Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Τ.Π.Θ 52/25.01.07 Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Σχόλια:Κατηγορία: Λοιπά

Ε.Τ.Π.Θ 52/25.01.07
Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος.


Ε.Τ.Π.Θ 52/25.01.07 Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 52/2007 - ΦΕΚ 63/Β'/25.1.2007

Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 234/11.122006 θέμα 23)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) το ν. 5960/1933, «περί επιταγής», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού,
γ) το άρθρο 11 του ν. 1957/1991,
δ) τις διατάξεις της υπ" αριθμ. ΕΝΠΘ 502/3/23.6.1992 απόφασης, όπως ισχύει,
ε) την υπ' αριθμ. ΠΔ/ΓΕ 2523/12.6.2003,
στ) την υπ' αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και ειδικότερα την ενότητα «Διαχείριση των Κινδύνων» του Κεφ. 11 αυτής,
ζ) τη σκοπιμότητα τροποποίησης και κωδικοποίησης του συνόλου των διατάξεων της υπ' αριθμ. ΕΝΠΘ 502/3/23.6.1992 απόφασης, όπως ισχύει, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς και να διευκολύνεται η εφαρμογή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους συναλλασσομένους, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΝΠΘ 502/3/23.6.1992 απόφασης, όπως ισχύει,
ως ακολούθως:

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ

1. Οι τηρούμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμοί καταθέσεων όψεως επιτρέπεται να ανοίγονται και στο όνομα φυσικών προσώπων (ατομικοί ή κοινοί), με όρους (επιτόκιο, δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου, χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών, παροχή εγγύησης επιταγών κλπ.) που θα καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην έννοια των λογαριασμών καταθέσεων όψεως περιλαμβάνονται και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων.

2. Οι υπεραναλήψεις από λογαριασμούς καταθέσεων όψεως δεν θα αφαιρούνται από τα υπόλοιπα των καταθέσεων αλλά θα εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την υπ' αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2558/7.2.2005 και θα βαρύνονται με την εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ι. Τραπεζικές Επιταγές

Η πίστωση του λογαριασμού του κομιστή τραπεζικής επιταγής γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της επομένης το αργότερο εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της.

II. Ιδιωτικές Επιταγές

1. Επιταγές που εμφανίζονται από τους κομιστές προς πληρωμή στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός σε βάρος του οποίου σύρεται η επιταγή:

α. Η χρέωση των λογαριασμών σε βάρος των οποίων σύρονται οι επιταγές γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της ημέρας πληρωμής της επιταγής.

β. Η πίστωση του λογαριασμού με το προϊόν επιταγής, εφόσον ο λογαριασμός τηρείται στην πληρώτρια τράπεζα, γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της επόμενης το αργότερο εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της.

2. Επιταγές που εμφανίζονται από τους κομιστές προς είσπραξη σε πιστωτικό ίδρυμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός σε βάρος του οποίου σύρεται η επιταγή:

α. Η χρέωση του λογαριασμού σε βάρος του οποίου σύρεται η επιταγή, γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της ημέρας που τα στοιχεία της επιταγής εισήχθησαν ηλεκτρονικά στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών ή της ημέρας κατά την οποία η επιταγή διήλθε από το Γραφείο Συμψηφισμού.

β. Η πίστωση του λογαριασμού του κομιστή με το προϊόν της επιταγής, εφόσον ο λογαριασμός του τηρείται στην αγοράστρια τράπεζα, γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της τρίτης το αργότερο εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της επιταγής. Εφόσον όμως στην πόλη που αγοράζεται η ιδιωτική επιταγή δεν λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας τράπεζας, ούτε Γραφείο Συμψηφισμού και μία εκ των δύο τραπεζών (αγοράστρια - πληρώτρια) δεν είναι μέλος του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συμψηφισμού Επιταγών ή λόγω του εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου στην αξία των επιταγών, δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός τους μέσω του πιο πάνω Συστήματος, τότε η πίστωση του λογαριασμού με το προϊόν της επιταγής, γίνεται με ημερομηνία αξίας (valeur) της πέμπτης το αργότερο εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της.

Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.α. Τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία τηρούνται οι λογαριασμοί επί των οποίων σύρονται επιταγές, υποχρεούνται, εφόσον εμφανισθεί προς πληρωμή ακάλυπτη επιταγή, να την αναγγείλουν (μέσω του καταστήματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός) στην εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.» εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εμφάνισης προς πληρωμή της επιταγής κατά το άρθρο 29 του ν. 5960/1933, και εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής η επιταγή δεν έχει πληρωθεί.

β. Η ως άνω αναγγελία στην εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.» γίνεται και για τους νομίμους εκπροσώπους (μέλη Δ.Σ., Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, διαχειριστές και εταίρους) νομικών προσώπων, οι οποίοι εξέδωσαν ακάλυπτη επιταγή με αυτή την ιδιότητα.

2 Εφόσον ο δικαιούχος λογαριασμού καταθέσεως όψεως εκδώσει σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού άνω των χιλίων ευρώ (¤ 1.000), καθ' υπέρβαση του υπολοίπου του λογαριασμού του ή του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου υπεραναλήψης, τα πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν λογαριασμούς του ιδίου καταθέτη οφείλουν να ενεργήσουν για την επιστροφή των βιβλιαρίων επιταγών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του.

Νέο βιβλιάριο επιταγών επιτρέπεται να χορηγηθεί, μετά παρέλευση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της τελευταίας ακάλυπτης επιταγής και εφόσον έχουν προηγουμένως τακτοποιηθεί οι σχετικές οφειλές.

Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν, πέραν των ανωτέρω, κλιμάκωση του χρόνου στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών σε περιπτώσεις σημαντικής υπέρβασης του παραπάνω ποσοτικού ορίου. Σε περίπτωση έκδοσης ακάλυπτης επιταγής που σύρεται σε βάρος κοινού λογαριασμού όψεως, οι ως άνω συνέπειες επέρχονται και για τους λοιπούς συνδικαιούχους μόνο όσον αφορά το συγκεκριμένο κοινό λογαριασμό.

3. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν, κατά την κρίση τους, βιβλιάριο επιταγών σε επιχειρήσεις οι οποίες τελούν κατά το νόμο σε καθεστώς αναβίωσης ή εξυγίανσης (ν.δ. 3562/1956, ν. 1892/1990, άρθρα 44 και 45 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύουν), παρά τη συνδρομή των αναφερομένων στην ως άνω παράγραφο Γ.2. προϋποθέσεων.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΝΠΘ 502/3/23.6.1992 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΕΝΠΘ 513/6/4.121992, ΕΝΠΘ 519/4/5.2.1993, ΕΤΠΘ 121/1/1.3.2002, ΕΤΠΘ 139/6/3.122002, ΕΤΠΘ 149/1/30.4.2003 αποφάσεις καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.

Κάθε υφιστάμενη αναφορά στην υπ' αριθμ. ΕΝΠΘ 502/3/23.6.1992 απόφαση καθώς και στις ως άνω τροποποιητικές της αποφάσεις νοείται στο εξής ως αναφορά στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης