ΠΟΛ.1132/6.4.1993

Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.Σχόλια:


6 Απρ 1993

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1132/6.4.93 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2065/1992, προστέθηκε στα ήδη υποκείμενα σε φορολογία του ν.δ. 3843/1958 νομικά πρόσωπα (ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.λπ.) και οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (περιπτ. ε παράγρ. 1 άρθρου 3 του ν.δ. 3843/58).

2. Με την αρ. Π. 15034/1959 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό, ότι στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο ν.δ. 3843/1958, έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, υποχρεούνται να υποβάλλουν μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται για το συνολικό καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχ/κής χρήσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κατανομής εισοδήματος αυτού σε δύο διαχειριστικές περιόδους.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της παραγράφου 6 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2065/1992, προβλέπεται σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η υποβολή δύο δηλώσεων, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο μια μία για τη μικρότερη περίοδο.
Τα ανωτέρω όμως έχουν εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες κοινοπραξίες κ.λπ.), στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

4. Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο νέος τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ έχει εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν από 30.6.1992 και εφεξής, προκύπτει ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 2065/1992, σε περίπτωση που εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, αυτή υποχρεούται να υποβάλει μια δήλωση φορολογίας για το συνολικό εισόδημα που προέκυψε στην υπερδωδεκάμηνη αυτή διαχειριστική χρήση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958.
Ως βάση για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής θα ληφθεί το 50% των συνολικών αυτών κερδών, με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των διαχειριστών εταίρων, η οποία αποκτάται την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού από τη συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση με έγκρισης, την τελευταία ημέρα του τριμήνου από το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης.

Επίσης, με την αρ. 1112918/ 10736/ πολ.1248/12.11.1992 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που η διαχειριστική χρήση της ΕΠΕ είναι υπερδωδεκάμηνη, ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται το μέρος αυτής που αναλογεί σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

  

Taxheaven.gr