ΠΟΛ.1056/22.2.1994

Μη υποβολή συγκεντρωτικών τριπλότυπων καταστάσεων τιμολογίων κ.λπ. από τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων για συναλλαγές αξίας μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ.

2 Φεβ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1022045/144/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
& ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1056

ΘΕΜΑ : Μη υποβολή συγκεντρωτικών τριπλοτύπων καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π. απο τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων για συναλλαγές αξίας μέχρι οκτώ xιλιάδες (8.000) δρχ.

1022045/144/0015/(ΦΕΚ Β' 180)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Την Γ.Υ. 5246/14.10.1993 (ΦΕΚ Β' 829) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση.

4. Το από 1.12.1993 αίτημα της Ενωσης Βενζινοπωλών Αττικής, με το οποίο, μεταξύ άλλων, αιτείται, για τις αναφερόμενες, σε αυτό δυσχέρειες υποβολής των συγκεντρωτικών τριπλοτύπων καταστάσεων, την εξαίρεση των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων από την υποχρέωση αυτή ή τουλάχιστον να ορισθεί ως όριο αξίας
για κάθε τιμολόγιο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ.

5. Τις ιδιαιτερότητες, την πολυμορφία, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, κατά τις συναλλαγές τους, αλλά και το πλήθος των εκδιδομένων τιμολογίων.

6. Οτι με τις νέες διατάξεις στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές τριπλότυπες καταστάσεις προμηθευτών δεν συμπεριλαμβάνονται τ' αναλώσιμα αγαθά.

7. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992, με βάση τις οποίες τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων τηρούν βιβλίο αγορών, με τα δεδομένα του οποίου και φορολογούνται.

8. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαλλάσσουμε τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων από την υποχρέωση καταβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για το ημερολογιακό έτος 1993 για τη μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών για τιμολόγια πώλησης βενζίνης και πετρελαίου αξίας κάθε ενός μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ.

2. Για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων άνω των οκτώ χιλιάδων (8.000) δρχ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr