Υ.Ε. Γ14891/29.01.07

«Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»

29 Ιαν 2007

Taxheaven.gr
Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2007

Αρ. Πρ. Γ14891/29-01-2007 (ΦΕΚ Β΄ 109/31-01-2007).

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις

α) του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ 28-6-06 τ. Α΄).
β) του Π.Δ. 188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 146 τ. Α΄/ 4-7-1996) όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (Π.Δ. 13 και 26/2005, ΦΕΚ 11 τ.Α΄/05 και 43 τ. Α΄/2005 αντίστοιχα).

2. τις υπ?αριθ. Γ39727/4-4-2005, Γ172724/11-11-2005 και Γ192316/3-11-2006 αποφάσεις μας που δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στα τεύχη 442/6-4-2005 τ. Β΄, 1563/11-11-2005 τ. Β΄ και 1683/17-11-2006 τ. Β΄ σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων δίνεται, από την ημέρα δημοσίευσης και για το μέλλον, ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στους πολίτες για ανάγνωση των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται αντίστοιχα στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Α΄, Β΄, Δ΄, Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων (Α.Α.Π.), Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.), Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) και Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).

3. την υποχρέωση της πολιτείας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με το δικαίωμα του πολίτη στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση επί των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε την ελεύθερη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, μόνο για ανάγνωση των δημοσιευμάτων του τεύχους Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από την 06-04-2005, από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Προκόπης Παυλόπουλος


Taxheaven.gr