ΠΟΛ.1346/5.11.1993

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 43 περ.β΄, 17 παρ. 12 εδ. β΄, 13,21 και 35 Ν. 2166/93

5 Νοέ 1993

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Νοεμβρίου 1993
Αρ. Πρωτ 1138458/1044/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ.: 1346

ΘΕΜΑ : "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2166/1993, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων".


1. ΓΕΝΙΚΑ.

Με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), προκειμένου να εναρμονιστούν κυρίως με το νέο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, που εφαρμόζεται από 1.1.1993 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ύστερα από το ν.2093/1992, αλλά και με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ύστερα από το ν. 2065/1992. Επίσης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.

Ειδικότερα, κατ' άρθρα, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Αρθρο 15
Παράγραφος 43, περίπτωση β΄

Με τις διατάξεις της περίπτωσης β, της παραγράφου 43 του άρθρου 15 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματά τους πλανοδίως ή από τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται να έχουν μαζί τους φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια αγοράς) και το βιβλίο αγορών.
Στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά την τήρηση βιβλίου αγορών από κατηγορίες επιτηδευματιών, επισημαίνονται τα εξής:
α) Όπως είναι γνωστό, βιβλίο αγορών μεταξύ των άλλων επιτηδευματιών, τηρούν, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., και οι επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές.
β) Στην παράγραφο 4.2.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1993 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), διευκρινίζεται ότι λαϊκές αγορές θεωρούνται και εκείνες που λειτουργούν κατ' έθιμο με τη μορφή του παζαριού. Έτσι, και οι λιανοπωλητές των αγορών αυτών (παζαριών) εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων, με την προϋπόθεση όμως ότι οι πωλήσεις τους διενεργούνται από πρόχειρους πάγκους και όχι από τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους στους χώρους των παζαριών. Αντίθετα, ο πλανόδιος λιανοπωλητής ή κυρίως λιανοπωλητής, δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του Κώδικα, υποχρεούται δηλαδή στην τήρηση βιβλίων τουλάχιστον δεύτερης κατηγορίας, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Κώδικα.
Κατόπιν των ανωτέρω, με βάση τις ισχύουσες για την ένταξη των επιτηδευματιών, διατάξεις του Κώδικα, όπως αυτές διευκρινίστηκαν με την παραπάνω παράγραφο της ερμηνευτικής εγκυκλίου (3/1992), πλανόδιος λιανοπωλητής, που μπορεί να τηρεί βιβλίο αγορών, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 15 παρ. 43 περ. β΄ του ν. 2166/1993, φέρει μαζί του, είναι εκείνος ο πλανόδιος που πωλεί τα εμπορευόμενα είδη του σε παζάρια και με τις προϋποθέσεις που διευκρινίζονται στην παράγραφο 4.2.4. της εγκυκλίου (πώληση από πάγκο κ.λπ.).


Β΄Aρθρο 17
1. Παράγραφος 12, εδάφιο β΄

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 17 ορίζεται, κατ' εξαίρεση, ειδικός χρόνος έκδοσης του τιμολογίου παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών από τις τηλεοπτικές και διαφημιστικές επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, χρόνος έκδοσης του τιμολογίου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ορίζεται, σε κάθε περίπτωση το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Διευκρινίζεται ότι η υπόψη διάταξη ως ειδικότερη κατισχύει των αντιστοίχων διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) και συγκεκριμένα αυτών του άρθρ. 12 (παρ. 2 και 15). Συνεπώς, είτε πρόκειται για παροχή επαναλαμβανόμενων διαφημιστικών υπηρεσιών είτε μεμονωμένων, το σχετικό τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι το τέλος του μήνα που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.
Διευκρινίζεται ότι, λόγω της συγκεκριμένης ρύθμισης για τις υπόψη υπηρεσίες, εκλείπει ο δικαιολογητικός λόγος σύνταξης της κατάστασης επαναλαμβανόμενων παροχών υπηρεσιών και συνεπώς στο εξής επί επαναλαμβανόμενων διαφημιστικών υπηρεσιών δεν απαιτείται η σύνταξη της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 αθεώρητης κατάστασης από τις τηλεοπτικές και διαφημιστικές επιχειρήσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. για το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης του τιμολογίου.


2. Παράγραφος 13
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθιερώνονται η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να συντάσσουν και αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καταστάσεις (ατομικά δελτία) για κάθε διαφημιστική εταιρία ή διαφημιζόμενο, για τα εκδοθέντα προς καθένα από τους ανωτέρω τιμολόγια διαφήμισης κατά τρίμηνο.
Οι πιο πάνω καταστάσεις θα συντάσσονται σε δύο αντίτυπα, ώστε να παραμένει το ένα στο συντάκτη (τηλεοπτικό σταθμό) και το άλλο να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του διαφημιζόμενου πελάτη, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή μέχρι 30, 4, 31, 7, 31.10 και 31.1 κάθε χρόνου. Κάθε κατάσταση, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη του τηλεοπτικού σταθμού, θα περιέχει και τα πλήρη στοιχεία του πελάτη-διαφημιζόμενου (ονομ/μο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., διεύθυνση), τους αύξοντες αριθμούς των τιμολογίων και έναντι ενός εκάστου την αξία (καθαρή αξία).
Τέλος, σημειώνεται ότι για τις παραλείψεις σύνταξης και αποστολής των πιο πάνω καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 32), όπως και στις περιπτώσεις μη υποβολής των στοιχείων (συγκεκριμένων καταστάσεων) που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.


Β΄Aρθρο 21
1. Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση "ένωση προσώπων" που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 5 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Μετά την τροποποίηση αυτή οι άτυπες ενώσεις προσώπων δεν αποκτούν την ιδιότητα του επιτηδευματία, κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα.
Η νέα αυτή διάταξη έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (ν.δ. 3323/1955), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 2065/1992.

2. Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προστίθεται, στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ., νέο εδάφιο, που ορίζει ότι, μόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΟΚ), η ονοματολογία - περιγραφή του είδους των αγαθών θα λαμβάνεται υπόψη, όπως αυτή καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα (έκδοση στοιχείων, τήρηση αποθήκης). Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι τα αγαθά που διακινούνται σε ενδοκοινοτικό επίπεδο περιγράφονται και προσδιορίζονται με κοινή ονοματολογία (Κωδικολόγιο αγαθών), ύστερα από σχετική κοινοτική νομοθεσία.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες πρέπει να συμβουλεύονται το Κωδικολόγιο αγαθών με τη συνδυασμένη ονοματολογία, που περιλαμβάνεται στο Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο (TARIC), το οποίο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δασμολογική της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων του υπ. Οικονομικών (τηλ. 3228026).

3. Παράγραφος 3
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. και ορίζεται ότι και οι κοινοπραξίες και οι λοιπές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν, ξεπερνά το όριο εσόδων της τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας (180.000.000 δρχ.). Πρέπει να τονισθεί ότι η υποχρέωση αυτή, της τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, καταλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, δηλαδή ατομικές, προσωπικές εταιρίες και κοινοπραξίες.
Για την ένταξη στην Τρίτη κατηγορία λαμβάνεται υπόψη το ποσό στο οποίο κατακυρώνεται το έργο και υπογράφεται η σύμβαση, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η συμβατική τιμή. Τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές δε λαβαίνονται υπόψη. Επίσης, δεν λαβαίνονται υπόψη οι φόροι και άλλα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που επιβάλλονται ή περιέχονται στην αξία του έργου.
Διευκρινίζεται ότι η διάταξη ατή ως ειδικότερη κατισχύει των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα, που αναφέρονται στην ένταξη των επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και για την παραπάνω υποχρέωση, της τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας οι τεχνικές επιχειρήσεις θα κρίνονται με βάση τη συμβατική αξία του κάθε έργου χωριστά και όχι με βάση τη συνολική αξία των αναληφθέντων έργων. Έτσι, για παράδειγμα, τεχνική επιχείρηση που έχει αναλάβει ένα δημόσιο έργο ύψους 150.000.000 δρχ. και αναλαμβάνει και δεύτερο έργο αξίας 100.000.000 δρχ. δεν θα υποχρεωθεί στην τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας για το δεύτερο έργο, ενώ για το πρώτο έργο μπορεί να τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων ή ιδιαίτερους λογαριασμούς στα τηρούμενα για το δεύτερο έργο βιβλία τρίτης κατηγορίας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, όταν η συμβατική αξία του αναλαμβανόμενου δημόσιου έργου ξεπερνά τα 180.000.000 δρχ, αφορά πάντοτε την επιχείρηση που κατασκευάζει το έργο και όχι τον ανάδοχο, που μπορεί να είναι άλλη επιχείρηση. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που δημόσιο έργο αναλαμβάνεται από τεχνική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια εισφέρει για εκτέλεση, το έργο αυτό σε άλλη επιχείρηση, με τη δική της ή μη συμμετοχή, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας δεν ισχύει για την ανάδοχο επιχείρηση, υπάρχει όμως υποχρέωση για την επιχείρηση που εκτελεί το έργο.
Ως δημόσια τεχνικά έργα, για την πιο πάνω υποχρέωση, λαβαίνονται υπόψη όπως αυτά καθορίζονται στη φορολογία εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή τα τεχνικά έργα του δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων των οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εν γένει.
Τονίζεται ότι ως χρόνος έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35, ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης του παρόντος νόμου (24.8.1993). Από την ημερομηνία αυτή οι κάθε μορφής τεχνικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες), που αναλαμβάνουν δημόσιο τεχνικό έργο, η συμβατική αξία του οποίου ξεπερνά το όριο των 180.000.000 δρχ., εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Η υποχρέωση αυτή αρχίζει από την ανάληψη του έργου (υπογραφή σύμβασης) και λήγει για μεν τις κοινοπραξίες μέχρι την οριστική παράδοση του έργου, την ολοκλήρωση δηλαδή του σκοπού της κοινοπραξίας, για δε τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις (εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία παραδόθηκε οριστικά στο έργο.


4. Παράγραφος 4
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 οι επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν μέχρι τη δημοσίευσή του νόμου αυτού (24.8.1993) και είχαν αναλάβει δημόσιο τεχνικό έργο αξίας άνω των 180.000.000 δρχ. θα υποχρεωθούν στην τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας από 1.1.1994, εφόσον υπάρχει ακόμη ανεκτέλεστο έργο. Κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακραίες περιπτώσεις, να γίνει δεκτό ότι οι τεχνικές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στην μεταβατική αυτή ρύθμιση για τα δημόσια τεχνικά έργα που αποδεδειγμένα έχουν εκτελεστεί από αυτές και προσωρινά παραληφθεί (με βάση προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής) και εκκρεμεί μόνο η είσπραξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης, μπορεί να συνεχίσουν να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας και μετά την 1.1.1994 με τα συγκεκριμένα έργα:
Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις με αριθμ. πρωτ.: α) 1060875/409/πολ. 1171/28.4.1993 (ΦΕΚ 348 Β΄), β) 1076572/528/πολ. 1212/31.5.1993 (ΦΕΚ 435 Β΄) και γ) 1101531/712/πολ. 1259/27.7.1993 (ΦΕΚ 615 Β΄) με τις οποίες επιβλήθηκε υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων, από τις κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, καθίστανται ανενεργείς και παύουν να ισχύουν, λόγω επικάλυψής τους από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21.

5. Παράγραφος 5
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 προστίθεται, στο τέλος του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 "Κ.Β.Σ.", νέα παράγραφος 9. Με την διάταξη αυτή ορίζεται ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (συγχώνευση, μετατροπή κ.λπ.) η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αναφορά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., που είχαν οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα.

6. Παράγραφος 6
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η παρ. 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).
Ειδικότερα μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 προστίθεται νέο εδάφιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού ορίζεται, ειδικά και μόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας το αργότερο η 15η μέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλόμενων.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί προσαρμογή στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1642/1986 (Φ.Π.Α.) - άρθρο 22α, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 2093/1992.
Για τις λοιπές περιπτώσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις στο εσωτερικό ή σε τρίτη - εκτός Ε.Ο.Κ. - χώρα) ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρ. 12 παρ. 14 π.δ. 186/92).

7. Παράγραφος 7
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και καθιερώνεται υποχρέωση για τις Τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.λπ.) να αναγράφουν στα εκδιδόμενα παραστατικά και τον Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου εφόσον πρόκειται για συναλλαγή (είσπραξη ή πληρωμή) της μετρητοίς ποσού άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000 ) δρχ.
Η πιο πάνω υποχρέωση έχει πεδίο εφαρμογής στις εισπράξεις και πληρωμές από και προς:
α. Φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) Κοινωνίες Αστικού Δικαίου ή Αστικές Εταιρίες.
β. Νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ημεδαπά και αλλοδαπά.
γ. Κοινοπραξίες.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον κάποια από τα πιο πάνω πρόσωπα στερούνται Α.Φ.Μ. θα αναγράφεται στα παραστατικά είσπραξης και πληρωμής ο αριθμός αστυνομική ή άλλη ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για το Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ,, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στερούμενα ΑΦΜ ως μη ασκούντα δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φ.Π.Α. ή οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν ως φορολογικοί αντιπρόσωποι (Α.Υ.Ο. 11374/9160/ΠΟΛ. 1281/26.8.1993) για τις συναλλαγές που διενεργούν στα πλαίσια της ιδιότητάς τους αυτής θα αναγράψουν τον ειδικό ΑΦΜ που τους έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό.
Ομοίως στις περιπτώσεις ιδρυτή υπό σύσταση επιχείρησης θα αναγράφεται ο προσωρινός ΑΦΜ που του έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό.
Ακόμη διευκρινίζεται ότι για τους τόκους που καταβάλουν οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα σε συναλλασσόμενους με αυτές δεν απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ των συναλλασσόμενων.
Αντίθετα, για τους τόκους που εισπράττουν οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα από συναλλασσόμενους με αυτές στα εκδιδόμενα από αυτές παραστατικά θα αναγράφεται ο ΑΦΜ των συναλλασσόμενων.
Τέλος, στις περιπτώσεις αυτομάτων συναλλαγών, με ηλεκτρονική καταγραφή των σχετικών δοσοληψιών στα τηρούμενα βιβλία των Τραπεζών, θα αναγράφεται ο ΑΦΜ των συναλλασσόμενων στο παραστατικό που εκδίδεται για την ενημέρωσή τους.

8. Παράγραφος 8
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής:
Ι. Συμπληρώνεται η περίπτωση (α) της παραγρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ έτσι ώστε οι τράπεζες:
α) Να μην υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις:
(1) για τους τόκους και προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες (ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις),
(2) για τους τόκους και προμήθειες που λαμβάνουν από άλλες τράπεζες (ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις),
(3) για τους τόκους και προμήθειες που χορηγούν σε άλλους επιτηδευματίες (νέα ρύθμιση - συμπλήρωμα)
β) Αντίθετα, υποχρεώνονται οι τράπεζες να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις προμήθειες που λαμβάνουν από επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών (νέα ρύθμιση).

ΙΙ. Προστίθεται νέα περίπτωση απαλλαγής από την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, που αφορά τις συναλλαγές με πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα εκτός της χώρας, καθόσον οι συναλλαγές αυτές παρακολουθούνται είτε μέσω τελωνείων (για συναλλαγές με τρίτες χώρες) είτε μέσω του συστήματος V.I.E.S. (για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές).
Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά καλύπτεται νομοθετικό κοινό, δεδομένο ότι όπως ήδη είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκ. 1118148/936/εγκ. 3/24.11.1992 παρ. 20.12) για τις πιο πάνω συναλλαγές δεν υποβάλλονταν συγκεντρωτικές καταστάσεις.

9. Παράγραφος 9
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ουσιαστικά επαναφέρονται οι σχετικές διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Σ. (άρθρο 47 π.δ. 99/77) έτσι ώστε εξ ορισμού, αποτελεί απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών (οποιασδήποτε διακίνησης χωρίς καμιά διάκριση) χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. δηλαδή χωρίς δελτίο αποστολής ή συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, εφόσον τα διακινούμενα αγαθά έχουν αξία μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ.
Τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της υπόψη διάταξης είναι η παράβαση (μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου) να διαπιστωθεί κατά το χρόνο της διακίνησης των αγαθών και όχι στο μεταγενέστερο έλεγχο (π.χ. έλεγχος ανεπίσημων στοιχείων, έλεγχος μετά από καταγγελία, τακτικός έλεγχος κ.λπ.).
Συνεπώς, με βάση τις πιο πάνω διατάξεις από 24 Αυγούστου 1993 επιβλητέο πρόστιμο Κ.Β.Σ. για τη διακίνηση αγαθών αξίας άνω των 300.000 δρχ. χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο (εφόσον η παράβαση διαπιστώθηκε κατά τη διακίνηση) είναι το ισόποσο της συναλλαγής, ανεξάρτητα από το σκοπό της διακίνησης.
Έτσι, μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής επιβάλλεται για οποιαδήποτε διακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο (π.χ. διακίνηση αγορασθέντων, διακίνηση πωληθέντων, διακίνηση προοριζόμενων για πώληση, διακίνηση από εγκατάσταση του ίδιου του επιτηδευματία, διακίνηση για επεξεργασία, διακίνηση για δειγματισμό κ.λπ.), αρκεί: α) η διαπίστωση της παράβασης να γίνεται κατά το χρόνο της διακίνησης και β) η αξία των διακινούμενων αγαθών να είναι πάνω από 300.000 δρχ.

10. Παράγραφος 10
Από 24.8.1993 παύει η αρμοδιότητα των προϊσταμένων της ΥΠΕΔΑ και των Παραρτημάτων αυτής να επιβάλουν με αποφάσεις τους πρόστιμα του Κ.Β.Σ.
Έτσι αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων έχουν, όπως και μέχρι 3.3.1991, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ.
Συνεπώς, οι προϊστάμενοι της ΥΠΕΔΑ μετά την πιο πάνω ημερομηνία (24.8.1993), δεν νομιμοποιούνται να εκδώσουν αποφάσεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης ή το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
΄Έτσι, αποφάσεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. των Προϊσταμένων ΥΠΕΔΑ, με ημερομηνία έκδοση μετά την 24.8.1993 δεν μπορούν να εκδοθούν.
Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις από την ΥΠΕΔΑ πριν την 24.8.1993, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμων, θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, προκειμένου να περαιωθούν οι σχετικές διαδικασίες (επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη προστίμων).
Σημειώνεται ότι οι φάκελοι υποθέσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις επιβολής προστίμου από τους προϊσταμένους της ΥΠΕΔΑ μέχρι 24.8.1993, θα παραμείνουν στην υπηρεσία αυτή μέχρι την οριστική περαίωσή τους με οποιοδήποτε τρόπο (συμβιβασμός, αποστολή προσφυγής στο δικαστήριο και αναμονή έκδοση της σχετικής απόφασης, βεβαίωση του οριστικώς προσδιορισθέντος προστίμου). Μετά την λήξη της διαδικασίας, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών να διαβιβαστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ.

11. Παράγραφος 11
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται το δεύτερο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Κ.Β.Σ (π.δ. 186/92). Η κατάργηση αυτή είναι συναφής με την κατάργηση του δικαιώματος των προϊσταμένων της ΥΠΕΔΑ να εκδίδουν αποφάσεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ.

12. Παράγραφος 12
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα υποπερίπτωση γι΄ στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. και παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών με αποφάσεις του να απαλλάσσει κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για το σύνολο των εργασιών τους ή για τμήμα αυτών.


Γ΄Aρθρο 35
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 ως χρόνος έναρξης ισχύος των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων του Κώδικα ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή η 24η Αυγούστου 1993.Taxheaven.gr