ΠΟΛ.1013/26.1.2007

Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998

26 Ιαν 2007

Taxheaven.gr

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2007
Αρ.Πρωτ.:1009267/172/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1013
Θέμα: Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998
 
Σας γνωρίζουμε ότι με βάση, τις διατάξεις του 5ου κεφαλαίου της Α.Υ.Ο.Ο.1100772/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 ΒΆ/17-11-2005): «Κωδικοποίηση συμπλήρωση των Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων-Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας», από 1 Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται η εισαγωγή ή παραγωγή και σφράγιση (θεώρηση) καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή χρηματοδοτική μίσθωση Φ.Η.Μ. μοντέλων, που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 ΒΆ/31.12.1998). Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν αφορούν την διάθεση των αποθεμάτων μοντέλων Φ.Η.Μ που έχουν εισαχθεί και σφραγισθεί προ της 1/1/2007.
 
Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατάσταση των τύπων (μοντέλων) Φ.Η.Μ. με τους αριθμούς αδειών καταλληλότητας που έχουν χορηγηθεί με βάση την ΠΟΛ.1314/1998, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω.
 
Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 SHARP ER - A 455G 15ΔΓ 174/5.10.1999
2 INTRACOM CR-703 15ΙΥ 175/5.10.1999
3 EURO SMART 15ΤΓ 176/5.10.1999
4 OTTIMA 100 15ΜΑ 177/5.10.1999
5 OTTIMA 200 15ΜΒ 178/5.10.1999
6 REGINA 100 15ΤΒ 179/5.10.1999
7 REGINA 200 15ΤΔ 180/5.10.1999
8 EURO TEAM 15ΤΗ 181/12.10.1999
9 DATAPROCESS DSA-75 15ΠΙ182/16.11.1999
10 PLATO POS FP 210G 15ΜΠ 187/14.12.1999
11 EPSON FISCAL model 210 15ΠΗ 188/21.12.1999
12 DCR ASTERIAS 1500 EURO 15ΔΚ 189/18.1.2000
13 DCR ASTERIAS 2000 T EURO 15ΔΘ 190/18.1.2000
14 NCR 7445 FALCON 15ΤΥ 191/18.1.2000
15 CASIO FE - 500 G 15ΕΝ 193/29.2.2000
16 ADMATE 237 15ΚΔ 194/7.3.2000
17 ICS MicroPOS 15ΑΚ 195/4.4.2000
18 PLATO POS FP 950 G 15ΠΥ 196/12.6.2000
19 ELCOM EURO 2000 T 15ΛΠ 197/12.6.2000
20 STRADA 2000 15ΜΧ 198/22.6.2000
21 ASTERIAS SERENA F 15ΔΙ 199/4.7.2000
22 EPSON FISCAL model 950 15ΛΜ 200/20.7.2000
23 ASTERIAS SERENA C 15ΔΦ 201/12.9.2000
24 EURO SHOP 15ΤΖ 202/12.9.2000
25 NATIONAL NK - 300 GF 15ΧΑ 205/25.10.2000
26 NATIONAL NK - 150 GF 15ΓΤ 206/25.10.2000
27 320 ELITE 15ΟΚ 207/25.10.2000
28 DPS S-1000 15ΝΣ 208/7.11.2000
29 National Mini Opale 15ΑΤ 209/14.11.2000
30 National Opale IF 15ΣΓ 210/14.11.2000
31 SAREMA GRILLO 15ΗΚ 212/14.11.2000
32 IRS CE 2500 15ΓΧ 213/5.12.2000
33 IRS CE 3000 15ΧΓ 214/5.12.2000
34 INTRACOM CR 400 15ΙΧ 215/5.12.2000
35 SHARP ER-A236G 15ΓΔ 216/12.12.2000
36 A-CASH 324 15ΑΒ 219/9.1.2001
37 SMART 15ΑΩ 220/6.2.2001
38 PRIMA POS 15ΑΜ 221/20.2.2001
39 ND 77 MF (Beetle / M) 15ΝΒ 223/6.3.2001
40 OLIVETTI CRF 4080 Logic 15ΗΔ 224/6.3.2001
41 CASIO FE 810 15ΕΓ 225/20.3.2001
42 ADMATE MICRO 15ΦΩ 226/20.3.2001
43 DM - 60 15ΜΥ 227/3.4.2001
44 EKO 15ΓΣ 228/3.4.2001
45 EPOS 15ΝΜ 229/3.4.2001
46 INTRACOM CR 401 15ΙΔ 230/3.7.2001
47 CASIO FE - 3000 15ΗΕ 231/10.7.2001
48 CASIO FE - 4000 15ΗΤ 232/10.7.2001
49 DATAPROCESS DSA - 100 S 15ΜΝ 233/10.7.2001
50 DATAPROCESS DSA - 100 SR 15ΛΑ 234/10.7.2001
51 ADMATE NPT-150 15ΩΦ 235/4.9.2001
52 INTERPAN-205 S 15ΧΜ 237/30.10.2001
53 INTERPAN-205 R 15ΘΑ 238/30.10.2001
54 PALMAR 15ΡΑ 239/13.11.2001
55 (E)ESTELLA 15ΣΛ 240/13.11.2001
56 ARCADIA 6010 15ΓΛ 241/11.12.2001
57 Prima 2000 15ΑΓ 242/25.4.2002
58 MONS DITRON MP-100 15ΙΠ 243/22.5.2002
59 AUTONOMOUS ND-77 15ΔΑΥ 244/19.6.2002
60 IBM 4610 SureMark GR3 15ΔΗΒ 245/17.7.2002
61 IBM 4610 SureMark GR5 15ΔΗΜ 246/17.7.2002
62 MESSINIA 102 15ΓΜ 247/22.7.2002
63 MESSINIA R 102 15ΓΥ 248/22.7.2002
64 ELCOM Euro 500 - Handy 15ΔΠ 250/20.9.2002
65 OPTIMUS IC SAMBA 15ΡΕ 251/31.10.2002
66 PROLINE COSMOS 15ΦΠ 252/10.12.2002
67 DPS PALM 15ΦΟ 253/17.12.2002
68 ADMATE 1500 15ΦΣ 254/20.12.2002
69 ICS PALMARE 15ΧΣ 255/20.12.2002
70 CAMEL 15ΔΩΕ 272/19.05.2003
71 IBM 4610 SureMark GB3 15ΔΘΒ 284/24.07.2003
72 IBM 4610 SureMark GB5 15ΔΘΝ 285/24.07.2003
73 TECPOS ST52 15ΤΛ 288/17.10.2003
74 FPU 15ΔΗΓ 293/14-11-2003
 
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1113856/1662/0015/ΠΟΛ.1144/29-11-2005 – ΦΕΚ 1752 ΒΆ/14-12-2005 «Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές Φ.Π.Α. – Διαδικασίες προσαρμογής» και την υπΆαριθμ.15Α/3/19.10.2005 απόφαση, της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Φ.Η.Μ, του άρθρου 7 του Ν.1809/1988, έχει ανακληθεί η άδεια καταλληλότητας και έχει απαγορεύτεί η παραγωγή, η εισαγωγή, η σφράγιση – θεώρηση καθώς και η πώληση, η διάθεση, η μεταβίβαση ή η χρηματοδοτική μίσθωση των αναφερόμενων στον πίνακα που ακολουθεί μοντέλων Φ.Η.Μ., από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 SHARP ER-A435G 15ME 72/5-7-1994
2 MCR ER-1000 15 ΝΓ 97/18-7-1995
3 EUROPLUS CR 770 15ΕΠ 95/11-7-1995
4 HUGIN ITALIANA 2100G 15EX 156/18-11-1997
5 CP 216F-T 15ΠΒ 98/19-9-1995
6 SUPERSTAR 1 15ΒΣ 122/24-7-2005
7 SUPERSTAR 2 15ΒΓ 184/16-11-1999
8 SUPERSTAR Τ 15ΒΑ 183/16-11-1999
9 STAR FISCAL SP300 15ΦΚ 120/18-6-1996
10 OMRON RS28TFR 15 ΩΑ236/4-9-2001
11 BMC TH-480 15ΠΟ 121/18-6-1996
12 TOWA ET 5616F 15ΤΑ 123/7-8-1996
13 BMC 3000 15ΠΕ 158/23-12-1997
14 JCM GOLD G-165 GK 15ΠΧ 222/6-3-2001
15 ASTERIAS F-1500 15ΔΑ 126/8-10-1996
16 ASTERIAS F-2500 T 15ΔΤ 133/14-1-1997
17 CR 701 15IO 130/18-12-1996
18 OLYTAX ECR 2000 15ΓΗ 161/24-3-1998
19 ΙΒΜ 4614 SUREONE 15ΙΖ 169/14-7-1998
20 FUJITSU G-885 15XK 211/14-11-2000
21 FUJITSU G-880 15ΒΦ 218/9-1-2001
22 NCR 7453 POS 15NI 192/22-2-2000
23 NCR 7456 15NH 249/22-7-2002
24 TEC-96 15ΔΕ 117/21-5-1996
25 TEC MA-1030 15ΤΠ 131/18-12-1996
26 TEC MA-1035 15ΑΧ 165/16-6-1998
27 NATIONAL NK-500 15ΔΜ 155/18-11-1997
28 NATIONAL NK-200 GF 15 ΝΤ 61/7-4-1993
29 ADMATE 555 15 ΧΦ 128/15-10-1996
30 ADMATE 256 15 ΦΔ 166/16-6-1998
31 ADMATE 257 15 ΦΜ 203/12-9-2000
32 ADMATE 257E 15 ΦΧ 204/12-9-2000
33 EURO FISCAL 2000 15 ΑΘ 217/12-12-2000
34 DATAPROCESS DSA50 15 ΑΠ 67/26-4-1994
35 DATAPROCESS DSA100 15 ΠΑ 99/3-10-1995
36 SFERA ATENA PLUS 15 ΜΓ157/9-12-1997
37 PV-2000 15 ΒΙ 185/7-12-1999
38 VV-2000 15 ΒΘ 186/14-12-1999

Taxheaven.gr