Αρθρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007Σχόλια:


23 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
ΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2006 27,18 29,89
  Από 1/9/2006 27,96 30,76
  Από 1/5/2007 29,39 32,33
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2006 28,17 30,89
  Από 1/9/2006 28,99 31,79
  Από 1/5/2007 30,47 33,41
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2006 29,52 32,24
  Από 1/9/2006 30,38 33,17
  Από 1/5/2007 31,93 34,87
4. Με 3 τριετίες    
  Από 1/1/2006 30,86 33,58
  Από 1/9/2006 31,76 34,55
  Από 1/5/2007 33,37 36,31
5. Με 4 τριετίες    
  Από 1/1/2006 32,21 34,92
  Από 1/9/2006 33,14 35,94
  Από 1/5/2007 34,83 37,77
6. Από 5 τριετίες και άνω    
  Από 1/1/2006 33,55 36,26
  Από 1/9/2006 34,52 37,31
  Από 1/5/2007 36,28 39,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2006 - 31/12/2007


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία    
  Από 1/1/2006 608,32 669,16
  Από 1/9/2006 625,97 688,56
  Από 1/5/2007 657,89 723,68
2. Με 1 τριετία    
  Από 1/1/2006 659,00 719,84
  Από 1/9/200 678,11 740,71
  Από 1/5/2007 712,70 778,49
3. Με 2 τριετίες    
  Από 1/1/2006 718,91 779,75
  Από 1/9/2006 739,76 802,36
  Από 1/5/2007 777,49 843,28
4. Από 3 τριετίες και άνω    
  Από 1/1/2006 778,82 839,65
  Από 1/9/2006 801,41 864,00
  Από 1/5/2007 842,28 908,07
  Οι διαφορές των εισφορών, που προκύπτουν από την αναδρομική αύξηση (από 1/1/2006) των αποδοχών, όσων εργαζομένων αμείβονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει να καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2006.
  Η καταχώρηση των διαφορών πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη στήλη της Α.Π.Δ. με τύπο αποδοχών «09» (αναδρομικές αποδοχές), ενώ η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/8/2006.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ 30/9/2003
(Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων μέχρι και Σεπτέμβριο 2003)
ΑΠΟ 1/10/2003
Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων από τον Οκτώβριο 2003 και μετά)*
ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
ΕΤΕΑΜ 19,35 40,14 59,49 19,45 40,266 59,716
ΕΛΔΕΟ - 25%   - 25%  
  * Λόγω της τμηματικής αναδρομικής αύξησης (από 29/4/2002 κατά 0,113% και από 1/1/2003 επίσης κατά 0,113%) της εισφοράς που βαρύνει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) υφίσταται υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν, μέχρι 28/11/2003, το αντίστοιχο ποσό αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο τους.
  Το εν λόγω ποσό δεν θα καταχωρηθεί σε ΑΠΔ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 56/03).
  Για τους εργαζόμενους που απεχώρησαν μέχρι και την 08/05/2003 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου 3144/03) θα καταβληθεί αναδρομικά από 29/04/2002 μόνο η αναλογούσα εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Ε.Ε. (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 72/03).

Taxheaven.gr