ΙΚΑ Εγκ. 25/07.02.07 Αρ.Πρ. Σ07/ΓΕΝ.Π31/4

Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με τα δύο νέα Κράτη μέλη ( ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ) από 01-01-2007 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΣχόλια:


7 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις με τα δύο νέα Κράτη μέλη ( ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ) από 01-01-2007 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εγκύκλιος: 25/2007
Αριθ.Πρωτ.: Σ07/ΓΕΝ-Π31/4/7-2-2007

Όπως είναι γνωστό από 01-01-07 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Από την ημερομηνία αυτή στις κοινωνικοασφαλιστικές μας σχέσεις με τα δύο κράτη εφαρμόζονται απεριόριστα οι Κοινοτικοί Κανονισμοί, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Επομένως έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα και οι εγκύκλιοι της ∆/νσής μας σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, διοικητικής συνεργασίας καθώς και απονομής και ανακαθορισμού συντάξεων. Επίσης για τις περιπτώσεις των πολιτικών προσφύγων θα ακολουθείται η ασφαλιστική πρακτική που τηρήθηκε μέχρι σήμερα με τα κράτη που είχαν ενταχθεί στην Ε.Ε. το 2004. Κατωτέρω σας γνωστοποιούμε τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των αρμόδιων φορέων και των Οργανισμών Σύνδεσης των δύο κρατών.

Α. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οργανισμός Σύνδεσης και αρμόδιος φορέας για θέματα συντάξεων και διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης:

Haциoнaлeн ocигypитeлeн инcтитyт

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE 62 - 64

Alexander Stambiliiski bld. SOFIA 1303 - BULGARIA

Οργανισμός σύνδεσης για θέματα ασθένειας, μητρότητας, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών:

α) Παροχές σε είδος: Haциoнaлнa здpaвнoocигypитeлнa кaca (National Health Insurance Fund) Directorate for European Integration and International Cooperation 1 “Krichim” str. Sofia 1407, Bulgaria
Τηλ.: +359 2 9659130197, φαξ: +359 2 9659124 e-mail: [email protected], [email protected]
ιστοσελίδα: www.nhif.bg

β) Παροχές σε χρήμα και επίδομα θανάτου: Haциoнaлeн ocигypитeлeн инcтитyт (National Social Security Institute) Directorate for European Integration and International Treaties 62-64 “Alexander Stambiliiski” bld. Sofia 1303, Bulgaria Τηλ.: +359 2 9261600, φαξ: +359 2 9261440
e-mail: [email protected], [email protected]
ιστοσελίδα: www.noi.bg


ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1) Οργανισμός Σύνδεσης για θέματα συντάξεων και διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης : CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE BUCUREŠTI Str. Latina nr. 8 , Sector 2


Οι αρμόδιοι φορείς συντάξεων της Ρουμανίας φέρουν την επωνυμία CASA JUDETEANA DE PENSII (Περιφερειακός Οργανισμός Συντάξεων).

Η αλληλογραφία θα διενεργείται μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης.

2) Οργανισμός σύνδεσης για θέματα παροχών ασθενείας σε είδος και σε χρήμα: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Calea Calarasilor nr. 248, Bl. S 19, sector 3, Bucureşti, Romania
Τηλ.: +402 1 3026235,
e-mail: [email protected]

Taxheaven.gr