Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1302/13.9.1993 Φορολογικό απόρρητο προκειμένου για πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή έχει πτωχεύσει

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1302/13.9.1993
Φορολογικό απόρρητο προκειμένου για πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή έχει πτωχεύσει


ΠΟΛ.1302/13.9.1993 Φορολογικό απόρρητο προκειμένου για πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή έχει πτωχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1302/13.9.93 Φορολογικό απόρρητο προκειμένου για πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή έχει πτωχεύσει

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την 727/1992 γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να χορηγήσει στοιχεία από το φάκελο φορολογίας, που καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 69 του ν.δ. 3323/1955 σε πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση κατ' άρθρο 1686 Α.Κ., ενώ αντιθέτως μπορεί να χορηγήσει τα στοιχεία αυτά σε φορολογούμενο ο οποίο έχει πτωχεύσει. Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.
ΓΝΩΜ. Ν.Σ.Κ. 727/92

Περίληψη: Αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει υποχρέωση να χορηγήσει από το φάκελο του προσώπου που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση θεωρημένα φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός του και των μισθωτηρίων που υποβλήθηκαν από τον επίτροπο. Το αυτό ερώτημα και προκειμένου για φορολογούμενο που έχει πτωχεύσει.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής:
Στο άρθρο 1686 Α.Κ. ορίζεται ότι: "Υπό δικαστικήν απαγόρευσιν τίθεται:
1. Όστις ένεκα διαρκούς πνευματικής νόσου αποκλειούσης την χρήσιν του λογικού αδυνατεί να επιμεληθή εαυτού ή της περιουσίας του.
2. Όστις ένεκα σωματικής αναπηρίας, ιδίως διότι είναι εκ γενετής κωφός ή τυφλός ή άλαλος, αδυνατεί να επιμεληθή εαυτού ή της περιουσίας του".

Περαιτέρω, στο άρθρο 1693 Α.Κ. ορίζεται ότι: "Ο απαγορευθείς από της δημοσιεύσεως της περί απαγορεύσεως αποφάσεως είναι ανίκανος προς δικαιοπραξίαν".
Εξάλλου, στο άρθρο 533 του Εμπ. Ν. ορίζεται ότι: "1. Από τις πρωίας της ημέρας της επ' ακροατηρίω δημοσιεύσεως της αποφάσεως της κηρυττούσης την πτώχευσιν, ο πτωχεύσας στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως (διαθέσεως και διαχειρίσεως) της πτωχευτικής περιουσίας...". Τέλος, στο άρθρο 69 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι: "1.... 2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητο και απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στο οποίο αφορούν αυτά".

Β. Εκ του συνδυασμού των προπαρατεθεισών διατάξεων του Α.Κ. σαφώς προκύπτει ότι από τη δημοσίευση της αποφάσεως για την απαγόρευση ο απαγορευόμενος στερείται της δικαιοπρακτικής του ικανότητος.
Γίνεται δε δεκτό ότι δεν εξαιρούνται της ανικανότητας για κάθε δικαιοπραξία οι πράξεις του απαγορευτέου που έγιναν σε διαλείμματα εχεφροσύνης, γιατί κάθε πράξη του είναι απολύτως άκυρη από την ανικανότητα και μόνο, κατ' άρθρο 130 Α.Κ. Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνονται και οι προσωπικές του σχέσεις (γάμος, διαθήκη, υιοθεσία κ.λπ΄.) - βλ. Μπαλή Οικογ. Δίκαιο παρ. 217, Β. Βαθρακοκοίλη, το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο σελ. 804, Α. Τούση, Οικογεν. Δίκαιο σελ. 67, Ροϊλού, Οικογ. Δίκαιο σελ. 362).
Συνεπώς, και η υποβολή αιτήσεως από τον απαγορευμένο προς παροχή είτε αντιγράφων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είτε των μισθωτηρίων που αφορούν ακίνητα ιδιοκτησίας του, που υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επίτροπος πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στη δικαιοπρακτική ανικανότητα. Αντίθετη άποψη θα εξέθετε τα συμφέροντα του απαγορευμένου σε κίνδυνο, αφού η παρ' αυτού χρησιμοποίηση των τυχόν χορηγηθέντων στοιχείων θα ήταν δυνατόν να του προκαλέσει ζημία, ως εκ της ανικανότητάς του να αντιληφθεί το συμφέρον του.

Γ. Όσον αφορά τον πτωχεύσαντα, από το προπαρατεθέν άρθρο 533 Εμπ. Ν. σε συνδυασμό και προς το άρθρο 534 του ιδίου νόμου, προκύπτει ότι διά της πτωχεύσεως ο πτωχός στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της πτωχευτικής του περιουσίας, εξακολουθεί όμως να θεωρείται κύριος της πτωχευτικής περιουσίας (και εντεύθεν φορέας όλων των εξ αυτής δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων), αλλά η διοίκηση αυτής περιέρχεται στο σύνδικο, ο οποίος δικαιούνται να διαχειρίζεται και να διαθέτει, κατά τους όρους του νόμου, τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας (βλ. Λ. Κοτσίρη, πτωχευτικό Δίκαιο, 1985, σελ. 156 επ. Αρ. Ροδόπουλου, Πτωχευτικό Δίκαιο 1968, σελ. 207 επ., Σπ. Μοντσενίγου, Πτώχευσις και Πτωχευτική Αποκατάστασις, 1958, σελ. 53 επ.).
Συνεπώς, δεν πρόκειται περί ανικανότητας ή απαγορεύσεως του πτωχεύσαντος (βλ. ΕΑΘ 284/1975 Αρμ. 1975 σελ. 610).
Επομένως, είναι φανερό ότι ο πτωχεύσας μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν στοιχεί που καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 69 Ν.Δ. 3323/1955, αφού ο πτωχεύσας δε στερείται τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, αλλά μόνον τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας του.
Δ. Με βάση τα ανωτέρω, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ομοφώνος ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να χορηγήσει στοιχεία από το φάκελο φορολογίας, που καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 69 Ν.Δ. 3323/55 σε πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση κατ' άρθρο 1686 Α.Κ., ενώ αντιθέτως μπορεί να χορηγήσει τα στοιχεία αυτά σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει πτωχεύσει.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης