Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: - Φ.Εισοδ. - Φορ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - (Φ.Π.Α.) - (Κ.Β.Σ.) - ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ (UPDATED)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: - Φ.Εισοδ. - Φορ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - (Φ.Π.Α.) - (Κ.Β.Σ.) - ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ (UPDATED)


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: -

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

· ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

· ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

· ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

· ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

· ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

· ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

· ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

· ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες;

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση από το φορολογούμενο των δαπανών, τις οποίες αυτός επικαλείται για έκπτωση από το εισόδημά του ή μείωση του φόρου που προκύπτει σ� αυτό, για:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Α. Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Ποσοστό 20% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.100 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

Β. Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας από το φορολογούμενο εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι 40 ετών, σε περίπτωση εγκατάστασης από το έτος 2005 και μετά στην περιφέρεια, είτε ο φορολογούμενος προέρχεται από τον τόπο στον οποίο εγκαθίσταται, είτε μετακινείται από τους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή από άλλο τόπο της περιφέρειας, απαιτούνται εκτός των αποδείξεων κλπ. όπως αναφέρεται παραπάνω φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του φορολογουμένου που έχει υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από το έτος 2005 και μετά (ακριβής ημερομηνία) μετεγκαταστάθηκε ο φορολογούμενος από το νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης στην επαρχία ή μετακινήθηκε από έναν τόπο της επαρχίας σε άλλο.

Γ. Για την απόδειξη της δαπάνης ενοικίου στην περίπτωση μίσθωσης κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο όπου μετατέθηκε από το έτος 2005 και μετά, εφόσον εκμίσθωσε την ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ� όπου μετατέθηκε, υποβάλλονται:

α) Τα δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου, όπως αναφέρονται παραπάνω.

β) Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη ότι δόθηκε εντολή μετάθεσης προκειμένου για ιδιωτικό υπάλληλο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι το χρόνο της μετάθεσης κατοικούσε στην ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ� όπου μετατέθηκε από το έτος 2005 και μετά, την οποία εκμίσθωσε μετά το χρόνο της μετάθεσης και ότι απέκτησε εισόδημα από αυτή, μέσα στη χρήση 2006 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Στις περιπτώσεις Β� & Γ� αναγνωρίζεται για έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου ποσό ενοικίου μέχρι 300 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή μέχρι 3.600 ευρώ το έτος.

Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος τους, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

Το ποσό της δαπάνης αυτής εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα και το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.100 ευρώ και για τους δύο συζύγους.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ� οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.100 ευρώ μειώνει το συνολικό φόρο.

Επιπλέον, για την απόδειξη καταβολής των δαπανών ασφαλίστρων ζωής ή θανάτου και διδάκτρων που καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν αυτόν αλλά τον άλλο γονέα τους με τον οποίο συγκατοικούν, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόμενα του άλλου γονέα με βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και ΔΟΥ).

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υποχρέου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κτλ. καταβολή των εισφορών.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης των εισφορών αυτών αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα.

ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις

Διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Έξοδα νοσηλείας

α) Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:

(αα) Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

(αβ) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

β) Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:

(βα) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

(ββ) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδά της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη, βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής.

Έξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου.

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμμένη.

Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα.

α) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά.

Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ, απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοΐας (για μια πενταετία).

Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών.

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου Κράτους, η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημα. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.000 ευρώ και για κάθε σύζυγο.

Επιπλέον για την απόδειξη καταβολής των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν αυτόν αλλά τον άλλο γονέα τους με το οποίο συγκατοικούν, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόμενα του άλλου γονέα με βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ).

ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) Προκειμένου για δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων:

(αα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.

(αβ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης � παραλαβής.

(αγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ, από το οποίο προκύπτει η αξία τους.

Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

β) Προκειμένου για χρηματικά ποσά:

(βα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.

(ββ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.

Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας, που έχει ανοιχθεί σε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2238/1994.

Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα, από την οποία εκδόθηκε.

Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση των δωρεών χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία, ορίζονται στην οικεία διάταξη.

Αν τα χρηματικά ποσά των δωρεών προς αθλητικά σωματεία υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τα 2.950,00 ευρώ ετησίως, απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου 10% για το πάνω από 2.950 ευρώ ποσό της δωρεάς. Τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο εφόσον υπερβαίνουν συνολικά ετησίως τα 100 ευρώ.

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2006 καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).

β) Νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της Τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν το έτος 2006 αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

γ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α�.

δ) Προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος είναι βοηθηματούχος του αντίστοιχου Ταμείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ� αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Φ.Ε.Κ. 116 Α�) για απόκτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευμένοι και καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2006.

ε) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στο φορολογούμενο για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2006, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωση για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευμένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Στη βεβαίωση καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ειδικά για συμβάσεις δανείων που έχουν ληφθεί από 1.1.2000 και μετά, θα αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτιέται, σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1.1.2003 και μετά, πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.

Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, οι τόκοι μειώνουν το συνολικό φόρο κατά ποσοστό 20% αυτών.

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η έκπτωση από το εισόδημα της δαπάνης αγοράς μεριδίων ημεδαπών μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχει εφαρμογή για τις δηλώσεις του οικον. έτους 2007, καθόσον ισχύει για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009 να διακρατηθούν τρία έτη, οπότε η πρώτη εφαρμογή θα γίνει με τις δηλώσεις οικον. έτους 2009 και τα οποία πρέπει να διακρατηθούν τρία έτη, οπότε η πρώτη εφαρμογή θα γίνει με τις δηλώσεις οικον. έτους 2009.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Για την αναγνώριση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 1900,00 Ευρώ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του κάθε προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού κ.τ.λ., λόγω της οποίας δικαιούται ο φορολογούμενος την έκπτωση αυτής της δαπάνης.

α) Προκειμένου για αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχίας, η διαδικασία για την έκδοση της οποίας ορίζεται στην 1035166/400/Α� 0012/ΠΟΛ.1087/9-3-93 (Φ.Ε.Κ. 198Β�) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται σ� αυτήν.

γ) Προκειμένου για νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, σχετική βεβαίωση του φορέα (νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική κτλ) που έκανε τη μεταμόσχευση νεφρού ή που κάνει την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάστασή τους αυτή.

δ) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες ή θύματα πολέμου, καθώς και αναπήρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73 Α�) και 1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204 Α�), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α), σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ειδικά για τους αναπήρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο δεκαψήφιος ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4. Επίσης, ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Φ.Ε.Κ. 286 Α�) και ν.δ. 330/1947 (Φ.Ε.Κ. 84 Α�), απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, ειδικά για αξιωματικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή για αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθαν λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

α) Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής από τον ένα σύζυγο στον άλλο υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.

ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Για την απόδειξη της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Εάν η εγκατάσταση φυσικού αερίου γίνεται σε πολυκατοικία, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών και στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των συνιδιοκτητών, τα χιλιοστά του καθενός και το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον καθένα.

Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται και το ποσό που καταβάλλεται για τέλη σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου, ενώ δεν περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση.

2. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 10 μέτρα;

Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης των κύριων και κατόχων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων και εργοστασιακής αξίας κάτω των 50.000 ευρώ, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας. Ειδικότερα:

α) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από 1.1.1993 και μετά και έχουν έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1992 (δηλαδή είναι ηλικίας άνω των 10 ετών), δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

β) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν καινούργια από 1.1.1993 και μετά και η αξία αγοράς τους (αξία τιμολογίου) είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ, δεδομένου ότι και η εργοστασιακή θα είναι χαμηλότερη του ποσού αυτού, δεν προσκομίζεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας αλλά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποχρέου, όπου αναγράφεται η αξία του τιμολογίου της αντιπροσωπείας, όπως αυτή δηλώθηκε ως τεκμήριο αγοράς κατά το χρόνο απόκτησής του.

Αν ο αγοραστής είναι κάτοικος Ελλάδας και το αυτοκίνητο το εισήγαγε καινούργιο από το εξωτερικό, θα υποβάλει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την αξία αγοράς του αυτοκινήτου, όπως τη δήλωσε ως τεκμήριο απόκτησης το έτος της αγοράς (αξία αγοράς στο εξωτερικό συν έξοδα για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα), εφόσον αυτή είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ.

Αν η αξία αγοράς, όπως δηλώθηκε ως τεκμήριο απόκτησης, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.

γ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.1993 μεταχειρισμένα, με έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.

δ) Για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που έχουν εισαχθεί από τους ίδιους τους φορολογουμένους από το εξωτερικό και πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροσωπείες αυτών στη χώρα μας, δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας αλλά υπεύθυνη δήλωση, από το φορολογούμενο που το εισήγαγε, για την εργοστασιακή αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

Οι βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων, από τα μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) μέσω των επίσημων εμπόρων (Dealer) και αναφέρουν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και την εργοστασιακή του αξία. Επίσης οι βεβαιώσεις αναφέρουν το ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών ή κατόχων και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί με την προηγούμενη δήλωση και εφόσον η φετινή δήλωση υποβάλλεται στην ίδια Δ.Ο.Υ. δεν υποβάλλονται ξανά.

ε) Για τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν καινούργια από 1.1.2004 και εξής απαιτούνται τα εξής, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Ι) Αν η αξία αγοράς τους (τιμολογίου) είναι μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ, βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.

ΙΙ) Εάν η αξία αγοράς τους (τιμολογίου) είναι μικρότερη των 50.000 ευρώ, δεδομένου ότι και η εργοστασιακή θα είναι χαμηλότερη του ποσού αυτού, το τιμολόγιο αγοράς.

Για τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από 1.1.2004 και μετά μεταχειρισμένα εάν έχουν έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1992 ή από 1.1.1993 και μετά αλλά είναι κάτω των 14 ίππων, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, ενώ εάν έχουν έτος πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1993 και μετά και είναι άνω των 14 ίππων, υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας.

Εάν έχουν εισαχθεί από τους ίδιους τους φορολογούμενους από το εξωτερικό, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα και δεν υπάρχουν αντιπροσωπείες αυτών στη Χώρα μας, υπεύθυνη δήλωση, από το φορολογούμενο που το εισήγαγε, για την εργοστασιακή αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο Τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

Εάν η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε από ελεύθερους εμπόρους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι (dealer), βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, που θα χορηγείται από τους εμπόρους αυτούς, οι οποίοι βεβαιώνουν την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων με βάση τη διασάφηση του εκτελωνισμού.

Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται για τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από 1.1.2005 και μετά.

στ) Για την απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης σκαφών αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου ότι το σκάφος έχει ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων και ότι δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους.

3. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, στην περίπτωση αγοράς τους με επαναπατριζόμενα κεφάλαια;

Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση που αυτά αγοράζονται με επαναπατριζόμενα κεφάλαια, υποβάλλεται το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής � εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή, όπως ορίζεται με την 1070412/11007/Β0012/ΠΟΛ.1110/1.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Τράπεζα εκδίδει ένα παραστατικό το οποίο είναι μοναδικό. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ένας από τους συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτού, στα οποία πάνω σημειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το πρωτότυπο και ποια είναι η Δ.Ο.Υ. του.

4. Τα γεωργικά εισοδήματα συμπληρώνονται και στο Ε3;

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β� Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3. Αντίθετα, το Ε3 θα συνυποβληθεί με το έντυπο Ε5 από τους υποχρέους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

5. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;

Πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λ.π. από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

6. Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;

Πρώτα εξετάζουμε τι προβλέπει η σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που τυχόν ισχύει, μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους με την Ελλάδα. Αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ή δεν υπάρχει σύμβαση, τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται.

Σημειώνεται ότι από το οικον. έτος 1993 (χρήση 1/1-31/12/1992) οι συντάξεις του εξωτερικού υπάγονται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Ο φόρος ο οποίος τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, για το εισόδημα που προέκυψε σ� αυτή, εκπίπτει από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό του εισόδημα, μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα της αλλοδαπής στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τη διμερή σύμβαση, αν υπάρχει.

7. Ποιο ποσό κεφαλαίου προηγούμενων ετών που φορολογήθηκε ή νόμιμα έχει απαλλαχθεί από τη φορολογία, αναγνωρίζεται για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης;

Ποσό που προκύπτει από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό που αποδειγμένα έχει εισπραχθεί. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 ή είναι κάτω από 2.900,00 ευρώ, το ποσό που θα εκπεσθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2.900,00 ευρώ (Αρθρο 19 ν. 2238/1994).

Εφιστάται η προσοχή, καθόσον με την παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 2065/1992 καταργήθηκε ο περιορισμός της πενταετίας.

8. Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007 έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν το έντυπο Ε9 όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, ή στην οικογενειακή τους κατάσταση και τα νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9 των προηγουμένων ετών 2005 και 2006.

9. Σε ποιόν κωδικό θα καταχωρηθεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέρας;

Στα ποσά που απαλλάσσονται από το φόρο. Για το οικον. έτος 2007 στους κωδ. 659-660.

10. Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων αναγνωρίζονται ως έξοδα;

Μόνον τα φάρμακα που χορηγήθηκαν κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα νοσηλείας.

11. Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο διαχειριστικό έτος 2006 και δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994;

Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.

12. Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων και υποβολής χωριστών δηλώσεων, χωρίς την προσκόμιση αντιγράφου αγωγής για διαζύγιο ή διατροφής ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Δεν ορίζονται άλλα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Είναι θέμα πραγματικό.

13. Ποιες οι τιμές ζώνης για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ.;

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φορολογούμενης περιόδου.

14. Ισχύουν οι άτυπες δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων;

Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

15. Πώς μπορεί ο αγρότης, του οποίου το εισόδημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, να αποδείξει την ύπαρξη κεφαλαίου προηγούμενων χρόνων για τη δικαιολόγηση τεκμηρίου;

Με βάση τα καθαρά κέρδη που έχει αναγράψει στις δηλώσεις του (σχετ. 1078888/1256/Α0012/2-7-1998 ΠΟΛ 1187).

16. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων;

Οποιαδήποτε ΔΟΥ.

17. Ποιες είναι οι προθεσμίες κατάθεσης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων;

Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους (άρθρο 77 ν. 2238/1994).

18. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και ποια έντυπα θα συμπληρωθούν για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων ή αγωγές εξώσεων;

Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να υποβληθεί στο συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα τα μισθώματα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, ή ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία. Προκειμένου για μεταβίβαση γεωργικού ακινήτου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δηλώθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα το γεωργικό εισόδημα. Διατηρείται το πιστοποιητικό του άρθρου 81 του ν.2238/1994 στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής έξωσης και στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης (άρθρο 26 ν.3220/ΦΕΚ 15Α/28.1.2004).

19. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση ως προστατευομένων μελών των άγαμων τέκνων μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν και των άγαμων μέχρι 27 ετών που σπουδάζουν, εφόσον είναι γραμμένα στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση της σχολής εάν το τέκνο σπουδάζει και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι μέσα στο έτος 2006 ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του.

20. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;

Ως προκαταβολή υπολογίζεται το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα το κρινόμενο έτος. Αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπεσθεί από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.

Δηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ 55% μείον παρακρατούμενος φόρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελματιών.

21. Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων;

Υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του αποβιώσαντος, η οποία υποβάλλεται από τους κληρονόμους αυτού και μία στο όνομα του άλλου συζύγου.

22. Ποια η φορολογική κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του οικον. έτους 2007 (χρήση 1.1-31.12.2006);

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος

Φορολογικός

συντελεστής

Φόρος

κλιμακίου

Σύνολο

εισοδήματος

Σύνολο

φόρου

11.000

0%

0

11.000

0

2.000

15%

300

13.000

300

10.000

30%

3.000

23.000

3.300

Υπερβάλλον

40%
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος

Φορολογικός

συντελεστής

Φόρος

κλιμακίου

Σύνολο

εισοδήματος

Σύνολο

φόρου

9.500

0%

0

9.500

0

3.500

15%

525

13.000

525

10.000

30%

3.000

23.000

3.525

Υπερβάλλον

40%
24. Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωτικός φόρος;

Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, με συντελεστή 1,5%. Για κατοικίες που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά ο συντελεστής γίνεται 3%.

· ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (άρθρο 61 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών � Δωρεών - Γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/01).

2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Μέσα σε έξι μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή.

Η προθεσμία αρχίζει από :

- το θάνατο του κληρονομουμένου

- τη δημοσίευση της διαθήκης ή

- τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια ή

- το θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση ή

- το διορισμό των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, των εκτελεστών διαθήκης, των συνδίκων πτώχευσης ή

- την αναγνώρισή τους, σε περίπτωση κληρονόμων σχολαζουσών κληρονομιών ή

- το χρόνο που ορίζεται στα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα.

Η κατά τα άνω εξάμηνη ή ετήσια προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) κατ΄ ανώτατο όριο μήνες, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι (άρθρα 62, 63 και 64).

3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) αντίγραφο διαθήκης

γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο

δ) πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής

ε) πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού

στ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου

ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς

(άρθρο 67).

4. Ποια είναι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου ή η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος αλλοδαπής.

Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά πέθανε στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου θανάτου.

Ως κατοικία του κληρονομουμένου θεωρείται αυτή που προκύπτει από το ΑΦΜ αυτού.

(άρθρο 66).

5. Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς - γονικής παροχής;

Είναι οι συμβαλλόμενοι δωρητής � δωρεοδόχος, γονέας - τέκνο και, σε περίπτωση άτυπης δωρεάς, ο δωρεοδόχος (άρθρο 85).

6. Ποια είναι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δήλωσης φόρου δωρεάς- γονικής παροχής;

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή. Ως κατοικία του δωρητή θεωρείται αυτή που προκύπτει από το ΑΦΜ αυτού. (άρθρο 87).

7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς -γονικής παροχής;

Η δήλωση υποβάλλεται πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου, το οποίο συντάσσεται με βάση θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης, και, προκειμένου για άτυπες δωρεές, μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς στο δωρεοδόχο (άρθρο 86).

8. Ποιο είναι το όριο των γονικών παροχών;

Είναι το ποσό των 100.000 � αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται σε 130.000 �, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους που έχουν υπαχθεί σε φόρο και όχι τα απαλλασσόμενα ποσά (άρθρο 34 ενότητα Β΄).

9. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονομιών για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας;

Ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων (άρθρο 26 ενότητα Α΄).

10. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου ή γονικής παροχής;

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ.

1. ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 35.000 �

2. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 75.000 �

ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ (ΚΑΙ ΧΗΡΟ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ Ή ΑΓΑΜΟ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ)

1. ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 64.000 �

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΚΝΟ 10.000 �

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΚΝΟ 10.000 �

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ 12.000 �

2. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 115.000 �

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΚΝΟ 23.000 �

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΚΝΟ 23.000 �

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ 35.000 �

11. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο γονικών παροχών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας;

Να μεταβιβάζεται οικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 26 ενότητα Α΄ Ν.2961/2001 (άρθρο 43 ενότητα Α΄).

12. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αγροτικής απαλλαγής στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών;

-Ο κληρονόμος ή δωρεοδόχος να είναι παιδί, σύζυγος, γονείς ή αδελφός του δικαιοπαρόχου (κληρονομουμένου -δωρητή)

-Οι κληρονόμοι ή δωρεοδόχοι να ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία ή κτηνοτροφία και

-η έκταση να χρησιμοποιείται για 15 χρόνια συνεχώς και αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση (άρθρο 26 ενότητα Β΄).

13. Γεωργικές απαλλαγές

Δεν φορολογείται η αιτία θανάτου ή δωρεάς μεταβιβαζόμενη γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Ανεξάρτητα από την πιο πάνω απαλλαγή και πρόσθετα σ΄ αυτή, όταν η κληρονομική μερίδα αποτελείται κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της από γεωργοκτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, ο κληρονομούμενος ασχολείτο κατά κύριο επάγγελμα με γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικά εργασίες και η κληρονομιά περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο κληρονομουμένου, αφαιρείται και δε φορολογείται το τριπλάσιο ποσό των αφορολογήτων της Α΄ και Β΄ κατηγορίας, δηλαδή ποσό 240.000 � για κληρονόμους που εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία και 45.000 � για κληρονόμους που εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία.

Προσαυξημένα αφορολόγητα ποσά ίσα με το τετραπλάσιο των αφορολογήτων ορίων της Α΄ και Β΄ κατηγορίας ισχύουν για νέους αγρότες μέχρι 40 ετών. (άρθρο 26 ενότητες Β΄ και Γ΄).

14. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών , δωρεών;

Σε 24 ίσες διμηνιαίες δόσεις αν η βεβαίωση έγινε με βάση τη δήλωση ή την πράξη καταλογισμού, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 � πλην της τελευταίας

Σε 6 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αν για τη βεβαίωση του φόρου ως τίτλος λαμβάνεται η απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και δικαστικού συμβιβασμού.

(άρθρο 82 του Κώδικα και άρθρο 20 ν. 3427/05).

Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται.

15. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για την κτήση αιτία θανάτου;

Ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο του θανάτου χρονικό σημείο αυτοδίκαια στις περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης, επιδικίας περί το κληρονομικό δικαίωμα ή περί την κληρονομιά, διαχωρισμού επικαρπίας από την κυριότητα, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λ.π. ή με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Κώδικα (άρθρο 7).

16. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, γονικής παροχής;

Παραγράφεται μετά την πάροδο 10 ετών, αν υποβλήθηκε δήλωση, ή 15 ετών, αν δεν υποβλήθηκε δήλωση.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωμα του δημοσίου είναι παραγραμμένο για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31-12-1989 (άρθρο 102 του Κώδικα και άρθρο 20 ν. 3427/2005).

17. Ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι φορολογικοί συντελεστές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

80.000

---

---

80.000

---

20.000

5

1.000

100.000

1.000

120.000

10

12.000

220.000

13.000

Υπερβάλλον

20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Κλιμάκια

(σε �)

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

(σε �)

Φορολογητέα περιουσία

(σε �)

Φόρος που αναλογεί

15.000

---

---

15.000

---

45.000

10

4.500

60.000

4.500

160.000

20

32.000

220.000

36.500

Υπερβάλλον

30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

5.000

---

---

5.000

---

55.000

20

11.000

60.000

11.000

160.000

30

48.000

220.000

59.000

Υπερβάλλον

40
18. Ποιο είναι το απαλλασσόμενο ποσό όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου;

Μετά την 1-1-2003, όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς αξίας κληρονομιαίας περιουσίας μέχρι 300.000 � για κάθε κληρονόμο.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Ποιο είναι το αντικείμενο του φ.μ.α. και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα και σύσταση εμπραγμάτου σε ακίνητο δικαιώματος καθώς και σε μεταβίβαση πλοίου με ελληνική σημαία επιβάλλεται φόρος στην αξία αυτών και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.

2. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης;

Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να επιδώσουν κοινή δήλωση φ.μ.α. προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

3. Σε πόσα αντίγραφα υποβάλλεται η δήλωση;

Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα κρατείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και το δεύτερο, αφού βεβαιωθεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για την ακρίβεια της αντιγραφής, παραδίδεται στον συμβαλλόμενο.

4. Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.;

Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όταν είναι δύσκολη η επίδοσή της στον αρμόδιο Προϊστάμενο, λόγω του ότι η έδρα αυτού είναι σε διαφορετική πόλη από εκείνη που καταρτίζεται η σύμβαση, ο οποίος, αφού καταχωρήσει τη δήλωση αυτή στο βιβλίο δηλώσεων, υποχρεούται να την αποστείλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. προς έλεγχο. Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει διορισμό ειδικού αντικλήτου του αγοραστού, που να κατοικεί στην έδρα της Δ.Ο.Υ. προς την οποία θα διαβιβασθεί η δήλωση αυτή.

Επίσης, αν στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιτρέπεται, όταν είναι δύσκολη η επίδοσή της στον αρμόδιο Προϊστάμενο, να επιδοθεί η δήλωση του φόρου μεταβίβασης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του αγοραστή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται αντίγραφο της δήλωσης για τη σύνταξη συμβολαίου και στη συνέχεια η δήλωση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έλεγχο των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου που δηλώθηκαν.

5. Πώς καταβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων;

Στις περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α., ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράφει σε αυτήν την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, βάσει της οποίας καταβάλλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωση που το τίμημα είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, ο φόρος υπολογίζεται επί του τιμήματος. Αν όμως ο φορολογούμενος αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου, έχει το δικαίωμα μέσα σε 60 ημέρες από τότε που υπέβαλε τη δήλωση να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αποφανθούν για τον προσδιορισμό της αξίας με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.

Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α., ο φορολογούμενος καταβάλλει εξ ολοκλήρου το φόρο που αναλογεί με βάση την αξία που δήλωσε. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προσδιορίζει προσωρινά την αγοραία αξία του ακινήτου και ο αγοραστής έχει πλέον το δικαίωμα μέσα σε δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης να επιδώσει συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τη προσωρινή αξία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και να καταβάλει χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα το μισό του αναλογούντος φόρου και το υπόλοιπο μισό τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα. Στην περίπτωση που δεν υποβάλει την πιο πάνω συμπληρωματική δήλωση, ενεργείται πλέον τακτικός έλεγχος από το προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για το προσδιορισμό της αξίας, χωρίς να τον δεσμεύει πλέον η προσωρινή προεκτίμηση και στη συνέχεια εκδίδεται το σχετικό φύλλο ελέγχου. Μέσα σε 60 ημέρες από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί ή να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

6. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α.;

Ο υπολογισμός του φόρου μεταβίβασης ακινήτων γίνεται με τρεις συντελεστές. Τον ακέραιο, το μειωμένο στο μισό και το μειωμένο στο 1/4.

Ο ακέραιος συντελεστής 7% υπολογίζεται στο μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) � της φορολογητέας αξίας και αυξάνεται σε 9% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της. Οι παραπάνω συντελεστές Φ.Μ.Α. αυξάνονται από 7% σε 9 % και από 9% σε 11% αντίστοιχα, όταν το ακίνητο που μεταβιβάζεται βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.

Για να γίνει κατανοητό αυτό, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Ο Α� αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 � σε περιοχή που δεν υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο αναλογών φόρος μεταβίβασης θα υπολογισθεί με συντελεστή 7%.

β) Ο Α� αγοράζει οικόπεδο αξίας 16.000 � σε περιοχή που υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο αναλογών φόρος θα υπολογισθεί για το μέχρι των 15.000 � τμήμα της αγοραίας αξίας με συντελεστή 9%, για το άνω δε των 1.000 � τμήμα με συντελεστή 11%.

Ο Φ.Μ.Α. που προκύπτει κατά τα προεκτεθέντα μειώνεται στο μισό ή στο ένα τέταρτο ανάλογα με τη νομική μορφή της πραγματοποιούμενης μεταβίβασης ή την ιδιότητα των συμβαλλόμενων προσώπων.

α) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο τέταρτο.

Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο τέταρτο είναι η αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων, η διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και η μεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας στους εταίρους της κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας καθώς και η απόληψη ακινήτων της εταιρείας από εταίρους που αποχωρούν από αυτή.

β) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο μισό.

Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο μισό είναι η ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας, η υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, συγχώνευση Α.Ε και Συνεταιρισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια καθώς και η συνένωση οικοπέδων.

7. Σε ποιες περιπτώσεις σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας οφείλεται φ.μ.α.;

Σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ερευνάται αν συντελείται, άμεσα ή έμμεσα, μεταβίβαση εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων μεταξύ των συγκυρίων, είτε με μορφή διανομής, είτε ανταλλαγής, είτε πώλησης, είτε δωρεάς ιδανικών μεριδίων π.χ.

· σύσταση σε οικόπεδο με υφιστάμενα κτίσματα.

· σύσταση και στο μελλόκτιστο δικαίωμα υψούν με υφιστάμενα κτίσματα.

· μεταφορά ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σε μελλόκτιστο δικαίωμα υψούν, στο οποίο υφίστανται κτίσματα και στις οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτών έχει κατανεμηθεί το σύνολο των ποσοστών του οικοπέδου.

· τροποποίηση σύστασης με απόσπαση τμήματος οριζόντιας ιδιοκτησίας από εκείνη στην οποία ανήκε και μεταφορά της σε οριζόντια ιδιοκτησία άλλου συνιδιοκτήτη.

· σύσταση με διανομή ψιλής κυριότητας.

· διανομή υφιστάμενης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα.

· κατάργηση υφιστάμενης σύστασης σε οικόπεδο με κτίσματα.

8. Τεκμήριο αποπερατωμένου κτίσματος � Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής του;

α. να μεταβιβάζονται ιδανικά μερίδια οικοπέδου

β. η μεταβίβαση να γίνεται με αντάλλαγμα

γ. να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης πολυκατοικίας, ή η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο σε 2 χρόνια από τη μεταβίβαση και

δ. η ανέγερση των κτισμάτων να γίνει είτε από τον πωλητή των ποσοστών του οικοπέδου, είτε από εργολάβο ο οποίος ανέλαβε με αντιπαροχή την ανέγερση της πολυκατοικίας, είτε από τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό είτε του οικοπεδούχου είτε του εργολάβου.

9. Πότε οφείλεται φόρος διανομής;

Κατά την αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων τους οφείλεται φ.μ.α , αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. η διανομή να είναι αυτούσια, δηλαδή ο καθένας από τους συγκυρίους να παίρνει είτε ένα διαιρετό μέρος των ακινήτων που διανέμονται είτε ποσοστό εξ αδιαιρέτου αυτών.

β. η αξία της μερίδας που παίρνει από τη διανομή κάθε συγκύριος δηλ. η φυσική του μερίδα, να είναι ίση με την αξία της ιδανικής του μερίδας, δηλ. με την αξία που είχε η εξ αδιαιρέτου συμμετοχή του.

Ο φ.μ.α. μειωμένος στο ¼ επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας που διανέμεται και σε περίπτωση άνισης διανομής, η επί πλέον αξία θεωρείται ότι αποκτάται με ξεχωριστή μεταβίβαση και φορολογείται με ακέραιο συντελεστή φ.μ.α, αν καταβληθεί αντάλλαγμα, διαφορετικά οφείλεται φόρος δωρεάς.

Σε περίπτωση άνισης διανομής η διαφορά της φυσικής από την ιδανική μερίδα υποβάλλεται τόσο σε φόρο διανομής όσο και κατά περίπτωση σε φόρο δωρεάς ή φ.μ.α. με ακέραιο συντελεστή.

10. Ποιοι είναι οι πρόσθετοι φόροι και πότε επιβάλλονται;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν.3296/2004:

α) Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

β) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται με τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, η φορολογική υποχρέωση των οποίων γεννιέται από τη δημοσίευση του ν. 3296/2004 και μετά (14.12.2004).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, ορίζονται ως ανώτατα όρια για την επιβολή πρόσθετων φόρων, το ποσοστό 100% για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 200% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος φορολογούμενος.

11. Δικαίωμα προσφυγής � Εξώδικη επίλυση της διαφοράς

α. Κατά του φύλλου ελέγχου έχει δικαίωμα προσφυγής ο υπόχρεος ή οι κληρονόμοι του, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου.

β. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς άσκηση της προσφυγής, ο υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ την εξώδικη επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμός).

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

12. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α για αγορά πρώτης κατοικίας;

Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα) και συγκεκριμένα μόνο σε Έλληνες υπηκόους που κατοικούν στην Ελλάδα.

Κατ� εξαίρεση, μπορούν να τύχουν απαλλαγής οι Έλληνες ή ομογενείς που εργάσθηκαν ή εργάζονται στο εξωτερικό για έξι τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι κατά το χρόνο της αγοράς σε δημοτολόγια της χώρας, ακόμα και αν δε διαμένουν στην Ελλάδα, αρκεί να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Συνεπώς, δε δικαιούνται της απαλλαγής οι Έλληνες φοιτητές για όσο διάστημα παραμένουν σπουδάζοντας στο εξωτερικό.

Επίσης, για τους έμμισθους Έλληνες δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό θεωρείται ότι η κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεπώς δικαιούνται της απαλλαγής.

Οι αλλοδαποί δεν μπορούν να τύχουν της απαλλαγής αυτής κατά την αγορά πρώτης κατοικίας. Κατ� εξαίρεση, της ως άνω απαλλαγής μπορούν να τύχουν και οι αλλοδαποί υπήκοοι Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται για αρκετό διάστημα στην Ελλάδα με τις ίδιες προϋποθέσεις που τυχαίνουν οι Έλληνες πολίτες.

Η απαλλαγή κατά την αγορά πρώτης κατοικίας παρέχεται και στους Έλληνες εκ Τουρκίας, Β. Ηπείρου, Ρωσίας (Πόντιοι) και εκ Κύπρου, εφόσον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Η μόνιμη διαμονή της κατηγορίας αυτών των δικαιούχων αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως π.χ. η έναρξη άσκησης επαγγέλματος, η πρόσληψη για παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας (μισθωτός), η ενοικίαση κατοικίας, η φοίτηση σε σχολές κ.λ.π. Το ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας � ή και εργασίας, όπου απαιτείται � στην Ελλάδα ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα πρόσωπα αυτά η πρόθεσή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής που ανανεώνονται.

Οι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν ιθαγένεια τρίτου κράτους πλην της Αλβανικής, Κυπριακής και Τουρκικής, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το φόρο.

Η απαλλαγή παρέχεται και στον κύριο εξ αδιαιρέτου ποσοστού ή ψιλό κύριο ή επικαρπωτή κατοικίας ή οικοπέδου που αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου κύριος του ακινήτου, εφόσον το ποσοστό που έχει δεν του πληροί τις στεγαστικές ανάγκες.

Η απαλλαγή του εγγάμου παρέχεται και στην άγαμη μητέρα ή στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον έχουν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους.

Η απαλλαγή του εγγάμου παρέχεται και στον άγαμο, ενήλικα με αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Ο έγγαμος μπορεί να προσαυξήσει το αφορολόγητό του με αυτό των αγάμων ενηλίκων παιδιών του με αναπηρία τουλάχιστον 67% ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η απαλλαγή παρέχεται και στο σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον όρο ότι έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον προ έξι μηνών από το χρόνο της αγοράς. Αν δε λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε έτη από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος.

Ο εν διαστάσει σύζυγος που έχει την επιμέλεια των τέκνων της οικογένειας δικαιούται της απαλλαγής του εγγάμου, προσαυξανόμενη ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αποθηκών, γραφείων, βιομηχανοστασίων και γενικά αμιγών επαγγελματικών στεγών έχουν δικαίωμα απαλλαγής. Δεν θεωρείται επαγγελματική στέγη το ακίνητο, το οποίο από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο κτήσης χαρακτηρίζεται ως κατοικία, έστω και αν αυτό χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγαση.

13. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την αγορά πρώτης κατοικίας;

Από 1-1-2006 η απαλλαγή παρέχεται:

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) �.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατό δεκαπέντε χιλιάδων (115.000) �. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) � για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) � για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) �, ενώ από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) �. Η αξία αυτή προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) � για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) � για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

14. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας;

α) Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένείας του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.

β) Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να αναγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ� εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16 παρ. 14 ν. 3522/2006).

γ) Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία.

15. Πότε αίρεται η απαλλαγή;

Σε περίπτωση που με πράξη εν ζωή μεταβιβασθεί το ακίνητο ή συσταθεί σ΄ αυτό οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν από την παρέλευση της πενταετίας, αυτός που μεταβιβάζει ή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα υποχρεούται, προ της μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος, να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει εφάπαξ το Φ.Μ.Α. που αναλογεί στην αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο της νέας μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος ή το δηλωθέν τίμημα της μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής και στους δύο συζύγους κατά την αγορά ακινήτου εξ αδιαιρέτου, κατά τη μεταβίβαση του ποσοστού του ενός συζύγου σε τρίτον εντός της πενταετίας καταβάλλεται ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό αυτό.

16. Υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής για δεύτερη φορά;

Η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μια φορά.

Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:

α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και

β) ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.

Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο της νέας απαλλαγής. Για τον υπολογισμό του φόρου γίνεται χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για απόκτηση στέγης μέχρι 14.7.1980, καθώς και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον για τα πρόσωπα αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και καταβληθεί ο οικείος φόρος κατά περίπτωση.

17. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής για πρώτη κατοικία και πότε υποβάλλονται;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. υποβάλλονται μαζί με την δήλωση Φ.Μ.Α. πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.

Τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απαλλαγής καθορίζονται με την υπ� αριθ. 1051240/385/Α0013/ΠΟΛ.1057/21-6-2004 (Φ.Ε.Κ. 973 Β΄/29-6-2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ� αριθ. 1036725/147/Α0013/ΠΟΛ.1060/7-4-2005 (Φ.Ε.Κ. 515 Β΄/19-4-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

18. Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3220/2004 παρέχεται πλέον πλήρης απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, σε όλους τους αγρότες (νέους, νεοεισερχόμενους ή άνω των 40 ετών) είτε με τις διατάξεις του ν. 634/1977 είτε με εκείνες του ν. 2520/1997, χωρίς κανένα περιορισμό (ανώτατο όριο) ως προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών ακινήτων.

19. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου με εισαγωγή συναλλάγματος;

Χορηγείτο, καταργήθηκε όμως από 28-12-2000 με τις διατάξεις του ν.2873/2000.

20. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του Φ.Μ.Α.;

Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή Φ.Μ.Α. παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο επιδόθηκε η δήλωση Φ.Μ.Α. και μετά πάροδο δεκαπέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου παρεσχέθη η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση περαιώθηκε οριστικά.

Γ. ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 10 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄) επανέρχεται ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος.

1. Ποιο είναι το αντικείμενο του Φ.Α.Υ. και ποιος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος επιβάλλεται σε ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και μεταβιβάζονται περαιτέρω με επαχθή αιτία. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο πωλητής.

2. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης;

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να επιδώσουν δήλωση Φ.Α.Υ. προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

3. Ποια είναι η φορολογητέα αξία και ποιοι οι φορολογικοί συντελεστές;

Ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, οι οποίες εξευρίσκονται σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τυχόν μεγαλύτερο δηλούμενο τίμημα.

Ο συντελεστής του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος ορίζεται σε ποσοστό:

α) είκοσι τοις εκατό (20%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την κτήση του ακινήτου,

β) δέκα τοις εκατό (10%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) έως και δεκαπέντε (15) ετών από την κτήση του ακινήτου,

γ) πέντε τοις εκατό (5%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) έως και είκοσι πέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου.

Αν η μεταβίβαση γίνει μετά την πάροδο είκοσι πέντε ετών από την κτήση του ακινήτου ή του εμπράγματου επ� αυτού δικαιώματος, δεν επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος.

4. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του Φ.Α.Υ.;

Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του Φ.Α.Υ. παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η οικεία δήλωση. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης το δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης.

5. Σε μεταβιβάσεις υποκείμενες σε Φ.Α.Υ. επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων στον αγοραστή;

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν. 3427/2005 ορίζεται ότι μεταβιβάσεις υποκείμενες σε Φ.Α.Υ. δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 19 του ν. 3427/2005 θεσπίζεται το τέλος συναλλαγής ακινήτων σε αντικατάσταση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

1. Ποιο είναι το αντικείμενο του τέλους συναλλαγής ακινήτων και ποιος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους;

Το τέλος συναλλαγής ακινήτων επιβάλλεται σε ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και μεταβιβάζονται περαιτέρω με επαχθή αιτία. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο αγοραστής.

2. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης;

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να επιδώσουν δήλωση του τέλους συναλλαγής προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

3. Πώς υπολογίζεται το τέλος συναλλαγής ακινήτων;

Το τέλος υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο το τίμημα ή, επί αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, το εκπλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το τέλος υπολογίζεται με βάση το τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα αντίστοιχα.

4. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του τέλους συναλλαγής ακινήτων;

Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του τέλους συναλλαγής παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η οικεία δήλωση. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης το δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης.

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Ποια φυσικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για το έτος 2007;

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2007 (και για τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα εκτός υποθήκης), η αξία της οποίας υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (243.600) προκειμένου για άγαμο ή τις τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (487.200) προκειμένου για έγγαμο. Τονίζεται ότι υποχρέωση έχουν όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα εφ� όσον η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, ανεξάρτητα από το αν από τη δήλωσή τους προκύπτει φόρος για καταβολή.

π.χ. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, άγαμος, έχει ακίνητη περιουσία που στο σύνολό της είναι καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις, αξίας 380.000 ευρώ. Ενώ τα ακίνητά του είναι απαλλασσόμενα, υποχρεούται όμως σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.

Επίσης υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., καθένας που καλείται εγγράφως από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 26 ν. 2459/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 2948/2001).

2. Ποια νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για το έτος 2007;

Όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την έδρα τους, εφόσον έχουν στη κατοχή τους ακίνητα στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά εκτός υποθήκης, ανεξάρτητα από την αξία τους. Κατ� εξαίρεση, νομικά πρόσωπα χωρίς ακίνητη περιουσία ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, εφόσον έχουν υποβάλλει μια φορά τουλάχιστον δήλωση, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, εκτός και αν μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση ή κληθούν από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

v Π.χ. Α.Ε., χωρίς ακίνητη περιουσία, κάνει έναρξη στις 30-12-2005. Για το έτος 2006 υποχρεούται σε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. , όχι όμως και για το έτος 2007 και επόμενα αν δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή της κατάσταση (δεν απέκτησε ακίνητο).

v Ο.Ε. έχει ακίνητη περιουσία αξίας μόνο 5.000 ευρώ. Υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. κατ� έτος, παρότι δεν φορολογείται.

v Ιερά μονή, που έχει ακίνητα, απαλλάσσεται του φόρου. Υποχρεούται όμως, σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. (άρθρο 26 ν. 2459/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 2579/1998).

Επισημαίνεται ότι, το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. όπως και άλλες κατηγορίες νομικών προσώπων που απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο και έχουν ακίνητα στην κατοχή τους, υποχρεούνται κατ� έτος σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. με αναγραφή μόνο των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων αυτών χωρίς αξία.

3. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.;

Η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 27 ν. 2459/1997).

4. Τι πρέπει να κάνει φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ακίνητό του πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης και χρειάζεται πιστοποιητικό του άρθρου 32 του ν. 2459/1997;

Ο φορολογούμενος έχει δύο επιλογές:

α. Μπορεί να υποβάλλει μερική δήλωση, καταβάλλοντας το φόρο μόνο για την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου με το μεγαλύτερο συντελεστή και στη συνέχεια να λάβει το πιστοποιητικό γι� αυτό. Ο φόρος που καταβάλλεται με την μερική δήλωση, συμψηφίζεται με το φόρο που θα προκύψει με βάση την αρχική δήλωση.

β. Μπορεί να υποβάλλει αρχική δήλωση, καταβάλλοντας την πρώτη δόση και ολόκληρο το φόρο που επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και κατόπιν να λάβει το πιστοποιητικό, (άρθρο 32 ν. 2459/1997 και 1011295/35/0013 ΠΟΛ 1014/6-2-04 και 1056072/184/0013 ΠΟΛ 1064/6-7-04 Α.Υ.Ο. «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων �»).

5. Σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής ποιος είναι υπόχρεος σε δήλωση και σε φόρο;

v Ο οικοπεδούχος:

α) Δηλώνει το οικόπεδο και φορολογείται για την αξία του για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας εκτός εάν μεταβιβασθούν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας σε τρίτα πρόσωπα ή στον εργολάβο ή εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν πριν από την πάροδο της επταετίας. Τα υπό ανέγερση κτίσματα θα αναγράφονται και αυτά στις οικείες στήλες της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., όμως θα απαλλάσσονται του φόρου.

β) Δηλώνει και φορολογείται για την αξία των διαμερισμάτων, τα οποία συμφωνήθηκε να πάρει ο οικοπεδούχος, μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή αφότου εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν την πάροδο της επταετίας.

v Ο εργολάβος:

Δηλώνει και φορολογείται για την αξία των διαμερισμάτων που δεν πουλήθηκαν, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν σ΄ αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδείξει, μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί σ΄ αυτά, μετά την πάροδο της επταετίας ή αφότου αυτά εκμισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν πριν την πάροδο της επταετίας.

v Ο αγοραστής:

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο διαμέρισμα, τότε υπόχρεος σε φόρο είναι ο αγοραστής, από την παράδοση του διαμερίσματος σ΄ αυτόν, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο παράδοσης, που καταρτίζεται μέσα σ΄ ένα δίμηνο από την παράδοση. Δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη ιδιαίτερου συμβολαιογραφικού εγγράφου παράδοσης, σε περίπτωση που αυτή προκύπτει από το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.(άρθρο 23 ν. 2459/1997).

6. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή δήλωση Φ.Μ.Α.Π.;

Όχι. Παρέχεται το δικαίωμα από το νόμο οι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. (άρθρο 26 ν. 2459/1997).

7. Απαλλάσσεται τέκνο άνω των 18 ετών, που για τη φορολογία εισοδήματος θεωρείται προστατευόμενο μέλος (π.χ. φοιτητής, στρατιώτης, ανάπηρος κ.λπ.);

Όχι. Ο νόμος απαλλάσσει μόνο τα ανήλικα τέκνα.

Ανήλικο τέκνο για την απαλλαγή του Φ.Μ.Α.Π. είναι εκείνο που την 1-1-2007 δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή, έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1989. (άρθρο 25 ν. 2459/1997).

8. Ποιες είναι οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για τα φυσικά πρόσωπα;

Η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και τις 2 Ιουνίου του οικείου έτους και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, με αρχή το ψηφίο 1. Επειδή η ημερομηνία αυτή (2-6-2007) είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα και συγκεκριμένα:

α) μέχρι 4 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.

β) μέχρι 5 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.

γ) μέχρι 6 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.

δ) μέχρι 7 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.

ε) μέχρι 8 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.

στ) μέχρι 11 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.

ζ) μέχρι 12 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.

η) μέχρι 13 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.

θ) μέχρι 14 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.

ι) μέχρι 15 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 10,20,30,40 και 50

κ) μέχρι 18 Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 60,70,80,90 και 00.

9. Ποιες είναι οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για τα νομικά πρόσωπα;

Η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. των νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και τις 3 Μαρτίου του οικείου έτους και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, με αρχή το ψηφίο 1. Επειδή η ημερομηνία αυτή (3-3-2007) είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα και συγκεκριμένα:

α) μέχρι 5 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.

β) μέχρι 6 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.

γ) μέχρι 7 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.

δ) μέχρι 8 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.

ε) μέχρι 9 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.

στ) μέχρι 12 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.

ζ) μέχρι 13 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.

η)μέχρι 14 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.

θ) μέχρι 15 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.

ι) μέχρι 16 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 10,20,30,40,50.

κ) μέχρι 19 Μαρτίου τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 60,70,80,90 και 00.

Προσοχή Παράταση με την ΠΟΛ 1028

1. Για το έτος 2007 παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. και συγκεκριμένα:

Μέχρι 16 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 1
Μέχρι 17 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 2
Μέχρι 18 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 3
Μέχρι19 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 4
Μέχρι 20 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 5
Μέχρι 23 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 6
Μέχρι 24 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 7
Μέχρι 25 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 8
Μέχρι 26 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφίο 9
Μέχρι 27 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 10 έως 50
Μέχρι 30 Απρ. 2007 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 60 έως 00

10. Ποιες είναι οι εκπτώσεις που παρέχονται;

Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αφαιρούνται τα χρέη (μόνο το κεφάλαιο του δανείου, όχι και οι τόκοι) που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα του φορολογούμενου, αρκεί αυτά:

Να υπάρχουν κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας (εξυπακούεται πως αφαιρείται μόνο το ποσό του κεφαλαίου που οφείλεται κατά την ημερομηνία αυτή).

Να προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Τράπεζες.

Να χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα για την ανέγερση ή την επέκταση ή την επισκευή των κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο. Αν δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό (χρησιμοποιήθηκαν π.χ. για αγορά ακινήτου), δεν αφαιρούνται (άρθρο 25 ν. 2459/1997).

Τονίζεται ότι, η αφαίρεση του υπολοίπου κεφαλαίου των δανείων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου, γίνεται από το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας δηλαδή από το άθροισμα φορολογητέων και αφορολόγητων ποσών. Π.χ. Ανώνυμη εταιρεία έχει σύνολο αξίας ακίνητης περιουσίας 1.000.000. ευρώ. Από αυτήν το 500.000 είναι φορολογητέα και τα 500.000 ευρώ απαλλασσόμενα. Το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου στις 31-12-2006 είναι 200.000 ευρώ. Στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007 στον κωδικό 331 θα συμπληρωθεί από τον υπόχρεο το ποσό των 100.000 ευρώ και όχι των 200.000 ευρώ.

11. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή σε αγροτική-κτηνοτροφική γη τι απαιτείται;

Η αξία των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων απαλλάσσεται από το φόρο εφόσον:

v Ο υπόχρεος σε φόρο (φυσικό πάντα πρόσωπο) είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός ή κτηνοτρόφος.

v Ο υπόχρεος σε φόρο τις αυτοκαλλιεργεί.

Η βεβαίωση, για την πιστοποίηση ότι η έκταση είναι αγροτική χορηγείται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας

Η ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη-κτηνοτρόφου πιστοποιείται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (άρθρο 23 ν. 2459/1997, 1079501/373/0013 ΠΟΛ 1204/27-8-2001 Α.Υ.Ο., 1086938/58/Β0013 ΠΟΛ 1205/21-7-1998 και 337410/10-7-1998 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών. Οικονομικών και Γεωργίας).

12. Υποχρεούνται όλοι όσοι υποβάλλουν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. να συνυποβάλλουν και τα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων τους, όπου η αξία αυτών υπολογίζεται με το αντικειμενικό σύστημα;

Όχι, η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007, τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτου.

13. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για τον υπολογισμό του φόρου των φυσικών προσώπων για το έτος 2007;

Το αφορολόγητο ποσό για φυσικά πρόσωπα ορίζεται, για το έτος 2007:

α) σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (243.600) για άγαμο,

β) τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (487.200) για έγγαμο, προσαυξανόμενο κατά εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (61.650), για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά τους και κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (73.400) για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά τους. (άρθρο 25 ν. 2459/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 ν. 2948/2001).

14. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για τον υπολογισμό του φόρου των νομικών προσώπων για το έτος 2007;

Το αφορολόγητο ποσό των νομικών προσώπων ορίζεται, για το έτος 2007, σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (243.600).

Ειδικά για τα ημεδαπά και ξένα, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (607.490), (άρθρο 25 ν. 2459/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 ν. 2948/2001).

15. Είναι απαραίτητη η καταβολή του 1/3 του φόρου που προέκυψε κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.;

Πάντα. Η δήλωση Φ.Μ.Α.Π., θεωρείται απαράδεκτη και συνεπώς μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εφ΄ όσον με την υποβολή της δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση, δηλαδή το 1/3 του προκύπτοντος φόρου. (άρθρο 29 ν. 2459/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 ν. 2515/1997 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 ν. 2873/2000, 1015260/34/Γ0013 ΠΟΛ 1040/11-2-1999).

16. Παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης του αναλογούντος φόρου;

Ναι, σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε φόρο καταβάλει όλο το ποσό του φόρου εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, θα έχει έκπτωση 2,5%.

17. Ποιοι πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται και σε ποιες περιπτώσεις;

Για το έτος 2007:

v Όταν δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% και μέχρι 200% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2% και μέχρι 200% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 1% και μέχρι 100% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης.

v Τέλος, επιβάλλεται πρόστιμο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

18. Μέχρι ποιο ποσό αμελείται η βεβαίωση του φόρου που προκύπτει από εκκαθάριση δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. για το έτος 2007;

Όταν ο φόρος, που προκύπτει από κάθε τίτλο βεβαίωσης, δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, αμελείται η βεβαίωση του ποσού.

19. Ποιος είναι υπόχρεος σε φόρο και σε δήλωση ακινήτου, για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

Υπόχρεος είναι ο μισθωτής, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. 9 αρθ.27 ν. 2682/99).

20. Τα μέλη κοινωνίας αστικού δικαίου έχουν τις απαλλαγές από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ του άρθρου 23 του ν. 2459/97 για τα επίκοινα ακίνητα;

Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, (δηλ. να ιδιοχρησιμοποιούνται τα ακίνητα από την κοινωνία και να μην έχουν εκμισθωθεί), τότε οι απαλλαγές από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα υπολογισθούν στις ιδανικές μερίδες των κοινωνών, κατ΄ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στην κοινωνία (γνωμ. 272/02 Ν.Σ.Κ.).

21. Επιχείρηση που βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης ή αποκατάστασης της παραγωγής έχει τις απαλλαγές της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 2459/97, αφού δεν γίνεται ιδιοχρησιμοποίηση του ακινήτου της κατά το διάστημα αυτό;

Ναι, απαλλάσσεται από το Φ.Μ.Α.Π. κάθε επιχείρηση για τα κτίσματα των ακινήτων της που θα ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και τα λοιπά συστατικά του εδάφους στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές, και κατά το διάστημα του προπαρασκευαστικού σταδίου που απαιτείται για την προετοιμασία των εγκαταστάσεων, προκειμένου εντός ευλόγου χρόνου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, επεκτάσεις εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κ.λπ. ώστε να αρχίσει ή να αποκατασταθεί η παραγωγή (γνωμ. 640/2002 Ν.Σ.Κ.)

22. Ξενοδοχειακή επιχείρηση που επισκευάζεται, έχει τις απαλλαγές της περ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 23 του ν. 2459/97;

Ναι, εκτός της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α.Π. για την αξία των κτισμάτων-εγκαταστάσεων, όπως και στην πιο πάνω περίπτωση, έχει και την απαλλαγή από το 50% της αξίας και του οικοπέδου, ενόσω διαρκούν οι απαραίτητες εργασίες για επισκευή-ανακατασκευή, για την αποκατάσταση της λειτουργίας ή ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των μηχανημάτων.

23. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου για το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας;

Το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή πράξεων του φόρου ακίνητης περιουσίας και προστίμου, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας από το έτος που υποβλήθηκε η δήλωση και δεκαπενταετίας σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από το έτος εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής (παρ. 2 άρθρο 28, ν. 2459/1997).

24. Ακίνητο αποκτάται μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και μεταβιβάζεται μέσα στο ίδιο έτος. Πώς θα δοθεί το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 32 του ν.2459/97;

Όταν μεταβιβασθεί ακίνητο, που έχει αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, τότε αντί του πιστοποιητικού της παρ.1 ή της δήλωσης της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.2459/97, θα υποβάλει στον συμβολαιογράφο (που θα την αποστείλει με FAX στην οικεία Δ.Ο.Υ.) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1598/86, στην οποία θα αναγράφει ότι το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους εντός του οποίου μεταβιβάζεται και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. του έτους αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται στο συμβόλαιο.

Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε δύο αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τα οποία το ένα θα επιστρέφεται θεωρημένο προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.

25. Πιστοποιητικό ή δήλωση του άρθρου 32 που έχει εκδοθεί τέλος του έτους, έχει ισχύ για το επόμενο έτος;

Όχι, το πιστοποιητικό ή η δήλωση του άρθρου 32 του ν.2459/97 ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δεδομένου ότι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τα πιστοποιητικά ή οι δηλώσεις έχουν ετήσια διάρκεια.

Ως εκ τούτου αν δεν γίνει χρήση των οικείων πιστοποιητικών μέχρι το τέλος του έτους, τότε απαιτούνται νέα πιστοποιητικά για τη μεταβίβαση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

1.Ποιοί είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου, για το έτος 2007;

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου είναι εταιρείες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν στις απαλλαγές των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 15 του ν.3193/2003.

2.Όσες εταιρείες απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο είναι υπόχρεες να υποβάλλουν δηλώσεις;

Όχι, αλλά υποχρεούνται να τηρούν κατ� έτος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο αρχείο τους και να τα προσκομίζουν σε περίπτωση ελέγχου (ΠΟΛ 1041/2003).

3. Πότε υποβάλλεται η δήλωση του ειδικού φόρου έτους 2007;

Η δήλωση ειδικού φόρου για το έτος 2006 υποβάλλεται μέχρι την 22η Μαΐου 2007.

4. Ποια Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδια για την υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου;

Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος (άρθρο 17 ν. 3091/2002).

5. Υπάρχει αφορολόγητο όριο για τις δηλώσεις του ειδικού φόρου;

Όχι, σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας με πάγιο συντελεστή 3% (άρθρο 15 ν. 3091/2002).

6. Πως προσδιορίζεται η αξία των ακινήτων;

Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και συγκεκριμένα:

v Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους προσδιορίζεται με το σύστημα αυτό (όπως ισχύει).

v Για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

v Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων - αγροτεμαχίων) που βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, προσδιορίζεται με βάση την αγοραία αξία όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία (άρθρο 17 ν. 3091/2002).

7. Υποχρεούνται όλοι όσοι υποβάλλουν δήλωση ειδικού φόρου να συνυποβάλλουν και τα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων τους;

Ναι. Η δήλωση ειδικού φόρου συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων, για όσα ακίνητα είναι εντός αντικειμενικού συστήματος και η αξία τους υπολογίζεται με το σύστημα αυτό (ΠΟΛ.1047/2003).

8. Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανώνυμες μετοχές είναι υπόχρεη σε ειδικό φόρο;

Ναι, είναι υπόχρεη σε ειδικό φόρο, γιατί η εταιρεία που είναι κυρία του ακινήτου δεν έχει ονομαστικές μετοχές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2007;

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2007 είναι:

v Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2006.

v Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών (2005 ή 2006).

v Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 ετών 2005 ή 2006 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005 ή 2006), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

v Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2006.

2. Πώς, πού και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Το έντυπο Ε9 συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου, στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της, μέσα στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της φορολογίας αυτής προθεσμίες.

3. Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;

ΟΧΙ, δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας.

4. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

5. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9, εφόσον υποβάλλουν και κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

6. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2006 υποχρεούται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2006 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2007 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

7. Υπόχρεος σε δήλωση Ε9 απεβίωσε εντός του 2006, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2006 υποχρεούνται οι κληρονόμοι μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν για λογαριασμό του αποβιώσαντος να συνυποβάλλουν και το έντυπο Ε9 έτους 2007, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης �διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

8. Όταν επέλθει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να δηλώσει τις μεταβολές στο Ε9;

Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου σε δήλωση μέχρι 31-12-2006, ο υπόχρεος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2007 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης �διαγραφή �Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα διαγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

9. Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;

Σ� αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη (2005 ή 2006) είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 και να αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο �σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης �διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

10. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2007;

Υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών (2005 ή 2006) συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2007 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο �τέκνο» και «μεταβολή σχέσης �διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα, δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλλει το έντυπο Ε9 έτους 2007, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2007.

11. Ανήλικο, που σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επ� ονόματί του και έχει ακίνητα, πως θα υποβάλει το Ε9;

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων σ� αυτήν την περίπτωση, θα υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ανηλίκου και όχι με αυτή των γονέων του.

12. Τα προστατευόμενα μέλη και οι ανιόντες πως θα υποβάλλουν το Ε9;

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων των προστατευόμενων τέκνων υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε ενιαίο έντυπο για τον εαυτό του, τη σύζυγό του και τα τέκνα που τον βαρύνουν. Για τους προστατευόμενους ανιόντες των συζύγων, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο Ε9 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά του. Όταν οι ανιόντες είναι σύζυγοι το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

13. Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2006 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών (2005 ή 2006), πως θα διαγραφεί;

Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2007, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στην ένδειξη «δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 ετών 2005 & 2006» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση, για κάθε έτος ξεχωριστά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε. Ως αύξων αριθμός, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα γραφτεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

14. Σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, ποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει το ακίνητο αυτό στο Ε9;

α. Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και παρέδωσε τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, εφόσον η ημερομηνία παράδοσης δεν αναφέρεται στο προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

β. Όταν στο προσύμφωνο, (με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο) υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2004, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

15. Οικόπεδο, που έχει δοθεί σε εργολάβο να ανεγείρει οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, από ποιόν και πως θα δηλωθεί στο Ε9;

Επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων την 1-1-07, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.

Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα � διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό επί τοις εκατόν συνιδιοκτησίας του οικοπέδου).

16. Πως θα γραφτεί το δικαίωμα υψούν;

Το δικαίωμα υψούν το οποίο υπάρχει βάσει σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γράφεται σε ξεχωριστή σειρά, σαν οικόπεδο.

17. Πως θα γραφτεί το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης;

Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου με τα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου, ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.

18. Νομικό πρόσωπο που διέκοψε τις εργασίες του μέχρι την 31-12-2006 υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων;

ΝΑΙ, όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών και διέκοψαν τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2006, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στην αντίστοιχη ένδειξη «διαγραφή λόγω διακοπής εργασιών».

19. Νομικά πρόσωπα με υπερδωδεκάμηνη χρήση πότε υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων;

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους.

· ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

1. Ποιες οι ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων, δηλώσεων INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων ;

Ι. α) Όταν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., τότε υποβάλλεται :

- κάθε μήνα : για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και το Δημόσιο

- κάθε τρίμηνο : για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.

- κάθε τρίμηνο : για όσους τηρούν Α΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.

· μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο, για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1,2

· μέχρι τις 21 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3,4

· μέχρι τις 22 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5,6

· μέχρι τις 23 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7,8.

· μέχρι τις 24 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9,0.

· μέχρι τις 26 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων.

β) Όταν η περιοδική δήλωση είναι αρχική � εμπρόθεσμη και υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, είτε υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής της μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής της μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, τότε υποβάλλεται :

- μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση εφόσον είναι με χρεωστικό υπόλοιπο.

- μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση εφόσον είναι με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.

γ) Όταν η περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται:

- μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, έχει δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή πληρωμής στην Τράπεζα και υπάρχει το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υποχρέου.

ΙΙ. Οι αρχικοί εμπρόθεσμοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων υποβάλλονται, από τους υποκείμενους στο φόρο, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet έως την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ.

Από 10 Μαΐου 2005 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, από τους υποκείμενους στο φόρο, των αρχικών εμπρόθεσμων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινο-τικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-λιτών (Κ.Ε.Π.).

Οι εκπρόθεσμοι ή διορθωτικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Αποκτήσεων και Παραδόσεων) υποβάλλονται ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΙΙΙ. Η στατιστική δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται μηνιαίως είτε εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο : www.statistics.gr, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., κατά τα ειδικότερα ορι-ζόμενα στην Δ.Υ.Ο. 1100576/7672/3068/Δ0014/ΠΟΛ.1277/16.12.2002.

2. Πότε υποβάλλονται οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ;

Η εκκαθαριστική δήλωση για τους υποκείμενους που η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12 ή στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται :

- μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή όσους δεν τηρούν βιβλία Κ.Β.Σ.

- μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για όσους τηρούν βιβλία Γ� κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Η εκκαθαριστική δήλωση για τους υποκειμένους που η διαχειριστική περίοδος λήγει πριν το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται :

- σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για

όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή όσους δεν τηρούν βιβλία Κ.Β.Σ.

- σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για

όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.

3. Ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν σε περίπτωση διακοπής εργασιών ;

Στη παύση εργασιών :

- υποβάλλεται η περιοδική δήλωση μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, όχι όμως αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης,

- υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση στις προθεσμίες που αναφέρονται στην περίπτωση 2.

- εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης για τα πάγια και τα εμπορεύματα που υπάρχουν κατά την στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.

4. Πως υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις και οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Οι υποκείμενοι στο φόρο, που η αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις του Φ.Π.Α. πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ειδικό δίκτυο TAXISnet και να πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για να λάβουν Όνομα Χρήστη (User Name) και Κωδικό Χρήστη (Password).

Το έντυπο της δήλωσης εγγραφής συμπληρώνεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τον υποκείμενο στο φόρο ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. κατά περίπτωση, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής των υπ� όψη δηλώσεων καθορίζονται με τις Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/Α0014/ΠΟΛ.1055/02.3.2001 (ΦΕΚ 215/05.3.2001 τ.Β΄), Α.Υ.Ο.Ο.1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 (ΦΕΚ 1027 Β΄/24.7. 2003΄), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ.1098/ /20.7.2006 (ΦΕΚ 1124/18.8.2006 τ. Β΄), και την Κ.Υ.Α. 1045138/2497/604/Δ0014/27. .4.2005 (ΦΕΚ 615/10.5.2005 τ.Β΄).

5. Πότε πρέπει να υποβληθεί η τελευταία περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. σε περίπτωση μετασχηματισμού των επιχειρήσεων ;

Στον μετασχηματισμό βάση του ν.2166/93, οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Για το χρόνο υποβολής της εκκαθαριστικής ισχύει ότι απαντήθηκε στην ερώτηση 2. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

Αν υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο ισολογισμός μετασχηματισμού είναι σε διαφορετική ημερομηνία από το τέλος του τριμήνου, θα υποβληθεί ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας από την αρχή του τριμήνου μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού και ένας δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι το τέλος του τριμήνου.

6. Ποιο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο;

Το πρόστιμο είναι από 117 μέχρι 1.170 ΕΥΡΩ που συμβιβάζεται στο 1/3.

7. Ποιο είναι το ύψος των προσαυξήσεων για την εκπρόθεσμη υποβολή χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ;

Για φορολογικές περιόδους από την 1.1.2005 για κάθε μήνα καθυστέρησης 1,5% μέχρι 100%.

8. Πότε υπάρχει υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων Φ.Π.Α. από λογιστή;

Από 1ης Ιανουαρίου 2006 οι δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή (παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3453/2006, ΦΕΚ 74 Α /7-4-2006).

9. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S.

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παραδόσεις � αποκτήσεις αγαθών) για να τύχει απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), από τον προμηθευτή του, αλλά και να μην επιβαρύνει με Φ.Π.Α. τον πελάτη του, για τα αγαθά τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο έδαφος άλλου κράτους � μέλους, απαιτείται πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης � μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης � μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S. και να προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής, στην επαλήθευση του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αλλοδαπού (Κοινοτικού) πελάτη ή προμηθευτή, μέσω του συστήματος V.I.E.S. (Δ/νση Φ.Π.Α. � Τμήμα Δ΄/ VIES, ταχυδρομική δ/νση: Σίνα 2-4, 106.72 Αθήνα, τηλέφωνο 210/3640076 � τηλεομοιότυπος 210/3616216).

10. Πως γίνεται η κατάταξη σε συντελεστή Φ.Π.Α. ;

Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονται στο συντελεστή 19%. Μόνον όσα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) υπάγονται στο 9%.

11. Σε ποιες περιπτώσεις (κυρίως χωρικά) ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ;

Για τους νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων και για τα νησιά Βορ. Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη οι συντελεστές που εφαρμόζονται είναι μειωμένοι κατά 30%, δηλαδή είναι 3%, 6% και 13%.

Για αγαθά, με εξαίρεση τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφόσον:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, ή

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, ή

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκειμένους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.

β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των περιοχών αυτών.

12. Πότε και πώς γίνεται ο διακανονισμός παγίων ;

Όταν επιχείρηση αγοράσει αγαθό επένδυσης υποχρεούται να το παρακολουθεί για μια πενταετία.

Αν μέσα στα πέντε χρόνια, από την πρώτη χρησιμοποίηση, επέλθει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ή γίνει πώληση του αγαθού επένδυσης, τότε πρέπει να γίνει διακανονισμός για το 1/5 του φόρου για κάθε χρόνο που υπάρχει μεταβολή ή για το φόρο των εναπομεινάντων πέμπτων αντίστοιχα.

Ο διακανονισμός γίνεται εφάπαξ με την εκκαθαριστική δήλωση.

13. Πως γίνεται ο επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών ( Prorata), ποιες εκροές συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του κλάσματος ;

Στον αριθμητή περιλαμβάνονται οι : φορολογητέες εκροές + απαλλασσόμενες εκροές που δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση.

Στον παρονομαστή περιλαμβάνονται: ότι έχει περιληφθεί στον αριθμητή + οι απαλλασσόμενες που δεν δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση. Επίσης, στο παρανομαστή συμπεριλαμβάνονται και οι μη συνδεόμενες με την τιμή των πράξεων επιδοτήσεις, μόνο στη περίπτωση που το κλάσμα έχει ήδη δημιουργηθεί από άλλη αιτία.

Δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή τα ποσά που προέρχονται από :

- παραδόσεις παγίων της επιχείρησης,

- αυτοπαραδόσεις,

- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,

- πράξεις λήπτη,

- επιστροφές φόρων,

- παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις της παραγράφου 1 (περιπ. κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε) του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.

14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ;

Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Επομένως σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία με τον εργοδότη του, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή του ή μη σε Φ.Π.Α.. Για την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η υπηρεσία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,

- να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,

- την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης,

- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του εργοδότη,

- η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).

Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ800/129/ΠΟΛ.68/87 και Σ866/139/ΠΟΛ.74/87 και οι ΕΔΥΟ Σ1166/182/ΠΟΛ.116/87, ΠΟΛ.1176/91, ΠΟΛ.1279/2000 και ΠΟΛ.1244/02.

Οπωσδήποτε δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ.1128/97από πρόσωπα που συμβάλλονται με τα Ιδρύματα αυτά ως ερευνητές για την πραγματοποίηση επιδοτούμενων από την Κοινότητα ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 4 παραγρ.5 της ΠΟΛ.1128/97 Α.Υ.Ο.)

15. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσημο στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης από επαχθή αιτία ή κληρονομική διαδοχή ;

Στην μεταβίβαση επιχείρησης σαν σύνολο, κλάδο ή μέρος της, από επαχθή ή χαριστική αιτία ή σαν εισφορά σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α., εφόσον αυτός που τα αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του αλλά στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται χαρτόσημο.

16. Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ;

Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι οποίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας υπό τις οριζόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις και αφορούν στην νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, στην κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, υπηρεσίες πολιτιστικής και μορφωτικής φύσης, υπηρεσίες δικηγόρων, καλλιτεχνών, συγγραφέων, στην παροχή νερού και αποχέτευσης απευθείας από τους Ο.Τ.Α., ασφαλιστικές εργασίες, πιστώσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, μισθώσεις ακινήτων κ.α.

Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι μικρές επιχειρήσεις που, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.

Για τις ανωτέρω πράξεις ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του.

Επίσης απαλλάσσονται οι πράξεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα μ� όσα καθορίζονται στα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Κώδικα Φ.Π.Α..

17. Οι υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α. ;

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εφόσον στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων γενικά σε θέματα Η/Υ. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με το χειρισμό και τη λειτουργία Η/Υ, που συνδέεται με την πώλησή τους, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση, δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α..

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1165/30.7.1999 και την ΠΟΛ.1041/6.5.2004.

18. Συμμετοχή ιατρού σε κλινική μελέτη

Η αμοιβή που εισπράττει ιατρός για τη συμμετοχή του σε κλινική μελέτη που διεξάγεται για λογαριασμό φαρμακευτικής εταιρίας σχετικά με την επίδραση φαρμάκου δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., αλλά υπάγεται στο φόρο, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα ιατρού που δε συνιστά ιατρική εξέταση, διάγνωση και περίθαλψη ασθενούς.

19. Απαλλαγή οδικής βοήθειας

Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 22.1.ιθ΄ Κώδικά Φ.Π.Α.).

20. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης αγοράς ή

εισαγωγής επενδυτικών αγαθών, σύμφωνα με την Π.2869/87 Α.Υ.Ο. ;

Αναλυτικός πίνακας εις διπλούν στον οποίο αναγράφονται τα αγαθά (ποσότητα και αξία), υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο. Προκειμένου για θερμοκήπια βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας.

Διευκρινίσεις για την ΑΥΟ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/87 έχουν δοθεί με τις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.246/87, ΠΟΛ.47/88, ΠΟΛ.250/88, ΠΟΛ.1005/92, ΠΟΛ.1333/93.

21. Ζητούνται διευκρινίσεις για την χρησιμοποίηση του δελτίου προμήθειας

υλικών και αντικειμένων των επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας.

Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., δίνεται η δυνατότητα τήρησης θεωρημένου ειδικού διπλότυπου «Δελτίου Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.» το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό για την χωρίς φόρο αγορά υλικών ή αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα σκάφη αυτά, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την χωρητικότητα, το μήκος, και την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους, αρκεί να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς είτε στο ειδικό καθεστώς κατ� αποκοπή καταβολής του φόρου υποχρεωτικά ή προαιρετικά.

22. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ κατά την ολική ναύλωση

επαγγελματικού τουριστικού πλοίου;

Η ναύλωση ολόκληρου επαγγελματικού τουριστικού σκάφους του ν.438/76 που γίνεται από πλοιοκτήτρια εταιρεία προς άλλον υποκείμενο στο φόρο που ασχολείται:

α) με την μεταφορά προσώπων, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ,

β) με την πραγματοποίηση περιηγητικών ταξιδιών υπάγεται σε ΦΠΑ 9%.

Όμως για τα τουριστικά πλοία της περίπτωσης αυτής, προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης ποσοστό έκπτωσης:

- 60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες,

- 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας,

- 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας.

Εφόσον η ναύλωση του ως άνω σκάφους γίνεται προς ιδιώτες με βάση ναυλοσύμφωνο, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων εκ μέρους της πλοιοκτήτριας και υπάγεται σε ΦΠΑ 9%.

Αναλυτικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1156/9.5.97.

23. Ποια η διαδικασία θεώρησης ειδικού διπλοτύπου απαλλαγής Φ.Π.Α. για

εξαγωγικές επιχειρήσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/93) ;

Η διαδικασία απαλλαγής ορίζεται στο άρθρο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1075/95, ΠΟΛ.1155/95, ΠΟΛ.1198/95 και 1206/2002.

24. Οφείλεται Φ.Π.Α., κατά την πώληση αυτοκινήτων και πώς αποδίδεται ;

Κάθε πώληση αυτοκινήτου εφόσον πραγματοποιείται μέσα στην Ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με αντάλλαγμα, υπόκειται στο Φ.Π.Α. και αποδίδεται με την περιοδική δήλωση της περιόδου.

Η πώληση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. στην περίπτωση που κατά την αγορά του δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης.

Η πώληση τέλος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών (άρθρο 45) φορολογείται μόνο για το μικτό κέδρος που επιτυγχάνει ο μεταπωλητής. Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία το τέλος ταξινόμησης (βλ. σχετ. ΕΔΥΟ 1005723/178/22/0014Β/Πολ.1023/20.1.2000)

25. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., όταν γίνεται ενδοκοινοτική απόκτηση για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπο μη υποκείμενο στο Φ.Π.Α. ;

Τα μη υποκείμενα στο Φ.Π.Α. πρόσωπα καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο λόγω πραγματοποίησης ενδοκοινοτικής απόκτησης και αποδίδουν το Φ.Π.Α. με έκτακτη περιοδική δήλωση, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα.

26. Ποια είναι τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. και πως γίνεται η ένταξη σε αυτά;

Τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α είναι τα εξής:

- άρθρο 35.α: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείμενους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα, προς μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας.

- άρθρο 39: Μικρές επιχειρήσεις

- άρθρο 39.α: Ανακυκλώσιμα απορρίμματα

- άρθρο 40: Κατ' αποκοπή καταβολή του φόρου (με βάση το άρθρο αυτό έχουν ορισθεί ετήσια κατ' αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. για τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα - βλ. σχετ. ερωτ. 26 και 27 κατωτέρω)

- άρθρο 41 - 42: Αγρότες

- άρθρο 43: Πρακτορεία ταξιδιών

- άρθρο 44: Βιομηχανοποιημένα καπνά

- άρθρο 45: Μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας

- άρθρο 46: Πωλήσεις σε δημοπρασία

- άρθρο 47: Επενδυτικός χρυσός

Με τα ίδια άρθρα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά αυτά καθεστώτα, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στα καθεστώτα αυτά.

27. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες

του ειδικού καθεστώτος;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Δ (σελ.2) της Αίτησης � Δήλωσης και Αναλυτικής Κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την οποία και συνυποβάλλονται. Πρόκειται κυρίως για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία από τα οποία πιστοποιούνται οι παραδόσεις αγαθών ή παροχές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος και για τις οποίες δικαιούνται επιστροφής.

28. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ;

Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. με κατ΄ αποκοπή ποσά που ορίζονται κάθε φορά με σχετική Α.Υ.Ο. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.

Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε ΤΑΞΙ ετησίως για τα έτη 2007 και 2008 ορίζονται, ανάλογα με το πληθυσμό της Κοινότητας ή του Δήμου που έχει την έδρα του το ΤΑΞΙ ως ακολούθως:

α) 600 Ευρώ για ΤΑΞΙ στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, καθώς και στους δήμους και τις κοινότητες της πόλης της Θεσ/νίκης

β) 520 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω

γ) 490 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους

δ) 450 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους

ε) 340 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.

Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (μέχρι 15.6 και 15.12 του κάθε έτους) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης.

Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες και το Δημόσιο και αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων βάσει ειδικής συμφωνίας ή αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, υπολογίζουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με συντελεστή 9% για τη μεταφορά προσώπων και 19% για τις υπηρεσίες διαφήμισης και αποδίδουν τον οφειλόμενο φόρο με έκτακτη δήλωση.

29. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ΦΠΑ των εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας

αλιείας;

Οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα, καθώς και σκαφών σπογγαλιείας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. με κατ΄ αποκοπή ποσά που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/Ε0014/Πολ.1320/30.12.98. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.

Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε σκάφος ετησίως προσδιορίζονται ανάλογα με το μήκος των σκαφών και έχουν ως εξής:

Μήκος σκαφών (μ)

Ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ

μέχρι = 5

98

μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6

126

μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7

204

μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8

281

μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9

352

μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10

394

μεγαλύτερα των 10 μέχρι = 11

450

μεγαλύτερα των 11 μέχρι = 12

471

Σπογγαλιεία

198

Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (μέχρι 20.6 και 20.12 κάθε έτους) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης.

Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων απαλλάσσονται από το φόρο, ως μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός και επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

30. Ζητούνται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση των εισαγομένων

από την Ε.Ε. μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων.

Διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1050/11.2.2000, ΕΔΥΟ Δ.367/229/24.3.95. και την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1104/10.4.95

31. "Πώληση λογισμικού προγράμματος": παροχή υπηρεσίας ή παράδοση

αγαθού;

Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιημένου λογισμικού πρόκειται για παράδοση αγαθού.

Στις περιπτώσεις όμως που πωλείται λογισμικό που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη πρόκειται για παροχή υπηρεσίας και μάλιστα από τις εντασσόμενες στις πράξεις του άρθρου 14§3 του Κώδικα ΦΠΑ.

32. Εάν είναι νόμιμη η διαδικασία καταλογισμού Φ.Π.Α. σε ιδιώτη που κτίζει

οικοδομή και δεν καλύπτει με τιμολόγια το κόστος κατασκευής

προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί το κτίσμα.

Το ποσό που καταβάλλει ο ιδιώτης που αναγείρει οικοδομή στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του τελικού πίνακα είναι κατώτερο του ελάχιστου συνολικού κατασκευαστικού κόστους, δεν είναι ΦΠΑ αλλά πρόστιμο εισοδήματος «ίσο με την διαφορά του Φ.Π.Α. που απέφυγε να καταβάλλει στους προμηθευτές του» που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.2238/1994 (Φορολογία Εισοδήματος).

33. Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα:

α) Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται ΦΠΑ.

ΦΠΑ επιβάλλεται στη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή στην παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, στην παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου καθώς και στη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1.

β) Χρόνος έναρξης εφαρμογής.

Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων:

- η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1/1/2006 και μετά

- η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 1/1/2006 και μετά και με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

Εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί μέχρι 25/11/2005 πλήρης φάκελος στην πολεοδομία και έχει υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία αυτή προσύμφωνο και εργολαβικό.

γ) Πρώτη κατοικία.

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το ΦΜΑ κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

δ) Παράδοση γηπέδων.

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ, καθώς και η παράδοση ιδανικών μεριδίων αυτών.

ε) Αντιπαροχή.

Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο προς τον κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται ΦΠΑ για τις παραδόσεις κτισμάτων που δίδονται ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ, λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου, δηλαδή η αξία της παρεχόμενης εργολαβίας.

34. Επέκταση εφαρμογής χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α.

Από 1.1.2007 υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α.:

- οι υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών,

- οι υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εκτός των υλικών που υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αξίας,

- τεχνολογικά βοηθήματα για αναπήρους (ισχύς από 22/12/2006).

35. Τόπος φορολόγησης

α) Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα φορολογούνται στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο

β) Προμήθεια εμπορικού αντιπροσώπου που μεσολαβεί για πωλήσεις στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρίας φορολογείται στη χώρα του λήπτη, εφόσον πρόκειται για λήπτη υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

γ) Εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως πραγματοποίηση κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας, φορολογούνται στον τόπο που εκτελούνται υλικά, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιούνται από εγκατεστημένο ή μη στον ίδιο τόπο υποκείμενο στο φόρο.

δ) Υπηρεσίες σε ενσώματα αγαθά που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας φορολογούνται στην Ελλάδα εκτός από την περίπτωση που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και τα αγαθά, μετά την παροχή των υπηρεσιών, εξέρχονται της Ελλάδος.

36. Αντιμετώπιση χορηγιών

Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό.

· ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Έντυπα για θεώρηση

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1/ΤΑΧΙS (χρώματος ΛΑΔΙ).

Ποια τα δικαιολογητικά θεώρησης;

α) Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής το οποίο μπορεί να αναπληρώσει την ελληνική αστυνομική ταυτότητα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις συναλλαγές, για εξακρίβωση στοιχείων.

β) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτόν (άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 2084/92 - ΦΕΚ 165 Α�). Στην περίπτωση μη υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

γ) Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτό, όπου απαιτείται (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2081/92 - ΦΕΚ 154 Α�).

δ) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) όπου απαιτείται (Ν.2084/1992), ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. (ΠΟΛ.1160/2001).

ε) Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β� του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπ. Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).

στ) Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του Δ/ντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος (ΚΥΑ 269051/ΦΕΚ 961 Β΄/9-9-1998).

ζ) Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «η» του εντύπου Β1 ή προσκομίζεται, αν πρόκειται για την πρώτη θεώρηση στοιχείων, πληρεξούσιο έγγραφο συμβολαιογραφικό).

Κώλυμα Θεώρησης

1. Η ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις (μόνο για τα στοιχεία).

2. Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο αυτών (π.χ. ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος (μόνο για τα στοιχεία).

3. Η ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ (για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).

4. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού (για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).

Ειδικά για την πρώτη θεώρηση στοιχείων απαιτείται:

- Για φυσικό πρόσωπο που προηγούμενα ασκούσε άλλη ατομική δραστηριότητα

Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υφίστανται τα υπ� αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από την προηγούμενη ατομική δραστηριότητα.

- Για νομικό πρόσωπο (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες)

Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι τα συμμετέχοντα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν τα υπ� αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από άσκηση της ατομικής τους δραστηριότητας ή αντίστοιχα τα νομικά πρόσωπα από την άσκηση της δραστηριότητας τους ως μη μέλη νομικού προσώπου.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ � ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τι εκδίδει ο εντολέας;

Δελτίο αποστολής με σκοπό «πώληση για λογαριασμό μου»

Τι εκδίδει ο αντιπρόσωπος;

α) Δικά του φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις.

β) Εκκαθάριση κατά εντολέα, για τον οποίο, αποτελεί παραστατικό εσόδου και εξόδου.

Η εκκαθάριση για τον εκδότη της αποτελεί παραστατικό εσόδου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Θεωρούνται επιτηδευματίες;

Από 1/1/2007 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες με ρητές διατάξεις (περίπτωση γ΄ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως τέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006) και κατά συνέπεια δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις από 1/1/2007 δεν θεωρείται επιτηδευματίας και ο συγγραφέας συνταξιούχος ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησής του για την πρώτη μετά από τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου.

Ποιο στοιχείο εκδίδεται για την καταβολή των αμοιβών τους;

Απόδειξη δαπάνης. Στην περίπτωση που οι ίδιοι εκδίδουν τα βιβλία τους και τα πωλούν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς από τον αγοραστή αυτών επιτηδευματία.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Απαλλαγή των Σούπερ- Μάρκετ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2005 και μετά ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ � Μάρκετ που ασχολείται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσεως και άλλων ειδών απαλλάσσεται από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή.

Απαλλαγή του κατασκευαστή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2005 και μετά απαλλάσσεται πλήρως από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης ο κατασκευαστής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Σημειώνεται ότι την ίδια απαλλαγή έχει και ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών (υποπερίπτωση ιγ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., όπως τέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν.3522/2006).

Πρόσθετες κατηγορίες επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά απαλλάσσονται πλήρως από την τήρηση βιβλίου αποθήκης και οι παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών:

· ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου,

· ο πωλητής νωπών ιχθύων,

· ο εκμεταλλευτής μονάδας ανακύκλωσης αγαθών που λειτουργεί μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν.2939/2001, (υποπεριπτώσεις στ΄, η΄, ιδ΄ και ιε΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., όπως τέθηκαν με την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν.3522/2006).

· ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και αερίων γενικά που διατίθενται με συνεχή ροή.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων του υποκαταστήματος που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή

Από 1/1/2005 απαλλάσσεται το πιο πάνω υποκατάστημα από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (βιβλίο αγορών, εσόδων � εξόδων, ημερήσιο φύλλο συναλλαγών, ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων) σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ., όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 και τα δεδομένα του καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας. Ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις του υποκαταστήματος αυτού παρακολουθούνται διακεκριμένα στα βιβλία της έδρας και όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας, παρακολουθείται διακεκριμένα και το ταμείο του υποκαταστήματος.

Η απαλλαγή αυτή είναι προαιρετική και μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή οποιουδήποτε μήνα και όχι απαραίτητα από την έναρξη της χρήσης.

Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα

Από 22/12/2006 δεν χαρακτηρίζονται πλέον ως υποκαταστήματα εκτός των προσωρινών εκθεσιακών χώρων και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 28 του ν.3522/2006.

Απαλλαγή από την τήρηση πρόσθετων βιβλίων υποκαταστήματος που στεγάζεται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα ή με άλλο υποκατάστημα

Από 22/12/2006 και μετά το υποκατάστημα που στεγάζεται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα ή με άλλο υποκατάστημα απαλλάσσεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα του βιβλίου αυτού καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείται για την ίδια δραστηριότητα στην έδρα ή σ΄ άλλο υποκατάστημα του ίδιου ή συνεχόμενου κτιριακού χώρου (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου αυτής με την παράγραφο 16 του άρθρου 28 του ν.3522/2006).

ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δ.Χ.

Ποιο το παραστατικό πώλησης;

Μπορεί να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ή να εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης � δελτίο αποστολής.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ;

Κατά την πώληση των αγαθών αυτών εκδίδεται τιμολόγιο � δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής (και στη συνέχεια τιμολόγιο), στο οποίο αναγράφεται ως σκοπός η πώληση και παραμονή των αγαθών στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη.

Εάν ο πωλητής τηρεί βιβλία Γ� Κατηγορίας, κάνει εγγραφή για την παρακολούθηση των αγαθών αυτών, ως «εμπορεύματα τρίτων».

Κατά την αποστολή των αγαθών αυτών εκδίδεται δελτίο αποστολής με τη σημείωση ότι αφορά διακίνηση εμπορευμάτων από φύλαξη, καθώς και ο αριθμός του αρχικού παραστατικού που εκδόθηκε κατά την πώληση.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ � ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΠΩΛΗΣΗ;

Κατά την αποστολή των αγαθών εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ως σκοπός ΄΄δειγματισμός � επίδειξη και πιθανή πώληση΄΄.

Στη συνέχεια, εάν ακολουθήσει πώληση των αγαθών, εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης � δελτίο αποστολής και γίνεται συσχέτιση με το πρώτο δελτίο αποστολής.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ;

Οι πωλήσεις φαρμάκων προς ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, κατά το μέρος που στη δαπάνη συμμετέχουν τα Ταμεία αποτελούν επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις των φαρμακείων προς αυτά.

Για τις πωλήσεις αυτές συντάσσεται κατάσταση ανά ασφαλιστικό ταμείο και εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο για τις πωλήσεις του μήνα, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά.

Για το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων εκδίδεται από το φαρμακείο απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) προς τον ασφαλισμένο.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ � ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΕΣ

Ποιας κατηγορίας βιβλία τηρούν;

Από 1.1.2003 παύουν να έχουν ειδική ένταξη στη Β� κατηγορία βιβλίων και εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους και όχι κατώτερη της δεύτερης. ΑΕ και ΕΠΕ τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ� κατηγορίας.

Έχουν υποχρέωση να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία;

Για τις προμήθειες και τα λοιπά δικαιώματά τους αντί να εκδίδουν Τ.Π.Υ., λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις σε ετήσια βάση.

Έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις (σ.κ.);

Οι παραπάνω, για τις λαμβανόμενες προμήθειες, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις «πελατών».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι Σ.Κ. και ποιος ο χρόνος υποβολής αυτών;

Οι σ.κ. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: κατάσταση «πελατών» και «προμηθευτών».

Υποβάλλονται δε, από την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, μέχρι την 21 Οκτωβρίου, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ των υποχρέων σε υποβολή τους.

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή Σ.Κ.;

Όλοι οι επιτηδευματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή αν απαλλάσσονται από την τήρησή τους (και οι ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς και το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται στις Σ.Κ.;

Περιλαμβάνονται, σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις, όλες οι εκροές και οι εισροές, εφόσον έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος ή την εκτέλεση του σκοπού.

Αν στο ίδιο πρόσωπο έχουν πωληθεί αγαθά και έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες, πόσες καταχωρήσεις θα γίνουν στη Σ.Κ.;

Σε κάθε περίπτωση στη σ.κ., γίνεται μία καταχώρηση ανά αντισυμβαλλόμενο με το συνολικό πλήθος των εκδοθέντων Τιμολογίων, Α.Π.Υ. κ.λπ. και τη συνολική αξία αυτών.

Σε ποια περίπτωση υποβάλλεται η Σ.Κ. «πιστωτικών υπολοίπων»;

Για τις αρνητικές διαφορές, που οφείλονται στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, τα οποία δεν καλύπτονται στην ίδια χρήση από αντίστοιχα χρεωστικά, υποβάλλεται ιδιαίτερη κατάσταση, η σ.κ. «πιστωτικών υπολοίπων».

Πως υποβάλλονται οι Σ.Κ. πελατών και προμηθευτών;

Οι εμπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. Για τους υποχρέους που δεν διαθέτουν Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο η υποβολή μπορεί να γίνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εκπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του υποχρέου με δισκέτα.

Ποια είναι η αρμόδια αρχή για την υποβολή Σ.Κ.;

Είτε η Δ.Ο.Υ. της έδρας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, είτε η Δ.Ο.Υ. κάθε υποκαταστήματος για τις συναλλαγές αυτού.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Από 1.1.2003, εκτός από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών � προμηθευτών, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 30η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι την 21 Οκτωβρίου, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ των υποχρέων, καταστάσεις για διασταύρωση συναλλαγών από ορισμένους επιτηδευματίες ως εξής:

α) Από τους υποχρέους σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς που περιέχει το βιβλίο αυτό.

β) Από τους υποχρέους σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αυτό.

γ) Από τους υποχρέους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες.

Επίσης με βάση την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1100/1995 από τους υποχρέους σε τήρηση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται ένα αντίτυπο του βιβλίου αυτού ή διπλότυπη κατάσταση των παραληπτών (εισαγωγέων).

ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ;

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα το οποίο κατονομάζεται στο άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), οι οποίοι αποκτούν εισόδημα της Ζ΄ πηγής.

(Αρθρο 48 παρ. 1: Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οι