΡΑ Ν.2859/2000

1

1


31

38

2

2


32

39

3

3


-

39α

4

4


32α

40

5

5


33

41

6

6


34

42

7

7


35

43

8

8


36

44

9

9


36α

45

10

10


36β

46

10α

11


36γ

47

10β

12


37

Καταργήθηκε

11

13


38

48

12

14


39

49

12α

15


40

50

13

16


41

51

14

17


42

52

14α

18


43

53

15

19


44

54

16

20


45

55

17

21


46

56

18

22


47

Καταργήθηκε

19

23


48

Καταργήθηκε

20

24


49

Καταργήθηκε

21

25


50

Καταργήθηκε

21α

26


51

Καταργήθηκε

22

27


52

57

22α

28


53

58

22β

29


54

59

22γ

Καταργήθηκε


55

60

23

30


55α

61

24

31


56

62

25

32


57

63

26

33


58

64

27

34


58α

Καταργήθηκε

28

35


59-66

Καταργήθηκε

-

35α


67

65

29

36
30

37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

(εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκφράζονται σε ξένο νόμισμα)

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ κατά ημερολογιακή περίοδο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Από 1/1/2005 έως 31/12/2005

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΝΟΜΙΣΜΑ

1/1 – 31/1

1/2 - 28/2

1/3 – 31/3

1/4 – 30/4

1/5 – 31/5

1/6 – 30/6

1/7– 31/7

1/8 – 31/8

1/9– 30/9

1/10– 31/10

1/11– 30/11

1/12– 31/12

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

1,3384

1,3083

1,3040

1,3050

1,3049

1,2621

1,2111

1,2063

1,2211

1,2225

1,1950

1,1776

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ – ΣΚΩΤΙΑΣ – Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

0,6991

0,6966

0,6914

0,6946

0,6813

0,6884

0,6652

0,6443

0,6804

0,6751

0,6801

0,6846

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

7,4351

7,4398

7,4429

7,4491

7,4518

7,4457

7,4469

7,4628

7,4592

7,4591

7,46628

7,4610

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

9,0245

9,0295

9,0761

9,1114

9,1923

9,2162

9,2711

9,4220

9,3333

9,3345

9,4695

9,5162

ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

0,5788

0,5820

0,5831

0,5842

0,5822

0,5770

0,5785

0,5738

0,5729

0,5730

0,5731

0,5736

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

30,5630

30,2750

30,0780

30,0780

30,2050

30,2680

29,8710

30,2240

29,6600

29,3930

29,7420

29,2400

ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

15,6466

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

245,7100

246,5300

243,8500

247,7000

252,6500

252,6500

247,7300

246,3600

245,7800

246,2900

253,4200

252,5500

ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

3,4528

ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

0,6895

0,6961

0,6960

0,6961

0,6961

0,6961

0,6960

0,6960

0,6960

0,6960

0,6962

0,6961

ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ

0,4329

0,4319

0,4312

0,4316

0,4293

0,4293

0,4293

0,4293