Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1334/8.10.1993 Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, όταν ο υπόχρεος παρακράτησης απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-1993 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1334/8.10.1993
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, όταν ο υπόχρεος παρακράτησης απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα.


Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1993
Αρ. Πρωτ. 1130942/1770/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄ - Β΄
Ταχ.Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Κοντός
Τηλέφωνο : 3477166/144

ΠΟΛ 1334

ΘΕΜΑ : Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, όταν ο υπόχρεος παρακράτησης απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περι- σσότερα απο 500 πρόσωπα.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 τ.Α΄, 24.8.1993), οι οποίες αναφέρονται σε ρυθμίσεις που γίνονται στη φορολογία εισοδήματος, σχετικά με το παραπάνω θέμα, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2166/1993 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρεται στην απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
Με τις νέες διατάξεις διαφοροποιείται η ανά τρίμηνο απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου και καθιερώνεται, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, μηνιαία απόδοση αυτού.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστημα που διαρκεί μέσα στο έτος η απασχόληση ή η συνταξιοδότησή τους. Ο φόρος που παρακρατούν αυτοί οι υπόχρεοι κατά τη διάρκεια κάθε μήνα αποδίδεται στο δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Προκειμένου να κριθεί αν ο εργοδότης ή φορέας απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ εκείνα τα άτομα τα οποία απασχολεί ή στα οποία καταβάλλει συντάξεις, ανά μονάδα ή μονάδες που βρίσκονται στη χωρική ή την καθ' ύλη αρμοδιότητα κάθε Δ.Ο.Υ.
Η ανά μήνα απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα αρχίζει τον επόμενο μήνα (δηλαδή μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του μήνα που ο εργοδότης ή φορέας απασχολεί προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις σε πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 500 ανά μονάδα ή μονάδες που βρίσκονται στη χωρική ΄την καθ' ύλη αρμοδιότητα κάθε Δ.Ο.Υ. και θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του οικείου έτους και ανεξάρτητα αν τους επόμενους μήνες μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων ή συνταξιούχων και κάτω των 500 προσώπων.
Για τον υπολογισμό του αριθμού των 500 προσώπων λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων τακτικοί, έκτακτοι, εποχιακοί, ωρομίσθιοι κ.τ.λ.
Η απόλυση και επαναπρόσληψη του ίδιου προσώπου από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια του έτους θεωρείται για την εφαρμογή της παρούσας ως ένα (1) απασχοληθέν πρόσωπο.
Σε περίπτωση που ένας εργοδότης ή φορέας διατηρεί περισσότερα υποκαταστήματα στη χωρική ή στην καθ' ύλη αρμοδιότητα μας Δ.Ο.Υ., η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα γίνεται με μια προσωρινή δήλωση, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα πρόσωπα των υποκαταστημάτων αυτής της περίπτωσης στη χωρική ή στη ν καθ' ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Στην ως άνω δήλωση θα επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση στην οποία κατάσταση θα φαίνεται αναλυτικά κάθε υποκατάστημα αυτής της περίπτωσης, ο κωδικός αριθμός (ΚΑ) του υποκαταστήματος, ο αριθμός των προσώπων (απασχοληθέντων ή συνταξιούχων), οι αμοιβές που τους καταβλήθηκαν, καθώς και ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε υποκατάστημα. Διευκρινίζεται σχετικά με τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) των υποκαταστημάτων θα κατατεθεί, με την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατάσταση με τους κωδικούς των υποκαταστημάτων και την ονομασία τους. Αν δεν υπάρχει κωδικοποίηση των υποκαταστημάτων να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός μία αύξουσα αρίθμηση.
Σημειώνεται ότι, με την έναρξη της απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών ανά μήνα, και κατά την πρώτη μηνιαία απόδοσή του, θα αποδίδονται και τυχόν παρακρατηθέντες και μη αποδοθέντες φόροι της διανυθείσας περιόδου του ημερολογιακού τριμήνου που αφορούσε εργαζομένους ή συνταξιούχους λιγότερους των 500 προσώπων. Δηλαδή, την περίοδο που διαφορετικά, η ημερομηνία απόδοσης του φόρου θα ήταν μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα, μετά το ημερολογιακό τρίμηνο.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για τον Ο.Τ.Ε. και τα ΕΛ.ΤΑ. που σύμφωνα με τις Ε 3622/16.3.1957 και Α. 8877/17.5.1971 εγκριτικές Δ/γές του υπουργείου οικονομικών αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο μισθωτών υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Κεντρικής Υπηρεσίας με ενιαίες δηλώσεις προσωρινές και οριστικές, για το σύνολο των καταβαλλομένων αποδοχών στο προσωπικό των, τόσο των Κεντρικών Γραφείων (υποκατάστημα) αυτών, η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εφεξής θα γίνεται ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εργαζομένων σ' αυτούς τους Οργανισμούς σ' όλη τη χώρα και όχι ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής ή καθ' ύλην αρμοδιότητας.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2166/1993 η ισχύς της διάταξης για την ανά μήνα απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 1993 για τα ποσά φόρου, τελών και εισφορών που παρακρατούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Συνεπώς, όσοι εργοδότες ή φορείς υπόχρεοι παρακράτησης απασχόλησαν ή κατέβαλαν συντάξεις μέσα στο 1993 σε περισσότερα από 500 πρόσωπα με τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν, υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που παρακρατούν από 1η Οκτωβρίου 1993 και κατά τη διάρκεια κάθε μήνα μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, και για την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 1993.

3. Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Η "Χ" Εμπορική Α.Ε., μέσα στο ημερολογιακό έτος λειτουργεί με τις ακόλουθες μονάδες:
α) Το κεντρικό κατάστημα (Κ) της οδού Σταδίου στην Αθήνα με προσωπικό 600 άτομα. Ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ. αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις στην καθ' ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Φ.Α.Ε.Ε. Καλλιθέα, Αθήνα). Στην ίδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται κα η ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
β) Το υποκατάστημα (Υ1) της οδού Βουλής στην Αθήνα με προσωπικό 150 άτομα. Απόδοση Φ.Μ.Υ., υποβολή οριστικής ομοίως ως α΄ μονάδα.
γ) Το υποκατάστημα (Υ2) στο Λαύριο, προσωπικό 120 άτομα. Απόδοση Φ.Μ.Υ. υποβολή οριστικής, ομοίως ως α΄ μονάδα.
δ) Το υποκατάστημα (Υ3) της οδού Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με προσωπικό 450 άτομα. Ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ. αποδίδεται με προσωπικές δηλώσεις στην καθ' ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης). Στην ίδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται και η ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
ε) Το υποκατάστημα (Υ4) της Εγνατίας οδού στη Θεσσαλονίκη με προσωπικό 150 άτομα. Απόδοση Φ.Μ.Υ., υποβολή οριστικής ομοίως ως δ΄ μονάδα.
στ) Το υποκατάστημα (Υ5) στο Ηράκλειο Κρήτης, με προσωπικό - μέχρι 15.6.1993 - 480 άτομα, την 16.6.1993 προσελήφθησαν 30 άτομα για εποχιακή απασχόληση μέχρι την 15.9.1993.
Ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ. αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις στην (κατά χωρική αρμοδιότητα) Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. Στην ίδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται και η ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και με βάση τα πραγματικά δεδομένα της παραπάνω Α.Ε. εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του 1993 η εν λόγω Α.Ε. πρέπει να υποβάλλει τις ακόλουθες προσωρινές δηλώσεις!
α) Μία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης (όπως συνημμένο υπόδειγμα) στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Καλλιθέα, Αθήνα, για Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε στην περίοδο 1/1-31.10.1993 του συνόλου του προσωπικού των μονάδων Κ, Υ1 και Υ2, δηλαδή άτομα 870 (600 + 150 + 120).
Μαζί με την προσωρινή αυτή δήλωση θα υποβληθεί και η σχετική αναλυτική κατάσταση με τα απαραίτητα στοιχεία (όπως συνημμένο υπόδειγμα).
β) Μία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, για Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε στην περίοδο 1/1-31.10.1993 του συνόλου του προσωπικού των μονάδων Υ3 και Υ4, δηλαδή άτομα 600 (450 + 150).
Ομοίως θα υποβληθεί και η σχετική αναλυτική κατάσταση.
γ) Μία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου, για Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε στην περίοδο 1/1-31.10.1993 του προσωπικού της μονάδας Υ5, δηλαδή για άτομα 480.
Τέλος, αυτονόητο είναι ότι το υποκατάστημα Υ6 του Βόλου, τον παρακρατηθέντα Φ.Μ.Υ. μηνός Οκτωβρίου θα τον αποδώσει μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου 1994, εφόσον φυσικά δεν απασχολήσει περισσότερα από 500 πρόσωπα.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ποσά που παρακρατήθηκαν α/α Μονάδες Επιχείρησης ή Φορέα Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.) Μονάδας Αριθμός Προσώπων (Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι) Ακαθάριστες Αποδοχές - Συντάξεις Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών Χαρτοσήμου ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.

2.

3. Κεντρικό κατάστημα (Κ) οδού Σταδίου
Υποκατάστημα (Υ1) οδού Βουλής
Υποκατάστημα (Υ2) Λαυρίου 001

002

003 600

150

120 150.000.000

40.000.000

30.000.000 4.707.500

1.330.000

980.000 1.500.000

400.000

300.000 300.000

80.000

60.000 870 220.000.000 7.017.500 2.200.000 440.000

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης