Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1301/17.9.1993 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1301/17.9.1993
Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα


ΠΟΛ.1301/17.9.1993 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1301/17.9.93 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Βάσει των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που ενδεχόμενα προκύπτει για βεβαίωση, δηλαδή στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος του επομένου οικ. έτους, που βεβαιώνεται με βάση το άρθρο 14 του ν.δ. 3843/1958. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από το συμψηφισμό αυτό επιστρέφεται.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, με το άρθρο 3 του ν.2120/1993 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το επιστρεπτέο ποσό φόρου, που προκύπτει από τη δήλωση του φορολογούμενου, επιστρέφεται εντόκως με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, η εξάμηνη προθεσμία για το έντοκο επιστροφής του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επόμενου της υποβολής της δήλωσης του φορολογουμένου. Η παράλειψη επιστροφής του φόρου εντός προθεσμίας 6 μηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του προϊσταμένου και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης εκκαθάρισης των δηλώσεων εισοδήματος ΚΕΠΥΟ και μέχρι δύο υπ' αυτών οριζόμενων υπευθύνων υπάλληλων. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Έξάλλου, με την αριθ. 1092436/1052/πολ.1272/1990 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση που από την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού άνω των 15.000.000 δρχ. πρέπει, σύμφωνα με την αρ. Ε. 11782/ πολ.285/1986 διαταγή μας, πριν από τη σύνταξη του σχετικού φύλλου έκπτωσης, να ενεργείται: α) Προσωρινός έλεγχος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 ν.δ. 4242/1962 και την παρ. 18 του άρθρου 7 του ν.1160/1981, για τυχόν οφειλόμενους φόρους (ΦΚΕ, ΦΜΥ, Χαρτόσημα κ.λπ.), β) Προσωρινός έλεγχος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.1563/1985 (έλεγχος λογιστικών διαφορών).
Σε περίπτωση που με βάση τα αποτελέσματα του προσωρινού ελέγχου του άρθρου 18 του ν.δ. 4242/1962 και του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 προκύπτουν ποσά προς βεβαίωση μεγαλύτερη των επιστρεπτέων με βάση τη ν υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο έλεγχος δε θα επεκτείνεται στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1563/1985 προσωρινό έλεγχο.
Αν όμως, το προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 15.000.000 δρχ., η επιστροφή αυτού γίνεται χωρίς τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, το επιστρεπτέο βάσει τις υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ποσό ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, να επιστρέφεται μέσα σε εξ μήνες από το τέλος του μήνα, μέσα στον οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση, προκειμένου να αποφεύγεται η έντοκη επιστροφή του και η πειθαρχική δίωξη των υπαλλήλων.
Επίσης, προκύπτει ότι η διαδικασία που ορίζεται από τις αριθ. Ε. 11782/πολ.285/1986, 1092463/ 10512/πολ.1272/1990 διαταγές για την επιστροφή ποσών μεγαλυτέρων των 15.000.000 δρχ. δεν μπορεί να εφαρμόζεται μετά την παρέλευση εξ μηνών από την πρώτη του μήνα του επόμενου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, μετά την παρέλευση του ανωτέρω εξαμήνου πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η επιστροφή έντοκα και επιπλέον, να επιβληθούν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στους υπαλλήλους.

5. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση που από την υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος της επιχείρησης προκύπτει επιστροφή ποσού μεγαλύτερου των 15.000.000 δρχ., για την επιστροφή του ποσού αυτού πρέπει να προηγείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου για οφειλόμενους φόρους επί τυχόν λογιστικών διαφορών με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. Ε. 11782/πολ.285/1986, 1092463/10512/πολ.1272/1990 διαταγές μας. Η διαδικασία όμως των ελέγχων αυτών, καθώς και της επιστροφής (έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης) του προκύπτοντος επιστρεπτέου ποσού θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στην προθεσμία των εξ μηνών που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.1473/1984, ώστε να αποφεύγεται η έντοκη επιστροφή από πλευράς Δημοσίου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπαλλήλων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμία δεν επιτρέπεται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου για πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών κα το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την υποοβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης θα επιστρέφεται έντοκα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης