Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1356/18.11.1993 Διάθεση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1994


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-1993 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1356/18.11.1993
Διάθεση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1994


 ΠΟΛ. 1356/18.11.93 Διάθεση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1994

Κοινοποιούμε κατωτέρω την απόφαση του υπουργού Οικονομικών 1106801/8773/0014/11.8.1993 "Καθορισμός του βασικού χρωματισμού των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1994. Τροποποίηση απόφασης 1037601/3210/0014/15.3.1993", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β-630) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.
Ι. Με την απόφαση αυτή:
α) Καθορίζεται ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1994. Ειδικότερα, ο χρωματισμός αυτός για όλες τις κατηγορίες των ειδικών σημάτων για το έτος 1994, είναι "μεταλλικό χρυσάφι".
β) Τροποποιείται η απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993 και ορίζεται ότι, για τα τροχόσπιτα το σήμα των ετών 1994 και επομένων, επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών και όχι στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξινέμου του αυτοκινήτου από το οποίο ρυμουλκούνται.
Ως προς τα λοιπά σημεία ισχύει η απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993, η οποία είχε κοινοποιηθεί με τη διαταγή μας 1069907/5365/0014/19.5.1993.
ΙΙ. Ενόψει της διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1994, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα γα σήματα του 1993 και εξακολουθούν να ισχύουν για τα σήματα του 1994, συμπληρώνοντας ή τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές, όπου κρίνεται απαραίτητο.
1. Οχήματα που πρέπει να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα.
α. Επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης.
β. Τύπου JEEP αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ. Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ιδιωτικής χρήσης.
δ. Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).
Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.
Επίσης δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα οι κάτοχοι οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών που κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα σε άλλη χώρα).
Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (Α.Υ.Ο. Δ247/1988-ΦΕΚ 195/Β΄/6.4.88, που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 - ΦΕΚ 90/ Α/89), υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, το 1/12 των οριζόμενων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.
2. Ύλη κατασκευής
Όπως και για τα ειδικά σήματα έτους 1993, για την κατασκευή των ειδικών σημάτων έτους 1994, χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό PVC-FILM πάχους 0,1 mm, το οποίο φέρει μαχαιρωτές εγκοπές ώστε τα σήματα αν μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην απόφαση 1037601/3210/0014/15.3.1993.
3. Κατηγορίες σημάτων
Οι κατηγορίες των ειδικών σημάτων δε μεταβάλλονται. Ειδικότερα τα σήματα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) Κατηγορία πρώτη: Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για το οχήματα για το οποία καταβάλλονται ετησία τέλη κυκλοφορίας 15.000 δρχ., δηλαδή:
Για τα επιβατικά και τα τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβικά εκατοστά και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα).
β) Κατηγορία δεύτερη: Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα που καταβάλλουν ετήσια τέλη κυκλοφορίας 25.000 δρχ., δηλαδή για τα επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυλινδρισμού κινητήρα από 1929 κυβικά εκατοστά και πάνω.
δ) Κατηγορία τέταρτη: Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, είτε γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας), είτε γιατί ο κυλινδρισμός τους δεν υπερβαίνει τα 785 κυβικά εκατοστά. Τα σήματα της κατηγορίας αυτής διατίθενται με την καταβολή ποσού 1.000 δρχ.
Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην  άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:
Φορολογήσιμοι ίπποι                             Κυλινδρισμός κινητήρα                      Οφειλόμενο ποσό
1 - 5                                                              μέχρι 785                                            1.000 δρχ.
6 - 9                                                            από 786 - 1357                                     15.000 δρχ.
10 - 13                                                      από 1358 - 1928                                    25.000 δρχ.
14 και πάνω                                               από 1929 και πάνω                                50.000 δρχ.
4. Χρωματισμός
Σε σχέση με τα σήματα του 1993, διαφέρει μόνο ο βασικός χρωματισμός. Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός χρωματισμός για τα σήματα του 1994 είναι "μεταλλικό χρυσάφι". Τα ψηφία που καθορίζουν το έτος αποτυπώνεται όπως και στα σήματα του 1993, δηλαδή:
- Για την πρώτη κατηγορία με κίτρινο.
- Για τη δεύτερη κατηγορία με πράσινο.
- Για την Τρίτη κατηγορία με κόκκινο.
- Για την τέταρτη κατηγορία με λευκό.
5. Επικόλληση του ειδικού σήματος
Το ειδικό σήμα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξινέμου του οχήματος.
Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.
Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
6. Τρόπος χορήγησης
Η κατασκευή και διαχείριση των ειδικών σημάτων ανατέθηκε με την από 7.9.1993 σύμβαση στη Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Πληροφορικής η οποία είχε αναλάβει και τα σήματα του έτους 1993.
Ως προς τη χορήγηση των ειδικών σημάτων θα τηρηθεί η εξής διαδικασία:
Η ως άνω εταιρία, με βάση το αρχείο των αυτοκινήτων του ΚΕ.ΠΥ.Ο. και το αρχείο που η ίδια έχει σχηματίσει για τα αυτοκίνητα στα οποία χορηγήθηκε ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας το έτος 1993 και για τους ιδιοκτήτες αυτών, θα τυπώσει ένα ειδοποιητήριο - υπεύθυνη δήλωση, για κάθε όχημα, όμοιο με αυτό των τελών κυκλοφορίας του έτους 1993. Επιπλέον, στο κάτω μέρος, τα ειδοποιητήρια θα έχουν αναγραμμένο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, με μεγάλα γράμματα, σε ειδική λουρίδα, η οποία θα αποκόπτεται εύκολα, προκειμένου ο αριθμός κυκλοφορίας να τοποθετείται στο παράθυρο στο πίσω μέρος του σήματος.
Επίσης, η εταιρία θα τυπώσει υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευασμένες από χαρτί NCR, με κενά τα μεταβλητά στοιχεία (ιδιοκτήτη οχήματος), για τους ιδιοκτήτες που δε θα παραλάβουν προεκτυπωμένες δηλώσεις.
Οι ανωτέρω δηλώσεις θα είναι όμοιες με τις αντίστοιχες των τελών κυκλοφορίας του 1993, θα περιλαμβάνουν όμως στο τελευταίο φύλλο, την ίδια ως άνω εύκολα αποκοπτόμενη λουρίδα, επί της οποίας θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου να ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία για την επικόλλησή της στο σήμα.
Τα ανωτέρω ειδοποιητήρια - υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστείλει η εταιρία, εντός φακέλων, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων άμεσα, ώστε να έχουν παραληφθεί από αυτούς μέχρι 25.11.1993. Επίσης, η εταιρία θα τροφοδοτήσει έγκαιρα όλα τα σημεία διάθεσης (Τράπεζες - Δ.Ο.Υ.) με τις κενές ως προς τα μεταβλητά στοιχεία, προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.
Τα σήματα θα χορηγηθούν:
α) Από 1.12.1993 μέχρι 31.1.1994 από τις Τράπεζες: Εθνική, Αγροτική και Πίστεως
Διευκρινίζεται, ότι οι ανωτέρω τράπεζες θα χορηγηθούν τα σήματα όλων των κατηγοριών, δηλαδή και για τα απαλλασσόμενα οχήματα, ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος έλαβε ή όχι ειδοποιητήριο και τα στοιχεία έχουν προεκτυπωθεί ορθά ή λανθασμένα. Εννοείται, ότι τα λανθασμένα στοιχεία θα πρέπει να διαγράφονται και να γράφονται τα σωστά από τους ιδιοκτήτες. Εάν ο ιδιοκτήτης δε λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.1.1994 θα πρέπει να μεταβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τράπεζες και να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση για να προμηθευτεί το σήμα. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει αριθμό φορολογικού μητρώου είναι απαραίτητο να μεταβεί πρώτα στην αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση ΑΦΜ και στη συνέχεια να προμηθευτεί το σήμα από την τράπεζα. Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι η κατά περίπτωση αναγραφόμενη στο ειδοποιητήριο χρονική περίοδος προμήθειας του ειδικού σήματος από τις τράπεζες έχει τεθεί μόνο για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (αποφυγή συνωστισμού) και δεν προσδιορίζει την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εμπρόθεσμης προμήθειας (31.1.94).
β) Από 1.2.1994 από τις Δ.Ο.Υ.
Επίσης οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγούν τα σήματα για τα οχήματα που θα τεθούν το πρώτο σε κυκλοφορία από 1.12.1993, καθώς και γι' αυτά που θα τεθούν σε κυκλοφορία από την ημερομηνία αυτή, ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δε θα χορηγηθεί σήμα κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι κάτοχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη προμήθεια του σήματος από τις τράπεζες. Διευκρινίζεται ότι εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία το Δεκέμβριο του 1993 ή τεθεί σε κυκλοφορία κατά το μήνα αυτό ως επιβατικό ιδιωτικής χρήσης από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 1993, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/92, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, ως ανωτέρω (παρ. 1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του σήματος 1994 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.1.1994 από την Τράπεζα. Εφόσον, βέβαια, επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 1994 μαζί με το σήμα του 1993, κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Για τον ίδιο λόγο, όσοι επιθυμούν να κυκλοφορήσουν εντός του Δεκεμβρίου 1993 όχημα για το οποίο δεν είχαν προμηθευτεί μέχρι τότε το σήμα του 1993 (λόγω ακινησίας κ.τ.λ.), είναι υποχρεωμένοι να το προμηθευτούν από τη Δ.Ο.Υ.
Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται το ειδοποιητήριο και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Εξάλλου το σήμα μπορεί να χορηγείται και με φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
Επίσης πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την απαλλαγή.
Το σήμα κατ' αρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Μπορεί όμως να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, εφόσον έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται κατά τη χορήγηση μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ή το φωτοαντίγραφο της άδειας.
Εξαιρετικά, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία εξουσιοδότησης (ναυτικοί, στρατιωτικοί κ.λπ.) δε θα επιμένετε στην προσκόμιση της εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ' αυτούς από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, έστω και αν δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.
Επισημαίνεται ότι επειδή από το νόμο δεν προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής χορηγηθέντος ειδικού σήματος θα πρέπει να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται λάθη ως προς την κατηγορία του σήματος που αντιστοιχεί στο όχημα, καθώς και ως προς τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων.
Κλοπή ή απώλεια του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από  την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος, με καταβολή πάλι του αντίστοιχου ποσού.
Αντίθετα, σε περίπτωση καταστροφής σήματος λόγω ζημιάς του οχήματος, χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ., δωρεάν, νέο σήμα αντίστοιχης κατηγορίας με συμπλήρωση νέας δήλωσης, εφόσον προσκομισθεί αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής και η σχετική απόδειξη της πληρωμής του καταστραφέντος σήματος.
Στη νέα δήλωση θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση του συγκεκριμένου (αριθμός σήματος που καταστράφηκε). Εάν δεν προσκομισθεί αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής θα καταβληθεί και η αξία του νέου σήματος.
Τυχόν χορήγηση σήματος κατηγορίας άλλης από την προβλεπόμενη για το όχημα, δημιουργεί υποχρέωση προμήθειας νέου με την καταβολή και της αξίας του νέου σήματος, μόνο στην περίπτωση που το σήμα που είχε χορηγηθεί ήταν μικρότερης κατηγορίας.
7. Κυρώσεις
Οι κάτοχοι των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.1.1994.
Από 1.2.1994 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 1994.
Αντίθετα κατά τον Ιανουάριο του 1994 μπορούν να κυκλοφορούν με το ειδικό σήμα του 1993, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992. Δηλαδή, για να κυκλοφορεί όχημα κατά τον Ιανουάριο του 1994, θα πρέπει να έχει επικολληθεί σ' αυτό σήμα ή του 1993 ή του 1994.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 1994, αλλά είναι συνεχώς σταθμευμένο σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ιδιωτικό χώρο, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα.
Διευκρινίζεται ότι για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να προσκομίζεται το ειδικό σήμα βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων.
Αναφορικά με το ύψος του προστίμου υπενθυμίζουμε ότι ανέρχεται στο διπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα.
Έτσι, εάν το όχημα έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο είναι 2.000 δρχ.
Εάν έχει κυλινδρισμό κινητήρα από 786 μέχρι 1357 κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο είναι 30.000 δρχ.
Εάν έχει κυλινδρισμό κινητήρα από 1358 μέχρι 1928 κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο είναι 50.000 δρχ.
Εάν έχει κυλινδρισμό κινητήρα από 1929 κυβικά εκατοστά και πάνω, το πρόστιμο είναι 100.000 δρχ.
Σημειώνεται ότι το πρόστιμο των 30.000, 50.000 ή 100.000 δρχ. κατά περίπτωση, επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας (π.χ. καταλυτικό ύστερα από απόσυρση).
Σημειώνεται επίσης κατά τροποποίηση της διαταγής 451/1452/Γ.Δ./1.7.93 ότι το πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας αυτού και όχι μόνο στην περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
8. Τελικές παρατηρήσεις
- Για τις μεταβιβάσεις και λοιπές μεταβολές των ανωτέρω οχημάτων για τα οποία όπως προαναφέρθηκε, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με ειδικό σήμα, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και το έτος 1992. Δε θα γίνεται δηλαδή έρευνα για καταβολή ή μη τελών κυκλοφορίας έτους 1993 και επομένων.
- Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 "εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος.
Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απολεσθεί ή καταστραφεί, η καταβολή αποδεικνύεται από το ίδιο το ειδικό σήμα του έτους εντός του οποίου διενεργείται ο έλεγχος, που θα πρέπει να είναι επικολλημένο επί του οχήματος. Εφόσον όμως ο έλεγχος διενεργηθεί το μήνα Ιανουάριο του 1994, αρκεί να έχει επικολληθεί το σήμα του έτους 1993.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης