Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1024/15.2.2007 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του 2523/1997 ) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2007 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1024/15.2.2007
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του 2523/1997 ) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄ - Γ
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ: 1024
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ως Π.Δ.
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065,
2103617681


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του ν.2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους».

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 276 (τεύχος Α') με ημερομηνία 22-12-2006 δημοσιεύτηκε ο ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ (άρθρα 27-35) επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του ν. 2523/1997 (σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988 «φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί».

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις κατά Άρθρο και παράγραφο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 27

Γενικές Διατάξεις

Παράγραφος 27.1. Υποχρεώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 2 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Από 1/1/2007 παύει να χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων - έκδοση στοιχείων κ.λ.π.), το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα.

Τα πρόσωπα αυτά, που από 1/1/2007 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και κατονομάζονται στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 του Κώδικα, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 4 του Αρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου (παράγραφος 27.4. της παρούσας), πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής (έντυπο Μ3) μέχρι την 30/3/2007 με ημερομηνία μεταβολής την 1/1/2007 ως μη επιτηδευματίες.

Από την ίδια ημερομηνία (1/1/2007) τα πρόσωπα αυτά ως μη επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και σταματούν από την ημερομηνία αυτή την τήρηση των βιβλίων που τηρούσαν (εσόδων - εξόδων ή Γ΄ κατηγορίας), εφόσον βέβαια δεν αποκτούν έσοδα από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος.

Β) Από 1/1/2007 θεωρείται ως επιτηδευματίας το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί προσθήκες ή επεκτάσεις σε ακίνητό του στην Ελλάδα.

Η διάταξη αυτή, που ισχύει από 1/1/2007, καταλαμβάνει το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που από την ημερομηνία αυτή και μετά πραγματοποιεί προσθήκες ή επεκτάσεις σε ακίνητό του στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που ανεγείρει ακίνητο στην Ελλάδα συνεχίζει να θεωρείται και με τις ισχύουσες διατάξεις ως επιτηδευματίας.

Συνεπώς, εφόσον αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αποκτήσει κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στην Ελλάδα μετά την 1.1.2007 ή κατέχει πριν από την ημερομηνία αυτή ακίνητο στην ελληνική επικράτεια, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εκ του λόγου αυτού. Στη περίπτωση όμως που αποφασίσει να ανεγείρει ακίνητο σε οικόπεδο που κατέχει ή πραγματοποιήσει προσθήκες ή επεκτάσεις σε ακίνητο που του ανήκει, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως πάγιό του (για ιδιόχρηση ή εκμίσθωση κλπ), θα χαρακτηρισθεί ως επιτηδευματίας και θα υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλία. Τα ανωτέρω πρόσωπα εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων αντίστοιχη με τα ημεδαπά πρόσωπα, δηλαδή ανάλογα με τη νομική μορφή τους, ήτοι Α.Ε. και ΕΠΕ στη Γ' κατηγορία και τα λοιπά πρόσωπα στη Β' κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του Αρθρου 36 του Κ.Β.Σ. παρέχεται το δικαίωμα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να εντάσσει τις αλλοδαπές Α.Ε. και ΕΠΕ που δεν αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στη Β' κατηγορία.

Τα αλλοδαπά αυτά νομικά πρόσωπα θα τηρήσουν βιβλία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι εργασίες κατασκευής του ακινήτου ή των προσθηκών ή επεκτάσεων.

Παράγραφος 27.2. Πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως μη επιτηδευματίες (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του Αρθρου 2 και δεν χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες τα πρόσωπα που αναφέρονται σ΄ αυτό. Ειδικότερα:

Α) Για πρώτη φορά δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας:

 • Ο συνταξιούχος εισηγητής σεμιναρίων ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησής του.
 • Ο συγγραφέας - εκδότης βιβλίου ιδιωτικός υπάλληλος.

Τα πρόσωπα αυτά, που από 1/1/2007 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών, τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν μέχρι την 30/3/2007 δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία 31/12/2006 και να ακυρώσουν τα θεωρημένα και μη χρησιμοποιημένα στοιχεία.

Β)Ρητά δεν χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες τα πιο κάτω πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και όσα είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση δεν τηρούσαν βιβλία και δεν εξέδιδαν στοιχεία ή εφάρμοζαν μερικώς τις διατάξεις του Κώδικα:

 • Ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον βέβαια τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά τους αυτή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Τα πρόσωπα αυτά, όταν ασκούν και άλλη δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 2 του ΚΒΣ, χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες για τη δεύτερη δραστηριότητα, χωρίς να χαρακτηρίζονται επιτηδευματίες για την αγροτική τους δραστηριότητα.

 • Ο συγγραφέας - εκδότης δημόσιος υπάλληλος.
 • Ο συγγραφέας συνταξιούχος ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησής του για την πρώτη μετά από τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου, ανεξάρτητα εάν το εκδίδει ο ίδιος ή τρίτος.
 • Τα πρόσωπα που ορίζονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης β΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (παροχή υπηρεσίας με σύμβαση έργου στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2), καθώς και με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου (εκτέλεση ερευνητικού έργου από δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονταν ήδη με τις προϊσχύουσες διατάξεις από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
 • Το φυσικό πρόσωπο που περιστασιακά παρέχει υπηρεσίες σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του Αρθρου 2, εφόσον το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του από την εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το οποίο χαρακτηρίζεται επιτηδευματίας από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν η δραστηριότητά του αυτή ασκείται περιστασιακά ή μη και από το ύψος των ετήσιων αμοιβών του.

Ως περιστασιακή δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης , η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

Γ)Δεν χαρακτηρίζονται επιτηδευματίες τα πιο κάτω πρόσωπα, τα οποία και με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 15 δεν τηρούσαν βιβλία και δεν εξέδιδαν στοιχεία:

 • Ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος για τα συγγραφικά δικαιώματα που εισπράττει.
 • Ο εισηγητής σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος.

Τονίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό ως μη επιτηδευματιών όλων των προαναφερόμενων προσώπων (πλην του αγρότη και της αγροτικής εκμετάλλευσης του Αρθρου 41 και 42 του ν.2859/2000) πρέπει τα πρόσωπα αυτά να μην είναι ήδη επιτηδευματίες από άλλη αιτία. Εάν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, τότε πλέον χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες για όλες τις δραστηριότητές τους.

Παράγραφος 27.3. Συμμετοχή αλλοδαπής επιχείρησης σε ελληνική κοινοπραξία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 2 και παρέχεται η δυνατότητα στο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εκτός ελληνικής επικράτειας να συμμετέχει σε κοινοπραξία μόνο με τη λήψη Α.Φ.Μ., χωρίς να απαιτείται να ασκεί δική του επιχείρηση και στην ελληνική επικράτεια πριν από τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής αποτελεί η εκπροσώπηση της κοινοπραξίας από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η διάταξη αυτή, που ισχύει από 22/12/2006, καταλαμβάνει συμμετοχή αλλοδαπού νομικού ή φυσικού προσώπου σε κοινοπραξία η οποία πραγματοποιείται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1286/23.12.2002 η αλλοδαπή επιχείρηση που συμμετέχει σε ημεδαπή κοινοπραξία δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία εκ του λόγου και μόνο της συμμετοχής της στην κοινοπραξία και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία για την εν λόγω συμμετοχή της.

Παράγραφος 27.4. Υποχρεώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του Αρθρου 2 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Ορίζονται ρητά ως πρόσωπα της παραγράφου αυτής τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή επιτροπές ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα ημεδαπά σε ότι αφορά την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα. Έτσι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια δεν έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλία και υποχρεούται μόνο στην έκδοση, λήψη, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κ.Β.Σ. Εάν όμως αποκτά έσοδα από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, τότε θεωρείται επιτηδευματίας για τη δραστηριότητα αυτή και έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. μόνο για τη δραστηριότητα αυτή.

Β)Ορίζεται ως πρόσωπο της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα, το οποίο με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 2 δεν θεωρείται πλέον επιτηδευματίας. Το πρόσωπο αυτό έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2, οι οποίες ορίζονται ρητά από τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ. Δηλαδή δεν τηρεί βιβλία, αλλά εκδίδει και λαμβάνει τα ρητά οριζόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα στοιχεία, διαφυλάσσει και υποβάλλει τα στοιχεία που εκδίδει ή λαμβάνει κ.λ.π.

Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία με τις προϊσχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονταν ως επιτηδευματίες (πρόσωπα της παραγράφου 1 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) και με τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του ιδίου Αρθρου, πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 27.1. της παρούσας.

Παράγραφος 27.5. Υποχρεώσεις αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται για νομοτεχνικούς λόγους η παράγραφος 4 του Αρθρου 2, που αφορά την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή επί των προϊσχυουσών διατάξεων.

Παράγραφος 27.6. Όρια απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αυξάνονται από 1/1/2007 τα όρια απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ γι΄ αυτούς που πωλούν αγαθά και από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ γι΄ αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες.

Έτσι την 1/1/2007 οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα θα κριθούν για την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τα πιο πάνω όρια και σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2006.

Παράγραφοι 27.7. και 27.8. Πρόσωπα που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων (έναρξη ισχύος από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Αρθρου 2 και καταργείται το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από την τήρηση βιβλίων και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Απαλείφεται η περίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του Αρθρου 2 και το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, που αφορούν αντίστοιχα την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων των φυσικών προσώπων που συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 και των φυσικών προσώπων που εκτελούν ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο ή επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. Τα πρόσωπα αυτά με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 2, όπως τίθενται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου (σχετική παράγραφος 27.2. της παρούσας) χαρακτηρίζονται ρητά ως μη επιτηδευματίες.

Β) Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων τα πιο κάτω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλην ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:

α) Ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή).

β) Ο εφημεριδοπώλης.

γ) Ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών.

Σημειώνεται ότι και με τις προϊσχύουσες αντίστοιχες διατάξεις τα πιο πάνω πρόσωπα απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων.

δ) Ο πλανόδιος λαχειοπώλης.

Εάν τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν και άλλη δραστηριότητα, για την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή κρίνονται αυτοτελώς.

Παργραφος 27.9. Έννοια της παροχής υπηρεσίας (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 αναφορικά με την έννοια της παροχής υπηρεσίας και ορίζεται ότι συνιστούν παροχή υπηρεσίας οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (υποπερίπτωση αα΄), ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά διατίθενται απ' ευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο. Τέτοια μέσα είναι οι κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λ.π.

Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Β) Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του (υποπερίπτωση ββ΄), ανεξάρτητα εάν το λογισμικό παράγεται μετά από παραγγελία ή όχι. Ως ενημέρωση λογισμικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον που γίνονται για συμπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων λογισμικού.

Επισημαίνεται ότι με κάθε παράδοση των εν λόγω μέσων από τους φορείς που τα παράγουν σε τρίτους-επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται ομοίως, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 11 του Κ.Β.Σ.

Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από 1/1/2007 ή από 1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω μέσων να εκδίδονται αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Γ) Η επεξεργασία αγαθών τρίτων με την χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής (υποπερίπτωση γγ΄). Η ρύθμιση αυτή γίνεται προς άρση αμφισβητήσεων σε ότι αφορά τον χαρακτηρισμό των εργασιών των προσώπων αυτών, οι οποίες και με τις προϊσχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονταν ως παροχή υπηρεσιών.

Συνεπώς εάν η αξία κτήσης των ίδιων υλικών που χρησιμοποιούνται για κάθε επεξεργασία αγαθών τρίτων δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως παροχή υπηρεσιών. Εάν όμως η αξία κτήσης των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα, δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αυτούσιων αγαθών.


Αρθρο 28

Βιβλία επιτηδευματιών

Παράγραφος 28.1. Χρόνος ένταξης σε κατηγορία βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιείται η παράγραφος 1 του Αρθρου 4 και ορίζεται ρητά προς άρση αμφισβητήσεων ότι ο επιτηδευματίας απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων ή εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων από την έναρξη της κάθε διαχειριστικής του περιόδου, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει με την έναρξη εργασιών.

Παράγραφος 28.2. Κατάργηση της ειδικής ένταξης στη Γ΄ κατηγορία του κατασκευαστή δημόσιου έργου προϋπολογισμού άνω του ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006). Ειδική ένταξη στη Γ΄ κατηγορία ορισμένων οικοδομικών επιχειρήσεων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του Αρθρου 4 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Κατάργηση ειδικής ένταξης στη Γ΄ κατηγορία του κατασκευαστή δημόσιου έργου προϋπολογισμού άνω του ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

Καταργείται από 22/12/2006 η ειδική ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων των φυσικών προσώπων, καθώς και των προσωπικών εταιρειών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, των αστικών εταιρειών και των κοινοπραξιών, στις οποίες δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για δημόσιο έργο που αναλαμβάνουν προϋπολογισμού ύψους άνω του ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας. Επομένως τα πρόσωπα αυτά για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 4 (σχετική η επόμενη παράγραφος 28.3) για όλα τα έργα που εκτελούν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τα οποία ήδη τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Β) Ειδική ένταξη στη Γ΄ κατηγορία ορισμένων οικοδομικών επιχειρήσεων.

Εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων ορισμένοι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών (περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του Αρθρου 4).

Ειδικότερα εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων με τις πιο κάτω προϋποθέσεις για όλες τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομών για τις οποίες έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν την 1/1/2007, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Προϋποθέσεις και χρόνος έναρξης ισχύος της ειδικής ένταξης στη Γ΄ κατηγορία

Η ειδική ένταξη στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ του Αρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου ισχύει:

α)Από την έναρξη των εργασιών του για επιτηδευματία που κάνει έναρξη εργασιών από 1/1/2007 και μετά με αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά την ανέγερση και πώληση οικοδομών.

β)Από την ημερομηνία που εκδίδεται άδεια ανέγερσης οικοδομής από 1/1/2007 και μετά για τον ήδη υφιστάμενο κατά την 31/12/2006 επιτηδευματία κατασκευαστή, ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που ασκεί.

γ) Από την ημερομηνία που εκδίδεται άδεια ανέγερσης οικοδομής από 1/1/2007 και μετά για τον επιτηδευματία που κάνει έναρξη εργασιών από 1/1/2007 και μετά με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση και πώληση οικοδομών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ασκείται και άλλη δραστηριότητα εκτός της ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας τηρούνται μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση και πωλήθηκε και το τελευταίο ακίνητο όλων των οικοδομών των οποίων η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε μετά την 1/1/2007. Την επόμενη χρήση η ένταξη σε κατηγορία βιβλίων γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης από όλες τις δραστηριότητες.

Κατηγορία βιβλίων που τηρούνται μέχρι το χρόνο ένταξης στη Γ΄ κατηγορία

Τα πιο πάνω πρόσωπα μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της περίπτωσης γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του Αρθρου 4 και την ένταξή τους στη Γ΄ κατηγορία εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως έχουν ερμηνευτεί με την παράγραφο 2.1.1. της ΠΟΛ.1271/12.12.2002, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3052/2002.

Έτσι σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 4) τα πρόσωπα αυτά εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων από τις πωλήσεις οικοδομών. Εάν έχουν και άλλη δραστηριότητα, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από όλες τις δραστηριότητες και τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον όριο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (νυν ισχύον όριο 1.500.000 ευρώ).

Παράδειγμα:

Υφιστάμενη προσωπική εταιρεία με μέλος Α.Ε. και αντικείμενο εργασιών την ανέγερση οικοδομών και την πώληση οικοδομικών υλικών είχε ακαθάριστα έσοδα από όλες τις δραστηριότητες τη χρήση 2006 1.250.000 ευρώ και τη χρήση 2007 800.000 ευρώ. Την 1/3/2008 εκδόθηκε επ΄ ονόματί της η πρώτη οικοδομική άδεια μετά την 1/1/2007, ολοκλήρωσε την ανέγερση της οικοδομής και πώλησε το τελευταίο ακίνητο της εν λόγω οικοδομής την 31/1/2010, χωρίς να έχει εκδοθεί άλλη οικοδομική άδεια.

Η εν λόγω εταιρεία θα τηρήσει για τη χρήση 2007 και για το διάστημα 1/1 έως 28/2/2008 βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 1/3/2008 έως 31/12/2010 βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων των προσώπων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, των κοινοπραξιών που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον σ΄ αυτές συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες εισφέρεται η ανέγερση οικοδομών από τις προαναφερόμενες κοινοπραξίες.

Παράγραφος 28.3. Κατάργηση της ειδικής ένταξης στη Β΄ κατηγορία του επιτηδευματία που ασχολείται με την εκτέλεση δημόσιου ή ιδιωτικού έργου (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του Αρθρου 4 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του κατασκευαστή δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου.

Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης α' καταργείται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά η ειδική ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων του επιτηδευματία που ασχολείται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Έτσι με την κατάργηση της ειδικής ένταξης στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ο κατασκευαστής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 4 του ΚΒΣ. Δηλαδή τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, εάν τα ακαθάριστα έσοδά του από τη δραστηριότητα αυτή ή από όλες τις δραστηριότητές του δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ και βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εάν αυτά υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων του εν λόγω επιτηδευματία δεν ισχύει, στην περίπτωση που με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του Αρθρου 4 προβλέπεται ειδική ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων.

Παράδειγμα:

Προσωπική εταιρεία με μέλος Α.Ε, επ' ονόματι της οποίας εκδόθηκε την 1/4/2007 άδεια ανέγερσης οικοδομής και τηρεί από 1/4/2007 βιβλία Γ΄ κατηγορίας για όλες τις δραστηριότητές της, πραγματοποίησε τη χρήση 1/1-31/12/2007 ακαθάριστα έσοδα από την πώληση οικοδομών και την εκτέλεση ιδιωτικού τεχνικού έργου 1.200.000 ευρώ. Η εταιρεία αυτή θα τηρήσει από 1/1/2008 βιβλία Γ΄ κατηγορίας για όλες τις δραστηριότητές της.

Για διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 1/1/2007 εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μεταβολής μέχρι 30/3/2007 και μέχρι την ημερομηνία αυτή να θεωρήσουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, στα οποία θα καταχωρηθούν οι συναλλαγές των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ή συγκεντρωτικά τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων-εξόδων του μήνα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, εάν οι συναλλαγές των μηνών αυτών έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ομοίως μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί να καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών ή σε θεωρημένες καταστάσεις η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων της απογραφής έναρξης (1/1/2007).

Β) Ειδική ένταξη στη Β΄ κατηγορία των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης β' απαλείφεται για νομοτεχνικούς λόγους ο χρόνος ένταξης στη Β΄ κατηγορία βιβλίων του πρατηριούχου χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ο οποίος εξακολουθεί να εντάσσεται στην κατηγορία αυτή.

Παράγραφος 28.4. Τήρηση βιβλίου αγορών από τον πλανόδιο πωλητή αγροτικών προϊόντων (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 4 και εντάσσεται στην Α΄ κατηγορία βιβλίων για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων και τόπου άσκησης της σχετικής δραστηριότητας (χώροι πώλησης) και ο πλανόδιος πωλητής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων. Εάν όμως ο εν λόγω επιτηδευματίας διαθέτει τα αγαθά αυτά και από κατάστημα, τότε εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων με τις γενικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Αρθρου 4 του Κ.Β.Σ.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για τον επιτηδευματία αυτό φυσικό πρόσωπο οι διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 2 περί απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του είναι κάτω του ορίου ακαθάριστων εσόδων που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές (νέο ισχύον όριο 10.000 ευρώ).

Παράγραφος 28.5. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των αστικών εταιρειών δικηγόρων με βάση τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του Αρθρου 4 και ορίζεται εκτός των άλλων η ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων του π.δ. 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α΄) με βάση τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους. Έτσι οι εταιρείες αυτές, οι οποίες με βάση τις διατάξεις του π.δ.518/1989 εντάσσονταν στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων, θα πρέπει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά (δηλαδή από 1/1/2007) να τηρήσουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον τη χρήση 2006 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα άνω του ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1.500.000 ευρώ).

Για διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 1/1/2007 εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μεταβολής μέχρι 30/3/2007 και μέχρι την ημερομηνία αυτή να θεωρήσουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, στα οποία θα καταχωρηθούν οι συναλλαγές των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ή συγκεντρωτικά τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων - εξόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, εάν οι συναλλαγές των μηνών αυτών έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Παράγραφος 28.6. Αύξηση ορίων ένταξης σε κατηγορία βιβλίων (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).Όριο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας από ορισμένες οικοδομικές επιχειρήσεις (έναρξη ισχύος από 1/1/2008).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα όρια τήρησης βιβλίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 4, προστίθεται στην ίδια παράγραφο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

28.6.1. Αύξηση των ορίων ένταξης σε κατηγορία βιβλίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 4:

Τα όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων αυξάνονται ως ακολούθως:

Βιβλία Α΄ κατηγορίας από 100.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ

Βιβλία Β΄ κατηγορίας από1.000.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ

Βιβλία Γ΄ κατηγορίας άνω των 1.000.000 ευρώ άνω των 1.500.000 ευρώ

Επισημαίνεται ότι με τα ανωτέρω νέα όρια κρίνεται ο επιτηδευματίας για την ένταξη του σε κατηγορία βιβλίων για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης.

Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι το νέο αυξημένο όριο της Α΄ κατηγορίας (150.000 ευρώ) ισχύει και για την κατάρτιση ή μη απογραφής κατά την 31.12.2006 από τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κατάρτιση απογραφής, όταν τα ακαθάριστα έσοδά τους από την πώληση αγαθών υπερβαίνουν το όριο τήρησης βιβλίων Α΄ κατηγορίας (Αρθρο 6 παρ. 6 του Κ.Β.Σ.).

Σε περίπτωση επιτηδευματία με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ που διενήργησε απογραφή την 31/12/2006, η σύνταξη της απογραφής αυτής δεν θεωρείται προαιρετική για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του Αρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής κατά τις τρεις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων αυτών δεν υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.

28.6.2. Όριο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας από ορισμένες οικοδομικές επιχειρήσεις.

Ορίζεται όριο ύψους 5.000.000 ευρώ για την ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων των ακόλουθων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών:

 • των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών,
 • των κοινωνιών αστικού δικαίου,
 • των αστικών εταιρειών,
 • των κοινοπραξιών,

εφόσον στα πιο πάνω πρόσωπα δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

 • των ατομικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα εντάσσονται:

28.6.2.1. Ο παραπάνω επιτηδευματίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2008 και μετά εντάσσεται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων για την οικοδομική του δραστηριότητα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τη χρήση 2007 τα πρόσωπα αυτά εντάσσονται σε βιβλία Β΄ κατηγορίας ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 4.

Παράδειγμα:

Ομόρρυθμη εταιρεία (οικοδομική επιχείρηση) με μέλη φυσικά πρόσωπα, η οποία τις χρήσεις 1/1 - 31/12/2007 και 1/1 - 31/12/2008 πραγματοποίησε αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση οικοδομών 4.000.000 ευρώ και 5.500.000 ευρώ, την 1/1/2008 θα τηρήσει βιβλία Β΄ κατηγορίας και την 1/1/2009 βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Διευκρινίζεται ότι εάν στα εν λόγω νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας εισέλθει ως μέλος πρόσωπο της παραγράφου 1 του Αρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, (Α.Ε., ΕΠΕ κ.λ.π.), τότε από την ημερομηνία τροποποίησης του καταστατικού τους εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 4 και εφόσον βέβαια έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια από 1/1/2007 και μετά.

28.6.2.2. Ο παραπάνω επιτηδευματίας που ασχολείται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας για την οικοδομική του δραστηριότητα εντάσσεται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2008 και μετά σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην προηγούμενη υποπερίπτωση 28.6.2.1. ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του από τα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Για τα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα κρίνεται αυτοτελώς για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2008 και μετά και εντάσσεται γι' αυτά σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 4 (γενικές διατάξεις) με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του Αρθρου 4 (1.500.000 ευρώ για την ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων). (σχετική και η παράγραφος 28.3 περίπτωση Α΄ της παρούσας)

Παράδειγμα:

Ομόρρυθμη εταιρεία με μέλη φυσικά πρόσωπα πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα τις χρήσεις 2007 και 2008 1.300.000 και 2.300.000 ευρώ αντίστοιχα από τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα και 5.500.000 ευρώ και 6.000.000 ευρώ από την οικοδομική δραστηριότητα. Η εταιρεία αυτή θα τηρήσει την 1/1/2008 βιβλία Β΄ κατηγορίας για τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα και Γ΄ κατηγορίας για την οικοδομική δραστηριότητα και την 1/1/2009 βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την οικοδομική δραστηριότητα και για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα.

28.6.2.3. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και παράλληλα έχει και άλλη δραστηριότητα.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2008 και μετά εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων για όλες τις δραστηριότητές του με βάση το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του και με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του Αρθρου 4 (1.500.000 ευρώ για την ένταξη στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων). Σημειώνεται ότι με το ίδιο όριο (1.500.000 ευρώ) εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων και την 1/1/2007 με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1/1-31/12/2006 (σχετική η παράγραφος 28.3(Α) της παρούσας).

Παράγραφος 28.7. Αναγωγή ακαθάριστων εσόδων για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 7 του Αρθρου 4 αναφορικά με τη μη αναγωγή σε ετήσια βάση των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής περιόδου επιτηδευματία της δεύτερης κατηγορίας μόνο για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής.

Παράδειγμα:

Επιτηδευματίας που υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών την 1/11/2006 με βιβλία Β΄ κατηγορίας και πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα μέχρι την 31.12.2006 30.000 ευρώ, δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής κατά την 31/12/2006 (30.000 ευρώ < 150.000 ευρώ), γιατί τα ακαθάριστα αυτά έσοδά του δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.

Τονίζεται ότι για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του επιτηδευματία της δεύτερης κατηγορίας εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της αναγωγής σε ετήσια βάση των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής περιόδου.

Παράγραφος 28.8. Δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης στα βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας των εξόδων μέχρι 150 ευρώ (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Αρθρου 5 και παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης στα βιβλία Α΄ κατηγορίας συγκεντρωτικά ανά ημέρα των μικροδαπανών και του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτές, εφόσον η αξία του κάθε φορολογικού στοιχείου είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του Αρθρου 6 και της παραγράφου 4 του Αρθρου 7 η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στα βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Ειδικότερα στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις δαπανών κ.λ.π.) ύψους μέχρι 150 ευρώ έκαστο (αξία + Φ.Π.Α.) του ίδιου ή διαφορετικού εκδότη που αφορούν μικροδαπάνες μπορούν να καταχωρούνται ημερησίως στα τηρούμενα βιβλία (αγορών, εσόδων - εξόδων, ημερολόγια) με μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά ημέρα και με ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία λήψης των στοιχείων αυτών με αναγραφή και του πλήθους των στοιχείων.

Από τον πιο πάνω τρόπο καταχώρησης δεν θίγονται άλλες διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως υποβολή στοιχείων κλπ.

Παράγραφος 28.9. Καταχώρηση της αξίας πώλησης των πάγιων στοιχείων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 6 και δημιουργείται υποχρέωση καταχώρισης σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων εκτός της αξίας αγοράς των πάγιων στοιχείων και της αξίας πώλησης αυτών.

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει πωλήσεις παγίων που πραγματοποιούνται εντός διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά.

Παράγραφος 28.10. Χρόνος καταχώρισης συμπληρωματικών δεδομένων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Αρθρου 6 και ορίζεται ότι τα δεδομένα της εν λόγω παραγράφου (ανάλυση ακαθάριστων εσόδων, διάκριση λιανικών - χονδρικών πωλήσεων κ.λ.π.) καταχωρούνται στο τέλος του βιβλίου εσόδων - εξόδων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αντί της υποχρέωσης καταχώρισης αυτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τις 31/1 που προβλεπόταν με την αντίστοιχη προϊσχύουσα διάταξη.

Παράγραφος 28.11. Μη τήρηση της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική) (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 και οι ειδικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις, πέραν αυτών που ορίζονται από τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, παύουν πλέον να αποτελούν και υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ.

Έτσι με τις νέες διατάξεις ο επιτηδευματίας της Γ΄ κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, ανεξάρτητα ύψους ακαθάριστων εσόδων και της υποχρέωσης που έχει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 να εφαρμόζει την ομάδα 9 και να εξάγει βραχύχρονο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κώδικα δεν αίρει και την υποχρέωση που έχει ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις (Αρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 ν.1882/1990) να τηρεί αναλυτική λογιστική. Η μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους τήρησης αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. αλλά παράβαση μόνο των ειδικών αυτών διατάξεων και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το Αρθρο 4 του π.δ.148/1984 (ΦΕΚ Α΄47) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Συνεπώς από την έναρξη αυτών των διαχειριστικών περιόδων για τη μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 ή την πλημμελή εφαρμογή της δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Β.Σ. και δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών των λογαριασμών της ομάδας 9. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να τηρεί την ομάδα 9 και να εμφανίζει τους λογαριασμούς της ομάδας αυτής στο εν λόγω ισοζύγιο.

Παράγραφος 28.12. Βιβλίο αποθήκης - Παραγωγής κοστολογίου - Τεχνικών προδιαγραφών (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται στο σύνολό του το Αρθρο 8, που αφορά τα βιβλία αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών. Για τις νέες διατάξεις του Αρθρου 8, που ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις στα θέματα εκείνα στα οποία επέρχονται αλλαγές με αυτές.

28.12.0. Νέα όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Με τις διατάξεις των νέων παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 8 αυξάνονται τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης ως εξής:

 • Επιχειρήσεις εμπορικές:

Χονδρικής πώλησης από 3.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ.

Λιανικής πώλησης από 4.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ.

 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας από 3.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ.
 • Επιχειρήσεις εξαγωγικές(εξαγωγές άνω του 80%) από 5.500.000 ευρώ σε 6.500.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι με τα ανωτέρω νέα όρια κρίνεται ο επιτηδευματίας για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα των δύο προηγούμενων χρήσεων. Έτσι π.χ. ο επιτηδευματίας κρίνεται με τα ανωτέρω νέα όρια για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά την 1/1/2007 με βάση τα ακαθάριστα έσοδα των δύο προηγούμενων χρήσεων 2005 και 2006.

Διευκρινίζεται ότι ο επιτηδευματίας που κατά το χρόνο δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου (22/12/2006) τηρεί βιβλίο αποθήκης για τη διανυόμενη διαχειριστική περίοδο θα συνεχίσει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης μέχρι τη λήξη αυτής της διαχειριστικής περιόδου και θα κριθεί με τα νέα όρια για την υποχρέωση αυτή για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά.

28.12.1. Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από εμπορικές επιχειρήσεις.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 1 του Αρθρου 8 ορίζονται τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τον επιτηδευματία που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης: α)ο πωλητής αυτούσιων αγαθών χονδρικά ή λιανικά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στο εσωτερικό της χώρας κατά ποσοστό άνω του 20%, που στις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του (πωλήσεις στο εσωτερικό και εξαγωγές) από την πώληση των αγαθών αυτών υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ, β) ο πωλητής αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στο εξωτερικό κατά ποσοστό άνω του 80% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, του οποίου τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (πωλήσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό) υπερέβησαν το ποσό των 6.500.000 ευρώ στις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Διευκρινίζεται ότι ο πιο πάνω επιτηδευματίας (εμπορική επιχείρηση) για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται για κάθε χρήση με το όριο των 5.000.000 ευρώ ή των 6.500.000 ευρώ ανάλογα με το ποσοστό των εξαγωγών τη χρήση που κρίνεται. Έτσι ενδέχεται τη μία χρήση να κριθεί με το όριο των 5.000.000 ευρώ και την άλλη με το όριο των 6.500.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

Πωλήσεις εσωτ/κό Πωλήσεις εξωτ/κό Ποσ. Εξαγωγών Συνολική αξία

Χρήση 2005 1.500.000ευρώ4.200.000 ευρώ69%5.700.000 ευρώ

Χρήση 2006 1.100.000ευρώ4.700.000 ευρώ81%5.800.000 ευρώ

Η επιχείρηση αυτή τη χρήση 2005 υπερέβη το όριο τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ισχύει για τους πωλητές αγαθών στο εσωτερικό (5.000.000 ευρώ) και τη χρήση 2006 δεν υπερέβη το όριο τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ισχύει για τους πωλητές αγαθών στο εξωτερικό κατά ποσοστό άνω του 80% (6.500.000 ευρώ). Συνεπώς η επιχείρηση αυτή, που την 1/1/2006 δεν ήταν υπόχρεη σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, δεν έχει τέτοια υποχρέωση ούτε την 1/1/2007, αφού δεν υπερέβη το όριο σε δύο συνεχείς χρήσεις.

Τρόπος τήρησης των μερίδων

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 1 του Αρθρου 8 ορίζεται ρητά ότι στις μερίδες του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων αυτών καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία. Οι ποσοτικές διακινήσεις (π.χ. αποστολές μεταξύ υποκαταστημάτων) καταχωρούνται μόνο κατ΄ είδος και ποσότητα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στις μερίδες του βιβλίου αποθήκης και της αξίας των αγαθών αυτών. Στην περίπτωση που στο υποκατάστημα εξάγεται αυτοτελές αποτέλεσμα, η αξία (κόστος) των αγαθών που λαμβάνει ή αποστέλλει σε άλλες εγκαταστάσεις καταχωρείται στο βιβλίο αποθήκης μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

28.12.2. Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 2 του Αρθρου 8 ορίζονται τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά για ίδιο λογαριασμό και πωλεί τα προϊόντα του στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό ελληνικής επιχείρησης ή κατοίκου άλλης χώρας (φασόν).

Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης: α) ο πιο πάνω επιτηδευματίας του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων του στο εσωτερικό της χώρας και τα ακαθάριστα έσοδα από την επεξεργασία αγαθών τρίτων επιτηδευματιών υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του (πωλήσεις προϊόντων και ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό και εξωτερικό) και στις δύο προηγούμενες χρήσεις τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 ευρώ, β) ο πιο πάνω επιτηδευματίας του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων του στο εξωτερικό και τα ακαθάριστα έσοδα από την επεξεργασία αγαθών για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας υπερβαίνουν το 80% των συνολικών ετήσιων εσόδων του και στις δύο προηγούμενες χρήσεις τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των 6.500.000 ευρώ.

Τα αναφερόμενα στο τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου 28.12.1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Αγαθά που παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης από τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά τρίτων.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 2 του Αρθρου 8 ορίζεται ρητά ότι επιτηδευματίας που επεξεργάζεται αγαθά τρίτων στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθεί μόνο τις πρώτες ύλες, τις βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων. Τα ίδια αγαθά (πλην των αναλωσίμων) τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία των αγαθών των τρίτων θεωρούνται ότι πωλούνται αυτούσια (εμπορικός κλάδος) όταν η αξία αυτών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 και αυτά παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης, εάν συντρέχει περίπτωση (υπέρβαση του οριζόμενου ορίου του εμπορικού κλάδου σε δύο συνεχείς χρήσεις), ως αγαθά του κλάδου εμπορίας κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Ως αξία εξαγωγής καταχωρείται η αξία που προκύπτει είτε από το ιδιαίτερο εκδιδόμενο στοιχείο αξίας πώλησης είτε από την εκκαθάριση που εκδίδεται με διακεκριμένη αναγραφή των αγαθών αυτών που πωλήθηκαν.

Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας που δεν παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 2 του Αρθρου 8 ορίζεται ότι βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το 5% (αντί του ποσοστού 3% που οριζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 8) του συνολικού κόστους των προϊόντων δεν παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης αναλυτικά κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία αλλά συνολικά μόνο κατ΄ αξία σε αντίστοιχο λογαριασμό.

Έκδοση δελτίου εσωτερικής διακίνησης.

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 8 ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου εσωτερικής διακίνησης από τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά. Η υποχρέωση αυτή και το περιεχόμενο του δελτίου αυτού οριζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του Αρθρου 11.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι για την εξαγωγή πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας από την αποθήκη στην παραγωγική διαδικασία εκδίδεται ένα δελτίο εσωτερικής διακίνησης με τη συνολική ημερήσια ποσότητα κάθε αγαθού που διακινήθηκε εντός της ημέρας. Ομοίως ένα ημερήσιο δελτίο εσωτερικής διακίνησης εκδίδεται και για την επαναφορά αυτών στο βιβλίο αποθήκης.

Σημειώνεται ότι επειδή οι νέες διατάξεις ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, τα δελτία εσωτερικής διακίνησης της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1/1 - 31/12/2006) εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 11.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται επίσης η έκδοση δελτίου εσωτερικής διακίνησης σε ημερήσια βάση για τα έτοιμα προϊόντα που παράγονται, των οποίων η έκδοση προβλεπόταν και με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 11.

Περιεχόμενο δελτίου

Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινούνται, ο χώρος από τον οποίο προέρχονται και ο χώρος αποστολής τους (από αποθήκη στην παραγωγική διαδικασία και αντίστροφα). Στην περίπτωση που η διακίνηση αφορά αγαθά τρίτων, αναγράφεται στο δελτίο αυτό και η σχετική ένδειξη, προκειμένου να είναι εφικτή η ενημέρωση των μερίδων των τρίτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του Αρθρου 24, όπως τίθενται με την παράγραφο 16 του Αρθρου 30 του κοινοποιούμενου νόμου, τα δελτία εσωτερικής διακίνησης μπορεί να μην εκτυπώνονται και το περιεχόμενό τους να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (σχετική παράγραφος 30.16 της παρούσας).

28.12.3. Αυτοτελής κρίση των κλάδων εμπορίας και επεξεργασίας.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 3 του Αρθρου 8 ορίζεται ότι για όλους τους επιτηδευματίες η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο (εμπορίας ή επεξεργασίας), ανεξάρτητα από την υποχρέωση εφαρμογής της ομάδας 9 και εξαγωγής βραχύχρονου αποτελέσματος.

Έτσι και ο επιτηδευματίας ο υπόχρεος εφαρμογής της ομάδας 9, ο οποίος σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις τηρούσε βιβλίο αποθήκης και για τους δύο κλάδους, τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 22/12/2006 και μετά (π.χ. 1/1/2007) για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης θα κριθεί ξεχωριστά για τον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας και θα υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλίο αποθήκης και για τους δύο κλάδους, μόνο εάν τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου υπερέβησαν το οριζόμενο όριο τις δύο προηγούμενες χρήσεις (π.χ. χρήσεις 2005 και 2006). Εάν σε μία από τις δύο προηγούμενες χρήσεις τα ακαθάριστα έσοδα του ενός κλάδου δεν υπερέβησαν το οριζόμενο όριο, ο επιτηδευματίας αυτός δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον κλάδο αυτό.

28.12.4. Παύση υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 4 του Αρθρου 8 ορίζεται ρητά ότι ο επιτηδευματίας που δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης και υποχρεώνεται σε τήρηση αυτού και ανεξάρτητα από την αιτία τήρησής του (υπέρβαση του ορίου, μεταβίβαση της υποχρέωσης επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων), τηρεί αυτό σε δύο συνεχείς χρήσεις και σταματά την τήρησή του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβη το εκάστοτε ισχύον όριο.

Παραδείγματα:

1) Α.Ε. πραγματοποίησε ανά χρήση τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα:

Χρήση 2005Χρήση 2006Χρήση 2007Χρήση 2008

5.100.000 ευρώ5.200.000 ευρώ4.900.000 ευρώ4.800.000 ευρώ

Η Α.Ε. την 1/1/2007 υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης και θα τηρήσει αυτό τις χρήσεις 2007 και 2008. Την 1/1/2009 δεν υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, επειδή τις δύο προηγούμενες χρήσεις 2007 και 2008 δεν υπερέβη το όριο (5.000.000 ευρώ).

2)Α.Ε. την 1/1/2006 τηρεί βιβλίο αποθήκης για πρώτη φορά και είχε ακαθάριστα έσοδα τη χρήση 2005 5.200.000 ευρώ και τη χρήση 2006 4.400.000 ευρώ. Η Α.Ε. θα πρέπει τη χρήση 2007 να τηρήσει βιβλίο αποθήκης, επειδή για την παύση της υποχρέωσης θα πρέπει σε δύο συνεχείς χρήσεις (2005 και 2006) να μην υπερβεί το όριο τήρησης βιβλίου αποθήκης.

3)ΑΕ την 1/1/2006 υποχρεώθηκε για πρώτη φορά σε τήρηση βιβλίου αποθήκης και πραγματοποίησε ανά χρήση τα πιο κάτω ακαθάριστα έσοδα:

Χρήση 2005Χρήση 2006Χρήση 2007Χρήση 2008

4.600.000 ευρώ4.900.000 ευρώ5.200.000 ευρώ5.300.000 ευρώ

Η Α.Ε. την 1/1/2007 σταματά την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, γιατί τα ακαθάριστα έσοδα των δύο προηγούμενων χρήσεων είναι κάτω του νέου οριζόμενου ορίου. Η εταιρεία αυτή θα υποχρεωθεί σε τήρηση του βιβλίου αποθήκης την 1/1/2009.

4)Ανώνυμη εμπορική εταιρεία η οποία δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης απορροφά με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και ισολογισμό μετασχηματισμού στις 1/8/2007 τον εμπορικό κλάδο άλλης εταιρείας για τον οποίο τηρείται βιβλίο αποθήκης. Η εν λόγω εταιρεία είναι υπόχρεη τήρησης βιβλίου αποθήκης για τη χρήση 2007 (χρονικό διάστημα από 1/8 - 31/12/2007) και για τη χρήση 2008, χωρίς να εξετάζεται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων των χρήσεων αυτών. Την 1/1/2009 η εν λόγω εταιρεία θα κριθεί για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης με βάση τα ακαθάριστα έσοδά της των χρήσεων 2007 και 2008, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία της.

5)Ο.Ε. που τηρεί βιβλίο αποθήκης μετατρέπεται σε Α.Ε. με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και ισολογισμό μετασχηματισμού στις 31/3/2007. Ο μετασχηματισμός ολοκληρώθηκε στις 28/2/2008 και η εν λόγω Α.Ε. έκλεισε την πρώτη διαχειριστική της περίοδο στις 31/12/2008. Η εν λόγω εταιρεία είναι υπόχρεη τήρησης βιβλίου αποθήκης για το χρονικό διάστημα από 1/4/2007 - 31/12/2008 και για τη χρήση

1/1 - 31/12/2009. Την 1/1/2010 για την υποχρέωση τήρησης αυτού θα κριθεί με βάση τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω χρήσεων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης λόγω μετασχηματισμού επιχειρήσεων η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται για υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης που δημιουργείται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, δηλαδή για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που ολοκληρώνονται από 22/12/2006 και μετά (επί εφαρμογής του ν.δ. 1297/1972) ή για μετασχηματισμούς που αρχίζουν (σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού επί εφαρμογής του ν. 2166/1993) από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Όταν αυξάνονται τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης ή την παύση τήρησης αυτού τα νέα όρια ισχύουν και για τις δύο προηγούμενες χρήσεις που λήγουν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των νέων ορίων.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση επεξεργασίας αγαθών την 1/1/2006 τήρησε για πρώτη φορά βιβλίο αποθήκης με ακαθάριστα έσοδα τη χρήση 2005 4.500.000 ευρώ και τη χρήση 2006 4.800.000 ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση την 1/1/2007 μπορεί να σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, επειδή τις χρήσεις 2005 και 2006 δεν υπερέβη το νέο όριο τήρησης του βιβλίου αποθήκης (5.000.000 ευρώ).

28.12.5. Μερίδες που τηρούνται στο βιβλίο αποθήκης.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 5 του Αρθρου 8 ορίζονται οι μερίδες που τηρούνται στο βιβλίο αποθήκης της έδρας, καθώς και το περιεχόμενο αυτών. Με τις διατάξεις αυτές και σε σχέση με τις προϊσχύουσες αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 6 του Αρθρου 8 καταργείται:

Α) Η υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο αποθήκης των δεδομένων που ορίζονται με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. από τον επιτηδευματία που εφαρμόζει την ομάδα 9.

Καταργείται δηλαδή η υποχρέωση που ίσχυε για τον επιτηδευματία που εφάρμοζε την ομάδα 9 να καταχωρεί στο βιβλίο αποθήκης το κόστος των παραχθέντων, καθώς και το κόστος των πωληθέντων αγαθών στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος (έτος, μήνα, τρίμηνο).

Β) Η υποχρέωση παρακολούθησης των αγαθών που βρίσκονται σε ιδιώτες τρίτους ανά ιδιώτη τρίτο. Έτσι τα εν λόγω αγαθά που βρίσκονται σε διάφορους ιδιώτες τρίτους παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης σε μία μερίδα για όλους τους ιδιώτες τρίτους ανά είδος και ποσότητα.

28.12.6. Τήρηση βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 6 του Αρθρου 8 ορίζεται ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος, καθώς και του αποθηκευτικού χώρου.

Με τις διατάξεις αυτές και σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 11 του προϊσχύοντος Αρθρου 8 επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Α) Βιβλίο αποθήκης εγκαταστάσεων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο.

Ορίζεται ρητά ότι όταν στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο στεγάζονται πολλές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία (έδρα, υποκαταστήματα και αποθηκευτικοί χώροι), η κίνηση όλων αυτών μπορεί να παρακολουθείται ενιαία ως μία εγκατάσταση (μία μερίδα κατ΄ είδος) στο βιβλίο αποθήκης της έδρας ή σε βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε μια από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί με την παράγραφο 2.8.11.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/12.12.2002, με την οποία είχαν κοινοποιηθεί και ερμηνευτεί οι διατάξεις του ν.3052/2002.

Β) Βιβλίο αποθήκης εγκαταστάσεων που απαλλάσσονται από την έκδοση δελτίων αποστολής.

Ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας απαλλάσσεται με απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. από την έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις που γίνονται μεταξύ των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, μπορεί να τηρείται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης για όλες τις απαλλασσόμενες εγκαταστάσεις μία ενιαία μερίδα για κάθε είδος αγαθού. Η μερίδα αυτή τηρείται σε μία από τις απαλλασσόμενες εγκαταστάσεις (έδρα ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο).

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, δεν καταλαμβάνουν τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από 22/12/2006 μέχρι τη λήξη της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου. Έτσι στην περίπτωση που χορηγείται έγκριση για απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής μεταξύ εγκαταστάσεων του επιτηδευματία από 22/12/2006 και μετά, θα πρέπει για την τήρηση ενιαίας μερίδας στο βιβλίο αποθήκης από την ημερομηνία της έγκρισης μέχρι τη λήξη της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου (πχ. 1/7/2006 - 30/6/2007) να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Ε.Λ.Β.

28.12.7. Τήρηση Κεντρικής Αποθήκης.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7 του Αρθρου 8 ορίζεται εναλλακτικός τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης μέσω μερίδας «Κεντρικής Αποθήκης». Οι διατάξεις αυτές συμπίπτουν απόλυτα με τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 12 του προϊσχύοντος Αρθρου 8, χωρίς να επέρχεται καμία μεταβολή.

28.12.8. Τήρηση βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 8 του Αρθρου 8 συμπληρώνεται και τροποποιείται η αντίστοιχη παράγραφος 13 του προϊσχύοντος Αρθρου 8 σε ότι αφορά την τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Τρόπος και χρόνος καταχώρησης τεχνικών προδιαγραφών για τα εξατομικευμένα αγαθά.

Προβλέπεται ρητά για τα εξατομικευμένα αγαθά η μη αναγραφή τεχνικών προδιαγραφών στο αντίστοιχο βιβλίο, με την προϋπόθεση ότι καταχωρείται πριν από την έναρξη της παραγωγής στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή στο βιβλίο αποθήκης (ακόμη και όταν εγγράφεται σε CD ROM) πλήρης περιγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται.Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δυνατότητα ισχύει για τα εξατομικευμένα αγαθά των οποίων η παραγωγή αρχίζει από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 22/12/2006 και μετά (π.χ. 1/1/2007, 1/7/2007 κλπ.).

Β) Χρόνος καταχώρησης των τεχνικών προδιαγραφών για τα εν σειρά παραγόμενα αγαθά.

Ορίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος καταχωρούνται εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής του. Έτσι οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε παραγόμενο αγαθό δεν αναγράφονται πλέον άμεσα πριν από την έναρξη της παραγωγής του, όπως ίσχυε με την προϊσχύουσα διάταξη της παραγράφου 13 του Αρθρου 8, αλλά εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής του και της έκδοσης του δελτίου εσωτερικής διακίνησης (εισαγωγής ετοίμων).

Η νέα προθεσμία καταχώρισης των τεχνικών προδιαγραφών ισχύει για προϊόντα των οποίων η πρώτη παραγωγή θα ολοκληρωθεί εντός της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει από την 22/12/2006 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου έναρξης της παραγωγής τους.

28.12.9. Κατηγορίες επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 9 του Αρθρου 8 συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του προϊσχύοντος Αρθρου 8, σε ότι αφορά την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών από την τήρηση βιβλίου αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών.

Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις:

Α) Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Πέραν των κατηγοριών των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, όπως ορίζονταν με τις διατάξεις της προϊσχύουσας παραγράφου 10 του Αρθρου 8, με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 απαλλάσσεται ακόμη:

 • Ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειας των πωλήσεών του (χονδρικά ή λιανικά) (υποπερίπτωση στ΄). Με τις προϊσχύουσες διατάξεις απαλλασσόταν μόνο ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου που διέθετε τα αγαθά του λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά. Έτσι οι επιτηδευματίες αυτοί που διέθεταν τα είδη τους χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά και εκ του λόγου αυτού τηρούσαν βιβλίο αποθήκης, μπορούν να σταματήσουν την τήρησή του από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 22/12/2006 και μετά (δηλαδή από 1/1/2007, από 1/7/2007 κ.λ.π.).
 • Ο πωλητής νωπών ιχθύων (υποπερίπτωση η΄). Απαλλάσσεται τόσο ο έμπορος νωπών ιχθύων όσο και ο παραγωγός αυτών (εκμεταλλευτής ιχθυοτροφείου), ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειας των πωλήσεων.
 • Ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και αερίων γενικά που διατίθενται με συνεχή ροή (υποπερίπτωση ιεΆ). Απαλλάσσεται τόσο ο έμπορος όσο και ο παραγωγός των αγαθών αυτών για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες τα υλικά συσκευασίας, τα έτοιμα προϊόντα και υποπροϊόντα.
 • Ο εκμεταλλευτής μονάδας ανακύκλωσης αγαθών που λειτουργεί μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του Αρθρου 2 του ν.2939/2001 (υποπερίπτωση ιδ').

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών και άλλων προϊόντων:

- η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης μετά τη συλλογή, συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας ή μεταφοράς τους, καθώς και

- η αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων μετά τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευσή τους, ώστε τόσο οι χρησιμοποιούμενες συσκευασίες όσο και τα απόβλητα των συσκευασιών και άλλων προϊόντων να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαλλαγή αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης που λειτουργούν σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις.

Οι παραπάνω επιτηδευματίες που τηρούσαν βιβλίο αποθήκης με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούν να σταματήσουν την τήρηση αυτού από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 22/12/2006 και μετά (δηλαδή 1/1/2007, 1/7/2007 κ.λ.π.).

Β) Κατάργηση απαλλαγής από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης.

Καταργείται η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης του πωλητή τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφωνίας (προϊσχύουσα υποπερίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 10), επειδή με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 του Κ.Β.Σ. το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία αυτού χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τη δραστηριότητα αυτή.

Γ) Απαλλαγή από την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών.

Καταργείται η απαλλαγή από την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των ακόλουθων επιτηδευματιών:

 • Των επιχειρήσεων παραγωγής - πώλησης λογισμικού (προϊσχύουσα υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 10), επειδή με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 η παραγωγή και η πώληση λογισμικού χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας, οπότε δεν δημιουργείται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις αυτές.
 • Του εκμεταλλευτή εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου (προϊσχύουσα υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 10), επειδή με τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 9 του νέου Αρθρου 8 οι επιτηδευματίες αυτοί απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειας των πωλήσεων (χονδρικά ή λιανικά).

Παράγραφος 28.13. Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Αρθρου 9 και κατ΄ εξαίρεση δεν χαρακτηρίζονται πλέον ως υποκαταστήματα εκτός των προσωρινών εκθεσιακών χώρων και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Έτσι για τις εγκαταστάσεις αυτές που πρόκειται να λειτουργήσουν από 22/12/2006 και μετά, καθώς και αυτές οι οποίες λειτουργούν πριν την ημερομηνία αυτή χωρίς να έχει ακόμη υποβληθεί η δήλωση μεταβολής λόγω του ότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της, δεν θα υποβληθεί δήλωση μεταβολής «υποκαταστήματος» ή οποιαδήποτε γνωστοποίηση για τη λειτουργία τους.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών για τριάντα (30) ή περισσότερες ημέρες είναι θέμα πραγματικό, που εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που μετά την έναρξη λειτουργίας πιθανολογείται υπέρβαση του εν λόγω ορίου των τριάντα (30) ημερών, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση μεταβολής υποκαταστήματος (πρόσκαιρης εγκατάστασης) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής.

Παράγραφος 28.14. Βιβλία που τηρούνται στο υποκατάστημα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του Αρθρου 9 και ορίζεται ρητά η υποχρέωση τήρησης στο υποκατάστημα ιδιαίτερου βιβλίου αγορών ή εσόδων - εξόδων για τον επιτηδευματία που εντάσσεται στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία για το υποκατάστημα αυτό.

Παράγραφος 28.15. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος. Ενημέρωση των βιβλίων της έδρας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται όγδοο εδάφιο στην παράγραφο 3 του Αρθρου 9 και ορίζονται ρητά προς άρση αμφισβητήσεων οι περιπτώσεις τήρησης των βιβλίων του υποκαταστήματος απλότυπων. Επίσης ορίζεται ρητά ότι όταν τα βιβλία υποκαταστήματος τηρούνται μηχανογραφικά, τα δεδομένα αυτών μεταφέρονται στα βιβλία της έδρας με οποιοδήποτε τρόπο (πχ εκτύπωση αυτών σε αθεώρητα έντυπα, με ηλεκτρομαγνητικά μέσα κλπ).

Παράγραφος 28.16. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Αρθρου 9 σε ότι αφορά τα βιβλία από την τήρηση των οποίων απαλλάσσεται το υποκατάστημα. Ειδικότερα με τις διατάξεις της νέας παραγράφου ορίζεται ότι απαλλάσσεται πέραν των βιβλίων που ορίζονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις:

α) Το υποκατάστημα που στεγάζεται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα και από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) ότι τα δεδομένα του βιβλίου αυτού καταχωρούνται στον οριζόμενο χρόνο ενημέρωσης στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείται στην έδρα ή σε άλλο υποκατάστημα του ίδιου ή συνεχόμενου κτιριακού χώρου, ββ) ότι στην έδρα και στο υποκατάστημα ασκείται όμοια δραστηριότητα, γγ) ότι υποβάλλεται γνωστοποίηση πριν από το χρόνο της εμπρόθεσμης ενημέρωσης του τηρούμενου βιβλίου.

Για την απαλλαγή αυτή απαιτείτο έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 6 του Αρθρου 9.

Τονίζεται ότι το εν λόγω υποκατάστημα (που βρίσκεται στον ίδιο ή συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα ή άλλο υποκατάστημα) απαλλάσσεται ακόμη: ι) από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (αγορών, εσόδων - εξόδων, ημερήσιο φύλλο συναλλαγών κ.λ.π.) σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 9, ιι) από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης (παράγραφος 6 Αρθρου 8 όπως ισχύει), ιιι) από την καταγραφή των αποθεμάτων του χωριστά στο βιβλίο απογραφών ή σε ιδιαίτερες καταστάσεις απογραφής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 27.

β) Οι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις (προσωρινά υποκαταστήματα) ρητά απαλλάσσονται και από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης, καθώς και από τη σύνταξη καταστάσεων ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα του βιβλίου ή των καταστάσεων αυτών καταχωρούνται διακεκριμένα στα αντίστοιχα βιβλία ή καταστάσεις της έδρας. Για την απαλλαγή αυτή δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης. Τα υποκαταστήματα αυτά απαλλάσσονται ακόμη και από την τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος (αγορών, εσόδων - εξόδων, ημερήσιο φύλλο συναλλαγών κ.λ.π.)

Σημειώνεται ότι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις θεωρούνται τα υποκαταστήματα εκείνα των οποίων ο χρόνος λειτουργίας λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους είναι περιορισμένος. Τέτοιες πρόσκαιρες εγκαταστάσεις είναι τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι προσωρινοί χώροι συγκέντρωσης, επεξεργασίας και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.

Παράγραφος 28.17. Καταχώριση των δεδομένων των βιβλίων ενός υποκαταστήματος στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται στην παράγραφο 5 του Αρθρου 9 στο πρώτο εδάφιο η φράση «Με αίτηση του επιτηδευματία και έγκριση του προϊσταμένου» με τη φράση «Με γνωστοποίηση του επιτηδευματία στον προϊστάμενο» και στο τρίτο εδάφιο η φράση «Οι ανωτέρω εγκρίσεις» με τη φράση «Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις». Έτσι με τις διατάξεις αυτές για την ενσωμάτωση των δεδομένων ενός υποκαταστήματος στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος δεν απαιτείται πλέον έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., αλλά αρκεί η υποβολή γνωστοποίησης για την ενσωμάτωση αυτή. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας πριν από τη λήξη της προθεσμίας της πρώτης ενημέρωσης των βιβλίων του υποκαταστήματος με τα δεδομένα του άλλου υποκαταστήματος.

Παράγραφος 28.18. Απαλλαγή του αποθηκευτικού χώρου μετά από έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. από την τήρηση βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του Αρθρου 9 αναφορικά με την απαλλαγή του υποκαταστήματος και του αποθηκευτικού χώρου από την τήρηση βιβλίων. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις απαλλάσσεται μετά από έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εκτός από το υποκατάστημα και ο αποθηκευτικός χώρος από την τήρηση βιβλίων, εκτός του βιβλίου αποθήκης. Τέτοια βιβλία από την τήρηση των οποίων απαλλάσσεται ο αποθηκευτικός χώρος είναι το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του Αρθρου 10, καθώς και οι καταστάσεις ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων κ.λ.π.

Σημειώνεται ότι και με τις νέες αυτές διατάξεις συνεχίζει να απαλλάσσεται το υποκατάστημα μετά από έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. από την τήρηση βιβλίων (βιβλίο υποκαταστήματος, πρόσθετα βιβλία, καταστάσεις απογραφής), εκτός του βιβλίου αποθήκης.

Παράγραφος 28.19. Τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του Αρθρου 10 αναφορικά με την τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής. Για τις νέες διατάξεις διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αυτού.

28.19.1. Υπόχρεος τήρησης.

Το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής τηρείται από τον επιτηδευματία φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και από το πρόσωπο της παραγράφου 3 του Αρθρου 2, όταν αυτό αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία για μια ή περισσότερες δραστηριότητες. Το βιβλίο τηρείται από τα πιο πάνω πρόσωπα για ορισμένα αγαθά που παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση και τα οποία είτε δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης (όπως δελτίο αποστολής) είτε συνοδεύονται μόνο με τα στοιχεία αλλοδαπών οίκων της Ε.Ε., προκειμένου για αγαθά που παραλαμβάνονται κατΆ εντολή του προμηθευτή ή τρίτου, απευθείας από τον αλλοδαπό οίκο (τριγωνική παραλαβή) και ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία αυτά παραλαμβάνονται, όπως πχ λόγω αγοράς, επεξεργασίας κλπ. (Α.Υ.Ο.1041614/324/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄305/19.4.1995), Εγκ.1063168/395/ΠΟΛ.1185/26.6.1998).

28.19.2. Τόπος τήρησης.

Το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 21, όπως ισχύουν, τηρείται στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία παραλαμβάνονται τα αγαθά (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικός χώρος, γραφεία κ.λ.π.). Έτσι το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής δεν τηρείται στις περιπτώσεις παραλαβής αγαθών από την επαγγελματική εγκατάσταση άλλου επιτηδευματία ή την οικία φυσικού προσώπου, τα οποία συνοδεύονται με δελτίο αποστολής του αποστολέα επιτηδευματία ή με αντίστροφο δελτίο αποστολής του παραλαμβάνοντος, συνενωμένο ή μη με στοιχείο αξίας.

28.19.3. Έκταση εφαρμογής (αγαθά που αφορά).

Στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρούνται τα αγαθά (εμπορεύσιμα ή πάγια) που αποστέλλονται από οποιονδήποτε τρίτο και παραλαμβάνονται, χωρίς να συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 28.19.1. Ειδικότερα:

 • Τα προς παραλαβή αγαθά μπορεί να είναι εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά για τον παραλήπτη ή τον αποστολέα τους. Στην έννοια του εμπορεύσιμου αγαθού συμπεριλαμβάνονται όλα τα αγαθά, όπως αυτά κατονομάζονται στην παράγραφο 2.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ. (όπως εμπορεύματα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.).
 • Ο αποστολέας των αγαθών μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τρίτος, ήτοι επιτηδευματίας ή πρόσωπο της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 (πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) ή πρόσωπο της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω Αρθρου (αγρότες του ειδικού καθεστώτος) ή και ιδιώτης.

Σκοπός της παραλαβής

Για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου ή δελτίου αυτού λαμβάνεται υπόψη ακόμη ο σκοπός της παραλαβής. Έτσι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής για τα πιο πάνω αγαθά πρέπει αυτά να παραλαμβάνονται με σκοπό την αγορά τους ή την πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτου ή την απλή διαμεσολάβηση προς πώληση ή την αποθήκευση ή τη φύλαξη ή τη χρήση ή την επεξεργασία όταν ο αποστολέας των αγαθών στην τελευταία περίπτωση είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Με βάση τα ανωτέρω παρατίθεται σχηματικός πίνακας των περιπτώσεων τήρησης του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (παραλαβή αγαθών χωρίς συνοδευτικό στοιχείο νομίμως ή μη).


ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Σκοπός παραλαβής

Επιτηδευματίας

Αγρότης

Ειδικού

Καθεστώτος

Πρόσωπο της παρ. 3

του Αρθρου 2

Ιδιώτης

Αγορά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πώληση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φύλαξη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διαμεσολάβηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επεξεργασία

ΝΑΙ

ΝΑΙ*

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αποθήκευση με αμοιβή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ**

Χρήση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

* Εξαιρούνται τα ελαιοτριβεία για τον ελαιόκαρπο που παραλαμβάνουν από παραγωγούς για έκθλιψη, καθώς και οι αλευρόμυλοι για τα αγαθά που παραλαμβάνουν προς άλεση από τα ίδια πρόσωπα, όπως ορίζεται στην 3/1992 εγκύκλιο του Κ.Β.Σ.

** Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται δελτίο εισαγωγής της υποπερίπτωσης ηα΄ της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10.

Ενδεικτικές περιπτώσεις τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής:

 • Δημοτική επιχείρηση σφαγείου που παραλαμβάνει ζώντα ζώα από αγρότη που δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής.
 • Παραλαβή παγίων προσώπου της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 από επιτηδευματία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του για φύλαξη (παραλαβή παγίων από επιτηδευματία για φύλαξη).
 • Παραλαβή στις εγκαταστάσεις ατομικής επιχείρησης περιουσιακών στοιχείων της ατομικής περιουσίας του επιτηδευματία για χρήση.
 • Παραλαβή αγαθών μεγαλύτερης ποσότητας από την αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής (πλεόνασμα). Δεν απαγορεύεται η τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής και σε περίπτωση παραλαβής αγαθών μικρότερης ποσότητας από την αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής (έλλειμμα).
 • Παραλαβή άλλου είδους αγαθών από αυτά που αναφέρονται στο δελτίο αποστολής.

Ενδεικτικές περιπτώσεις μη τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής:

 • Καθαριστήριο που παραλαμβάνει αγαθά από ιδιώτες ή επιτηδευματίες για καθάρισμα.
 • Μοδίστρα για τα ενδύματα ή τα υφάσματα που παραλαμβάνει από ιδιώτες.

28.19.4. Μη τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής από τους επισκευαστές επίπλων, μηχανών, μηχανημάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Με τις νέες διατάξεις το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής δεν τηρείται πλέον από τους επισκευαστές ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών, ή μηχανημάτων, οι οποίοι τηρούν πλέον το βιβλίο επισκευής αγαθών που ορίζεται με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, όπως τίθενται με την παράγραφο 23 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου (σχετική η παράγραφος 28.23 της παρούσας).

28.19.5. Περιεχόμενο του βιβλίου.

Στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρείται άμεσα με την παραλαβή των αγαθών:

 • η χρονολογία της παραλαβής
 • το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποστολέα
 • το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα
 • το είδος στην έσχατη διάκρισή του (όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Αρθρου 2)
 • ο σκοπός της παραλαβής (πώληση, αγορά, επεξεργασία κ.λ.π.).

28.19.6. Μη τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής.

Με τις νέες διατάξεις δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής για τα αγαθά που παραλαμβάνει ο επιτηδευματίας στην επαγγελματική του εγκατάσταση τα οποία δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης, όταν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή:

 • δελτίο εισαγωγής της υποπερίπτωσης ηα΄ της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 κατά την παραλαβή των αγαθών για φύλαξη από τον εκμεταλλευτή αποθηκευτικού χώρου.
 • τιμολόγιο αγοράς για τα αγαθά (εμπορεύσιμα ή πάγια) που παραλαμβάνονται από μη υπόχρεο σε έκδοση στοιχείου διακίνησης με σκοπό την αγορά τους (π.χ. ιδιώτης).

Επίσης δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής για τα αγαθά που απευθείας αγοράζει και παραλαμβάνει ο επιτηδευματίας από αλλοδαπό οίκο της Ε.Ε. απευθείας στην επαγγελματική του εγκατάσταση, εφόσον συνοδεύονται από οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα του ξένου οίκου, από τα οποία προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας των αγαθών αυτών.

28.19.7. Χρόνος έναρξης ισχύος.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 22/12/2006. Έτσι με τις νέες διατάξεις το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής πρέπει να τηρείται και για άλλες παραλαβές αγαθών που δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής, πέραν αυτών που ορίζονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 (όπως παραλαβή πάγιων αγαθών επιτηδευματία για χρήση κ.λ.π.), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Για τα αγαθά εκείνα τα οποία κατά την 22/12/2006 βρίσκονται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία χωρίς την ύπαρξη συνοδευτικού στοιχείου και χωρίς να έχει εκδοθεί δελτίο ποσοτικής παραλαβής λόγω μη ύπαρξης τέτοιας υποχρέωσης κατά την παραλαβή των αγαθών αυτών, κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να μη δημιουργηθούν αμφισβητήσεις, να καταχωρηθούν στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής με την ένδειξη «παλαιές παραλαβές» μέχρι την 30/3/2006, εφόσον την ημερομηνία καταχώρησης υπάρχουν στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.

Επίσης για λόγους χρηστής διοίκησης γίνεται δεκτό να μην επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη τήρηση του βιβλίου αυτού μέχρι 30/3/2006 για παραλαβές αγαθών που θα γίνουν από 22/12/2006 μέχρι την ημερομηνία αυτή, καθόσον δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση με τις προϊσχύουσες διατάξεις και τα αγαθά αυτά καταχωρηθούν στο βιβλίο ή δελτίο αυτό μέχρι 30/3/2006, εφόσον βέβαια την ημερομηνία καταχώρησης υπάρχουν στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.

Παράγραφος 28.20. Βιβλία πρώτης εγκατάστασης (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 10 αναφορικά με την τήρηση βιβλίων πρώτης εγκατάστασης. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα μη τήρησης βιβλίου πρώτης εγκατάστασης για τα έξοδα και τις αγορές που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου μέχρι τη σύστασή του ή από τον ιδρυτή ατομικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας μέχρι την υποβολή της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά καταχωρούνται αναλυτικά στα βιβλία των προσώπων αυτών μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύστασή τους (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή από την ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος (προκειμένου για ατομική επιχείρηση ή κοινοπραξία).

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την τήρηση βιβλίων πρώτης εγκατάστασης από τον ιδρυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ Β΄1062/27-7-2005).

Από τη μη τήρηση των βιβλίων πρώτης εγκατάστασης δεν θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες φορολογικές διατάξεις.

Οι παραπάνω διατάξεις, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν τόσο τα υπό σύσταση πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις για τα οποία υποβάλλεται η δήλωση έναρξης της υπό ίδρυσης επιχείρησης από την ημερομηνία αυτή και μετά όσο και τις συναλλαγές που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά εκ μέρους του ιδρυτή για λογαριασμό υπό ίδρυση προσώπου για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί μέχρι την 22/12/2006 δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης ή έχει ήδη θεωρηθεί βιβλίο πρώτης εγκατάστασης. Στην δεύτερη περίπτωση το βιβλίο που ήδη έχει θεωρηθεί μπορεί να μην ενημερώνεται πλέον με τις συναλλαγές που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και αυτές να καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία του επιτηδευματία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Παράγραφος 28.21. Τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γβ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 αναφορικά με την τήρηση του βιβλίου μεριδολογίου γιατρών. Ειδικότερα:

Υπόχρεος τήρησης

Με τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής ορίζεται ρητά ότι το βιβλίο τηρείται από την κλινική για τους συνεργαζόμενους με αυτή γιατρούς που παρέχουν ειδική περίθαλψη σε ασθενείς και αμείβονται από αυτούς. Δεν τηρείται δηλαδή για τους γιατρούς οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση έργου με την κλινική και αμείβονται από αυτήν.

Το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών τηρείται ακόμη εκτός από την κλινική και από το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από την νομική μορφή που λειτουργεί (Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) και την απαλλαγή του από το φόρο εισοδήματος ή το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Τρόπος τήρησης. Περιεχόμενο του βιβλίου

Το βιβλίο τηρείται σε μερίδες για κάθε γιατρό. Σε κάθε μερίδα αναγράφεται εκτός του ονοματεπωνύμου του, η διεύθυνσή του, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που ο γιατρός παρέχει υπηρεσίες κατ΄ εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, στη μερίδα του γιατρού αναγράφεται ακόμη το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του τρίτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατ΄ εντολή του οποίου παρέχεται η υπηρεσία.

Σε κάθε μερίδα καταχωρείται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ασθενή που δέχεται την ειδική ιατρική περίθαλψη, η χρονολογία παροχής της περίθαλψης και η κατηγορία της θέσης νοσηλείας του ασθενή. Η καταχώριση αυτή γίνεται στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 10 του Αρθρου 17, ήτοι την επόμενη της ημέρας περίθαλψης του ασθενή.

Παράγραφος 28.22 Τήρηση βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών από τη σχολή εκπαίδευσης οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (έναρξη ισχύος από 1/3/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 και υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών πέραν του εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και ο εκπαιδευτής οδηγών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.

Το βιβλίο τηρείται για κάθε εκπαιδευτικό όχημα και καταχωρείται σ΄ αυτό για κάθε εκπαιδευόμενο οδηγό:

α) το ονοματεπώνυμο, β) η διεύθυνση, γ) το ποσό της συμφωνούμενης αμοιβής και δ) η χρονολογία έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος.

Το βιβλίο τηρείται επί του οχήματος (μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο) και ενημερώνεται, όταν αρχίζει και τελειώνει το μάθημα. Επίσης το βιβλίο ενημερώνεται και κατά την παράσταση εξέτασης των υποψήφιων οδηγών ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αρχίζει από 1/3/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' του Αρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου και σ΄ αυτό καταχωρούνται οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί που εκπαιδεύονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, ανεξάρτητα εάν πριν την ημερομηνία αυτή είχαν δεχτεί υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Τρόπος έκδοσης των στοιχείων

Οι επιτηδευματίες αυτοί λόγω της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου έχουν υποχρέωση να εκδίδουν Α.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 794/19.6.2003), τον αύξοντα αριθμό και την αξία των οποίων καταχωρούν στο βιβλίο αυτό μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους.

Παράγραφος 28.23. Κατάργηση του βιβλίου συνδρομητών - Τήρηση βιβλίου ή δελτίων επισκευής αγαθών από τον επισκευαστή ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Κατάργηση του βιβλίου συνδρομητών.

Καταργείται από 22/12/2006 η υποχρέωση τήρησης βιβλίου συνδρομητών από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με συνδρομή. Συνεπώς από την ημερομηνία αυτή και μετά ο επιτηδευματίας που παρέχει υπηρεσίες με συνδρομή πρέπει να σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αυτού.

Σημειώνεται ότι λόγω της κατάργησης της τήρησης του βιβλίου συνδρομητών ο επιτηδευματίας που τηρούσε το βιβλίο αυτό (πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του Αρθρου 10) και για το λόγο αυτό εξέδιδε σε κάθε περίπτωση αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (είτε προς ιδιώτες είτε προς επαγγελματίες), πρέπει από την ημερομηνία αυτή και μετά να εκδίδει για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επιτηδευματίες Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. αντίστοιχα, θεωρημένα ή αθεώρητα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ, του ν.1809/1988 και των Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 743/10.6.2003) «Περί σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ» και Α.Υ.Ο.Ο 1809/1988 βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1082/2.6.2003.

Για διευκόλυνση των εν λόγω επιχειρήσεων, όσον αφορά την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων (διαδικασίες θεώρησης, δηλώσεις έναρξης ΦΗΜ κλπ) μετά τις ως άνω μεταβολές, γίνεται δεκτό να συνεχίσουν την έκδοσή τους με τον τρόπο που τα εξέδιδαν μέχρι τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006) το αργότερο μέχρι 30/3/2007 και από 31/3/2007 και μετά να τα εκδίδουν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες γενικές διατάξεις.

Β) Τήρηση βιβλίου ή δελτίου επισκευής αγαθών.

Υποχρεώνεται από 22/12/2006 ο επισκευαστής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων σε τήρηση θεωρημένου βιβλίου ή δελτίου επισκευής αγαθών (πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του Αρθρου 10) για τα αγαθά αυτά (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, μηχανές και μηχανήματα) που παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση από ιδιώτη ή επιτηδευματία και δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής (Κ.Θ. ΤΑΧΙS ¨Βιβλίο επισκευής αγαθών ¨ 315 και ¨Δελτίου επισκευής αγαθών¨ 316).

Σημειώνεται ότι όταν αντί βιβλίου, τηρείται δελτίο επισκευής αγαθών το δελτίο αυτό εμπίπτει στις διατάξεις περί έκδοσης στοιχείου και πρέπει να εκδίδεται τουλάχιστον διπλότυπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Αρθρου 18.

Ο εν λόγω επιτηδευματίας υποχρεωνόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 σε τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής. Στο νέο βιβλίο ή δελτίο, που είναι όμοιου περιεχομένου με το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που τηρούσαν, καταχωρείται άμεσα με την παραλαβή του προς επισκευή αγαθού η ημερομηνία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των προς επισκευή αγαθών που παραλαμβάνονται.

Ο επιτηδευματίας που τηρούσε θεωρημένο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής μπορεί, αντί να θεωρήσει το βιβλίο ή το δελτίο που ορίζεται με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ζ΄, να συνεχίσει την τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής που τηρούσε μέχρι την εξάντληση των θεωρημένων εντύπων.

Στην περίπτωση που εξέδιδε δελτίο ποσοτικής παραλαβής με Η/Υ σημαινόμενο με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει σημαινόμενο και το μηχανογραφικό δελτίο επισκευής αγαθών.

Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ.

Παρέχεται η δυνατότητα στους ως άνω επιτηδευματίες να εκδίδουν τις ΑΠΥ προς το κοινό με τη χρήση απλής φορολογικής ταμειακής μηχανής (ΦΤΜ) του ν.1809/1988 και μετά την ένταξη του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής στις διατάξεις της παρ.5 του Αρθρου 10, με την απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφουν τον α/α και την αξία τους μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους στο πρόσθετο βιβλίο ή δελτίο. Για τις λοιπές περιπτώσεις εκδίδονται για την παροχή των υπηρεσιών προς το κοινό και προς τους επιτηδευματίες ΑΠΥ χειρόγραφες ή μηχανογραφικές αθεώρητες βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 και προαιρετικά οι μηχανογραφικές με σήμανση βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003. Στο περιεχόμενό τους αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 13 και σε περίπτωση που εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, παρέλκει η αναγραφή του α/α και της αξίας της σχετικής ΑΠΥ στο βιβλίο ή δελτίο.

Παράραφος 28.24. Τήρηση βιβλίου εισερχομένων από τα συνεργεία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 αναφορικά με την τήρηση του βιβλίου εισερχομένων. Με τις νέες διατάξεις το βιβλίο εισερχομένων τηρείται από τον επιτηδευματία που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και δεν τηρείται πλέον:

 • Από τον επιτηδευματία που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων. Ο επιτηδευματίας αυτός τηρεί για τις πωλήσεις των πιο πάνω αγαθών βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, όπως ισχύουν.
 • Από τον εκμεταλλευτή πλυντηρίου που λειτουργεί με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, εφόσον τα στοιχεία αξίας εκδίδονται αυτόματα κατά τη συναλλαγή μέσω κατάλληλης διασύνδεσης φορολογικού μηχανισμού εγκεκριμένου μοντέλου του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄). Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για τον επιτηδευματία που στον ίδιο χώρο εκμεταλλεύεται και πλυντήριο που λειτουργεί με τον κλασικό τρόπο, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο εισερχομένων τηρείται με τον ίδιο τρόπο που οριζόταν και με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Παράγραφος 28.25. Τρόπος τήρησης του βιβλίου ασθενών από τα διαγνωστικά κέντρα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η δυνατότητα μη καταχώρησης στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρείται από τα διαγνωστικά κέντρα των ασθενών που είναι ασφαλισμένοι σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, όταν δεν εισπράττεται ιδιαίτερη αμοιβή από αυτούς. Έτσι από 22/12/2006 και μετά τα διαγνωστικά κέντρα δύνανται να μην καταχωρούν στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., όταν δεν εισπράττουν ιδιαίτερη αμοιβή από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή τα φορολογικά στοιχεία (Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. κατά περίπτωση αναλόγως της πηγής φορολόγησης του εσόδου) προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εκδίδονται από θεωρημένα χειρόγραφα ή αθεώρητα έντυπα σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ή μηχανογραφικά έντυπα σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο.

Παράγραφος 28.26. Κατάργηση του βιβλίου παραγγελιών που τηρείται από τους κατασκευαστές προκατασκευασμένων κτισμάτων - Τήρηση βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών από τους πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων αγαθών (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

28.26.1. Κατάργηση του βιβλίου παραγγελιών.

Καταργείται από 22/12/2006 η υποχρέωση τήρησης βιβλίου παραγγελιών από τον κατασκευαστή προκατασκευασμένων οικιών ή άλλων κτισμάτων. Συνεπώς από την ημερομηνία αυτή και μετά ο επιτηδευματίας που κατασκευάζει προκατασκευασμένες οικίες ή άλλα κτίσματα πρέπει να σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αυτού.

Σημειώνεται ότι λόγω της κατάργησης του βιβλίου παραγγελιών ο επιτηδευματίας που τηρούσε το βιβλίο αυτό (πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του Αρθρου 10) και για το λόγο αυτό εξέδιδε αθεώρητα φορολογικά στοιχεία αξίας βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1809/1988 και των Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1082/2.6.2003 «Περί σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ» και Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1083/2.6.2003 «Περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων», καθώς επίσης και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση (ΠΟΛ.3/24.11.1992 - παρ. 12.5 και 13.3 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ Β΄ 128/27.2.1992) - εξαιρέσεις από ΦΤΜ κλπ) για τον τρόπο έκδοσης και το περιεχόμενο (περιγραφή έργου, στοιχεία αγοραστή κ.λ.π.) των φορολογικών στοιχείων αξίας επί εκτελέσεως τεχνικών έργων ή άλλων εγκαταστάσεων.

Για διευκόλυνση των εν λόγω επιχειρήσεων όσον αφορά την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων (διαδικασίες θεώρησης, δηλώσεις έναρξης ΦΗΜ κ.λ.π.) μετά τις ως άνω μεταβολές, γίνεται δεκτό να συνεχίσουν την έκδοσή τους με τον τρόπο που τα εξέδιδαν μέχρι τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στο ΦΕΚ (22/12/2006) το αργότερο μέχρι 30/3/2007 και από 31/3/2007 και μετά να τα εκδίδουν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες γενικές διατάξεις.

28.26.2. Τήρηση βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών.

Υποχρεώνεται από 22/12/2006 ο πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου σε τήρηση βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών (Κ.Θ. TAXIS 314).

Ο εν λόγω επιτηδευματίας υποχρεωνόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 σε τήρηση βιβλίου εισερχομένων. Ο επιτηδευματίας αυτός που τηρούσε βιβλίο εισερχομένων μπορεί, αντί να θεωρήσει το βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών, να συνεχίσει μέχρι την εξάντληση των θεωρημένων εντύπων την τήρηση του βιβλίου εισερχομένων. Στο νέο βιβλίο, που είναι όμοιου περιεχομένου με το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, καταχωρείται για κάθε αγαθό που αγοράζει ή παραλαμβάνει από τρίτο για πώληση:

 • Τη χρονολογία εισόδου και εξόδου στην επαγγελματική του εγκατάσταση. Χρονολογία εισόδου είναι η ημερομηνία που το αυτοκίνητο εισήλθε στην επαγγελματική εγκατάσταση. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο που αγοράζει για πώληση παραμένει σε εγκαταστάσεις τρίτου (π.χ. ντήλερ), για να πωληθεί για λογαριασμό του ή για οποιοδήποτε σκοπό, το αυτοκίνητο αυτό καταχωρείται στο βιβλίο της εγκατάστασης που διενήργησε την αγορά, με σχετική παρατήρηση ότι βρίσκεται σε εγκατάσταση τρίτου για πώληση, επίδειξη κ.λ.π. Χρονολογία εξόδου είναι η ημερομηνία που εξήλθε το αυτοκίνητο από την επαγγελματική του εγκατάσταση για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου από τον οποίο αγοράστηκε το αυτοκίνητο ή του τρίτου για λογαριασμό του οποίου θα γίνει η πώληση.
 • Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή το είδος του οχήματος, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.

Σημειώνεται ότι και μετά την μετονομασία του βιβλίου εισερχομένων που τηρείται από τους πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.λ.π. σε βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα που είχε δοθεί από τη Διοίκηση να μην τηρείται το βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών του Αρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ, όταν τηρείται το βιβλίο εισερχομένων (τώρα βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών), εφόσον βέβαια σ΄ αυτό καταχωρούνται όλα τα δεδομένα του βιβλίου του Αρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ.

Αρθρο 29

Στοιχεία επιτηδευματιών

Παράγραφος 29.1. Απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του Αρθρου 11. Με τη νέα διάταξη απαλλάσσεται ρητά ο επιτηδευματίας από την υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής, για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεών του, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Τα ανταλλακτικά αυτά να μην αποτελούν γι' αυτόν αντικείμενο εμπορίας και να προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών των παγίων των εγκαταστάσεων του και
 • Οι διακινήσεις αυτές να διενεργούνται με μεταφορικά μέσα Ι.Χ. κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.

Έτσι για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων που διενεργούνται κατά τα προαναφερόμενα από 22/12/2006 και μετά, δεν εκδίδεται πλέον δελτίο αποστολής.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του Αρθρου 11 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με τις οποίες για την μη έκδοση Δ.Α. για τις διακινήσεις αυτές ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο πρέπει να υπάρχει έγκριση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Παράγραφος 29.2. Υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής από τους αγρότες, για τη διακίνηση νωπών αλιευμάτων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 11 και επεκτείνεται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και στις περιπτώσεις που διακινούν νωπά αλιεύματα με σκοπό την πώληση (είτε απευθείας - είτε μέσω τρίτων), την επεξεργασία ή τη συσκευασία τους και ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς (ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης μεταφορικό μέσο).

Κατά συνέπεια με τις νέες διατάξεις οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., υποχρεούνται στην έκδοση δελτίων αποστολής στις περιπτώσεις που διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής (κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά κ.λπ.) η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εξακολουθεί να υφίσταται αποκλειστικά και μόνο, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται με δημοσίας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις ίδιες ως άνω αιτίες (πώληση είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, επεξεργασία, συσκευασία).

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ισχύουν οι επισημάνσεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 (3.1.2), της εγκυκλίου 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ Α΄ 221/24.9.2002).

Αντιμετώπιση του χρονικού διαστήματος 22/12/2006 μέχρι 30/3/2007.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου, η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22/12/2006).

Ενόψει της άμεσης εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων, γίνεται δεκτό, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πραγματοποίησαν μετά την έναρξη ισχύος αυτών (22/12/2006), διακινήσεις νωπών αλιευμάτων, με σκοπό την πώληση (είτε απευθείας - είτε μέσω τρίτων), την επεξεργασία ή τη συσκευασία τους, χωρίς δελτίο αποστολής, να μην επιβληθούν σε βάρος τους οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 179/11.9.1997) για το χρονικό διάστημα από 22/12/2006 μέχρι 30/3/2007, χρόνος που θεωρείται επαρκής για την ενημέρωση και συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στις νέες διατάξεις.

Παράγραφος 29.3. Παροχή δυνατότητας έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου επιστροφής για τα αγαθά που διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και επιστρέφονται στις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Αρθρου 11. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευματία που εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, με την επιστροφή στην επιχείρηση και για την τακτοποίηση των επιστρεφομένων αγαθών:

 • είτε να αναγράφει στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής την ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος,
 • είτε να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής στο περιεχόμενο του οποίου αναγράφονται η ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα επιστρεφόμενα αγαθά.

Το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής εκδίδεται θεωρημένο σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του Αρθρου 19 (παράγραφος 7 του Αρθρου 30 του κοινοποιούμενου νόμου) ή με σήμανση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222/ 5.10.1988) εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά ή αθεώρητο για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 «περί αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων».

Παράγραφος 29.4. Υποχρέωση αναγραφής επί του δελτίου αποστολής της αξίας των αγαθών, σε ορισμένες περιπτώσεις αποστολής αυτών εκτός της χώρας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση ζ' της παραγράφου 5 του Αρθρου 11 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)Ορίζεται για πρώτη φορά η υποχρέωση αναγραφής επί του δελτίου αποστολής της αξίας των αγαθών στις περιπτώσεις που αυτά αποστέλλονται εκτός της χώρας (κοινότητα ή τρίτες χώρες) με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση αυτών. Η υποχρέωση αυτή προβλεπόταν από γραπτές θέσεις των συναρμόδιων Διευθύνσεων (Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., 19η Τελ/κών Διαδ/σιών, Μητρώου).

β)Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας των αγαθών επί του δελτίου αποστολής, στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή μεταξύ υποκαταστημάτων, εφόσον στο υποκατάστημα τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία ή εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η αναγραφή της αξίας στις διακινήσεις αυτές δεν είναι απαραίτητη άμεσα για την ενημέρωση των βιβλίων ακόμα και στην περίπτωση που εξάγεται αυτοτελές αποτέλεσμα από το υποκατάστημα, αφού η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέχρι το χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος με ιδιαίτερο έγγραφο - λογιστικό σημείωμα.

Παράγραφος 29.5. Χρονική διάρκεια δελτίου αποστολής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται τρία νέα εδάφια στην παράγραφο 5 του Αρθρου 11.

Με τις νέες διατάξεις ουσιαστικά καθορίζεται ο χρόνος διάρκειας-επικαιρότητας του δελτίου αποστολής, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, τη διοικητική πρακτική και τη δικαστηριακή νομολογία, για την κάλυψη νομοθετικού κενού και την άρση των προστριβών των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων καθώς και την αποφυγή καταλογισμού παραβάσεων.

Ειδικότερα ορίζεται πλέον ρητά ότι η διάρκεια - επικαιρότητα του δελτίου αποστολής εξαρτάται από τις κατά περίπτωση συνθήκες της μεταφοράς, όπως την απόσταση, τον τρόπο μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων ή άλλες ειδικότερες συνθήκες.

Για το σκοπό αυτό ο εκδότης ο οποίος φέρει και το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας του δελτίου αποστολής, μπορεί να αναγράφει σ' αυτό πραγματικά γεγονότα ή καταστάσεις που δικαιολογούν και ουσιαστικά αποδεικνύουν τη χρονική διάρκεια αυτού. Επισημαίνεται ότι τα γεγονότα και οι καταστάσεις ως πραγματικά περιστατικά, κρίνονται τελικά από τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα.

Παράγραφος 29.6. Εναρμόνιση της προθεσμίας έκδοσης του τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με την προθεσμία έκδοσης των λοιπών στοιχείων του Αρθρου 12 (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 12 για νομοτεχνικούς λόγους, προκειμένου οι διατάξεις για την προθεσμία (επέκταση) έκδοσης του τιμολογίου της παραγράφου αυτής να εναρμονισθούν με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του Αρθρου 12 (παράγραφος 12 του παρόντος Αρθρου), με τις οποίες ορίζεται ενιαία προθεσμία έκδοσης όλων των στοιχείων του Αρθρου 12 ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) και ειδικότερα:

α)Το τιμολόγιο για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών εξακολουθεί να εκδίδεται (ημερομηνία έκδοσης) την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που έλαβαν χώρα οι παραδόσεις αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών.

β)Η προθεσμία --επιμήκυνση του χρόνου έκδοσης των στοιχείων αυτών ορίζεται πλέον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του Αρθρου 12, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται δυνατότητα έκδοσης των υπόψη στοιχείων μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα (αντί την 10η ημέρα που ίσχυε με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις) από εκείνον που αφορούν οι παραδόσεις ή οι παροχές, ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των στοιχείων δηλαδή χειρόγραφα ή μηχανογραφικά με τη χρήση ή μη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση του χρόνου έκδοσης των τιμολογίων, χωρίς να θίγεται η κανονικότητα απόδοσης του Φ.Π.Α.

Έτσι για επαναλαμβανόμενες παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα για παράδειγμα το μήνα Μάρτιο, το χειρόγραφο τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου με ημερομηνία έκδοσης την 31η Μαρτίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορούν οι παραδόσεις αυτές και εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στη σήμανση αποτυπώνεται η πραγματική - φυσική ημερομηνία έκδοσής του μέσω της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (δηλαδή η ημερομηνία σήμανσης μπορεί να είναι μέχρι και τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα και η ημερομηνία έκδοσης η τελευταία του προηγούμενου).

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο 1002841/12/ΠΟΛ.1004/14.1.2004, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 17 του Αρθρου 12 (όπως είχαν τεθεί και ίσχυαν με το Αρθρο 2 του ν. 3193/2003 - ΦΕΚ Α΄ 266/20.11.2003), όσον αφορά την αρχή της ενιαίας αρίθμησης, αυτή δεν διαταράσσεται λόγω της αναγραφής διαφορετικών ημερομηνιών από το τέλος του μήνα μέχρι την 15η ημέρα του επομένου και κατά συνέπεια τα φορολογικά στοιχεία μπορεί στις περιπτώσεις αυτές να εκδίδονται από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ιδιαίτερης σειράς.

Παράγραφος 29.7. Επέκταση της προθεσμίας έκδοσης των εκκαθαρίσεων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του Αρθρου 12 για νομοτεχνικούς λόγους, προκειμένου οι ισχύουσες διατάξεις για την προθεσμία (επέκταση) έκδοσης της εκκαθάρισης, να εναρμονισθούν με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του Αρθρου 12 (παράγραφος 12 του παρόντος Αρθρου), με τις οποίες ορίζεται ενιαία προθεσμία έκδοσης όλων των στοιχείων του Αρθρου 12 ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) και ειδικότερα:

α)Η εκκαθάριση που αφορά πωλήσεις ή επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου, εξακολουθεί να εκδίδεται (ημερομηνία έκδοσης) την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ή παραδόθηκαν αγαθά μετά από επεξεργασία για λογαριασμό του τρίτου.

β)Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των εκκαθαρίσεων μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα (αντί της 10ης ημέρας που ίσχυε με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις), ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των στοιχείων αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Για την εφαρμογή της υπόψη διάταξης ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 29.6.

γ)Οι εκκαθαρίσεις που αφορούν τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, εξακολουθούν να εκδίδονται και να παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου από τη λήξη της χρήσης μήνα, με ημερομηνία έκδοσης, την τελευταία ημέρα της χρήσης που αφορούν, ρύθμιση που ισχύει άλλωστε και με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του Αρθρου 12.

Παράγραφος 29.8. Παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων

(έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 7 του Αρθρου 12. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α)Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν στην περίπτωση πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.

β)Θεσπίζονται εξουσιοδοτικές διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του θέματα που αφορούν την υλοποίηση του μέτρου της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου και ειδικότερα να καθορίζει τις κατηγορίες των υπηρεσιών ή των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στην νέα ρύθμιση, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, το χρόνο, τον τρόπο έκδοσης, το είδος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων στοιχείων, τη θεώρηση αυτών καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τη ρύθμιση αυτή.

Συνεπώς για την υλοποίηση των νέων διατάξεων θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Παράγραφος 29.9. Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του Αρθρου 12, με την οποία ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού και αναδιατυπώνονται οι διατάξεις αυτής προκειμένου να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο και κυρίως ο αντισυμβαλλόμενος, λόγω ασάφειας της προϊσχύουσας διάταξης, που είχε σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη έκδοση των τιμολογίων αυτών από τους αντιπροσώπους και τον καταλογισμό παραβάσεων σε βάρος τους.

Έτσι, προκύπτει πλέον σαφώς ότι στις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος εισπράττει προμήθεια από οίκο εξωτερικού, στο εκδιδόμενο τιμολόγιο, αναγράφει ως αντισυμβαλλόμενο - πελάτη τον οίκο του εξωτερικού και όχι την τράπεζα που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό του, τα στοιχεία της οποίας επίσης αναγράφονται σε άλλο χώρο επί του τιμολογίου.

Επισημαίνεται ότι, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1163/1994 (περίπτωση θ'), οι αντιπρόσωποι οίκων εξωτερικού για την προμήθεια που εισπράττουν, μέσω τραπέζης, από αλλοδαπούς επιτηδευματίες (οίκους εξωτερικού) δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του Αρθρου 20, για τις συναλλαγές αυτές. Αντίθετα για τις περιπτώσεις που εισπράττουν προμήθεια και από τον παραγγελέα - έλληνα επιτηδευματία, υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, μόνο για την προμήθεια αυτή.

Παράγραφος 29.10. Τιμολόγηση Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 15 του Αρθρου 12, και ορίζεται με σαφήνεια ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων για τη διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε φοιτητές σπουδαστές κ.λ.π. με εντολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με τη νέα διάταξη απλουστεύεται η διαδικασία διάθεσης των εν λόγω συγγραμμάτων η οποία ήταν αρκετά γραφειοκρατική λόγω της ιδιομορφίας καθορισμού της τιμής τους από Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Έκδοση Τιμολογίου για τις πωλήσεις των συγγραμμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στη χρήση, και εν συνεχεία έκδοση συμπληρωματικού ή πιστωτικού μετά τον καθορισμό της τιμής από την Επιτροπή του ΥΠΕΘΟ κ.λπ.). Έτσι για τις οριστικές πλέον πωλήσεις των συγγραμμάτων αυτών το τιμολόγιο προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Απόφασης καθορισμού των τιμών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή.

Παράγραφος 29.11. Έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών αξίας μέχρι πενήντα (50) ευρώ (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 16 του Αρθρου 12 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης από τον επιτηδευματία στοιχείου του Αρθρου 13 (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) αντί τιμολογίου και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα, εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής - στοιχείου είναι μέχρι πενήντα (50) ευρώ.

Κατά συνέπεια η Α.Π.Υ. (στις περιπτώσεις αυτές) αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εμφάνισης - καταχώρησης της συναλλαγής στα τηρούμενα βιβλία του αγοραστή, ο τελευταίος δε μπορεί να εκπέσει τον εμπεριεχόμενο Φ.Π.Α., με την προϋπόθεση ότι παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α. στον λήπτη του στοιχείου (εγκύκλιος ΠΟΛ.1004/15.1.2003 παρ. 3.7).

β)Ορίζεται πλέον ρητά, ότι η έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν είναι δικαίωμα του πωλητή των αγαθών ή του παρέχοντος την υπηρεσία, συνεπώς εάν ο αγοραστής ζητήσει τιμολόγιο, ο πωλητής δεν νομιμοποιείται να αρνηθεί την έκδοσή του. Τα ανωτέρω είχαν επισημανθεί με την παράγραφο 12.12 (διευκρινίσεις στην περίπτωση γ' της παραγράφου 16) της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Παράγραφος 29.12. Επέκταση της προθεσμίας έκδοσης όλων των στοιχείων αξίας του Αρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του Αρθρου 12 και ορίζεται ενιαία αντιμετώπιση της προθεσμίας μεταγενέστερης έκδοσης όλων των στοιχείων αξίας του Αρθρου 12 ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους και ειδικότερα:

Επεκτείνεται η δυνατότητα που υπήρχε για μεταγενέστερη έκδοση όλων των μηχανογραφικά εκδιδόμενων στοιχείων (με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ) του Αρθρου 12 και για τα χειρογράφως εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία. Έτσι η προϋπάρχουσα δυνατότητα παρέχεται πλέον για όλα τα στοιχεία του Αρθρου 12, ανεξάρτητα εάν αυτά εκδίδονται με χειρόγραφο τρόπο ή μηχανογραφικά νομίμως χωρίς σήμανση (π.χ. από τους τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του Αρθρου 10), δυνατότητα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις παρείχετο μόνο για τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Η ανωτέρω ρύθμιση σκοπό έχει την αντιμετώπιση με όμοιο τρόπο ίδιων ουσιαστικά περιπτώσεων (έκδοση στοιχείων χονδρικών συναλλαγών του Αρθρου 12) μέσω της κατάργησης των πολλαπλών - διαφορετικών ρυθμίσεων από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του χρόνου έκδοσης των στοιχείων του Αρθρου 12, οι οποίες ουσιαστικά δεν εξυπηρετούσαν κανένα φορολογικό σκοπό, για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και όσον αφορά την αρχή της ενιαίας αρίθμησης έχει γίνει δεκτό ότι τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να εκδίδονται από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ιδιαίτερης σειράς.

Για τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων διατάξεων (και των λοιπών διατάξεων του ιδίου εδαφίου καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής οι οποίες άλλωστε δεν μεταβάλλονται), ισχύουν αναλογικά τα όσα διευκρινίσθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1004/14.1.2004 και ΠΟΛ.1010/26.1.2005 με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των αντικαθιστώμενων διατάξεων.

Παράγραφος 29.13. Επέκταση της προθεσμίας έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης, όταν για τη διακίνηση έχει προηγηθεί η έκδοση δελτίου αποστολής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Αρθρου 13 και επεκτείνεται η προθεσμία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν προηγουμένως για τη διακίνηση του αγαθού έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής και ειδικότερα:

Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις λιανικής πώλησης αγαθών που για τη διακίνησή τους έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, να εκδίδεται η απόδειξη το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα (αντί της 10ης ημέρας που ίσχυε με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις) του επόμενου μήνα από το μήνα αποστολής του αγαθού, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.

Έτσι για παράδειγμα, σε περίπτωση διακίνησης αγαθών με δελτίο αποστολής στις 15/3/2007 λόγω λιανικής πώλησης, η απόδειξη μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15/4/2007, με ημερομηνία έκδοσης την 31/3/2007.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ισχύουν οι επισημάνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Αρθρου 3 (3.8.1) της εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/12.12.2002, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3052/2002 (έκδοση αποδείξεων με φ.τ.μ., αποδείξεις για ιδιωτικά τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

Παράγραφος 29.14. Απόδειξη δαπάνης (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Αρθρου 15. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους, επειδή ο συγγραφέας ή ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων οι οποίοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ορίζονται ρητά πλέον ως μη επιτηδευματίες με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 27 του παρόντος νόμου.

Παράγραφος 29.15. Έκδοση φορτωτικής από τον μεταφορέα

(έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του Αρθρου 16, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μεταφορέα και επιμηκύνεται ο χρόνος έκδοσης της φορτωτικής του μεταφορέα, η οποία μπορεί πλέον να εκδίδεται το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και όχι υποχρεωτικά με την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών.

Παράγραφος 29.16. Έκδοση φορτωτικής από το μεταφορικό γραφείο ή το διαμεταφορέα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του Αρθρου 16 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 • Αναφέρεται πλέον ρητά στο νόμο και ο διαμεταφορέας, ο οποίος είχε και εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις του μεταφορικού γραφείου,
 • ορίζεται ο χρόνος έκδοσης της φορτωτικής του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα με βάση τις πραγματικές συνθήκες διενέργειας μεταφοράς των αγαθών, για λόγους αποσαφήνησης των διατάξεων και διευκόλυνσης των επιτηδευματιών αυτών και την αποφυγή καταλογισμού παραβάσεων.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

α)Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα η φορτωτική εκδίδεται κατά το χρόνο της παραλαβής των προς μεταφορά αγαθών (ο χρόνος αυτός έκδοσης της φορτωτικής οριζόταν από τις αντικαθιστώμενες διατάξεις) και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου. Με τη ρύθμιση αυτή ουσιαστικά επιμηκύνεται ο χρόνος έκδοσης της φορτωτικής του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο μεταφορικό γραφείο ή το διαμεταφορέα.

β)Ορίζεται πλέον ρητά ότι, όταν η μεταφορά ενεργείται κατΆ εντολή του μεταφορικού γραφείου ή του διαμεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική των προσώπων αυτών εκδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ολοκλήρωση της μεταφοράς και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της προηγούμενης ημέρας (δηλαδή της ημέρας που ολοκληρώθηκε η μεταφορά). Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο μπορεί να παραμένει στο μεταφορικό γραφείο ή το διαμεταφορέα με την προϋπόθεση ότι φυλάσσεται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (από τους υπόχρεους) και επιδεικνύεται στον έλεγχο.

Παράδειγμα:

Μεταφορέας, κατ' εντολή διαμεταφορέα, παρέλαβε στις 10/1/2007 αγαθά, από τις εγκαταστάσεις του αποστολέα Α στην Αθήνα προκειμένου να τα μεταφέρει στον παραλήπτη Β στην Αλεξανδρούπολη. Η μεταφορά - παράδοση των αγαθών στον Β έγινε στις 11/1/2007. Η φορτωτική του διαμεταφορέα θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 12/1/2007 και θα έχει ημερομηνία έκδοσης την 11/1/2007.

Εφόσον η φορτωτική εκδίδεται μηχανογραφικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, στη σήμανση αποτυπώνεται η πραγματική - φυσική ημερομηνία έκδοσής της μέσω της ΕΑΦΔΣΣ δηλαδή στο παράδειγμά μας η 12/1/2007 και θα φέρει ημερομηνία έκδοσης την 11/1/2007.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με την παράγραφο 12.4.3.ε' της εγκυκλίου 3/1992, δηλαδή στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται η διακίνηση, διανομή αγαθών, στις οποίες όταν πέραν της απλής μεταφοράς προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση, οργάνωση διανομής κ.λπ.) εκδίδονται τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών.

Παράγραφος 29.17. Περιεχόμενο φορτωτικής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται η περίπτωση βΆ της παραγράφου 7 του Αρθρου 16, προκειμένου να προκύπτει ρητά και ο διαμεταφορέας ως εντολέας του μεταφορέα, λόγω της ρητής αναφοράς του διαμεταφορέα στις νέες διατάξεις της παραγράφου 6 του Αρθρου 16 (παράγραφος 16 του παρόντος Αρθρου).

Παράγραφος 29.18. Έκδοση διορθωτικού σημειώματος από τον διαμεταφορέα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αντικαθίσταται η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του Αρθρου 16. Με τις νέες διατάξεις αναφέρεται πλέον και ο διαμεταφορέας μεταξύ των υπόχρεων στην έκδοση διορθωτικού σημειώματος, στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις της παραγράφου 10 προβλέπεται η έκδοση του στοιχείου αυτού. Η αντικατάσταση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Παράγραφοι 29.19 - 29.26. Εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση με την Οδηγία 2001/115/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις του Αρθρου 18α. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται για λόγους εναρμόνισης των διατάξεων του Κώδικα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και ειδικότερα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/115/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους όρους που επιβάλλονται στην τιμολόγηση στις κοινοτικές χώρες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις διατάξεις του υπόψη Αρθρου (18α) του Κ.Β.Σ.

Ειδικότερα επέρχονται ανά παράγραφο οι εξής τροποποιήσεις:

Παράγραφος 29.19. Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία ανάλογα με την χώρα εγκατάστασής τους (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 18α. Με τις διατάξεις αυτές:

α)Αντικαθίσταται λόγω κατάργησής του ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992, με τον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003.

β)Καταργείται ουσιαστικά η υποχρέωση να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία (πελάτης ή τρίτος), από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα, σε άλλο κράτος - μέλος ή σε χώρα με την οποία υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 ΑΆ), του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 ΑΆ) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 264/15.10.2003 σελ. 001-011).

Συνεπώς από 22/12/2006 η υποχρέωση προσκόμισης επίσημου εγγράφου της οικείας φορολογικής αρχής, που να αποδεικνύει την άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που εκδίδουν τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία παραμένει, μόνο όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων ή το σχετικό κανονισμό.

Παράγραφος 29.20. Υποχρέωση κατάρτισης και κατάθεσης της έγγραφης συμφωνίας πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία από τον πελάτη ή τον τρίτο (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 18α, προκειμένου στην περίπτωση ανάθεσης έκδοσης τιμολογίων σε τρίτο ή τον πελάτη του επιτηδευματία να προκύπτει ρητά ότι η υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης συμφωνίας και κατάθεσής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία πρέπει να πληρούται πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου από τα πρόσωπα αυτά.

Η υποχρέωση αυτή προέκυπτε ήδη από την προϊσχύουσα διάταξη της περίπτωσης αΆ της παραγράφου 2 του Αρθρου 18α.

Παράγραφος 29.21. Αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 18α για νομοτεχνικούς λόγους. Με την αντικατάσταση αυτή ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις και αντικαθίσταται μόνο ο αναφερόμενος σΆ αυτές Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον ισχύοντα σήμερα, λόγω κατάργησής του.

Παράγραφος 29.22. Κατάργηση της αναφοράς στον φορολογικό εκπρόσωπο (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 18α. Με την αντικατάσταση αυτή ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις και απαλείφεται η φράση «ή εκπρόσωπος», ρύθμιση η οποία είναι αναγκαία μετά την κατάργηση των διατάξεων περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

Παράγραφος 29.23. Γλώσσα και νόμισμα τήρησης των τιμολογίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Αρθρου 18α και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)Καταργείται η υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία μπορούν πλέον να διατυπώνονται από τον επιτηδευματία σε οποιαδήποτε γλώσσα.

β)Ορίζεται ρητά ότι η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου μετάφραση στην ελληνική γλώσσα τόσο των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας όσο και των τιμολογίων που λαμβάνει ο επιτηδευματίας, ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές εντός ή εκτός της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή ο επιτηδευματίας υποχρεούται να προσκομίζει τα τιμολόγια μεταφρασμένα, μέσα σε εύλογη προθεσμία, που τίθεται για το σκοπό αυτό από την φορολογική αρχή.

γ)Προστίθεται νέο εδάφιο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των ποσών στα τιμολόγια σε οποιοδήποτε νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο Αρθρο 11 τίτλος ΓΆ παράγραφος 2 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (6η Οδηγία του Συμβουλίου της 17/5/1977). Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αυτούσια μεταφορά αντίστοιχης διάταξης της Οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Δεκεμβρίου 2001.

Παράγραφοι 29.24 - 29.25. Αποθήκευση των τιμολογίων στο εσωτερικό της χώρας σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διτάξεις των παραγράφων αυτών αντικαθίστανται οι παράγραφοι 10 και 11 του Αρθρου 18α. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποχρέωση αποθήκευσης από τον επιτηδευματία όλων των τιμολογίων αποκλειστικά σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας, στις περιπτώσεις που η αποθήκευση:

α)δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα ή

β)γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τους σχετικούς νόμους ή τον κανονισμό που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Αρθρου 18α του Κώδικα.

Έτσι ο επιτηδευματίας στις προαναφερόμενες περιπτώσεις μπορεί να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, καθώς και όλα τα τιμολόγια που λαμβάνει είτε σε χαρτί είτε με ηλεκτρονικά μέσα, για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα.

Παράγραφος 29.26. Αντικατάσταση διατάξεων για νομοτεχνικούς λόγους (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 18 του Αρθρου 18α για νομοτεχνικούς λόγους. Με την αντικατάσταση αυτή ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις και αντικαθίσταται μόνο ο αναφερόμενος σΆ αυτές Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον ισχύοντα σήμερα, λόγω κατάργησής του.

Αρθρο 30

Ενημέρωση, θεώρηση, τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Υποβολή καταστάσεων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων

Παράγραφος 30.1. Κατάργηση του χρόνου ενημέρωσης του ημερολογίου της αναλυτικής λογιστικής (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 17, που όριζε το χρόνο ενημέρωσης του ημερολογίου που περιέχει εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής. Η κατάργηση της περίπτωσης αυτής γίνεται λόγω της κατάργησης της εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου (σχετική παράγραφος 28.11 της παρούσας). Λόγω της κατάργησης της πιο πάνω περίπτωσης δ΄ η περίπτωση ε΄ της ίδιας παραγράφου 2 του Αρθρου 17 αναριθμείται σε δ΄.

Παράγραφος 30.2. Κατάργηση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων που τηρούν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 κατ΄ εφαρμογή άλλων διατάξεων. Οριοθέτηση της μη εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων και της μη τήρησης αυτών όταν δεν ενημερώνονται εμπρόθεσμα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Αρθρου 17 και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α)Καταργείται η διάταξη με την οποία οριζόταν ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων που τηρούν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 κατ΄ εφαρμογή άλλων διατάξεων και των οποίων η τήρηση δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα, επειδή δεν εξυπηρετεί φορολογικούς σκοπούς.

Β)Ορίζεται ρητά ως μη τήρηση βιβλίων η ενημέρωση αυτών, όταν τηρούνται χειρόγραφα, ή η εκτύπωση ή εγγραφή αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, όταν τηρούνται μηχανογραφικά, μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Η νέα αυτή διάταξη αφορά όλα τα βιβλία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του Αρθρου 10 και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. Αφορά δηλαδή το βιβλίο αγορών, το βιβλίο εσόδων - εξόδων, τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών ή του βιβλίου εσόδων - εξόδων, το ημερήσιο φύλλο συναλλαγών ή το ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων υποκαταστήματος, τα ημερολόγια της Γ΄ κατηγορίας, τα καθολικά, το ισοζύγιο γενικού αναλυτικών καθολικών, το μητρώο παγίων, το βιβλίο επενδύσεων, το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων. Τα εν λόγω βιβλία, όταν ενημερωθούν (επί χειρόγραφης τήρησης) ή εκτυπωθούν (επί μηχανογραφικής τήρησης) πέραν του χρόνου ενημέρωσής τους ή εκτύπωσής τους αντίστοιχα και μέχρι τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως εκπρόθεσμα ενημερωθέντα ή εκτυπωθέντα. Όταν ενημερωθούν ή εκτυπωθούν πέραν της λήξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα.

Επισημαίνεται ότι τα πρόσθετα βιβλία, καθώς και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται (όταν τηρούνται χειρόγραφα) ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (όταν τηρούνται μηχανογραφικά) στον οριζόμενο χρόνο ενημέρωσης ή εκτύπωσης αυτών, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα.

Η διάταξη αυτή, που ισχύει από 22/12/2006, καταλαμβάνει τα βιβλία των χρήσεων που λήγουν από την ημερομηνία αυτή και μετά (πχ. χρήση 1/1-31/12/2006, 1/7/06-30/06/07), συμπεριλαμβάνονται δηλαδή και τα βιβλία της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1/1-31/12/2006).

Έτσι πχ τα βιβλία της χρήσης 1/1-31/12/2006, εάν εκτυπωθούν πέραν των προθεσμιών εκτύπωσης που ορίζονται από το Αρθρο 24 και μέχρι την 31/12/2007, θεωρούνται ως εκπρόθεσμα εκτυπωθέντα. Εάν εκτυπωθούν μετά την 31/12/2007 ή δεν έχουν εκτυπωθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα.

30.3. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 17 αναφορικά με την παράταση του χρόνου ενημέρωσης ορισμένων βιβλίων μετά από έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση με τις προϊσχύουσες αντίστοιχες διατάξεις:

Α)Ορίζονται ρητά οι προθεσμίες ενημέρωσης των βιβλίων που μπορούν να παραταθούν μέχρι 50 ημέρες μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Οι προθεσμίες αφορούν το χρόνο ενημέρωσης:

 • του βιβλίου αγορών και του βιβλίου εσόδων - εξόδων έδρας και υποκαταστήματος
 • των ημερολογίων, του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών
 • του ημερήσιου φύλλου συναλλαγών του υποκαταστήματος
 • του βιβλίου αποθήκης
 • των βιβλίων της έδρας με τα δεδομένα των βιβλίων των υποκαταστημάτων.

Β)Ορίζεται ρητά ότι η παράταση των πιο πάνω προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή την προθεσμία κλεισίματος ισολογισμού όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Γ)Παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή να παρατείνει τις πιο πάνω προθεσμίες και πέραν των 50 ημερών λόγω ύπαρξης ιδιαίτερων αντικειμενικών αδυναμιών (όπως π.χ. αλλαγή λογισμικού, ασθένεια του λογιστή κ.λ.π.). Βέβαια και στην περίπτωση αυτή η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού.

Παράγραφος 30.4. Χρόνος ενημέρωσης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ΄, ιγ΄ και ιη΄ της παραγράφου 10 του Αρθρου 17 και στην ίδια παράγραφο προστίθεται νέα περίπτωση κβ΄.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων. Ειδικότερα:

 • Με την περίπτωση δ΄ ορίζεται η ενημέρωση του βιβλίου επενδύσεων μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας ή κλεισίματος του ισολογισμού, όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας και καλύπτεται έτσι νομοθετικό κενό των προϊσχυουσών διατάξεων.
 • Με την περίπτωση ιγ΄ ορίζεται ρητά η ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων άμεσα όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής ανεξάρτητα από το χρόνο της αναχώρησης του οδηγού. Με την είσοδο του οχήματος καταχωρούνται η ημερομηνία της εισόδου, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τα στοιχεία του κατόχου. Με την έξοδο του οχήματος καταχωρείται άμεσα η ημερομηνία της εξόδου.
 • Με την περίπτωση ιη΄ ορίζεται η ενημέρωση του βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών, της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, με την παραλαβή και την παράδοση αυτών.
 • Με την περίπτωση κβ΄ ορίζεται η ενημέρωση του βιβλίου επισκευής αγαθών, που ορίζεται με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, με την παραλαβή των αγαθών.

Παράγραφος 30.5. Εξαίρεση συναλλαγών από την υποχρέωση εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε λογαριασμό (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του Αρθρου 18. Με τις νέες διατάξεις εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οι συναλλαγές μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών, που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, επιτρεπομένου του συμψηφισμού των αμοιβαίων ανταπαιτήσεών τους.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για συναλλαγές που διενεργούνται αποκλειστικά μεταξύ των αναφερομένων εταιρειών από 22/12/2006 και μετά.

Παράγραφος 30.6. Τήρηση ορισμένων πρόσθετων βιβλίων σε σειρές (έναρξη ισχύος από 22/12/2006)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 18 και παρέχεται η δυνατότητα μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τήρησης ιδιαίτερης σειράς για ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του Αρθρου 10, όταν παρέχονται διαρκείς υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι τα βιβλία θα θεωρούνται με την ένδειξη «Διαρκής παροχή υπηρεσίας».

Τα πρόσθετα βιβλία για τα οποία μπορεί να τηρηθεί ιδιαίτερη σειρά για τη διαρκή παροχή υπηρεσίας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του Αρθρου 10 είναι:

 • το βιβλίο πελατών της περίπτωσης ε΄ που τηρείται από τα κέντρα αισθητικής κ.λ.π.
 • το βιβλίο πελατών της περίπτωσης ιδ΄ που τηρείται από τους φυσιοθεραπευτές και τους ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα
 • το βιβλίο στάθμευσης της περίπτωσης ιστ΄ που τηρείται από τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών θαλάσσης
 • το βιβλίο στάθμευσης της περίπτωσης θ΄ που τηρείται από τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Αυτονόητο είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να εκδίδονται σε περισσότερες σειρές για κάθε είδος στοιχείου εφόσον πέραν του διακριτικού της σειράς έχουν ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του Αρθρου 18 του Κ.Β.Σ.

Παράγραφος 30.7. Θεώρηση συγκεντρωτικού δελτίου επιστροφής (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η υποπερίπτωση αΆ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 19 και ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας υποχρεούται να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., μεταξύ άλλων, πριν από κάθε χρησιμοποίησή του το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, η δυνατότητα έκδοσης του οποίου θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Αρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου (Κ.Θ. TAXIS 317).

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του συγκεντρωτικού δελτίου επιστροφής στις περιπτώσεις που εκδίδεται με μηχανογραφικό τρόπο και σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 ή η επιχείρηση που το εκδίδει υπάγεται στις διατάξεις τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 -περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων- (αφορά ουσιαστικά τα χειρόγραφα).

Παράγραφος 30.8. Τήρηση των βιβλίων που τηρούνται συνενωμένα με στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 4 του Αρθρου 19 και ορίζεται ρητά η δυνατότητα τήρησης των βιβλίων σε περισσότερα του ενός αντίτυπα, όταν τα βιβλία τηρούνται συνενωμένα με στοιχεία.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά τα βιβλία που τηρούνται συνενωμένα με στοιχεία και όχι άλλα βιβλία τα οποία τηρούνται απλότυπα, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται από τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις η τήρησή τους σε περισσότερα αντίτυπα.

Τέτοια βιβλία που τηρούνται συνενωμένα με στοιχεία είναι το Βιβλίο εισερχομένων - Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Βιβλίο επίσκεψης ασθενών - Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και άλλα.

Παράγραφος 30.9. Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση - Μεταβολή στον τρόπο καταχώρησης των συναλλαγών με πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (έναρξη ισχύος για συναλλαγές από 1/1/2007 και εφεξής).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η παράγραφος 4 του Αρθρου 20 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) καταχωρούνται συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων της παραγράφου 1α' του Αρθρου 20 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του ιδίου Αρθρου, αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

Έτσι, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το ημερολογιακό έτος 2007 (1/1 - 31/12/2007) και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006 (1/1 - 31/12/2006) σύμφωνα με τις διατάξεις της ήδη ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης 1034280/271/ΠΟΛ.1056/5.4.2006 (ΦΕΚ Β΄464 /13.4.2006).

Επομένως ο νέος τρόπος καταχώρησης των συναλλαγών με τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του Αρθρου 2, εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών - προμηθευτών) που θα υποβληθούν από 1/1 - 30/9/2007 (σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1056/5.4.2006) και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών - προμηθευτών) που θα υποβάλλονται από 1/1 - 30/9/2008 και εφεξής (σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις).

Παράγραφος 30.10. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων (έναρξη ισχύος για συναλλαγές από 1/1/2007).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του Αρθρου 20, όπως αυτή αναριθμήθηκε σε 5 με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 9 του παρόντος Αρθρου και νόμου. Με τις νέες διατάξεις αφενός αναδιατυπώνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου αυτής και αφετέρου συμπληρώνονται όπου υπήρχε νομοθετικό κενό, έτσι ώστε να απαλλάσσονται αμφίδρομα οι συναλλασσόμενοι που κατονομάζονται σΆ αυτές από την υποβολή ορισμένων συναλλαγών τους, δεδομένου ότι η υποβολή των συγκεκριμένων συναλλαγών από τον ένα μόνο αντισυμβαλλόμενο, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται από 1-1-2007 και εφεξής.

Ειδικότερα:

30.10.1.Τράπεζες

Α) Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν, συγκεντρωτικές καταστάσεις για συναλλαγές που αφορούν:

1. τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν.

2. τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) και 4 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

3.τους τόκους και τις προμήθειες που λαμβάνουν από άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

Β) Υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για:

Τις προμήθειες που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ., που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών.

30.10.2. Επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

Α) Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για:

1. τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες (κατΆ αντιστοιχία με την περίπτωση Α1)

2. τους τόκους και τις προμήθειες που λαμβάνουν από τράπεζες (κατΆ αντιστοιχία με την περίπτωση Α2)

3.τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε τράπεζες (κατΆ αντιστοιχία με την περίπτωση Α3)

4.του μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν

5.τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών ή τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών εκτός της χώρας (Συναλλαγές με τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτικές).

Β) Υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για:

Τις προμήθειες που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών (κατΆ αντιστοιχία με την περίπτωση Β1 της παραγράφου 30.10.1. της παρούσης).

Παράγραφος 30.11. Τόπος τήρησης των βιβλίων και στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Αρθρου 21 αναφορικά με τον τόπο τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά ο τόπος τήρησης των βιβλίων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικός χώρος κ.λ.π.) και όχι μόνο της έδρας ή του υποκαταστήματος που οριζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη.

Έτσι π.χ. με βάση τις νέες διατάξεις το βιβλίο αποθήκης, οι καταστάσεις απογραφής, τα δελτία αποστολής κλπ. του αποθηκευτικού χώρου τηρούνται σ΄ αυτόν. Για την τήρηση αυτών σε άλλο τόπο απαιτείται κατά περίπτωση η υποβολή γνωστοποίησης ή έγκριση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 21.

Παράγραφος 30.12. Φύλαξη των βιβλίων και στοιχείων εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης που αφορούν (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Αρθρου 21 και ορίζεται ρητά ο ακριβής χρόνος πέραν του οποίου τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών μπορούν να φυλάσσονται σε άλλο τόπο από τον τόπο τήρησής τους.

Έτσι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών πρέπει να τηρούνται στον τόπο τήρησης που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 21 (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικός χώρος κ.λ.π.) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής αυτά μπορούν να φυλάσσονται σε οποιοδήποτε τόπο, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης για τον τόπο φύλαξης.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν ισχύουν για τον τόπο φύλαξης των στοιχείων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 18α παράγραφος 9, δηλαδή των στοιχείων του Αρθρου 12, του Αρθρου 16, καθώς και του Αρθρου 13 παράγραφος 2 που επέχουν θέση τιμολογίου, η φύλαξη των οποίων σε άλλο τόπο κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι δυνατή με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής γνωστοποίησης και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 του Αρθρου 18α.

Παράγραφος 30.13. Κατάργηση της υποχρέωσης διενέργειας αθροίσεων ανά σελίδα στα μηχανογραφικά τηρούμενα βιβλία (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 23 αναφορικά με την υποχρέωση αυτόματης διενέργειας αθροίσεων ανά σελίδα και μεταφοράς των αθροισμάτων στην επόμενη σελίδα των ποσών των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων ή καταστάσεων που αναφέρονται σ΄ αυτή. Έτσι τα βιβλία ή καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 23 που καταργείται (ημερολόγια, ισοζύγια, καταστάσεις, βιβλίο αγορών και βιβλίο εσόδων - εξόδων), των οποίων η προθεσμία εκτύπωσης λήγει από 22/12/2006 και μετά, μπορεί να μην έχουν άθροιση των λογαριασμών ή των στηλών ανά σελίδα.

Παράγραφος 30.14. Λογαριασμοί που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών γενικού - αναλυτικών καθολικών (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 24 αναφορικά με το περιεχόμενο του θεωρημένου ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών.

Έτσι με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών γενικού - αναλυτικών καθολικών μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, με την προϋπόθεση όμως ότι όταν ζητηθεί από τον έλεγχο, θα είναι εφικτή η ανάλυση των λογαριασμών αυτών στις επόμενες βαθμίδες. Η ανάλυση αυτή, τα δεδομένα της οποίας είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, εκτυπώνεται εντός τριών (3) ημερών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

Στην ανάλυση αυτή εμφανίζεται ανά λογαριασμό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, το προοδευτικό άθροισμα χρέωσης και πίστωσης και το υπόλοιπό του μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, το συνολικό άθροισμα χρέωσης και πίστωσης, καθώς και το υπόλοιπό τους μέχρι το τέλος του μήνα που αφορά. Η δυνατότητα που παρέχεται με τις εν λόγω διατάξεις, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνει τα ισοζύγια των οποίων η προθεσμία εκτύπωσης λήγει από την ημερομηνία αυτή και μετά, δηλαδή το ισοζύγιο του μήνα Νοεμβρίου 2006 και επόμενα.

Παράγραφος 30.15. Τήρηση του Μητρώου Παγίων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 24 και παρέχεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης (σε αθεώρητα έντυπα) του μητρώου παγίων και φύλαξης του περιεχομένου του σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, με την προϋπόθεση της δυνατότητας εκτύπωσης του περιεχομένου του εντός τριών (3) ημερών, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του ίδιου Αρθρου.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν το μητρώο παγίων του οποίου η προθεσμία εκτύπωσης λήγει την ημερομηνία αυτή και μετά. Έτσι το μητρώο παγίων για τη χρήση 1/1 -31/12/2006, του οποίου η προθεσμία ενημέρωσης - εκτύπωσης λήγει μετά από 22/12/2006, μπορεί να μην εκτυπωθεί.

Παράγραφος 30.16. Χρόνος εκτύπωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Εκτύπωση - αποθήκευση του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και των δελτίων εσωτερικής διακίνησης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται στην παράγραφο 2 του Αρθρου 24 δύο νέα εδάφια και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Ορίζεται ρητά ο χρόνος εκτύπωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών στο χρόνο της προθεσμίας ενημέρωσής του. Έτσι το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών για ένα προϊόν πρέπει να εκτυπώνεται στο χρόνο της ενημέρωσής του, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 8 του Αρθρου 8, δηλαδή μέχρι τη 10η ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης παραγωγής του.

Β) Ορίζεται ρητά ότι το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου εκτυπώνεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού και παρέχεται η δυνατότητα να μην εκτυπώνεται και το περιεχόμενό του να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

Γ) Παρέχεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης των δελτίων εσωτερικής διακίνησης που ορίζονται από την παράγραφο 2 του Αρθρου 8 ή από την παράγραφο 4 του Αρθρου 11, εφόσον τα δεδομένα τους αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και εκτυπώνονται εντός τριών ημερών, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24. Έτσι από 22/12/2006 και μετά τα δελτία εσωτερικής διακίνησης μπορεί να μην εκτυπώνονται και το περιεχόμενό τους να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Παράγραφος 30.17. Μη εκτύπωση των καταστάσεων αποτίμησης των αποθεμάτων - Αποθήκευση των δεδομένων της σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 24 και παρέχεται η δυνατότητα να μην εκτυπώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων με την ποσότητα και την αξία τους (αποτίμηση), εφόσον τα δεδομένα της αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα εντός της προθεσμίας εκτύπωσής της που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Αρθρου 17 (χρόνος κλεισίματος του ισολογισμού). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, με την προϋπόθεση που ορίζεται με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του Αρθρου 24.

Παράγραφος 30.18. Απάλειψη της δυνατότητας εγγραφής των δεδομένων του βιβλίου συνδρομητών σε οπτικό δίσκο (CD - ROM) (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 24 και απαλείφεται η δυνατότητα εγγραφής των δεδομένων του βιβλίου συνδρομητών σε οπτικό δίσκο (CD - ROM). H απάλειψη αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους, επειδή με την παράγραφο 23 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου καταργείται η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού, του οποίου η τήρηση οριζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του Αρθρου 10.

Παράγραφος 30.19. Εκτύπωση δεδομένων βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του Αρθρου 24 αναφορικά με την υποχρέωση εκτύπωσης των δεδομένων βιβλίων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους λόγω της επέκτασης δυνατότητας αποθήκευσης δεδομένων βιβλίων με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου της και σε άλλα βιβλία ή δελτία, όπως το μητρώο παγίων, το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, τις καταστάσεις απογραφής αποθεμάτων (κατά ποσότητα και αξία) και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δελτίων εσωτερικής διακίνησης.

Παράγραφος 30.20. Παράταση της προθεσμίας εκτύπωσης των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του Αρθρου 24 αναφορικά με την παράταση του χρόνου εκτύπωσης ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων μετά από αίτηση του επιτηδευματία και σχετική έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Έτσι με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να παρατείνει την προθεσμία εκτύπωσης των βιβλίων ή την προθεσμία της εγγραφής σε θεωρημένο οπτικό δίσκο των βιβλίων, που ορίζεται από τις παραγράφους 1 (περιπτώσεις α΄ και β΄) έως 4 του Αρθρου 24. Δηλαδή την προθεσμία εκτύπωσης ή αποθήκευσης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση των ημερολογίων, του ισοζυγίου, του βιβλίου αποθήκης ή του θεωρημένου οπτικού δίσκου (CD - ROM) στο οποίο εγγράφεται το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο αγορών και του βιβλίου εσόδων - εξόδων της έδρας ή του υποκαταστήματος ή των μηνιαίων καταστάσεων αυτών, καθώς και του ημερήσιου φύλλου συναλλαγών ή του ημερολογίου ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων ή του φύλλου ανάλυσης και ελέγχου του υποκαταστήματος.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να παρατείνει μετά από αίτηση του επιτηδευματία την προθεσμία εκτύπωσης των πιο πάνω βιβλίων μέχρι 50 ημέρες και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η παραπάνω παράταση εκτύπωσης δίνεται ανεξάρτητα από την παράταση του χρόνου ενημέρωσης των αντίστοιχων βιβλίων και δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (όταν τηρούνται βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και Αρθρου, που συνεχίζει να ισχύει, σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων παρατείνεται ισόχρονα και ο χρόνος εκτύπωσης αυτών χωρίς να απαιτείται η χορήγηση έγκρισης για την παράταση του χρόνου εκτύπωσης.

Παράγραφος 30.21. Ενημέρωση και εκτύπωση των βιβλίων - Έκδοση των στοιχείων του επιτηδευματία σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή μη λειτουργίας του λογισμικού (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται στο σύνολό της η παράγραφος 5 του Αρθρου 25 αναφορικά με το χρόνο ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων ή έκδοσης των στοιχείων σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή μη λειτουργίας του λογισμικού.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται τα ακόλουθα σε περίπτωση βλάβης:

30.21.1. Έκδοση στοιχείων - Τήρηση πρόσθετων βιβλίων

Τα στοιχεία εκδίδονται από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη ιδιαίτερης σειράς εντύπων ή από αθεώρητα χειρόγραφα στελέχη σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1809/1988. Εφόσον τα μηχανογραφικά στοιχεία εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και γίνεται χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων στα μηχανογραφικά έντυπα, τότε αναγράφεται επιπλέον η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ....» και στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο εκδότης των στοιχείων να υποβάλλει δήλωση .. γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10ημέρου από την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την επανέκδοση των στοιχείων με σήμανση, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν, φωτοαντίγραφο δε αυτής αποστέλλεται σε όλους της λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων.

Επίσης χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ενημερώνονται με χειρόγραφο τρόπο τα μηχανογραφικά έντυπα τήρησης των πρόσθετων ή των ειδικών βιβλίων.

30.21.2. Ενημέρωση - Εκτύπωση βιβλίων

Για την παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων (πλην των πρόσθετων και ειδικών βιβλίων), καθώς και για την παράταση του χρόνου της εκτύπωσής τους υποβάλλεται γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη βλάβη του μηχανήματος ή του λογισμικού. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται εντός της μεθεπόμενης εργάσιμης για τη Δ.Ο.Υ. ημέρας από τη διαπίστωση της βλάβης.

Η γνωστοποίηση του επιτηδευματία προς τον προϊστάμενο της ΔΟΥ πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως γενική αναφορά του είδους της προκύψασας βλάβης στο σύστημα, την ημερομηνία που συνέβη η βλάβη, τα στοιχεία του κατασκευαστή των προγραμμάτων εφαρμογών του Η/Υ που χρησιμοποιεί (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση) και τα αντίστοιχα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή αντιπροσώπου του, ο οποίος κλήθηκε ή πρόκειται να κληθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

Με την υποβολή της γνωστοποίησης παρατείνεται μέχρι 10 ημέρες και όχι πέραν της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή κλεισίματος του ισολογισμού, όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

30.21.2.1. Η προθεσμία εκτύπωσης ή αποθήκευσης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή εγγραφής σε θεωρημένο οπτικό δίσκο κατά περίπτωση:

 • των ημερολογίων
 • του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών
 • του βιβλίου αγορών ή εσόδων - εξόδων
 • της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αγορών ή του βιβλίου εσόδων -εξόδων
 • του ημερήσιου φύλλου συναλλαγών
 • του ημερολογίου ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων του υποκαταστήματος
 • του βιβλίου αποθήκης ή του θεωρημένου οπτικού δίσκου στον οποίο εγγράφεται το βιβλίο αυτό
 • των πρόσθετων βιβλίων που εκτυπώνονται στο τέλος του επόμενου μήνα ή εγγράφονται σε θεωρημένο οπτικό δίσκο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Αρθρου 24.

Η παράταση αυτή της εκτύπωσης καταλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες που τα βιβλία είχαν ενημερωθεί πριν από τη βλάβη, οπότε παρατείνεται με την εν λόγω γνωστοποίηση μόνο ο χρόνος της εκτύπωσής τους.

Παράδειγμα:

Στις 25/3/2007 διαπιστώνεται βλάβη στο λογισμικό, με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι την 31/3/2007 του ημερολογίου, του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και του βιβλίου αποθήκευσης του μήνα Φεβρουαρίου. Με την υποβολή της γνωστοποίησης ο χρόνος εκτύπωσης των πιο πάνω βιβλίων παρατείνεται μέχρι 10/4/2007.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η βλάβη συνεχίζεται και πέραν του χρόνου της παράτασης των 10 ημερών, υποβάλλεται αίτηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με την οποία ζητείται νέα παράταση μέχρι 50 ημέρες του χρόνου εκτύπωσης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του Αρθρου 24.

30.21.2.2. Η προθεσμία ενημέρωσης.

 • του βιβλίου αγορών ή εσόδων - εξόδων
 • των ημερολογίων
 • του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών
 • του συγκεντρωτικού ημερολογίου
 • του βιβλίου αποθήκης
 • του ημερήσιου φύλλου συναλλαγών
 • του ημερολογίου ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων του υποκαταστήματος

Παράδειγμα:

Στις 2/4/2007 διαπιστώνεται βλάβη λογισμικού σε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και βιβλίο αποθήκης. Με την υποβολή της γνωστοποίησης παρατείνεται μέχρι 25/4/2007 ο χρόνος ενημέρωσης των ημερολογίων και κατ΄ αξία του βιβλίου αποθήκης με τις συναλλαγές του μήνα Μαρτίου. Επίσης παρατείνεται ανάλογα 10 ημέρες ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης κατά ποσότητα με τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης μέχρι την ημερομηνία της βλάβης (δηλαδή πράξεις από 23/3 έως 2/4/2007) ή των πράξεων που διενεργούνται από την ημερομηνία της βλάβης και μετά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του Αρθρου 24 ισόχρονα παρατείνεται για τις συναλλαγές του μήνα Μαρτίου ο χρόνος εκτύπωσης των ημερολογίων, του γενικού - αναλυτικών καθολικών, του ισοζυγίου γενικού αναλυτικών καθολικών, του βιβλίου αποθήκης του μήνα Μαρτίου, καθώς και του βιβλίου αποθήκης για τις συναλλαγές του μήνα Απριλίου.

Όταν με το τέλος των 10 ημερών της παράτασης δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη, οι πρωτογενείς εγγραφές των ημερολογίων καθώς και του βιβλίου αποθήκης μπορεί να γίνονται χειρόγραφα σε αθεώρητα έντυπα και με την αποκατάσταση της βλάβης γίνεται μεταφορά των εγγραφών από τα χειρόγραφα βιβλία στον Η/Υ.

Σημειώνεται ότι αντί της καταχώρησης των πρωτογενών εγγραφών σε αθεώρητα έντυπα υπάρχει η δυνατότητα ανάλογα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης υποπερίπτωσης 30.21.2. 1. να ζητηθεί νέα παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του Αρθρου 17.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ δεν παρατείνεται ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων των οποίων η προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσης - εγγραφής σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα λήγει στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού ή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν τηρούνται βιβλία Β΄ κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 31

Παράγραφος 31.1. Αποθήκευση της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του Αρθρου 27 και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, που καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών μόνο με τα υπόλοιπα των οικείων λογαριασμών. Με την προϊσχύουσα διάταξη η ανάλυση αυτή έπρεπε να εκτυπώνεται μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού σε αθεώρητες καταστάσεις και για την αποθήκευση των δεδομένων της σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα απαιτείτo έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 36, η οποία και καταργείται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του Αρθρου 24 και ισχύει από 22/12/2006, καταλαμβάνει δηλαδή τις διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Αρθρου 17.

Παράγραφος 31.2. Μη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας ιδιώτη (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του Αρθρου 27 αναφορικά με την καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών περιουσιακών στοιχείων τρίτου (επιτηδευματία και ιδιώτη) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται υποχρέωση καταχώρισης στο βιβλίο απογραφών μόνο των περιουσιακών στοιχείων κυριότητας τρίτου επιτηδευματία, δηλαδή δεν καταχωρούνται πλέον τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιώτη τρίτου που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν την καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών των περιουσιακών στοιχείων τρίτων που βρίσκονται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία μέχρι την ημερομηνία αυτή (22/12/2006) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού.

Παράγραφος 31.3. Κατάργηση της αποτίμησης των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων ενιαία με τα αποθέματα της έδρας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 28 και καταργείται η υποχρέωση της ενιαίας αποτίμησης των αποθεμάτων τέλους χρήσης των υποκαταστημάτων και των αποθηκευτικών χώρων με τα αποθέματα της έδρας.

Έτσι μετά από την κατάργηση της υποχρέωσης αυτής ο επιτηδευματίας μπορεί να αποτιμά τα αποθέματα των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική: α) ξεχωριστά από τα αποθέματα της έδρας με βάση την αξία αγοράς ή το ιστορικό κόστος παραγωγής ενός εκάστου από αυτά, β) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας, γ) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας ορισμένων από αυτά και ξεχωριστά για καθένα από τα λοιπά, δ) ενιαία με τα αποθέματα της έδρας ορισμένων από αυτά και ενιαία για όλα ή μερικά από τα υπόλοιπα υποκαταστήματα.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν την αποτίμηση αποθεμάτων των χρήσεων εκείνων των οποίων η προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού λήγει από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Παράγραφος 31.4. Λόγοι ανεπάρκειας των βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 30. Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης α΄ λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων συνεχίζει να αποτελεί η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου, του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και του βιβλίου ή του δελτίου ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του Αρθρου 10.Έτσι με βάση τις διατάξεις αυτές η μη τήρηση κατά περίπτωση των ημερολογίων, του ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών καθολικών, του βιβλίου εσόδων-εξόδων, της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων, καθώς και η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης, των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων ή του βιβλίου απογραφών δεν αποτελούν πλέον λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων αλλά λόγο ανακρίβειας αυτών σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου αυτού, όπως τέθηκε με την παράγραφο 5 του Αρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου.

Οι νέες διατάξεις, που ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά, αφορούν την κρίση του κύρους των βιβλίων των χρήσεων αυτών με βάση τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

Έτσι σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις η μη τήρηση του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών της χρήσης 2006 αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων της χρήσης αυτής. Αντιθέτως η μη τήρηση του ισοζυγίου αυτού της χρήσης 2007 αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων της χρήσης αυτής.

Παράγραφος 31.5. Λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006 και της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι περιπτώσεις β΄, ε΄ και η΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 και προστίθεται στο ίδιο εδάφιο περίπτωση θ΄ αναφορικά με τις πράξεις ή παραλείψεις που αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης β΄ ορίζεται ρητά ότι λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αποτελεί η μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών ποσοτικά των αποθεμάτων ή η ανακριβής καταχώρηση αυτών ως προς την ποσότητα. Η έννοια της μη καταχώρησης των αποθεμάτων ποσοτικά αφορά τη μη καταχώρηση ορισμένων από αυτά (επιλεκτική ή μη). Η μη καταχώρηση όλων των αποθεμάτων αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων σύμφωνα με τη νέα περίπτωση θ΄ (μη τήρηση καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων). Έτσι με τη νέα διάταξη δεν αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αλλά λόγο ανεπάρκειας ή μη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών όλων των άλλων (πλην αποθεμάτων) περιουσιακών στοιχείων ή η ανακριβής καταχώρηση αυτών.

Συνεπώς η τήρηση βιβλίου απογραφών στο οποίο έχουν καταχωρηθεί μόνο τα αποθέματα κατά ποσότητα και αξία, χωρίς να έχουν καταχωρηθεί ορισμένα ή όλα από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, δεν αποτελεί πλέον λόγο ανακρίβειας των βιβλίων αλλά λόγο ανεπάρκειας αυτών σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 30.

Β)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ε΄ απαλείφεται από τους λόγους ανακρίβειας των βιβλίων η μη τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 (του βιβλίου δηλαδή που τηρείτο από τους επισκευαστές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.), το οποίο πλέον με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ως βιβλίο της παραγράφου 5 του Αρθρου 10. Η απάλειψη αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους και δεν επέρχεται καμιά ουσιαστική μεταβολή στις ισχύουσες διατάξεις.

Γ)Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης η΄ ορίζεται ως λόγος ανακρίβειας των βιβλίων η εμφάνιση αθροιστικών λαθών, πέραν του βιβλίου εσόδων-εξόδων που οριζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη και στη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων-εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών.

Δ)Με τη νέα περίπτωση θ΄ ορίζονται ως λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων:

 • η μη τήρηση των ημερολογίων
 • η μη τήρηση του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών
 • η μη τήρηση του βιβλίου εσόδων-εξόδων
 • η μη τήρηση της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων
 • η μη τήρηση ή η μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης
 • η μη τήρηση ή μη διαφύλαξη των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ή του βιβλίου απογραφών, όταν δεν συντάσσονται καταστάσεις απογραφής και τα αποθέματα καταχωρούνται απ ευθείας στο βιβλίο απογραφών.

Οι πιο πάνω παραλείψεις αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων για τις χρήσεις που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Για τις χρήσεις που λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αποτελούν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 31.4.

Παράδειγμα:

Το έτος 2009 διαπιστώνεται από τον τακτικό έλεγχο μη διαφύλαξη των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων των χρήσεων 1/7/2005-30/6/2006, 1/7/2006-30/6/2007 και 1/7/2007-30/6/2008. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 30 και της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του ίδιου Αρθρου η παράλειψη αυτή αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων των χρήσεων 1/7/2005-30/6/2006 και 1/7/2006-30/6/2007 και λόγο ανακρίβειας των βιβλίων της χρήσης 1/7/2007-30/6/2008.

Παράγραφος 31.6. Προϋποθέσεις κρίσης του κύρους των βιβλίων ως ανακριβών. Παραλείψεις που δεν αποτελούν λόγο ανεπάρκειας - ανακρίβειας των βιβλίων ( έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 αναφορικά: α) με τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την κρίση των βιβλίων ως ανακριβών λόγω των παρατυπιών και των παραλείψεων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του Αρθρου 30 και β) με τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες δεν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια.

Ειδικότερα:

31.6.1. Προϋποθέσεις κρίσης του κύρους των βιβλίων ως ανακριβών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 για την κρίση των βιβλίων ως ανακριβών και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος πρέπει:

α) Οι πράξεις ή οι παραλείψεις που ορίζονται από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου αυτής (Αρθρο 30 παρ. 4) να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα. Η κάλυψη ή μη της προϋπόθεσης αυτής είναι θέμα πραγματικό, που κρίνεται από το φορολογικό έλεγχο.

β) Οι πράξεις ή οι παραλείψεις που ορίζονται από τις περιπτώσεις στ΄ και θ΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή για την ύπαρξη της αδυναμίας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του Αρθρου 30.

31.6.2. Παραλείψεις που δεν αποτελούν λόγο ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του Αρθρου 30 δεν λογίζεται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια των βιβλίων:

α) Η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε άλλη χρήση από εκείνη που αφορά.

β) Η εμφάνιση αθροιστικών λαθών στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, στη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων- εξόδων και στο βιβλίο απογραφών, όταν από τη λανθασμένη άθροιση δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα. Έτσι αθροιστικά λάθη τα οποία ή αυξάνουν το φορολογικό αποτέλεσμα ή δεν το επηρεάζουν δεν αποτελούν λόγο ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων.

γ) Η αποτίμηση των αποθεμάτων κατ΄ άλλο τρόπο από τον οριζόμενο με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 28 (όπως αποτίμηση των αποθεμάτων με μη παραδεκτή μέθοδο, αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης στο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή χωρίς την έγκριση των Ε.Λ.Β., λανθασμένη αποτίμηση), με την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί κατάσταση ορθής αποτίμησης των αποθεμάτων στο χρόνο που θα ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Παράγραφος 31.7. Ανακρίβεια βιβλίων Α΄ κατηγορίας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του Αρθρου 30 και ορίζονται οι λόγοι ανακρίβειας των βιβλίων Α΄ κατηγορίας. Ειδικότερα τα βιβλία και στοιχεία της Α΄ κατηγορίας κρίνονται ανακριβή, όταν ο επιτηδευματίας:

 • δεν καταχωρεί στο βιβλίο αγορές ή καταχωρεί αυτές ανακριβώς ή καταχωρεί αγορές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο,
 • δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας,
 • λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία,
 • εμφανίζει αθροιστικά λάθη,
 • δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό φορολογικό έλεγχο το θεωρημένο χειρόγραφο βιβλίο αγορών ή τη θεωρημένη κατάσταση του βιβλίου αγορών και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά με τα οποία ενεργούνται οι πρωτογενείς εγγραφές (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του Αρθρου 30),
 • νοθεύει φορολογικά στοιχεία (περίπτωση ζ΄),
 • δεν τηρεί βιβλίο αγορών ή μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών (περίπτωση θΆ).

Για την κρίση των βιβλίων Α΄ κατηγορίας ως ανακριβών θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του Αρθρου 30, όπως αυτές αναλύονται στην προηγούμενη παράγραφο 31.6.

Παράγραφος 31.8. Μεγέθη παραλείψεων και παρατυπιών που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται με δύο νέες περιπτώσεις α΄ και β΄ οι περιπτώσεις α΄ ως ε΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του Αρθρου 30, που αφορούν την οριοθέτηση μέσω καθορισμού ποσοστού επί τζίρου των μεγεθών των παραλείψεων και των παρατυπιών εκείνων με τις οποίες δεν θίγεται το κύρος των βιβλίων. Ειδικότερα με βάση τις νέες περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων, εφόσον η συνολική αξία των διαπιστούμενων πράξεων ή παραλείψεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων κυμαίνεται μέχρι τα πιο κάτω όρια ποσοστών επί των εσόδων και αξιών:

 • Ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ, ποσοστό 3% και μέχρι 30.000 ευρώ.
 • Ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ, ποσοστό 2% και μέχρι 200.000 ευρώ.

Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, μπορούν να εφαρμόζονται και για παλιότερες υποθέσεις σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου. Για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων δίνονται διευκρινίσεις με την παράγραφο 35.1. της παρούσας.

Παράγραφος 31.9. Νομοτεχνική διάταξη (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναδιατυπώνεται η περίπτωση δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του Αρθρου 30. Η αναδιατύπωση γίνεται για φοροτεχνικούς λόγους λόγω της θέσπισης του βιβλίου του δεύτερου εδαφίου της προϊσχύουσας διάταξης της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 (βιβλίο ποσοτικής παραλαβής που τηρείται από πους επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων κ.λ.π.) ως βιβλίου της παραγράφου 5 του Αρθρου 10. Με τις νέες διατάξεις δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης δΆ.

Αρθρο 32

Ειδικές αρμοδιότητες.

Παράγραφος 32.1. Κατάργηση ορισμένων δικαιωμάτων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 36, με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία με απόφασή του να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στον επιτηδευματία που δεν εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις χωρίς παροχή σχετικής ασφάλειας.

Παράλληλα καταργούνται οι περιπτώσεις ιβΆ και ιγΆ της ίδιας παραγράφου για νομοτεχνικούς λόγους.

Ειδικότερα για τη πρώτη από τις καταργούμενες περιπτώσεις, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα στο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία να επιτρέπει τη τήρηση του βιβλίου αποθήκης των αποθηκευτικών χώρων σε άλλο τόπο, αυτή καταργείται λόγω της τροποποίησης των διατάξεων της παραγράφου 1 του Αρθρου 21, με τις οποίες προβλέπεται πλέον ο τόπος που τηρούνται τα βιβλία (βιβλίο αποθήκης, καταστάσεις απογραφής) των αποθηκευτικών χώρων και δεδομένου ότι από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ορίζονται οι προϋποθέσεις τήρησης αυτών σε διαφορετικό τόπο.

Για τη δεύτερη από τις καταργούμενες περιπτώσεις, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα στο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία να επιτρέπει τη μη εκτύπωση των καταστάσεων απογραφής, πλην των καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων, και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, αυτή καταργείται, επειδή με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του Αρθρου 27 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα αποθήκευσης της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) περιουσιακών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Παράγραφος 32.2. Η μη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποτελεί κώλυμα θεώρησης των στοιχείων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του Αρθρου 36. Με τις νέες διατάξεις ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί στοιχεία σε επιτηδευματία ο οποίος δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία εκτός από τις δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Παράγραφος 32.3. Νομοτεχνική διάταξη (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του Αρθρου 36. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για νομοτεχνικούς λόγους λόγω της μετονομασίας της ΥΠΕΔΑ σε ΥΠ.Ε.Ε.

Παράγραφος 32.4. Αρμοδιότητες Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του Αρθρου 37 σε ότι αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων να ρυθμίζει τον τρόπο τήρησης του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ήδη εξέταζε στο παρελθόν αιτήσεις επιτηδευματιών για ρύθμιση ή απαλλαγή των προαναφερόμενων υποχρεώσεων, ως παρεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων επεξεργασίας που υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Παράγραφος 32.5. Προθεσμία υποβολής της αίτησης του επιτηδευματία στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Αρθρου 37 αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης στην Ε.Λ.Β. και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Ορίζεται ρητά η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων, δηλαδή πέντε μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Β) Ορίζεται για τις περιπτώσεις άμεσης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή έναρξης νέας δραστηριότητας, ως προθεσμία υποβολής της αίτησης στην Ε.Λ.Β. η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση που παράγει ενδύματα και τηρεί ήδη βιβλίο αποθήκης επεκτείνει τη δραστηριότητά της και αγοράζει στις 15 Οκτωβρίου 2007 πρώτες ύλες για την παραγωγή υποδημάτων. Η επιχείρηση αυτή μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Ε.Λ.Β. για τη νέα της δραστηριότητα μέχρι και 25 Οκτωβρίου 2007 τόσο για ρύθμιση ή απαλλαγή της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τη παραγωγή των υποδημάτων όσο και την τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών ή παραγωγής κοστολογίου (ως παρεπόμενων υποχρεώσεων της τήρησης του βιβλίου αποθήκης) για την ίδια δραστηριότητα.

Παράγραφος 32.6. Παράσταση εκπροσώπου του επιτηδευματία κατά τη συνεδρίαση της ΕΛΒ (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του Αρθρου 37 και ορίζεται πλέον υποχρέωση στο Γραμματέα της Ε.Λ.Β. να γνωστοποιεί την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης της Ε.Λ.Β. μόνο στον επιτηδευματία που έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για παράσταση και όχι σε αυτούς που δεν έχουν υποβάλει τέτοιο αίτημα. Η διάταξη αυτή, που ισχύει από 22/12/2006, καταλαμβάνει τις αιτήσεις των επιτηδευματιών προς την ΕΛΒ που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Παράγραφος 32.7. Ρύθμιση με Α.Υ.Ο.Ο. του περιεχομένου και του προορισμού των εγγράφων μεταφοράς (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γγΆ της περίπτωσης γΆ του Αρθρου 38 και ουσιαστικά συμπληρώνονται οι συγκεκριμένες διατάξεις, που παρέχουν τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του και το χρόνο έκδοσης, το περιεχόμενο και τον προορισμό των εγγράφων μεταφοράς, πέραν του τρόπου που όριζαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Παράγραφος 32.8. Ρύθμιση με Α.Υ.Ο.Ο. της υποβολής δεδομένων των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφασή του την υποβολή δεδομένων των βιβλίων του Κώδικα αυτού, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα μόνο αυτής.

Παράγραφος 32.9. Ρύθμιση με Α.Υ.Ο.Ο. θεμάτων που αφορούν την τήρηση βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γστΆ της περίπτωσης γΆ του Αρθρου 38 και παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίζει για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς τον τρόπο και τα μέσα τήρησης και έκδοσης όλων ή μερικών βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα, καθώς και να ρυθμίζει διαφορετικά για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς τα βιβλία που τηρούνται, τα στοιχεία που εκδίδονται, τον τρόπο θεώρησης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, τον τρόπο και τα μέσα διαφύλαξης όλων ή μερικών βιβλίων και στοιχείων.

Παράγραφος 32.10. Ρύθμιση με Α.Υ.Ο.Ο. της διασφάλισης των αποθηκευμένων ψηφιακών δεδομένων των βιβλίων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα υποπερίπτωση γιδΆ στην περίπτωση γ΄ του Αρθρου 38. Με τη νέα αυτή υποπερίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του τρόπου της διασφάλισης των αποθηκευόμενων ψηφιακών δεδομένων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, που ισχύει ήδη για την ηλεκτρονική αποθήκευση των τιμολογίων, για όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά εγγραφών, καθώς και τα βιβλία.

Παράγραφος 32.11. Ρύθμιση με Α.Υ.Ο.Ο. των ενδείξεων προορισμού ορισμένων φορολογικών στοιχείων (έναρξη ισχύος από 22/12/2006).

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναριθμούνται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ του Αρθρου 38 και προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ στο Αρθρο αυτό, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει τις ενδείξεις του προορισμού των φορολογικών στοιχείων του Κώδικα. Ειδικότερα με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται κυρίως προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος στις περιπτώσεις που στα αντίτυπα που παραδίδονται στους αγρότες και προσκομίζονται από αυτούς για την επιστροφή του Φ.Π.Α. αναγράφονται άλλες ενδείξεις από τις προβλεπόμενες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΆ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 2523/1997

Αρθρο 33

Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

(έναρξη ισχύος από 1/1/2007)

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι διατάξεις του Αρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ179 Α΄).

Οι νέες διατάξεις ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από 1/1/2007 και μετά και με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου, εφόσον με αυτές προβλέπεται επιεικέστερη μεταχείριση σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφαρμόζονται και για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί πριν την 1/1/2007 (σχετ. παράγραφος 35.2. της παρούσας).

Παράγραφος 33.1. Ανακαθορισμός συντελεστών βαρύτητας ορισμένων γενικών παραβάσεων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 6 του Αρθρου 5, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, και ι΄ της ίδιας παραγράφου και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α) Περίπτωση α΄

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής από 1.1.2007 θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας δύο (2) η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους επιτηδευματίες της Γ΄ κατηγορίας, η μη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών, η μη τήρηση του βιβλίου απογραφών, καθώς και η μη σύνταξη ή εκπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού, για όλες ή μερικές από τις παραπάνω παραλείψεις.

Σε περίπτωση επιβολής του προστίμου της περίπτωσης αυτής δεν επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για τη μη τήρηση μητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Παραδείγματα:

α) Διαπιστώνεται το Μάρτιο του 2009 για την Α.Ε. «Χ» η μη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών για τις χρήσεις 2006 και 2007. Για την πλημμέλεια αυτή θα επιβληθεί ένα πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας ένα (1) για τη χρήση 2006 και ένα πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας δύο (2) για τη χρήση 2007.

β) Διαπιστώνεται τον Ιανουάριο του 2007 για την Ε.Π.Ε. «Κ» η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη τήρηση του βιβλίου απογραφών, καθώς και η μη σύνταξη ισολογισμού για τη χρήση 2005. Για τις πλημμέλειες αυτές θα επιβληθεί ένα πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας δύο (2) για όλες τις προαναφερόμενες παραλείψεις σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου.

γ) Διαπιστώνεται το Δεκέμβριο του 2006 η μη σύνταξη ισολογισμού για τη χρήση 2004 για την Ο.Ε. «Λ». Εάν η απόφαση επιβολής προστίμου εκδοθεί μετά τη 1/1/2007, θα επιβληθεί ένα πρόστιμο με το νέο επιεικέστερο συντελεστή βαρύτητας δύο (2) σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου.

Β) Περίπτωση β΄

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής προσαρμόζονται νομοτεχνικά οι προϊσχύουσες διατάξεις, επειδή με τις διατάξεις των παραγράφων 19 και 23 του Αρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής που τηρούσαν οι επισκευαστές επίπλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανών και μηχανημάτων και προβλεπόταν από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ενσωματώθηκε στην παράγραφο 5 του ίδιου Αρθρου.

Γ) Περίπτωση ε΄

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής η μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από προηγούμενη πρόσκληση για την πρώτη φορά θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας δύο (2) και για κάθε μία από τις επόμενες δύο φορές μετά την πρώτη θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας πέντε (5). Η επιβολή του νέου υψηλού συντελεστή βαρύτητας αφορά περιπτώσεις παραβάσεων μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων μετά από προηγούμενη πρόσκληση (για τις επόμενες δύο πέραν της πρώτης) που επιδόθηκε μετά την 1/1/2007.

Δ) Περίπτωση στ΄

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής για τη μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στην οριζόμενη προθεσμία στο βιβλίο απογραφών επιβάλλεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας τρία (3).

Παράδειγμα:

Συνεργείο ελέγχου διαπιστώνει στις 21 Φεβρουαρίου του 2007 τη μη καταχώριση ποσοτικά των αποθεμάτων της 31/12/2006. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα επιβληθεί ένα πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας τρία (3). Το ίδιο πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας τρία (3) επιβάλλεται, εάν η διαπίστωση αυτή γίνει μέχρι 31/12/2007. Eάν από 1/1/2008 διαπιστωθεί η μη σύνταξη απογραφής για την 31.12.2006 (τόσο της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων όσο και της αποτίμησης αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού), θα επιβληθεί ένα πρόστιμο για τη μη σύνταξη απογραφής της 31/12/2006 με συντελεστή βαρύτητας δύο (2) σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του Αρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου.

Ε) Περίπτωση ζ΄

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 • Αναδιατυπώνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου για κάθε περίπτωση παράβασης που αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
 • Προστίθεται νέο εδάφιο, με το οποίο ορίζονται τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη νέα υποχρέωση της υποβολής καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, που προβλέπεται με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1086978/609/ΠΟΛ.1121/15.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1310/16.9.2005) και 1003080/22/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ ΒΆ 94/31.1.2006).

Ειδικότερα:

Ι.Καταστάσεις της παραγράφου 1 του Αρθρου 20.

Α) Πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας τρία (3), επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Μη υποβολής στοιχείων / καταστάσεων του Αρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

2. Εκπρόθεσμης υποβολής τους μετά την 31/12 του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, εφόσον η συνολική αξία μίας τουλάχιστον κατάστασης (και όχι αθροιστικά) είναι πάνω από 14.673 ευρώ.

3.Εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων μετά την 31/12 του οικείου έτους υποβολής τους με παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων (ελλιπής υποβολή) ή ανακριβή καταχώρηση αξίας (ανακριβής υποβολή επί ελαττον ή επιπλέον), εφόσον η συνολική αξία των παραλείψεων ή ανακριβειών αυτών είναι σε μία τουλάχιστον κατάσταση πάνω από 14.673 ευρώ.

Β) Πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τη μονάδα (1), επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή για παραλείψεις ή ανακρίβειες, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και πριν την 31/12 του οικείου έτους υποβολής, χωρίς να εξετάζεται το ύψος της αξίας των συγκεντρωτικών καταστάσεων ή των παραλείψεων ή των ανακριβειών αυτών, κατά περίπτωση.

2. Εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων μετά την 31/12 του οικείου έτους υποβολής τους εφόσον η συνολική αξία  ανά κατάσταση είναι μέχρι και 14.673 ευρώ.

3.Εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων μετά την 31/12 του οικείου έτους υποβολής τους, με παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβή καταχώρηση αξίας, εφόσον η συνολική αξία των παραλείψεων ή ανακριβειών αυτών ανά κατάσταση είναι μέχρι και 14.673 ευρώ.

4.Υποβολής καταστάσεων με παραλείψεις ή ανακρίβειες από τις οποίες δεν επηρεάζεται η αξία, π.χ. λανθασμένη αναγραφή Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου.

5.Εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, μετά την κοινοποίηση Α.Ε.Π. για την μη υποβολή αυτών και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση είναι μέχρι και 14.673 ευρώ.

Επομένως στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο που αρχικά είχε επιβληθεί με συντελεστή βαρύτητας (3) λόγω μη υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (περίπτωση Α1), επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να εφαρμοσθεί συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα (1).

Παράδειγμα:

Από τη διασταύρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, που διενεργήθηκε το 2006, προκύπτει ότι ο επιτηδευματίας «Χ» που τηρεί βιβλία ΓΆ κατηγορίας, δεν έχει υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών του έτους 2004. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Α.Ε.Π. που θα εκδώσει θα επιβάλλει πρόστιμο ως εξής: ΒΑΣ.Υπ.1 880ΧΣΒ3=2640 ευρώ

Ο επιτηδευματίας προσκομίζει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις εξής αξίες ανά κατάσταση:

Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών αξία 14.500 ευρώ,

Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών αξία 12.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο που θα επιβληθεί είναι 880Χ1=880 ευρώ.

Εάν στο παράδειγμά μας η συνολική αξία της συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών ήταν 16.000 ευρώ, τότε το επιβλητέο πρόστιμο παραμένει ως έχει, δηλαδή 880Χ3=2.640 ευρώ.

ΙΙ. Kαταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης

Παραβάσεις που αφορούν τις καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης.

Τα αναφερόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις Α) και Β) ισχύουν κατά περίπτωση και για τις αντίστοιχες παραβάσεις όμοιας μορφής που αφορούν την υποβολή στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.

ΣΤ) Περίπτωση ι

Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται και πλέον με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι θεωρείται γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας πέντε (5) η μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 311/15.3.2006) ή η μη επίδειξη αυτού στο φορολογικό έλεγχο μετά από προηγούμενη πρόσκληση. Η διάταξη που αντικαταστάθηκε προέβλεπε την επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής, όμως η υποχρέωση αυτή με τις νέες διατάξεις του Κ.Β.Σ. καταργείται. Έτσι στη περίπτωση που διαπιστωθεί π.χ. τον Ιανουάριο του 2007 μη τήρηση αναλυτικής λογιστικής για τη χρήση 2005 θα επιβληθεί πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας ένα (1), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Παράγραφος 33.2.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται οι διατάξεις της περίπτωσης αΆ της παραγράφου 8 και προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις ως εξής:

 • Παράλειψη έκδοσης του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων

Λογίζεται ως αυτοτελής παράβαση, η μη έκδοση κάθε στοιχείου παράδοσης κτισμάτων που ορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006, ανεξάρτητα εάν το κάθε στοιχείο αφορά συναλλαγή αξίας μικρότερης ή και μεγαλύτερης των 880 ευρώ. Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις μη έκδοσης στοιχείων παράδοσης κτισμάτων αξίας μεγαλύτερης των 880 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αποκρυβείσας αξίας.

Έτσι το πρόστιμο, στις περιπτώσεις μη έκδοσης στοιχείων παράδοσης κτισμάτων ισούται με το γινόμενο του πλήθους των παραβάσεων επί το ποσό της κατηγορίας των βιβλίων, δηλαδή:

πρόστιμο = πλήθος παραβάσεωνΧΒΑΣ.ΥΠ.1, χωρίς να εξετάζεται η αξία του κάθε στοιχείου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του Αρθρου 5 του ν. 2523/1997 (χρήση οροφών).

 • Μετάταξη αυτοτελών παραβάσεων, από τις αυτοτελείς στις γενικές

Πρόκειται για ρύθμιση που αποσκοπεί στην δικαιότερη λειτουργία του αντικειμενικού συστήματος, με το να λαμβάνεται πρόνοια για περιπτώσεις παραβάσεων που εντέλει δεν υφίσταται απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Έτσι η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (δελτίου αποστολής) θεωρείται γενική παράβαση, εφόσον έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία στοιχείο αξίας για την ίδια συναλλαγή από τον υπόχρεο στην έκδοση του στοιχείου διακίνησης προ του ελέγχου ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος έκδοσης και καταχώρησης του προβλεπόμενου στοιχείου αξίας.

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που η διαπίστωση της μη έκδο