1104765/2433πε/Α0012/20.2.2007

Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφαΣχόλια:


20 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
ΑΘΗΝΑ 20 Φεβρουαρίου 2006
Αρ.Πρωτ.:1104765/2433πε/Α0012
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄


ΘΕΜΑ : «Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονείς στα τέκνα και αντίστροφα ».

Απαντώντας στην από 27/11/2006 αναφορά σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα , σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

1.Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 , όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3427/2005 , ορίζεται ότι από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι εκατό ( 100 ) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα τους ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία .

2.Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με την 1022452/10255/Β012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που από 1/1/2006 και μετά παραχωρείται δωρεάν από τον γονέα προς τα τέκνα ή αντίστροφα η χρήση κατοικίας εμβαδού άνω των εκατό ( 100 ) τετραγωνικών μέτρων, θα φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί στην άνω των εκατό ( 100 ) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια κατοικίας .

3.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της περιπτ. β΄ του άρθρου 39 του ν.3522/2006 αυξάνεται η πιο πάνω απαλλασσόμενη επιφάνεια των 100 τ.μ. σε 200 τ.μ. , αναδρομικά από 1-1-2006 και μετά .

4.Επίσης, από την Διοίκηση έγινε δεκτό ότι αν η αποθήκη και ο χώρος στάθμευσης βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με την ιδιοκατοικούμενη οικοδομή , η επιφάνειά τους προσαυξάνει την επιφάνεια της ( κύριας ή δευτερεύουσας ) κατοικίας με την οποία βρίσκονται σε λειτουργική σχέση ( σχετ. η 1026636/442/ΠΟΛ.1071/30.3.1990 διαταγή μας ) και το τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, ενώ αν η αποθήκη και ο χώρος στάθμευσης βρίσκονται σε διαφορετικό κτίριο από την ιδιοκατοικούμενη οικοδομή, το τεκμαρτό τους εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου ( σχετ. το 1098405/1596/Α0012/28.12.2002 έγγραφο μας ).

5.Από το συνδυασμό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης κατοικίας από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα, απαλλάσσεται μια μόνο κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ. Αν αυτή υπερβαίνει τα 200 τ.μ. , φορολογείται μόνο για τα πάνω από 200 τ.μ. της επιφάνειάς της .

Επίσης, κατ� ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται δεκτό ότι στην πιο πάνω απαλλασσόμενη επιφάνεια των 200 τ.μ. της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας περιλαμβάνεται και η επιφάνεια μιας μόνο δωρεάν παραχωρούμενης αποθήκης και ενός χώρου στάθμευσης από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα που βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια κατοικία , αδιάφορα από το αν αποτελούν παραρτήματα της κύριας κατοικίας ή ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτής .

6.Σε αντιδιαστολή των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι αν παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα η χρήση αποθήκης και χώρου στάθμευσης που βρίσκονται σε άλλη οικοδομή από την δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία, καθώς και αν παραχωρούνται δωρεάν από αυτούς περισσότεροι του ενός χώροι στάθμευσης και αποθηκών, ακόμη κι αν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία, προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα που φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 .

7.Συνεπώς, σε περίπτωση που παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα η χρήση μιας κύριας κατοικίας, μαζί με μια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στην ίδια οικοδομή, καταρχήν γίνεται η λεπτομερής αναγραφή τους στο έντυπο Ε2, σε χωριστή σειρά. Και αν μεν το άθροισμα των επιφανειών τους δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. , δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή τους τεκμαρτό εισόδημα και δεν μεταφέρεται στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 4Ε της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κανένα ποσό . Αντίθετα, αν το άθροισμα των πιο πάνω επιφανειών υπερβαίνει τα 200 τ.μ. , υπολογίζεται από αυτόν επιμεριστικά το φορολογούμενο τεκμαρτό εισόδημα για καθένα από τα προαναφερόμενα ακίνητα και στη συνέχεια το φορολογούμενο εισόδημα της κύριας κατοικίας θα μεταφερθεί από τη στήλη 13 του εντύπου Ε2 στους κωδικούς αριθμούς 129-130 του πίνακα 4Ε της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και το φορολογούμενο τεκμαρτό εισόδημα της αποθήκης και του χώρου στάθμευσης θα μεταφερθεί από τη στήλη 14 του εντύπου Ε2 στους κωδικούς αριθμούς 145-146 του ίδιου πίνακα .


Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η προϊστάμενη της Γραμματείας ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


Taxheaven.gr