Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/5.2.2007 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και 2008.

Σχόλια: Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1019/5.2.2007, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1073/28.5.2010.


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1019/5.2.2007
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και 2008.


ΠΟΛ.1019/5.2.2007 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
Α΄ «Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ»
2. 15η  Δ/ΝΣΗ  Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ  Α΄, Β΄                                                           
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4                                
Tαχ. Kώδικας:106 72 Αθήνα                                   
Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου  
Τηλέφωνο: 2103647202-5                        
FAX: 2103645413                        
       

ΠΟΛ.1019

ΘΕΜΑ: Τρόπος   υπολογισμού   και   απόδοσης   Φ.Π.Α.   από  τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και 2008.
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας  υπόψη:
 
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) :
α) της παραγράφου 1 του Αρθρου 38 
β) του Αρθρου 40
γ) της παραγράφου 2 του Αρθρου 59
δ)  της παραγράφου 3 του Αρθρου 64
               
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γστ, γι, δ και στ) του   Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ  84 Α).
 
3. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση. 

4. Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 

Άρθρο 1
Προσδιορισμός  καταβαλλόμενου κατΆ αποκοπή ποσού Φ.Π.Α.
 
1.  Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο, με βάση το Αρθρο 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) και είναι κάτοχοι μέχρι και δύο ακέραιων αδειών, δηλαδή έχουν συνολικό ποσοστό εκμετάλλευσης μέχρι 200%, για τα έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακές μισθώσεις, αποδίδουν Φ.Π.Α. με βάση τα ετήσια κατ' αποκοπή ποσά της παραγράφου 2 του παρόντος Αρθρου ανεξάρτητα εάν ασκούν και άλλη δραστηριότητα, για την οποία είναι υποκείμενοι στο ΦΠΑ.
 
2. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, τα ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζονται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο, ως ακολούθως:
α) Τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:
αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.
β) Τριακόσια τριάντα (340) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.
γ) Τριακόσια (320) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.
δ) Διακόσια ενενήντα (290) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.
ε) Διακόσια είκοσι (220) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους.


Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 προ της αντικατάστασής της με την ΠΟΛ.1073/28.5.2010 είχε ως εξής:
2.  Τα ετήσια ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζονται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο (ΤΑΞΙ), ως ακολούθως:

α) Εξακόσια (600) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:
 αα) στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην  εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. 
β) Πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.
γ) Τετρακόσια ενενήντα (490) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000  κατοίκους. 
δ) Τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ  αυτοκίνητα που έχουν την  έδρα τους  σε  περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.
ε) Τριακόσια σαράντα (340) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα  που έχουν την  έδρα  τους  σε  περιοχές  κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους.       
                              
3. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του προς απόδοση τεκμαρτού ποσού  Φ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του Ο.Τ.Α., εντός του οποίου έχει την έδρα του το ΕΔΧ αυτοκίνητο, και όχι ο πληθυσμός των ενοποιημένων δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτός προέκυψε με το ν. 2539/97. 
Επίσης, στις περιπτώσεις που ορίζεται περιοχή κοινής λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων με απόφαση του οικείου Νομάρχη, οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ αποδίδουν τα κατΆ αποκοπή ποσά που αναλογούν στο δήμο ή την περιοχή με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. 
 

Άρθρο  2
Υπόχρεοι  και τρόπος καταβολής του φόρου
  
1.Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση (κοινωνία), ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται για την καταβολή στο Δημόσιο του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται στο Αρθρο 1 της παρούσας, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του, όπως αυτό προκύπτει από την άδεια εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 
2.Τα κατ' αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. του Αρθρου 1 της παρούσας καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο ξεχωριστά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου, και η δεύτερη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους, αντίστοιχα.
Σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται για τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες  εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου, εντός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.
Μήνας λογίζεται εφόσον η εκμετάλλευση πραγματοποιείται για πάνω από 15 ημέρες εντός συγκεκριμένου μηνός. 
 Σε περίπτωση μεταβίβασης ΕΔΧ αυτοκινήτου, ο παλαιός εκμεταλλευτής υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος φόρου μέχρι τη μεταβίβαση, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης πριν από τη μεταβίβαση του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Η μεταβίβαση του ΕΔΧ αυτοκινήτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αποδειχθεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσής του από τον πωλητή.
 
3.Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο είναι η αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ΕΔΧ αυτοκινήτου Δ.Ο.Υ. και ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει ένα αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. που τηρείται ο φάκελος του αυτοκινήτου.
 
4.Aν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 προθεσμία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997.
 
 
Άρθρο   3
Υποχρεώσεις  των εκμεταλλευτών ΕΔΧ  αυτοκινήτων
 
1. Οι  εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων του Αρθρου 1 της παρούσας απαλλάσσονται :
α) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων -  εξόδων και
β) από την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές μισθώσεις που πραγματοποιούν. Ειδικά οι ανωτέρω εκμεταλλευτές, των οποίων τα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) φέρουν  ταξίμετρο, εκδίδουν αποδείξεις με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988.
 
Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού Φ.Π.Α., ετησίως.

 
2.  Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α., με βάση τα κατ' αποκοπή ποσά, μπορούν  να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. 
 
3. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων για το σύνολο της δραστηριότητάς τους συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριακών μισθώσεων κλπ.). Ειδικά για τα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο οι αποδείξεις εκδίδονται με φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ του ν.1809/1988.

 
Άρθρο  4
Απόδοση φόρου για άλλες πράξεις, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων
 
1. Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ  αυτοκινήτων, οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό κατΆ αποκοπή καθεστώς, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, πραγματοποιούν και άλλα έσοδα, όπως όταν αναλαμβάνουν, με βάση ειδικές συμβάσεις με άλλα πρόσωπα (επιχειρήσεις, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κλπ.), ή παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, κλπ., υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου που αναλογεί στα επί πλέον αυτά έσοδα. 
 
2. Για τις ανωτέρω πράξεις υποχρεούνται στην έκδοση θεωρημένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) το οποίο επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., με συντελεστή 9%, εφόσον πρόκειται για μεταφορά προσώπων και 19%, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες διαφήμισης ή ενδεχομένως άλλες υπηρεσίες. 
 
3. Ο κατά τα ανωτέρω οφειλόμενος φόρος για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο αποδίδεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός των προθεσμιών που ισχύουν για την απόδοση του φόρου από τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων με την παράγραφο 2 του Αρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1003644/194/27/0014 ΠΟΛ 1019/4.2.2003. 
 
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από  την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                             
         
 Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης