Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1132/6.4.1993 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1132/6.4.1993
Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.


ΠΟΛ.1132/6.4.1993 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1132/6.4.93 Τα κέρδη ΕΠΕ με υπερδωδεκάμηνη χρήση.

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2065/1992, προστέθηκε στα ήδη υποκείμενα σε φορολογία του ν.δ. 3843/1958 νομικά πρόσωπα (ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.λπ.) και οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (περιπτ. ε παράγρ. 1 άρθρου 3 του ν.δ. 3843/58).

2. Με την αρ. Π. 15034/1959 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό, ότι στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο ν.δ. 3843/1958, έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, υποχρεούνται να υποβάλλουν μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται για το συνολικό καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχ/κής χρήσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κατανομής εισοδήματος αυτού σε δύο διαχειριστικές περιόδους.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της παραγράφου 6 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2065/1992, προβλέπεται σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η υποβολή δύο δηλώσεων, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο μια μία για τη μικρότερη περίοδο.
Τα ανωτέρω όμως έχουν εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες κοινοπραξίες κ.λπ.), στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

4. Ύστερα από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο νέος τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ έχει εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν από 30.6.1992 και εφεξής, προκύπτει ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 2065/1992, σε περίπτωση που εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, αυτή υποχρεούται να υποβάλει μια δήλωση φορολογίας για το συνολικό εισόδημα που προέκυψε στην υπερδωδεκάμηνη αυτή διαχειριστική χρήση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958.
Ως βάση για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής θα ληφθεί το 50% των συνολικών αυτών κερδών, με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των διαχειριστών εταίρων, η οποία αποκτάται την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού από τη συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση με έγκρισης, την τελευταία ημέρα του τριμήνου από το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης.

Επίσης, με την αρ. 1112918/ 10736/ πολ.1248/12.11.1992 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που η διαχειριστική χρήση της ΕΠΕ είναι υπερδωδεκάμηνη, ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται το μέρος αυτής που αναλογεί σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης